Κατηγορία: Μαθήματα Λογιστικής

Καθαρά έσοδα

Καθαρά έσοδα

Τι είναι τα καθαρά έσοδα; Τα καθαρά έσοδα είναι οι πωλήσεις μιας εταιρείας από την οποία αφαιρούνται οι επιστροφές, οι εκπτώσεις και άλλα αντικείμενα. Στη λογιστική, το Net αναφέρεται σε προσαρμογές που έγιναν στο πρωτότυπο και ως εκ τούτου, μπορεί να υπολογιστεί μετά την προσαρμογή των ακαθάριστων εσόδων με τις εκπτώσεις, τα επιστρεφόμενα προϊόντα ή οποιαδήποτε άλλα έξοδα άμεσης πώλησης. Τύπος καθαρού εισοδήματος = Ακαθάριστα έσοδα - Άμεσα άμεσα έξοδα πώλησης Γιατί να υπολογίσετε τα καθαρά έσοδα; Το ερώτημα γιατί να υπολογίσουμε τα καθαρά έσοδα αντί για τα έσοδα είναι αυτό που θα απαντήσο
Τύπος καθαρού εισοδήματος

Τύπος καθαρού εισοδήματος

Τύπος για τον υπολογισμό του καθαρού εισοδήματος Ο τύπος καθαρού εισοδήματος χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του καθαρού εισοδήματος της εταιρείας. Είναι ο πιο σημαντικός αριθμός για την Εταιρεία, τους αναλυτές, τους επενδυτές και τους μετόχους της Εταιρείας καθώς μετρά το κέρδος που έχει κερδίσει η Εταιρεία για μια χρονική περίοδο. Καθαρά έσοδα = Συνολικά έσοδα - Συνολικά έξοδα. Το καθαρό εισόδημα ή το καθαρό κέρδος υπολογίζεται έτσι ώστε οι επενδυτές να μπορούν να μετρήσουν το ποσό κατά το οποίο τα συνολικά έσοδα υπερβαίνουν τα συνολικά έξοδα της εταιρείας. Τα συνολικά έσοδα περιλαμ
Το σύνολο του ενεργητικού

Το σύνολο του ενεργητικού

Τι είναι τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία; Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων, που χρησιμοποιείται πιο συχνά στο πλαίσιο μιας εταιρείας, ορίζεται ως τα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην οντότητα που έχει οικονομική αξία των οποίων τα οφέλη μπορούν να προκύψουν στο μέλλον. Τα περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται στον ισολογισμό της εταιρείας. Τα περιουσιακά στοιχεία ταξινομούνται περαιτέρω σε ρευστά περιουσιακά στοιχεία και ρευστά περιουσιακά στοιχεία, ανάλογα με τη ρευστότητά τους. Ένα ρευστό περιουσ
Εκκρεμείς Μετοχές

Εκκρεμείς Μετοχές

Ποιες είναι οι εκκρεμείς μετοχές; Εκκρεμείς μετοχές είναι οι μετοχές που είναι διαθέσιμες με τους μετόχους της εταιρείας κατά τη δεδομένη χρονική στιγμή μετά την εξαίρεση των μετοχών που εξαγοράστηκαν από την εταιρεία και εμφανίζεται ως το μέρος των ιδίων κεφαλαίων στην πλευρά ευθύνης του ισολογισμού της Εταιρία. Μια εταιρεία διατηρεί επίσης συχνά ένα μέρος των μετοχών της σε μετοχές της, τόσο από την αρχική έκδοση όσο και από την επαναγορά μετοχών. Αυτά ονομάζονται «μετοχές ιδίων κεφαλαίων» και δεν περιλαμβάνονται στο υπόλοιπο. Η αύξηση των ιδίων μετοχών θα έχει πάντα ως
Καταχωρίσεις λογαριασμών πληρωτέων λογαριασμών

Καταχωρίσεις λογαριασμών πληρωτέων λογαριασμών

Οι καταχωρήσεις λογαριασμών πληρωτέων λογαριασμών αναφέρονται στο ποσό πληρωτέων λογιστικών εγγραφών στους πιστωτές της εταιρείας για την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών και αναφέρονται στις τρέχουσες υποχρεώσεις στον ισολογισμό και αυτός ο λογαριασμός χρεώνεται κάθε φορά που έχει πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε πληρωμή. Καταχωρίσεις περιοδικών για πληρωτέους λογαριασμούς Όποτε υπάρχει οποιαδήποτε συναλλαγή που σχετίζεται με την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών στον λογαριασμό, τότε προκύπτει η ευθύνη που είναι γνωστή ως πληρωτέα υποχρέωση λογαριασμών. Αυτό θα δημιουργηθεί και θα καταγραφεί σ
Τύπος καθαρών ταμειακών ροών

Τύπος καθαρών ταμειακών ροών

Τύπος για τον υπολογισμό της καθαρής ταμειακής ροής μιας εταιρείας Ο τύπος καθαρών ταμειακών ροών υπολογίζει την καθαρή ταμειακή ροή στην εταιρεία κατά τη διάρκεια της περιόδου και υπολογίζεται προσθέτοντας την καθαρή ταμειακή ροή από λειτουργικές δραστηριότητες, καθαρή ταμειακή ροή από επενδυτικές δραστηριότητες και καθαρή ταμειακή ροή από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες ή το ίδιο αφαιρώντας τις πληρωμές σε μετρητά της εταιρείας κατά τη διάρκεια της περιόδου από τις εισπράξεις μετρητών. Καθαρή ταμειακή ροή = Σύνολο ταμειακών εισροών - Συνολικές ταμειακές εκροές Ή Καθαρή ταμειακή ροή =
Παραδείγματα καταχώρησης ημερολογίου

Παραδείγματα καταχώρησης ημερολογίου

Κορυφαία 10 παραδείγματα καταχώρησης περιοδικών Παράδειγμα καταχώρησης jounal περιλαμβάνει την αγορά μηχανημάτων από τη χώρα στην οποία θα χρεώνεται ο λογαριασμός μηχανημάτων και ο λογαριασμός μετρητών θα πιστωθεί. Τα ακόλουθα παραδείγματα καταχώρησης περιοδικών στη λογιστική παρέχουν μια κατανόηση του πιο συνηθισμένου τύπου εγγραφών ημερολογίου που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις στις καθη
Πώς να υπολογίσετε την καθαρή αξία μιας εταιρείας | Τύπος | Κορυφαία παραδείγματα

Πώς να υπολογίσετε την καθαρή αξία μιας εταιρείας | Τύπος | Κορυφαία παραδείγματα

Η καθαρή αξία της εταιρείας μπορεί να υπολογιστεί από δύο μεθόδους όπου η πρώτη μέθοδος είναι να αφαιρεθούν οι συνολικές υποχρεώσεις της εταιρείας από το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της και η δεύτερη μέθοδος είναι να προσθέσει μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας (τόσο ίδια κεφάλαια όσο και προτίμηση) και τα αποθεματικά και το πλεόνασμα της εταιρείας. Καθαρή αξία μιας εταιρείας - Ίσως έχετε ακούσει για αυτόν τον όρο αρκετά συχνά, έτσι δεν είναι; Ειδικά όταν οι εφημερίδες, τα επιχειρηματικά περιοδικά και τα οικονομικά περιοδικά μιλούν για σημαντικά άτομα και την οικονομική τους αξία! Εάν είστε
Μέθοδος διπλού φθίνουσας ισορροπίας

Μέθοδος διπλού φθίνουσας ισορροπίας

Η μέθοδος Double Declining Balance είναι μία από τις επιταχυνόμενες μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του ποσού απόσβεσης που θα χρεωθεί στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων της εταιρείας και υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου με το ποσοστό απόσβεσης σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο και 2 Μέθοδος απόσβεσης υπολοίπου διπλής πτώσης Μια μέθοδος υπολειπόμενου υπολοίπου είναι μια μορφή μεθόδου επιταχυνόμενης απόσβεσης στην οποία η αξία του ενεργητικού αποσβένεται στο διπλάσιο του ποσοστού που πραγματοποιείται με τη μέθοδο της ευθείας γραμμής.
Ίδια Κεφάλαια

Ίδια Κεφάλαια

Τα ίδια κεφάλαια είναι το ποσό που ανήκει στους ιδιοκτήτες της επιχείρησης όπως φαίνεται στην κεφαλαιακή πλευρά του ισολογισμού και τα παραδείγματα περιλαμβάνουν κοινή μετοχή και προτιμώμενη μετοχή, διατηρούμενα κέρδη. συσσωρευμένα κέρδη, γενικά αποθεματικά και άλλα αποθεματικά κ.λπ. Τι είναι τα ίδια κεφάλαια; Το ποσοστό της συνολικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, το οποίο μπορεί να
Βιβλίο μετρητών

Βιβλίο μετρητών

Τι είναι το βιβλίο μετρητών; Το βιβλίο μετρητών είναι εκείνο στο οποίο όλες οι ταμειακές εισπράξεις και πληρωμές σε μετρητά, συμπεριλαμβανομένων των χρημάτων που έχουν κατατεθεί στην τράπεζα και τα χρήματα που αποσύρονται από την τράπεζα, καταγράφονται σύμφωνα με την ημερομηνία της συναλλαγής. Όλες οι συναλλαγές που καταγράφονται στο βιβλίο μετρητών έχουν τις δύο πλευρές, δηλαδή χρεωστική και πίστωση Η διαφορά μεταξύ του αθροίσματος των υπολοίπων της χρεωστικής πλευράς και της πιστωτικής πλευράς δείχνει το υπόλοιπο των μετρητών ή του τ
Φόρμουλα καλής θέλησης

Φόρμουλα καλής θέλησης

Ο τύπος υπεραξίας υπολογίζει την αξία της υπεραξίας αφαιρώντας την εύλογη αξία των καθαρών αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας που πρόκειται να αγοραστεί από τη συνολική τιμή αγοράς · η εύλογη αξία των καθαρών αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων υπολογίζεται αφαιρώντας την εύλογη αξία των καθαρών υποχρεώσεων από το άθροισμα της εύλογης αξίας όλων των περιουσιακών στοιχείων. Τι είναι η φόρμουλα καλής θέλησης; Ο όρος «καλή θέληση» αναφέρεται σε αυτό το άυλο περιουσιακό στοιχείο που μπαίνει στο παιχνίδι μόνο όταν μια εταιρεία σκοπεύει να αποκτήσει άλλη εταιρεία και είναι πρόθυμη ν
Σταθερό κόστος

Σταθερό κόστος

Ορισμός σταθερού κόστους Το σταθερό κόστος  αναφέρεται στο κόστος ή στα έξοδα που δεν επηρεάζονται από οποιαδήποτε μείωση ή αύξηση του αριθμού των μονάδων που παράγονται ή πωλούνται σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Με άλλα λόγια, είναι το είδος του κόστους που δεν εξαρτάται από την επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά σχετίζεται με μια χρονική περίοδο. Μπορεί να θεωρηθεί ως δαπάνη που πρα
Συνολικό μεταβλητό κόστος

Συνολικό μεταβλητό κόστος

Ορισμός του συνολικού μεταβλητού κόστους Το συνολικό μεταβλητό κόστος μπορεί να οριστεί ως συνολικό άθροισμα όλων των μεταβλητών δαπανών που θα άλλαζαν στην αναλογία προς την παραγωγή ή την παραγωγή μονάδων και επομένως βοηθά στην ανάλυση της συνολικής κοστολόγησης και της κερδοφορίας της εταιρείας. Μπορεί να υπολογιστεί ως ο πολλαπλασιασμός του αριθμού των μονάδων που παράγονται με το μεταβλητό κόστος ανά μονάδα. Τύπος συνολικού μεταβλητού κόστους = Αριθμός μονάδων που παράγονται x μεταβλητό κόστος ανά μονάδα Που, Το μεταβλητό κόστος ανά μονά
Τύπος μέσου συνολικού κόστους

Τύπος μέσου συνολικού κόστους

Τύπος για τον υπολογισμό του μέσου συνολικού κόστους Ο τύπος μέσου συνολικού κόστους δείχνει το κόστος ανά μονάδα της παραγόμενης ποσότητας και υπολογίζεται λαμβάνοντας δύο αριθμούς όπου το πρώτο είναι το συνολικό κόστος παραγωγής και το δεύτερο είναι η ποσότητα που παράγεται σε αριθμούς και στη συνέχεια το συνολικό κόστος παραγωγής διαιρείται με το συνολική ποσότητα που παράγεται σε αριθμούς. Είναι απλό και υπολογίζεται διαιρώντας το συνολικό κόστος παραγωγής με τον αριθμό των παραγόμενων αγαθών. Μέσο συνολικό κόστος = Συνολικό κόστος παραγωγής / ποσότητα παραγόμενων μονάδων Ωστόσο, το συ
Τύπος τιμής βιβλίου

Τύπος τιμής βιβλίου

Τύπος για τον υπολογισμό της λογιστικής αξίας μιας εταιρείας Ο τύπος λογιστικής αξίας υπολογίζει το καθαρό περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας που προκύπτει από το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων μείον τις συνολικές υποχρεώσεις. Εναλλακτικά, η Βιβλική Αξία μπορεί να υπολογιστεί ως το συνολικό άθροισμα του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας. Μπορεί να οριστεί ως η καθαρή αξία ενεργητικού της εταιρείας ή της εταιρ
Ονομαστικός λογαριασμός

Ονομαστικός λογαριασμός

Τι είναι ο ονομαστικός λογαριασμός; Οι ονομαστικοί λογαριασμοί είναι λογαριασμοί που σχετίζονται και σχετίζονται με απώλειες, έξοδα, έσοδα ή κέρδη. Στα παραδείγματα περιλαμβάνονται ένας λογαριασμός αγοράς, λογαριασμός πωλήσεων, μισθός A / C, προμήθεια A / C, κ.λπ. Το αποτέλεσμα ενός ονομαστικού λογαριασμού είναι είτε το κέρδος είτε η ζημία, η οποία τελικά μεταφέρεται στον λογαριασμό κεφαλαίου. Ο ονομαστικός λογαριασμός είναι λογαριασμός λογαριασμού αποτελεσμάτων (
Ανάλυση ταμειακών ροών

Ανάλυση ταμειακών ροών

Τι είναι η ανάλυση ταμειακών ροών; Η ανάλυση ταμειακών ροών αναφέρεται στην εξέταση ή ανάλυση των διαφόρων εισροών μετρητών προς την εταιρεία και στην εκροή των μετρητών από την εταιρεία κατά την υπό εξέταση περίοδο από τις διάφορες δραστηριότητες που περιλαμβάνουν λειτουργικές δραστηριότητες, επενδυτικές δραστηριότητες και χρηματοδοτικές δραστηριότητες. Η IronMount Corp και η BronzeMetal Corp (και οι δύο υποθετικές εταιρείες) είχαν τις ίδιες θέσεις μετρητών στις αρχές και το τέλος του 2007. Κάθε εταιρεία ανέφερε επίσης καθαρό εισόδημα 225.000 $ για το 2007. Ποια εταιρεία εμφανίζει στοιχεία πί
Είσοδος ημερολογίου εισπρακτέων λογαριασμών

Είσοδος ημερολογίου εισπρακτέων λογαριασμών

Εισπρακτέος λογαριασμός είναι το ποσό που οφείλει η εταιρεία από τον πελάτη για την πώληση των αγαθών ή των υπηρεσιών της και η εγγραφή στο ημερολόγιο για την καταγραφή τέτοιων πιστωτικών πωλήσεων αγαθών και υπηρεσιών μεταβιβάζεται με χρέωση του λογαριασμού εισπρακτέου λογαριασμού με την αντίστοιχη πίστωση στον λογαριασμό Πωλήσεων. Επισκόπηση λογαριασμού εισπρακτέων λογαριασμών Οι εισπρακτέοι λογαριασμοί είναι τα χρήματα που οφείλονται στην εταιρεία από τους πελάτες και το σύστημα λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση επιτρέπει τέτοιου είδους συναλλαγές πωλήσεων με πιστωτικό άνοιγμα ενός νέου λογαρι
Συνολικός τύπος περιουσιακών στοιχείων

Συνολικός τύπος περιουσιακών στοιχείων

Τι είναι ο τύπος Σύνολο περιουσιακών στοιχείων; Τα περιουσιακά στοιχεία ορίζονται ως πόροι που ανήκουν στην εταιρεία από την οποία αναμένεται να δημιουργηθούν μελλοντικά οικονομικά οφέλη. Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων είναι το άθροισμα των μη κυκλοφορούντων και των τρεχουσών περιουσιακών στοιχείων, και αυτό το σύνολο πρέπει να ισούται με
Υπόμνημα μετρητών

Υπόμνημα μετρητών

Έννοια μετρητών μετρητών Το Cash Memo είναι ένα από τα έγγραφα για συναλλαγές σε μετρητά μεταξύ αγοραστή και πωλητή, και ο πωλητής το προετοιμάζει για τις πωλήσεις μετρητών, και το ίδιο δίνεται στον αγοραστή για την αγορά αγαθών. Είναι τα αποδεικτικά στοιχεία για όλες τις πωλήσεις μετρητών που πραγματοποίησε η επιχείρηση και είναι απόδειξη για αγορές μετρητών για τον αγοραστή. Συντάσσεται μαζί με ένα αντίγρ
Κοινός τύπος μετοχών

Κοινός τύπος μετοχών

Τι είναι ο κοινός τύπος μετοχών; Κοινές μετοχές είναι ο αριθμός των μετοχών μιας εταιρείας και βρίσκονται στον ισολογισμό. Οι εταιρείες αναφέρουν τις πληροφορίες σχετικά με τα κοινά αποθέματα στα γεμίσματα της εταιρείας τόσο σε 10q όσο και σε 10k Στον ισολογισμό, η κοινή μετοχή βρίσκεται στο μέρος των ιδίων κεφαλαίων. Υπάρχουν τρεις κρίσιμες πτυχές που πρέπει να κατανοήσουμε όσον αφορά μια κοινή εξίσωση μετοχών, η μία είναι εγκεκριμένο κεφάλαιο, η άλλη εκδίδεται κεφάλαιο και οι εκκρεμείς μετοχές. Εκκρεμείς μετοχές είναι ο αριθμός των μετοχών που διατίθενται στους ιδιοκ
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Τι είναι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία; Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία μπορούν να οριστούν ως επενδυτικά περιουσιακά στοιχεία των οποίων η αξία προέρχεται από συμβατική αξίωση για το τι αντιπροσωπεύουν. Αυτά είναι ρευστά περιουσιακά στοιχεία καθώς οι οικονομικοί πόροι ή η ιδιοκτησία μπορούν να μετατραπούν σε κάτι αξιόλογο, όπως μετρητά. Αυτά αναφέρονται επίσης ως χρηματοοικονομικά μέσα ή κινητέ
Παραδείγματα ισοζυγίου δοκιμής

Παραδείγματα ισοζυγίου δοκιμής

Trial Balance είναι η λογιστική έκθεση στην οποία διατίθενται τελικά υπόλοιπα διαφορετικών γενικών καθολικών της εταιρείας. Για παράδειγμα, τα έξοδα κοινής ωφέλειας κατά τη διάρκεια μιας περιόδου περιλαμβάνουν τις πληρωμές τεσσάρων διαφορετικών λογαριασμών ύψους 1.000 $, 3.000 $, 2.500 $ και 1.500 $, οπότε στο υπόλοιπο του λογαριασμού θα εμφανίζεται ένας λογαριασμός εξόδων κοινής ωφέλειας με το σύνολο όλων των εξόδων ύψους 8.000 $. Παραδείγματα ισοζυγίου δοκιμής Σε αυτήν τη
Έσοδα έναντι πωλήσεων

Έσοδα έναντι πωλήσεων

Η βασική διαφορά μεταξύ των εσόδων έναντι των πωλήσεων είναι ότι τα έσοδα αναφέρονται στο συνολικό εισόδημα που δημιουργείται από οποιαδήποτε επιχειρηματική οντότητα με την πώληση των αγαθών τους ή παρέχοντας τις υπηρεσίες τους συμπεριλαμβανομένων άλλων εσόδων κατά τη διάρκεια της κανονικής πορείας της λειτουργίας του, ενώ οι πωλήσεις αναφέρονται στα έσοδα που εισπράχθηκαν από η εταιρεία κατά της πώλησης των αγαθών τους ή παρέχοντας τις υπηρεσίες τους. Διαφορές μεταξύ εσόδων έναντι πωλήσεων Παρόλο που τα έσοδα και οι πωλήσεις θεωρούνται τα ίδια σε πολλές περιπτώσεις, υπάρχει ακόμη μια μικρή δι
Συντελεστής απόσβεσης

Συντελεστής απόσβεσης

Τι είναι το ποσοστό απόσβεσης; Το ποσοστό απόσβεσης είναι το ποσοστό κατά το οποίο το περιουσιακό στοιχείο αποσβένεται κατά την εκτιμώμενη παραγωγική ζωή του περιουσιακού στοιχείου. Μπορεί επίσης να οριστεί ως το ποσοστό μιας μακροπρόθεσμης επένδυσης που πραγματοποιείται σε ένα περιουσιακό στοιχείο από μια εταιρεία την οποία η εταιρε
Τύπος κεφαλαιουχικών δαπανών (CAPEX)

Τύπος κεφαλαιουχικών δαπανών (CAPEX)

Τι είναι ο τύπος κεφαλαιουχικής δαπάνης (CAPEX); Ο τύπος κεφαλαιουχικών δαπανών (Capex) υπολογίζει τη συνολική αγορά περιουσιακών στοιχείων από την εταιρεία κατά τη δεδομένη χρήση και μπορεί εύκολα να βρεθεί προσθέτοντας μια καθαρή αύξηση της τιμής PP&E κατά τη διάρκεια του έτους στο έξοδο απόσβεσης για το ίδιο έτος. Μπορεί να αναπαρασταθεί ως Τύπος CAPEX = Καθαρή αύξηση σε PP&E + Έξοδα απόσβεσης Η καθαρή αύξηση των PP&E κατά τη διάρκεια ενός έτους μπορεί να υπολογιστεί αφαιρώντας την τιμή PP&E στην αρχή του έτους από την τιμή PP&E στο τέλος
Ετήσιος κύκλος εργασιών

Ετήσιος κύκλος εργασιών

Έννοια ετήσιου κύκλου εργασιών Ο ετήσιος κύκλος εργασιών αναφέρεται κυρίως ως ετήσιες πωλήσεις ή ετήσιες αποδείξεις ενός επαγγέλματος. Ωστόσο, στα χρηματοοικονομικά, ο ετήσιος κύκλος εργασιών αναφέρεται συνήθως από αμοιβαία κεφάλαια και χρηματιστήρια (ETF), το οποίο μετρά τις ετήσιες επενδύσεις του που καθορίζουν τα επίπεδα υγείας και δραστηριότητας του ταμείου και μπορούν επίσης να βοηθήσουν στη σύγκριση με τα προηγούμενα έτη ή με ανταγωνιστές. Τύπος ετήσιου κύκλου εργασιών Είναι ένας απλός όρος που περιλαμβάνει τα εξής: Τύπος ετήσιου κύκλου εργασιών = Συνολικές πωλήσεις της εμπορικής εταιρ
Παραδείγματα λογαριασμού καθολικού

Παραδείγματα λογαριασμού καθολικού

Παραδείγματα λογαριασμού Ledger Το ακόλουθο παράδειγμα λογαριασμών Ledger παρέχει μια περίληψη των πιο κοινών καθολικών. Οι λογαριασμοί των καθολικών είναι οι ξεχωριστές εγγραφές των επιχειρηματικών συναλλαγών που πραγματοποιούνται από μια οντότητα που προετοιμάζεται χρησιμοποιώντας την αναφορά των ημερήσιων καταχωρήσεων ημερολογίου και σχετίζονται με έναν συγκεκριμένο λογαριασμό, ο οποίος μπορεί να είναι ένα περιουσιακό στοιχείο ή μια υποχρέωση, κεφάλαιο ή ίδια κεφάλαια, στοιχείο εξόδων, ή στοιχείο εσόδων. Βασικά, ένας λογαριασμός βιβλίου περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα υπόλοιπα ανοίγματ
Κλείσιμο αποθέματος

Κλείσιμο αποθέματος

Τι είναι το Closing Stock; Το απόθεμα ή το απόθεμα κλεισίματος είναι το ποσό που εξακολουθεί να έχει μια εταιρεία στο τέλος μιας οικονομικής περιόδου. Αυτό το απόθεμα μπορεί να περιλαμβάνει προϊόντα που υποβάλλονται σε επεξεργασία ή παράγονται αλλά δεν πωλούνται. Σε ευρεία κλίμακα, περιλαμβάνει πρώτες ύλες, εργασίες σε εξέλιξη και τελικά προϊόντα - οι μονάδες κλεισίματος αποθεμάτων συμβάλλουν στον καθορισμό του συνολικού ποσού. Ωστόσο, για μια μεγαλύτερη επιχείρησ
Μορφή αναφοράς ελέγχου

Μορφή αναφοράς ελέγχου

Η Μορφή Αναφοράς Ελέγχου είναι η τυποποιημένη μορφή που καθορίζεται από την ενδιαφερόμενη αρχή, με την οποία ο ανεξάρτητος ελεγκτής, όπως ορίζεται από την εταιρεία, παρέχει τις απόψεις και τα σχόλιά του σχετικά με την οικονομική κατάσταση της εταιρείας καθώς και την εσωτερική λογιστική μετά από ανάλυση των διαφόρων εγγράφων της εταιρείας. Ποια είναι η μορφή της έκθεσης ελέγχου; Η Έκθεση Ελέγχου είναι μια έκθεση που περιγράφει τη χρηματοοικονομική κατάσταση και τους εσωτερικούς λογιστικούς ελέγχους από ανεξάρτητο ελεγκτή. Το διοικητικό συμβούλιο, τα ενδιαφερόμενα μέρη του οργανισμού, οι μέτοχοι
Καταχώρηση Εφημερίδας απόσβεσης

Καταχώρηση Εφημερίδας απόσβεσης

Είσοδος ημερολογίου για απόσβεση Απόσβεση Journal Entry είναι η καταχώριση ημερολογίου που μεταβιβάστηκε για την καταγραφή της μείωσης της αξίας των παγίων στοιχείων λόγω φυσιολογικής φθοράς, κανονικής χρήσης ή τεχνολογικών αλλαγών κ.λπ., όπου ο λογαριασμός απόσβεσης θα χρεωθεί και ο αντίστοιχος λογαριασμός παγίων στοιχείων θα πιστωθεί. Ο κύριος στόχος μιας καταχώρησης περιοδικού για έξοδα απόσβεσης είναι να τηρείται η
Φόρος εισοδήματος

Φόρος εισοδήματος

Τι είναι το Έξοδα Φόρου Εισοδήματος στην Κατάσταση Εισοδήματος; Το έξοδο φόρου εισοδήματος είναι ένας τύπος εξόδου που πρέπει να καταβάλλεται από κάθε άτομο ή οργανισμό για το εισόδημα που κερδίζει σε κάθε οικονομικό έτος σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται στη νομοθεσία περί φόρου εισοδήματος και οδηγεί στην εκροή μετρητών ως υποχρέωση ο φόρος εισοδήματος καταβάλλεται μέσω τραπεζικών εμβασμάτων στο τμήμα φόρου εισοδήματος. Είναι ένα είδος ευθύνης για την επιχείρηση ή ένα άτομο. Είναι ένας φόρος που επιβάλλεται από την κυβέρνηση για τα κέρδη μιας επιχείρησης και το εισόδημα ενός ατόμου. Ο φό
Έλεγχος έναντι διασφάλισης

Έλεγχος έναντι διασφάλισης

Η βασική διαφορά μεταξύ Audit vs Assurance είναι ότι η Audit είναι η συστηματική εξέταση των λογιστικών βιβλίων και των άλλων εγγράφων της εταιρείας για να γνωρίζουμε ότι εάν η δήλωση δείχνει αληθινή και δίκαιη άποψη των οργανισμών, ενώ, η διασφάλιση είναι η διαδικασία κατά την οποία Αναλύονται οι διάφορες διαδικασίες, διαδικασίες και λειτουργίες της εταιρείας. Διαφορά μεταξύ ελέγχου έναντι διασφάλισης Ο έλεγχος και η διασφάλιση είναι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση του οικονομικού αρχείου της εταιρείας. Είναι διαδικασία χέρι-χέρι. Ο έλεγχος και η διασφάλιση είναι η διαδικα
Παρασκευαστική φόρμουλα

Παρασκευαστική φόρμουλα

Τύπος για τον υπολογισμό του γενικού κόστους κατασκευής Τα γενικά έξοδα κατασκευής είναι ένα είδος κόστους που προκύπτει κατά τη διαδικασία κατασκευής του προϊόντος, αλλά το κόστος αυτό συνδέεται έμμεσα με τη διαδικασία παραγωγής του προϊόντος. Παρακάτω δίνεται ο τύπος που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των γενικών εξόδων κατασκευής, Τύπος γενικής κατασκευής = έξοδα απόσβεσης για εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στην παραγωγή (+) Ενοικιάσεις το
Έκδοση έναντι εκκρεμών μετοχών

Έκδοση έναντι εκκρεμών μετοχών

Η βασική διαφορά μεταξύ των εκδοθέντων έναντι των εκκρεμών μετοχών είναι ότι οι μετοχές έκδοσης είναι οι συνολικές μετοχές που εκδίδονται από την εταιρεία για την άντληση κεφαλαίων. Ενώ οι εκκρεμείς μετοχές είναι οι μετοχές που διατίθενται στους μετόχους τη δεδομένη χρονική στιγμή μετά την εξαίρεση των μετοχών που εξαγοράστηκαν. Δι
Κατάλογος λειτουργικών εξόδων

Κατάλογος λειτουργικών εξόδων

Κατάλογος λειτουργικών εξόδων Τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης είναι εκείνα τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν κατά την εκτέλεση της κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας και ο κατάλογος τέτοιων δαπανών περιλαμβάνει έξοδα παραγωγής, όπως άμεσο υλικό και κόστος εργασίας, έξοδα ενοικίου, μισθό και μισθούς που καταβάλλονται στο διοικητικό προσωπικό, έξοδα απόσβεσης, τηλεφωνικά έξοδα, έξοδα ταξιδίου , έξοδα προώθησης πωλήσεων και άλλα έξοδα που είναι ρουτίνας. Άλλα κόστη που εξαιρούνται από το λειτουργικό κόστος περιλαμβάνουν αμοιβές ελεγκτή, κόστος αντικατάστασης χρέους, τραπεζικά τέλη κ.λπ. Κάθ
Πρόβλεψη επισφαλών χρεών

Πρόβλεψη επισφαλών χρεών

Η πρόβλεψη για επισφαλείς χρεώσεις είναι αποθεματική για να δείξει το εκτιμώμενο ποσοστό των συνολικών επισφαλών και επισφαλών απαιτήσεων που έπρεπε να διαγραφούν τον επόμενο χρόνο και είναι απλώς μια ζημία, επειδή χρεώνεται στον λογαριασμό αποτελεσμάτων της εταιρείας στο όνομα του πρόβλεψη. Σημασία πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσειςΗ πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις είναι το εκτιμώμενο ποσοστό του συνολικού επισφαλούς χρέους που πρέπει να διαγραφεί κατά το επόμενο έτος. Δεν είναι παρά μια απώλεια για την εταιρεία που πρέπει να χρε
Τύπος οριακού κόστους

Τύπος οριακού κόστους

Ορισμός & τύπος οριακού κόστους Ο τύπος οριακού κόστους βοηθά στον υπολογισμό της αξίας αύξησης ή μείωσης του συνολικού κόστους παραγωγής της εταιρείας κατά την υπό εξέταση περίοδο, εάν υπάρχει μεταβολή στην παραγωγή κατά μία επιπλέον μονάδα και υπολογίζεται διαιρώντας τη μεταβολή του κόστους με την αλλαγή σε ποσότητα. Το οριακό κόστος είναι η μεταβολή στο συνολικό κόστος παραγωγής μετά από μια αλλαγή στην παραγωγή που είναι η μεταβολή στην ποσότητα παραγωγής. Εν ολίγοις, είναι η αλλαγή στο συνολικό κόστος που προκύπτει όταν η παραγόμενη ποσότητα αλλάζει κατά μία μονάδα. Μαθηματικά
Μη εξυπηρετούμενα περιουσιακά στοιχεία (NPA)

Μη εξυπηρετούμενα περιουσιακά στοιχεία (NPA)

Ποια είναι τα μη αποδόσιμα περιουσιακά στοιχεία (NPA); Τα μη εξυπηρετούμενα περιουσιακά στοιχεία (NPA) αναφέρονται στην ταξινόμηση των δανείων και των προκαταβολών στα βιβλία ενός δανειστή (συνήθως τράπεζες) στα οποία δεν έχει καταβληθεί τόκος και το κεφάλαιο έχει ληφθεί και είναι «ληξιπρόθεσμες οφειλές». Στις περισσότερες περιπτώσεις, το χρέος έχει ταξινομηθεί ως NPA όπου οι πληρωμές δανείου ήταν εκκρεμείς για περισσότερες από 90 ημέρες. Το NPA κατατάσσεται γενικά στον ισολογισμό της τράπεζας και το% του NPA από τις συνολικές προκαταβολές έχει κα
Απαιτητέες υποχρεώσεις

Απαιτητέες υποχρεώσεις

Ποιες είναι οι τρέχουσες υποχρεώσεις; Οι τρέχουσες υποχρεώσεις είναι οι υποχρεώσεις της εταιρείας που αναμένεται να πληρωθούν εντός ενός έτους και περιλαμβάνουν υποχρεώσεις όπως πληρωτέοι λογαριασμοί, βραχυπρόθεσμα δάνεια, τόκοι πληρωτέοι, τραπεζικές υπεραναλήψεις και άλλες άλλες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας. Οι τρέχουσες υποχρεώσεις στον ισολογισμό αναφέρονται στα χρέη ή τις υποχρεώσεις που οφείλει μια εταιρεία και απαιτείται να διακανονιστεί εντός ενός οικονομικού έτους ή του κανονικού κύκλου λειτουργίας της, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο. Αυτές οι υποχρεώσεις καταχωρούνται σ
Τελειώνοντας τύπος αποθέματος

Τελειώνοντας τύπος αποθέματος

Τύπος για τον υπολογισμό του τελικού αποθέματος Ο τύπος τελικού αποθέματος υπολογίζει την αξία των αγαθών που διατίθενται προς πώληση στο τέλος της λογιστικής περιόδου. Συνήθως, καταγράφεται στον ισολογισμό στο χαμηλότερο κόστος ή στην αγοραία αξία του. Τελικό απόθεμα = Αρχικό απόθεμα + Αγορές - Κόστος πωληθέ
Έξοδα έναντι δαπανών

Έξοδα έναντι δαπανών

Η βασική διαφορά μεταξύ Δαπανών έναντι Δαπανών είναι ότι το Έξοδα αναφέρεται στο ποσό που δαπανάται από τον επιχειρηματικό οργανισμό για τις τρέχουσες λειτουργίες της επιχείρησης προκειμένου να διασφαλιστεί η δημιουργία εσόδων, ενώ οι δαπάνες αναφέρονται στο ποσό που δαπανάται από τον επιχειρηματικό οργανισμό για ο σκοπός της αγοράς των παγίων στοιχείων ή για την αύξηση της αξίας των παγίων στοιχείων. Διαφορά μεταξύ εξόδων έναντι δαπανών Έξοδα έναντι δαπανών - Με απλά λόγια, τα έξοδα είναι το κόστος που προκύπτει για την απόκτηση εσόδων. Ενώ, οι δαπάνες είναι το κόστος που δαπανάται για την αγ
Παραδείγματα σταθερού κόστους

Παραδείγματα σταθερού κόστους

Παραδείγματα σταθερού κόστους Το σταθερό κόστος αναφέρεται σε εκείνα τα έξοδα που ανέλαβε η εταιρεία κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου που πρέπει να καταβληθεί ανεξάρτητα από το αν υπάρχει δραστηριότητα παραγωγής ή δραστηριότητα πώλησης στην επιχείρηση ή όχι και τα παραδείγματα των οποίων περιλαμβάνουν ενοίκιο πληρωτέο, πληρωτέους μισθούς, πληρωτέοι τόκοι και άλλες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Το ακόλουθο παράδειγμα παρέχει μια περιγραφή των πιο κοινών σταθερών δαπανών. Κάθε παράδειγμα αναφέρει το θέμα, τους σημαντικούς λόγους και πρόσθετα σχόλια ανάλογα με τις ανάγκες. Αυτή είναι η λ
Τύπος απόσβεσης

Τύπος απόσβεσης

Τύπος για τον υπολογισμό του κόστους απόσβεσης Ο τύπος του Έξοδα απόσβεσης χρησιμοποιείται για να βρει πόση αξία του περιουσιακού στοιχείου μπορεί να αφαιρεθεί ως έξοδο μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων. Η απόσβεση μπορεί να οριστεί ως η μείωση της αξίας του περιουσιακού στοιχείου λόγω φθοράς για μια χρονική περίοδο. Πρόκειται για έξοδα εκτός μετρητών που αποτελούν μέρος τω
Έσοδα έναντι κέρδους

Έσοδα έναντι κέρδους

Διαφορές μεταξύ εσόδων και κερδών Η βασική διαφορά μεταξύ εσόδων και κερδών είναι ότι τα έσοδα αναφέρονται στο εισόδημα που δημιουργείται από οποιαδήποτε επιχειρηματική οντότητα με την πώληση των αγαθών τους ή με την παροχή των υπηρεσιών τους σε μια λογιστική περίοδο κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας της, ενώ το  κέρδος αναφέρεται στο ποσό που πραγματοποίησε η εταιρεία μετά αφαίρεση των εξόδων από το συνολικό ποσό εσόδων. Εάν τα έσοδα είναι υπερσύνολο, το κέρδος θα ήταν υποσύνολο. Όταν μια εταιρεία δεν δημιουργεί έσοδα, δεν υπάρχει ζήτημα κέρδους. Γιατί; Εδώ γιατί. Ας υποθέσουμε
Υπολογισμός EBIT

Υπολογισμός EBIT

Πώς να υπολογίσετε το EBIT; Το EBIT είναι το μέτρο της κερδοφορίας μιας εταιρείας. Ο υπολογισμός του EBIT γίνεται αφαιρώντας το κόστος των πωληθέντων αγαθών και τα λειτουργικά έξοδα. Το EBIT δείχνει το λειτουργικό κέρδος της εταιρείας Δεν αφαιρεί τα έξοδα που σχετίζονται με πληρωμές τόκων ή φόρων. Τύπος EBIT Τ
Αγορά καταχώρησης πιστωτικών περιοδικών

Αγορά καταχώρησης πιστωτικών περιοδικών

Τι είναι η καταχώριση της αγοράς πιστωτικών περιοδικών; Purchase Credit Journal Entry είναι η καταχώριση ημερολογίου που παρέχεται από την εταιρεία στο ημερολόγιο αγορών της ημερομηνίας κατά την οποία η εταιρεία αγοράζει οποιοδήποτε απόθεμα από το τρίτο μέρος με τους όρους πίστωσης, όπου ο λογαριασμός αγορών θα χρεωθεί. Ο λογαριασμός του πιστωτή ή ο πληρωτέος λογαριασμός λογαριασμού θα πιστωθούν στα βιβλία λογαριασμών της εταιρείας. Πώς να καταγράψετε την καταχώρηση της πίστωσης αγοράς; Στο σενάριο όταν η εταιρεία αγοράζει τα αγαθά με πίστωση από τον πωλητή
Μέθοδοι άμεσης έναντι έμμεσης ταμειακής ροής

Μέθοδοι άμεσης έναντι έμμεσης ταμειακής ροής

Άμεσες και έμμεσες είναι οι δύο διαφορετικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την προετοιμασία της κατάστασης ταμειακών ροών των εταιρειών με την κύρια διαφορά να σχετίζεται με τις ταμειακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες όπου σε περίπτωση άμεσης μεθόδου ταμειακών ροών αλλαγές στις εισπράξεις και τις πληρωμές σε μετρητά αναφέρονται σε ταμειακές ροές από την ενότητα λειτουργικών δραστηριοτήτων, ενώ σε περίπτωση έμμεσης ταμειακής ροής, οι μεταβολές των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού προσαρμόζονται στο καθαρό εισόδημα για να φτάσουν ταμειακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες.
Αρχικό κόστος

Αρχικό κόστος

Τι είναι το Prime Cost; Το πρωταρχικό κόστος είναι το άμεσο κόστος που προκύπτει κατά τη διαδικασία κατασκευής ενός προϊόντος και συνήθως περιλαμβάνει το άμεσο κόστος παραγωγής αγαθών, συμπεριλαμβανομένης της πρώτης ύλης και του άμεσου κόστους εργασίας. Είναι ένα ουσιαστικό μέρος των συνολικών εξόδων κατασκευής. Η κοστολόγηση και η αποτελεσματική τιμολόγηση των αγαθών καθορίζονται κυρίως βάσει αυτής. Γίνεται βάση για τον καθορισμό μιας τιμής, συμπεριλ
Μορφή δήλωσης κερδών και ζημιών

Μορφή δήλωσης κερδών και ζημιών

Μορφή κατάστασης αποτελεσμάτων (Π / Λ) Η παρακάτω Μορφή Κατάστασης Αποτελεσμάτων παρέχει μια περίληψη της πιο κοινής Κατάστασης Εισοδήματος. Είναι αδύνατο να παρέχουμε ένα πλήρες σύνολο παραδειγμάτων που αντιμετωπίζουν κάθε παραλλαγή σε κάθε κατάσταση, καθώς υπάρχουν χιλιάδες τέτοιες μορφές δηλώσεων αποτελεσμάτων με βάση τη γεωγραφία, τις λογιστικές πολιτικές κ.λπ. Οι καταστάσεις εισοδήματος και ο λογαριασμός P&L χρησιμοποιούνται εναλλακτικά. Είναι επίσης γνωστή ως η κατάσταση των εργασιών, η κατάσταση των κερδών, η κατάσταση των οικονομικών αποτελεσμάτων ή των εσόδων ή των εξόδων. Το στά
Κατάσταση εσόδων πολλαπλών βημάτων

Κατάσταση εσόδων πολλαπλών βημάτων

Η Κατάσταση Εισοδήματος πολλαπλών βημάτων είναι η κατάσταση εσόδων της εταιρείας που διαχωρίζει τα συνολικά λειτουργικά έσοδα της εταιρείας από μη λειτουργικά έσοδα και τα συνολικά λειτουργικά έξοδα της εταιρείας από μη λειτουργικά έξοδα, διαχωρίζοντας έτσι τα συνολικά έσοδα και έξοδα μιας συγκεκριμένης περιόδου σε δύο διαφορετικές υποκατηγορίες, δηλαδή λειτουργικές και μη λειτουργικές. Τι είναι η κατάσταση εσόδων πολλαπλών βημάτων; Μια δήλωση εισοδήματος πολλαπλών βημάτων είναι μια δήλωση που διαφοροποιεί μεταξύ των εισοδημάτων, των δαπανών, των κερδών και των ζημιών σε δύο σημαντικές υποκατη
Συμμετοχή Εφημερίδας Συγκεντρωτικών Εξόδων

Συμμετοχή Εφημερίδας Συγκεντρωτικών Εξόδων

Είσοδος ημερολογίου για δεδουλευμένα έξοδα Δέσμευση δαπανών Η καταχώριση ημερολογίου είναι η καταχώριση ημερολογίου που μεταβιβάζεται για την καταγραφή των εξόδων που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια μιας λογιστικής περιόδου από την εταιρεία, αλλά δεν καταβλήθηκε στην πραγματικότητα κατά τη λογιστική περίοδο όπου ο λογαριασμός εξόδων θα χρεωθεί και ο λογαριασμός των δεδουλευμένων υποχρεώσεων θα πιστωθεί Τα δεδουλευμένα έξοδα αναφέρονται στα έξοδα που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί αλλά για τα οποία δεν έχει πραγματοποιηθεί η πληρωμή. Αυτός ο όρος τίθεται σε ισχύ όταν αντικαθίσταται η τεκμηρίωση ε
Κατάσταση εισοδήματος Pro Forma

Κατάσταση εισοδήματος Pro Forma

Τι είναι η Κατάσταση Εισοδήματος Pro Forma; Κατάσταση εισοδήματος Pro Forma (επίσης γνωστή ως κέρδος και ζημιά pro forma) σημαίνει πώς θα είναι η προσαρμοσμένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων όταν αποκλείονται ορισμένες παραδοχές όπως μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία, κόστος αναδιάρθρωσης κ.λπ. ή εάν διακοπεί η ζημιογόνος μονάδα. Όταν χρησιμοποιείται στο πλαίσιο ενός επιχειρηματικού σχεδίου, αντιπροσωπεύει οικονομικές προβλέψεις βάσει των υποθέσεων των διευθυντών ή των αναλυτών σχετικά με την εταιρεία. Δύο τύπο
Κατάσταση εισοδήματος περιθωρίου εισφοράς

Κατάσταση εισοδήματος περιθωρίου εισφοράς

Τι είναι η κατάσταση εισοδήματος περιθωρίου εισφοράς; Οι καταστάσεις εισοδήματος περιθωρίου εισφοράς αναφέρονται στην κατάσταση που δείχνει το ποσό της εισφοράς που έφτασε μετά την αφαίρεση όλων των εξόδων που έχουν μεταβλητό χαρακτήρα από το συνολικό ποσό εσόδων και περαιτέρω πάγια έξοδα αφαιρούνται από τη συνεισφορά για να ληφθεί το καθαρό κέρδος / ζημία της επιχειρηματικής οντότητας . Είναι μια ειδική μορφή της κατάστασης αποτελεσμάτων που διαχωρίζει τη μεταβλητή και τα πάγια έξοδα που συνεπάγεται η λειτουργία μιας επιχείρησης. Δείχνει τα έσοδα που προκύπτουν μετά την αφαίρεση όλων των μετα
Τύπος ακαθάριστου κέρδους

Τύπος ακαθάριστου κέρδους

Τύπος για τον υπολογισμό του μικτού κέρδους Ο τύπος μικτού κέρδους υπολογίζεται αφαιρώντας το κόστος των αγαθών που πωλούνται από τις καθαρές πωλήσεις, όπου οι καθαρές πωλήσεις υπολογίζονται αφαιρώντας όλες τις επιστροφές, τις εκπτώσεις και τα δικαιώματα από τις ακαθάριστες πωλήσεις και το κόστος πωληθέντων αγαθών (COGS) υπολογίζεται αφαιρώντας το απόθεμα κλεισίματος από το άθροισμα του ανοίγματος και των αγορών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου. Το μικτό κέρδος είναι το κέρδος που κάνει η επιχείρηση με την πώληση των αγαθών της στους καταναλωτές της και μετά την αφαίρεση του
Ταμειακές ροές από λειτουργίες

Ταμειακές ροές από λειτουργίες

Τι είναι η ταμειακή ροή από λειτουργίες (λειτουργικές δραστηριότητες); Η ταμειακή ροή από τις Επιχειρήσεις είναι το πρώτο από τα τρία μέρη της κατάστασης ταμειακών ροών που δείχνει τις ταμειακές εισροές και εκροές από βασικές λειτουργικές επιχειρήσεις σε μια λογιστική χρήση. Οι Λειτουργικές Δραστηριότητες περιλαμβάνουν μετρητά που εισπράττονται από Πωλήσεις, έξοδα μετρητών που καταβάλλονται για άμεσες δαπάνες καθώς και πληρωμή για χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης. Το πιο σημαντικό - Λήψη ταμειακής ροή
Γενικό ημερολόγιο

Γενικό ημερολόγιο

Τι είναι το General Journal; Το γενικό περιοδικό είναι το περιοδικό της εταιρείας στο οποίο γίνεται η αρχική τήρηση όλων των συναλλαγών που δεν καταγράφονται σε κανένα από τα ειδικά περιοδικά που διατηρεί η εταιρεία όπως το περιοδικό αγορών, το περιοδικό πωλήσεων, το περιοδικό Cash κ.λπ. Κάθε φορά που συμβαίνει ένα συμβάν ή συμβαίνει μια συναλλαγή, καταγράφεται σε ένα ημερολόγιο. Το περιοδικό μπορεί να είναι δύο τύπων - ειδικό περιοδικό και γενικό περιοδικό. Ένα ειδικό περιοδικό καταγράφει ειδικά
Προκαθορισμένος τύπος εναέριας τιμής

Προκαθορισμένος τύπος εναέριας τιμής

Τύπος για τον υπολογισμό του προκαθορισμένου γενικού ρυθμού Το προκαθορισμένο γενικό επιτόκιο είναι εκείνο το επιτόκιο, το οποίο χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό μιας εκτίμησης για τα έργα που δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει για τα γενικά έξοδα. Θα περιλάμβανε τον υπολογισμό ενός γνωστού κόστους (όπως το κόστος εργασίας) και στη συνέχεια την εφαρμογή ενός γενικού επιτοκίου (το οποίο ήταν προκαθορισμένο) σε αυτό για την προβολή ενός άγνωστου κόστ
Αύξηση εσόδων

Αύξηση εσόδων

Τα στοιχειώδη έσοδα αναφέρονται στην αξία των πρόσθετων εσόδων της εταιρείας κατά την εξεταζόμενη περίοδο εάν υπάρχει μεταβολή στην ποσότητα πωλήσεων στην εταιρεία και τα στοιχειώδη έσοδα υπολογίζονται διαιρώντας τη μεταβολή στα έσοδα μιας συγκεκριμένης περιόδου με τη μεταβολή της ποσότητας πωληθεί. Οριακός ορισμός εσόδων Τα αυξητικά έσοδα αναφέρονται στα πρόσθετα έσοδα που δημιουργούνται από μια επιπλέον ποσότητα πωλήσεων. Τα στοιχειώδη έσοδα χρησιμοποιούνται για την ανάλυση και τη σύγκριση των εσόδων που δημιουργούνται από δύο διαφορετικές στρατηγι
Χρηματοδοτική μίσθωση έναντι λειτουργικής μίσθωσης

Χρηματοδοτική μίσθωση έναντι λειτουργικής μίσθωσης

Χρηματοδοτική μίσθωση και λειτουργική μίσθωση είναι οι διαφορετικές λογιστικές μέθοδοι για τη μίσθωση, όπου σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης, όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που σχετίζονται με το υπό εξέταση περιουσιακό στοιχείο μεταβιβάζονται στον μισθωτή, ενώ σε περίπτωση Λειτουργικής μίσθωσης, όλοι οι κίνδυνοι και οφέλη που σχετίζονται με το περιουσιακό στοιχείο η παραμονή παραμένει στον εκμισθωτή. Διαφορές μεταξύ χρηματοδοτικής μίσθωσης έναντι λειτουργικής μίσθωσης Η μίσθωση είναι μια ουσιαστική ιδέα στην επιχείρηση. Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις ή οι νέες μικρές επιχειρήσεις αναζητούν συχ
Μεγιστοποίηση πλούτου έναντι μεγιστοποίησης κέρδους

Μεγιστοποίηση πλούτου έναντι μεγιστοποίησης κέρδους

Η βασική διαφορά μεταξύ μεγιστοποίησης πλούτου και κέρδους είναι ότι η μεγιστοποίηση του πλούτου είναι ο μακροπρόθεσμος στόχος της εταιρείας να αυξήσει την αξία του αποθέματος της εταιρείας, αυξάνοντας έτσι τον πλούτο των μετόχων για να αποκτήσει ηγετική θέση στην αγορά, ενώ η μεγιστοποίηση κέρδους είναι να αυξηθεί η ικανότητα να κερδίζει κέρδη βραχυπρόθεσμα για να κάνει την εταιρεία να επιβιώσει και να αναπτυχθεί στην υπάρχουσα ανταγωνιστική αγορά. Διαφορά μεταξύ μεγιστοποίησης πλούτου και κέρδους Η Μεγιστοποίηση πλούτου αποτελείται από ένα σύνολο δραστηριοτήτων που διαχειρίζονται τους χρηματ
Μέσος τύπος αποθέματος

Μέσος τύπος αποθέματος

Τύπος για τον υπολογισμό του μέσου αποθέματος Ο μέσος τύπος αποθέματος χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της μέσης τιμής του αποθέματος σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή λαμβάνοντας τον μέσο όρο του αποθέματος στην αρχή και στο τέλος της λογιστικής περιόδου. Βοηθά τη διοίκηση να κατανοήσει το απόθεμα που πρέπει να διατηρεί η επιχείρηση κατά την καθημερινή της πορεία. Δεδομένου ότι το Τελικό Απόθεμα μπορεί να επηρεαστεί από μια ξαφνική απόσυρση του Αποθέματος ή από μια μεγάλ
Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Τι είναι η συσσωρευμένη απόσβεση; Η συσσωρευμένη απόσβεση ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το ποσό της αθροιστικής απόσβεσης που έχει χρεωθεί στο περιουσιακό στοιχείο από την ημερομηνία αγοράς του έως την ημερομηνία αναφοράς. Πρόκειται για έναν αντισταθμιστικό λογαριασμό, ο οποίος είναι η διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς του περιουσιακού στοιχείου και της λογιστικής αξίας του στον ισολογισμό και είναι εύκολα διαθέσι
Εισπράξεις κεφαλαίου έναντι εισπράξεων εσόδων | Κορυφαίες 8 διαφορές

Εισπράξεις κεφαλαίου έναντι εισπράξεων εσόδων | Κορυφαίες 8 διαφορές

Η κύρια διαφορά μεταξύ των εισπράξεων κεφαλαίου έναντι των εσόδων εσόδων είναι ότι οι εισπράξεις κεφαλαίου είναι οι αποδείξεις μη επαναλαμβανόμενης φύσης που είτε δημιουργούν την ευθύνη της εταιρείας είτε μειώνουν τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας ενώ οι εισπράξεις εσόδων είναι οι αποδείξεις επαναλαμβανόμενης φύσης και αναφέρονται στην κατάσταση εισόδημα της εταιρείας. Διαφορές μεταξύ εισπράξεων κεφαλαίου και εσόδων εσόδων Οι αποδείξεις είναι ακριβώς το αντίθετο των δαπανών. Αλλά χωρίς αποδείξεις, μπορεί να μην υπάρχει ύπαρξη της επιχείρησης. Δεν αυξάνουν άμεσα όλα τα κέρδη τα κέρδη ή δεν
Τύποι περιουσιακών στοιχείων

Τύποι περιουσιακών στοιχείων

Τύποι περιουσιακών στοιχείων στη λογιστική Τα περιουσιακά στοιχεία είναι οι πόροι που ανήκουν σε ιδιώτες ή εταιρείες ή κυβερνήσεις που αναμένεται να δημιουργήσουν μελλοντικές ταμειακές ροές για μεγάλο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν γενικά τρεις τύποι διανομής περιουσιακών στοιχείων - 1) με βάση τη Μετατρεψιμότητα (Τρέχοντα και Μη Τρέχοντα Περιουσιακά Στοιχεία), 2) Φυσική Ύπαρξη (Ενσώματα και Άυλα Περιουσιακ
Τύπος μετοχών

Τύπος μετοχών

Τύπος για τον υπολογισμό των συνολικών ιδίων κεφαλαίων μιας εταιρείας Ο τύπος ιδίων κεφαλαίων δηλώνει ότι η συνολική αξία των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας ισούται με το άθροισμα των συνολικών περιουσιακών στοιχείων μείον το άθροισμα των συνολικών υποχρεώσεων. Εδώ τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία αναφέρονται σε περιουσιακά στοιχεία που υπάρχουν στο συγκεκριμένο σημείο και οι συνολικές υποχρεώσεις σημαίνει υποχρέωση κατά την ίδια χρονική περίοδο Τα ίδια κεφάλαια είναι επίσης γ
Υπάρχοντα οικονομικά στοιχεία

Υπάρχοντα οικονομικά στοιχεία

Τρέχων ορισμός περιουσιακών στοιχείων Τα τρέχοντα περιουσιακά στοιχεία αναμένεται να καταναλωθούν, να πωληθούν ή να μετατραπούν σε μετρητά είτε σε ένα έτος είτε στον κύκλο λειτουργίας, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο. Συνήθως παρουσιάζονται κατά σειρά ρευστότητας στον ισολογισμό και περιλαμβάνουν ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, απαιτήσεις λογαριασμών, αποθέματα, προπληρωμένα και άλλα βραχυπρόθεσμα
Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Ποια είναι η Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος; Η κατάσταση συνολικού εισοδήματος αναφέρεται στην κατάσταση που περιέχει τις λεπτομέρειες των εσόδων, εσόδων, εξόδων ή ζημιών της εταιρείας που δεν πραγματοποιείται όταν μια εταιρεία ετοιμάζει τις οικονομικές καταστάσεις της λογιστικής περιόδου και η ίδια παρουσιάζεται μετά τα καθαρά έσοδα στο κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων της εταιρείας. Σημειώνουμε από ψηλά ότι η Colgate ανέφερε καθαρό εισόδημα 2.596 εκατομμυρίων δολαρίων το 2016. Ωστόσο, το συνολικό συνολικό εισόδημά του, συμπεριλαμβανομένων των μη ελεγχόμενων τόκων, ήταν 2.344 εκατομμύρια
Ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού

Ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού

Τι είναι τα υγρά στοιχεία ενεργητικού; Τα ρευστά περιουσιακά στοιχεία είναι τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης που μπορούν να μετατραπούν σε μετρητά σε σύντομο χρονικό διάστημα και περιλαμβάνουν τα περιουσιακά στοιχεία όπως μετρητά, εμπορεύσιμα χρεόγραφα και μέσα χρηματαγοράς και εμφανίζονται στην πλευρά του ενεργητικού του ισολογισμού της εταιρείας . Με απλά λόγια, αυτά τα περιουσιακά στοιχεία μπορούν να μετατραπούν σε μετρητά γρήγορα, με αμελητέα επίδραση στην τιμή που διατίθεται σε ολόκληρη την αγορά. Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία αποτελούνται από κρατικά ομόλογα και μέσα χρηματαγοράς.
Διαφορά μεταξύ ταμειακών ροών και ταμειακών ροών

Διαφορά μεταξύ ταμειακών ροών και ταμειακών ροών

Διαφορές ταμειακών ροών και ταμειακών ροών Οι ταμειακές ροές αναφέρονται στα συνολικά μετρητά που δημιουργούνται από την εταιρεία σε μια συγκεκριμένη λογιστική περίοδο και υπολογίζονται ως το άθροισμα των μετρητών από λειτουργίες, ταμειακές ροές από χρηματοδότηση και ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες, ενώ η ροή κεφαλαίων της εταιρείας καταγράφει την κίνηση τα μετρητά και τα μετρητά από την εταιρεία κατά τη διάρκεια της καθορισμένης χρονικής περιόδου. Η ταμειακή ροή και η ροή κεφαλαίων είναι εντελώς διαφορετικές καταστάσεις που έχουν ποικίλα πεδία και εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπο
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις | Ορισμός, Τύποι, Αναλογίες, Παραδείγματα

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις | Ορισμός, Τύποι, Αναλογίες, Παραδείγματα

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις για επιχειρήσεις είναι σαν πιστωτικές κάρτες για ένα άτομο. Είναι εύχρηστο με την έννοια ότι η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει για να χρησιμοποιήσει «χρήματα άλλων» για να χρηματοδοτήσει τις δραστηριότητές της που σχετίζονται με επιχειρήσεις για κάποιο χρονικό διάστημα, το οποίο διαρκεί μόνο όταν η ευθύνη καθίσταται απαιτητή. Ωστόσο, πρέπει να προσέξουμε ότι οι υπερβολικές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις μπορούν να επηρεάσουν τον ισολογισμό και να οδηγήσουν την εταιρεία στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. πηγή: verizon Επομένως, οι χ
Παγια εξοδα

Παγια εξοδα

Ποιο είναι το γενικό κόστος; Το γενικό κόστος είναι εκείνο το κόστος που δεν σχετίζεται άμεσα με την παραγωγική δραστηριότητα και επομένως θεωρείται ως έμμεσο κόστος που πρέπει να καταβληθεί ακόμη και αν δεν υπάρχει παραγωγή · και παραδείγματα περιλαμβάνουν πληρωτέο μίσθωμα, πληρωτέες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, πληρωτέα ασφάλιση, μισθούς που καταβάλλονται στο προσωπικό γραφείου, είδη γραφείου κ.λπ. Το γενικό κόστος αναφέρεται στο κόστος έμμεσου υλικού, έμμεσης εργασίας και άλλων λειτουργικών εξόδων, τα οποία σχετίζονται με την τυπική καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης αλλά δεν μπορούν να χρ
Πληρωτέοι λογαριασμοί έναντι πληρωτέων σημειώσεων

Πληρωτέοι λογαριασμοί έναντι πληρωτέων σημειώσεων

Η κύρια διαφορά μεταξύ των πληρωτέων λογαριασμών έναντι των πληρωτέων σημειώσεων είναι ότι οι πληρωτέοι λογαριασμοί είναι το ποσό που οφείλει η εταιρεία στον προμηθευτή της όταν αγοράζονται προϊόντα ή προσφέρονται υπηρεσίες, ενώ οι πληρωτέες σημειώσεις είναι η γραπτή υπόσχεση για την παροχή συγκεκριμένου χρηματικού ποσού σε ένα καθορισμένο μέλλον ημερομηνία ή σύμφωνα με τη ζήτηση του κατόχου του χαρτονομίσματος. Διαφορά μεταξύ πληρωτέων λογαριασμών έναντι πληρωτέων σημειώσεων Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις είναι οι οικονομικές υποχρεώσεις που έχει κάθε επιχείρηση προκειμένου να διατηρήσει μια σ
Διαδικασίες ελέγχου

Διαδικασίες ελέγχου

Τι είναι οι διαδικασίες ελέγχου; Οι Διαδικασίες Ελέγχου είναι βήματα που εκτελούνται από τους ελεγκτές για να λάβουν όλες τις πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα των χρηματοοικονομικών στοιχείων που παρέχονται από την εταιρεία, οι οποίες τους επιτρέπουν να διαμορφώσουν γνώμη για την οικονομική κατάσταση εάν αντικατοπτρίζουν την πραγματική και δίκαιη άποψη της οικονομικής θέσης του οργανισμού. Ταυτοποιούνται και εφαρμόζονται στο στάδιο σχεδιασμού του ελέγχου μετά τον προσδιορισμό του στόχου, του πεδίου εφαρμογής, της προσέγγισης και του σχετικού κινδύνου. Μέθοδοι ελέγχου διαδικασίας Κατά τη δι
Μέθοδος απόσβεσης μειωμένου υπολοίπου

Μέθοδος απόσβεσης μειωμένου υπολοίπου

Ποια είναι η μέθοδος φθίνουσας ισορροπίας; Η μέθοδος μείωσης υπολοίπου ονομάζεται επίσης μέθοδος μείωσης υπολοίπου όπου τα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται με υψηλότερο επιτόκιο στα αρχικά έτη από ό, τι στα επόμενα έτη. Σύμφωνα με αυτήν τη μέθοδο, ένα σταθερό ποσοστό απόσβεσης εφαρμόζεται στη λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου (φθίνουσα) κάθε χρόνο. Αυτή η μέθοδος οδηγεί σε επιταχυνόμενη απόσβε
Τύπος καθαρού ενεργητικού

Τύπος καθαρού ενεργητικού

Τύπος για τον υπολογισμό των καθαρών περιουσιακών στοιχείων Τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία μπορούν να οριστούν ως τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία ενός οργανισμού ή της εταιρείας, μείον τις συνολικές υποχρεώσεις του. Ο αριθμός των καθαρών περιουσιακών στοιχείων μπορεί να υπολογιστεί με τα ίδια κεφάλαια μιας επιχείρησης. Ένας από τους ευκολότερους τρόπους υπολογισμού των καθαρών περιουσιακών στοιχεί
Τύπος κόστους παραγωγής

Τύπος κόστους παραγωγής

Τι είναι ο τύπος κόστους παραγωγής; Ο τύπος κόστους παραγωγής αποτελείται από το κόστος που επιβαρύνει την επιχείρηση ή μια εταιρεία κατά την κατασκευή τελικών αγαθών ή την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών και περιλαμβάνει συνήθως άμεση εργασία, γενικά γενικά έξοδα, άμεσα έξοδα υλικού ή έξοδα πρώτων υλών και έξοδα προμηθειών. Το κόστος παραγωγής θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται άμεσα με τη δημιουργία εσόδων της επιχείρησης. Η μεταποιητική επιχείρηση έχει συνήθως κόστος πρώτων υλών και κόστος εργασίας. Αντίθετα, η τυπική βιομηχανία υπηρεσιών αποτελείται από τεχνική εργασία που αναπτύσσει μια συγκε
Λειτουργικά έξοδα (OPEX)

Λειτουργικά έξοδα (OPEX)

Ορισμός λειτουργικών εξόδων Λειτουργικά έξοδα (OPEX) είναι το κόστος που πραγματοποιείται κατά τη συνήθη πορεία της επιχείρησης και δεν περιλαμβάνει έξοδα όπως το κόστος πωληθέντων αγαθών που σχετίζονται άμεσα με την κατασκευή προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών. Είναι εύκολα διαθέσιμα στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων μαζί με άλλα κόστη που αφαιρούνται από τα λειτουργικά έσοδα για τον προσδιορισμό του καθαρού κέρδους. Ακολουθούν μερικά από τα κοινά λειτουργικά έξοδα
Τύπος καθαρών πωλήσεων

Τύπος καθαρών πωλήσεων

Τύπος για τον υπολογισμό των καθαρών πωλήσεων μιας εταιρείας Ο τύπος καθαρών πωλήσεων χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των πωλήσεων της εταιρείας καθαρής από την απόδοση, τις εκπτώσεις και άλλα δικαιώματα, όπου ο τύπος των καθαρών πωλήσεων είναι τα ακαθάριστα έσοδα από τις πωλήσεις που δημιουργούνται μείον τις επιστροφές, τις εκπτώσεις που επιτρέπονται στους πελάτες και τα δικαιώματα. Καθαρές πωλήσεις = Ακαθάριστες πωλήσεις - Επιστροφή πωλήσεων - Αποζημιώσεις - Εκπτώσεις Εξήγηση Ο τύπος των καθαρών πωλήσεων υπολογίζει τα καθαρά έσοδα της εταιρείας αφού ληφθούν υπόψη τυχόν επιστροφές, εκπ
EOQ (Ποσότητα οικονομικής παραγγελίας)

EOQ (Ποσότητα οικονομικής παραγγελίας)

Τι είναι το EOQ; Το EOQ σημαίνει οικονομική ποσότητα παραγγελίας και βοηθά στον εντοπισμό ενός όγκου παραγωγής ή παραγγελίας που η εταιρεία πρέπει να προσθέσει με στόχο την ελαχιστοποίηση του κόστους διακράτησης και του κόστους παραγγελίας. Τύπος EOQ Ας δούμε τα κρίσιμα συστατικά του EOQ και τον τύπο του - # 1 - Κόστος διακράτησης Το κόστος διατήρησης είναι το κόστος διατήρησης αποθέματος στην αποθήκευση. Είναι το άμεσο κόστος πο
Τύπος λειτουργικών ταμειακών ροών

Τύπος λειτουργικών ταμειακών ροών

Τύπος για τον υπολογισμό των λειτουργικών ταμειακών ροών (OCF) Ο τύπος λειτουργικών ταμειακών ροών δηλώνει τις ταμειακές ροές που δημιουργούνται από τις βασικές λειτουργικές δραστηριότητες της επιχείρησης μετά την αφαίρεση των λειτουργικών εξόδων και βοηθά στην ανάλυση του πόσο ισχυρή και βιώσιμη είναι το επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας. Η λειτουργική ταμειακή ροή (OCF) είναι ένα μέτρο των μετρητών που παράγει μια επιχείρηση από την κύρια λειτουργία της σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Είναι επίσης γνωστή ως ταμειακή ροή από πράξεις. Δεν είναι το ίδιο με το καθαρό εισόδημα ούτε το EBI
Καθαρά σταθερά περιουσιακά στοιχεία

Καθαρά σταθερά περιουσιακά στοιχεία

Τι είναι το Net Stixed Assets; Το καθαρό πάγιο περιουσιακό στοιχείο είναι η υπολειμματική αξία του παγίου περιουσιακού στοιχείου και υπολογίζεται χρησιμοποιώντας το συνολικό ποσό της τιμής που καταβλήθηκε για όλα τα πάγια στοιχεία κατά τη στιγμή της αγοράς μείον το συνολικό ποσό απόσβεσης που έχει ήδη ληφθεί από τη στιγμή που αγοράστηκαν τα περιουσιακά στοιχεία. Εάν η συσσωρευμένη απόσβεση του περιουσιακού στοιχείου είναι τεράστια, αυτό σημαίνει ότι η ηλικία του περιουσιακού στοιχείου είναι υψηλή και η εταιρεία δεν έχει αντικαταστήσει τα περιουσιακά της στοιχεία για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Μη τρέχοντα περιουσιακά στοιχεία

Μη τρέχοντα περιουσιακά στοιχεία

Τι είναι τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία; Τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία είναι βασικά μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία που έχουν αγοράσει με την πρόθεση να τα χρησιμοποιήσουν στην επιχείρηση και τα οφέλη τους είναι πιθανό να συγκεντρωθούν για αρκετά χρόνια. Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με τις επενδυτικές δραστηριότητες μιας εταιρείας και μπορεί να είναι ενσώματα ή άυλα. Στα παραδείγματα περιλαμβάνονται πάγια περιουσιακά στοιχεία όπως ακίνητα, εγκαταστάσεις,
Κόστος εμπορευμάτων που πωλήθηκε Είσοδος περιοδικού (COGS)

Κόστος εμπορευμάτων που πωλήθηκε Είσοδος περιοδικού (COGS)

Καταχώριση περιοδικού για το κόστος πωληθέντων αγαθών (COGS) Οι ακόλουθες καταχωρήσεις περιοδικού Cost of Goods Sold παρέχουν ένα περίγραμμα των πιο κοινών COGS. Το απόθεμα είναι αγαθά που είναι έτοιμα προς πώληση και εμφανίζονται ως περιουσιακά στοιχεία στον Ισολογισμό. Όταν πωλείται αυτό το απόθεμα, γίνεται Έξοδα και το ονομάζουμε ως Κόστος πωληθέντων αγαθών. Το απόθεμα είναι το κόστος των αγαθών που έχουμε αγοράσει για μεταπώληση, μόλις πωληθεί αυτό το απόθεμα γίνεται τ
Εισπρακτέοι λογαριασμοί έναντι πληρωτέοι λογαριασμοί

Εισπρακτέοι λογαριασμοί έναντι πληρωτέοι λογαριασμοί

Διαφορές μεταξύ εισπρακτέων λογαριασμών και πληρωτέων λογαριασμών Εισπρακτέος λογαριασμός είναι το ποσό που οφείλει η εταιρεία από τον πελάτη για την πώληση των αγαθών της ή για την παροχή των υπηρεσιών, ενώ οι οφειλόμενοι λογαριασμοί είναι το ποσό που οφείλει η εταιρεία στον προμηθευτή της όταν αγοράζονται προϊόντα ή προσφέρονται υπηρεσίες. Στην επιχείρηση, πρέπει να αγοράσετε αγαθά με πίστωση και επίσης να πουλήσετε αγαθά με πίστωση. Δεδομένου ότι η επιχείρηση αγοράζει και πωλεί χύμα, πρέπει να λαμβάνει υπόψη τόσο την αγορά πίστωσης όσο και την πώληση πίστωσης. Όταν αγοράζετε με πίστωση,
Μισθός πληρωτέος

Μισθός πληρωτέος

Ο μισθός που καταβάλλεται αναφέρεται στην ευθύνη της εταιρείας έναντι των υπαλλήλων της έναντι του ποσού του μισθού μιας περιόδου που καθυστέρησε, αλλά δεν τους έχει καταβληθεί ακόμη από την εταιρεία και εμφανίζεται στο υπόλοιπο της εταιρείας με ευθύνη. Ορισμός μισθού πληρωτέου Ο μισθός που καταβάλλεται μπορεί να αποδοθεί στον τύπο εγγραφής ημερολογίου μισθοδοσίας που θα χρησιμοποιηθεί για την καταγραφή στα λογιστικά βιβλία της αποζημίωσης που θα καταβληθεί στ
Υποχρεώσεις στη Λογιστική

Υποχρεώσεις στη Λογιστική

Σημασία υποχρεώσεων Οι υποχρεώσεις στη Λογιστική είναι η οικονομική υποχρέωση της εταιρείας ως αποτέλεσμα οποιωνδήποτε προηγούμενων γεγονότων που είναι νομικά δεσμευτικές για αυτήν να καταβληθούν στην άλλη οντότητα, για την εκκαθάριση των οποίων απαιτείται εκροή των διαφόρων πολύτιμων πόρων της εταιρείας και αυτές εμφανίζονται στο το υπόλοιπο της εταιρείας. Οι υποχρεώσεις είναι ένας λογαριασμός στον οποίο η εταιρεία διατηρεί όλα τα αρχεία της όπως χρέη, υποχρεώσεις, πληρωτέοι φόροι εισοδήματος, καταθέσεις πελατών, πληρωτέοι μισθοί, έξοδα. Οι λογαριασμοί ευθύνης θα έχουν συνήθως πιστωτικό υπόλο
Περιουσιακά στοιχεία έναντι υποχρεώσεων

Περιουσιακά στοιχεία έναντι υποχρεώσεων

Η κύρια διαφορά μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων είναι ότι το περιουσιακό στοιχείο είναι οτιδήποτε ανήκει στην εταιρεία για να παρέχει τα οικονομικά οφέλη στο μέλλον, ενώ οι υποχρεώσεις είναι κάτι για το οποίο η εταιρεία υποχρεούται να το εξοφλήσει στο μέλλον. Διαφορές μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις είναι τα κύρια συστατικά κάθε επιχείρησης. Αν και αυτά τα δύο στοιχεία είναι διαφορετικά, ο σκοπός και των δύο είναι να αυξήσει τ
Τρέχων τύπος περιουσιακών στοιχείων

Τρέχων τύπος περιουσιακών στοιχείων

Τι είναι ο τύπος τρέχοντος ενεργητικού; Ο τύπος για τα τρέχοντα περιουσιακά στοιχεία υπολογίζεται προσθέτοντας όλα τα περιουσιακά στοιχεία από τον ισολογισμό που μπορούν να μετατραπούν σε μετρητά εντός περιόδου ενός έτους ή λιγότερο. Τα τρέχοντα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν κυρίως μετρητά, μετρητά και ισοδύναμα, απαιτήσεις λογαριασμού, αποθέματα, εμπορεύσιμα χρεόγραφα, προπληρωμένα έξοδα κ.λπ. Η προσθήκη όλων αυτών μαζί μ
EBITDA έναντι λειτουργικού εισοδήματος

EBITDA έναντι λειτουργικού εισοδήματος

EBITDA vs Διαφορές λειτουργικού εισοδήματος EBITDA εναντίον λειτουργικού εισοδήματος - Τα κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και αποσβέσεων (EBITDA) χρησιμοποιούνται συχνά για την εύρεση της κερδοφορίας της εταιρείας. Το EBITDA είναι ένας δείκτης που χρησιμοποιείται για την παροχή συγκριτικής ανάλυσης για διάφορες εταιρείες. Είναι ένα από τα κρίσιμα χρηματοοικονομικά εργαλεία πο
Μέθοδος καταγεγραμμένης αξίας

Μέθοδος καταγεγραμμένης αξίας

Ποια είναι η Μέθοδος Γράφουσας Αξίας; Η μέθοδος Written Down Value είναι μια τεχνική απόσβεσης που εφαρμόζει ένα σταθερό ποσοστό απόσβεσης στην καθαρή λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων κάθε χρόνο, αναγνωρίζοντας έτσι περισσότερα έξοδα απόσβεσης στα πρώτα χρόνια της ζωής του περιουσιακού στοιχείου και λιγότερη απόσβεση στα επόμενα χρόνια της ζωής του περιουσιακού στοιχείου. Με λίγα λόγια, αυτή η μέθοδος επιταχύνει την αναγνώριση των δαπανών απόσβεσης συστηματικά και βοηθά τις επιχειρήσεις να αναγνωρίσουν περισσότερες αποσβέσεις τα πρώτα χρόνια. Είναι επίσης γνωστή ως μέθοδος μείωσης ισορ
Προτιμώμενο μέρισμα

Προτιμώμενο μέρισμα

Τι είναι το προτιμώμενο μέρισμα; Τα προτιμώμενα μερίσματα αναφέρονται στο ποσό των μερισμάτων που καταβάλλονται στο προτιμώμενο απόθεμα στην εταιρεία από τα κέρδη που έχει κερδίσει η εταιρεία και οι προτιμώμενοι μέτοχοι έχουν προτεραιότητα στη λήψη τέτοιων μερισμάτων σε σύγκριση με το κοινό απόθεμα, πράγμα που σημαίνει ότι η εταιρεία πρέπει πρώτα να εκπληρώσει την υποχρέωση των προτιμώμενων μετοχών. μερίσματα πριν από την εκπλήρωση οποιασδήποτε ευθύνης μερισμάτων πληρωτέων στους προτιμώμενους μετόχους. Τα προτιμώμενα μερίσματα είναι ένα σταθερό μέρισμα που λαμβάνεται από τις προτιμώμενες μετοχ
Μισθωτής vs Μισθωτής

Μισθωτής vs Μισθωτής

Διαφορά μεταξύ εκμισθωτή και μισθωτή Ο εκμισθωτής αναφέρεται στο άτομο που κατέχει το περιουσιακό στοιχείο και επιτρέπει στο άλλο άτομο, γνωστό ως μισθωτής, να χρησιμοποιήσει το περιουσιακό του στοιχείο με τη λήψη περιοδικού ενοικίου σε αντάλλαγμα, ενώ ο μισθωτής αναφέρεται στο άτομο που χρησιμοποιεί το περιουσιακό στοιχείο που ανήκει σε άλλο άτομο, γνωστό ως εκμισθωτής, για μια καθορισμένη περίοδο πληρώνοντας κάποιο περιοδικό ενοίκιο σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας. Ο εκμισθωτής είναι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου και δεν το χρησιμοποιεί για δική του χρήση. από την άλλη πλευρά, ο μισθωτής απο
Κόστος προϊόντος

Κόστος προϊόντος

Ορισμός κόστους προϊόντος Το κόστος προϊόντος αναφέρεται σε όλα τα κόστη που επιβαρύνουν την εταιρεία για τη δημιουργία του προϊόντος της εταιρείας ή την παροχή των υπηρεσιών στους πελάτες και το ίδιο φαίνεται στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας για την περίοδο κατά την οποία γίνονται μέρος του κόστους των αγαθών που πωλούνται από την εταιρεία. Παραδείγματα κόστους προϊόντος περιλαμβάνουν κυρίως τα ακόλουθα έξοδα: - Άμεσο υλικό (DM) Άμεση εργασία (DL) Επιβάρυνση εργοστασίου (FOH) Το κόστος για το υλικό και την εργασία είναι το άμεσο κόστος, ενώ τα γενικά έξοδα του εργοστασίου είναι
Διαφορά μεταξύ τιμής και κόστους

Διαφορά μεταξύ τιμής και κόστους

Διαφορές τιμής έναντι κόστους Η βασική διαφορά μεταξύ κόστους και τιμής είναι ότι το κόστος είναι το ποσό των δαπανών που πραγματοποιεί η επιχείρηση σε υλικά, εργασία, πωλήσεις και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και σε άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες, ενώ, η τιμή αναφέρεται στο ποσό που χρεώνει η επιχείρηση από τους πελάτες της για την παροχή των αγαθών και των υπηρεσιών τους στον πελάτη και ο πελάτης πρέπει να πληρώσει ένα τέτοιο συμφωνημένο ποσό για να πάρει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Η τιμή και το κόστος είναι οι όροι που χρησιμοποιούνται συχνά και αναφέρονται στο πλαίσιο των εσόδων, δηλα
Έσοδα έναντι κύκλου εργασιών

Έσοδα έναντι κύκλου εργασιών

Η βασική διαφορά μεταξύ των εσόδων έναντι του κύκλου εργασιών είναι ότι τα έσοδα αναφέρονται στο εισόδημα που δημιουργείται από οποιαδήποτε επιχειρηματική οντότητα με την πώληση των αγαθών τους ή με την παροχή των υπηρεσιών τους κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της, ενώ, ο κύκλος εργασιών αναφέρεται στον αριθμό των φορών που η εταιρεία κερδίζει έσοδα χρησιμοποιώντας τα περιουσιακά στοιχεία που έχει αγοράσει ή δημιουργήσει στην επιχείρηση. Διαφορά μεταξύ εσόδων έναντι κύκλου εργασιών Τα έσοδα και ο κύκλος εργασιών χρησιμοποιούνται συχνά εναλλακτικά, και σε πολλά πλαίσια, σημαίνουν επίσης το ί
Παραδείγματα μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων

Παραδείγματα μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων

Παραδείγματα μακροπρόθεσμης ευθύνης Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αναφέρονται σε εκείνες τις υποχρεώσεις ή τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της εταιρείας που καταβάλλονται από την εταιρεία μετά την περίοδο του επόμενου έτους και τα παραδείγματα των οποίων περιλαμβάνουν μακροπρόθεσμο τμήμα των πληρωτέων ομολογιών, αναβαλλόμενα έσοδα, μακροπρόθεσμα δάνεια, μακροπρόθεσμα μέρος των καταθέσεων, αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις κ.λπ. Εξετάστε το παράδειγμα του αμερικανικού γίγαντα λιανικής Walmart Inc. στο απόσπασμα του ισολογισμού παραπάνω. Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις περιλαμβάνουν μακροπρ
Διάφορα έξοδα

Διάφορα έξοδα

Τι είναι τα διάφορα έξοδα; Διάφορα έξοδα, επίσης γνωστά ως διάφορα έξοδα, είναι τα έξοδα που πραγματοποίησε η εταιρεία κατά την υπό εξέταση λογιστική περίοδο, τα οποία είναι γενικά μικρής αξίας και δεν είναι τόσο σημαντικά που πρέπει να αναφέρονται ατομικά στον ξεχωριστό λογαριασμό καθολικού και συνεπώς συνενώνονται μαζί κάτω από ένα κεφάλι. Με απλά λόγια, τα διάφορα έξοδα είναι εκείνα τα έξοδα που πραγματοποιούνται κατά την κανονική πορεία της επιχείρησης, αλλά είναι τυχαία. Αυτά περιλαμβάνουν έναν μικρό αριθμό δαπανών σε σύγκριση με τα συνολικά έξοδα της επιχείρησης, σχετικά ασήμαντα και ασή
Premium μετοχών

Premium μετοχών

Τι είναι ο λογαριασμός Premium μετοχών; Το Premium Premium είναι η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και είναι επίσης γνωστή ως ασφάλιστρο αξιών. Οι μετοχές λέγεται ότι εκδίδονται με ασφάλιστρο όταν η τιμή έκδοσης της μετοχής είναι μεγαλύτερη από την ονομαστική ή την ονομαστι