Έκδοση έναντι εκκρεμών μετοχών | Κορυφαίες 6 διαφορές (Infographics)

Η βασική διαφορά μεταξύ των εκδοθέντων έναντι των εκκρεμών μετοχών είναι ότι οι μετοχές έκδοσης είναι οι συνολικές μετοχές που εκδίδονται από την εταιρεία για την άντληση κεφαλαίων. Ενώ οι εκκρεμείς μετοχές είναι οι μετοχές που διατίθενται στους μετόχους τη δεδομένη χρονική στιγμή μετά την εξαίρεση των μετοχών που εξαγοράστηκαν.

Διαφορά μεταξύ εκδοθέντων έναντι εκκρεμών μετοχών

  • Οι μετοχές που εκδίδονται είναι οι μετοχές που εκδίδει μια εταιρεία. Οι μέτοχοι και οι επενδυτές της κατέχουν αυτές τις μετοχές. Η εταιρεία τα εκδίδει στους ανθρώπους της Εταιρείας ή στο ευρύ κοινό και σε ορισμένα μεγάλα επενδυτικά ιδρύματα.
  • Εκκρεμείς μετοχές είναι Εκδομένες μετοχές μείον το απόθεμα στο ταμείο. Όταν μια εταιρεία αγοράζει πίσω τις μετοχές της και δεν τις αποσύρει, λέγεται ότι τοποθετούνται στο ταμείο. Έτσι, μετά την αφαίρεση τέτοιων μετοχών στο ταμείο, οι υπόλοιπες λέγεται ότι είναι μετοχές σε κυκλοφορία. Χρησιμοποιούμε τον αριθμό των εκκρεμών μετοχών για τον υπολογισμό διαφόρων χρηματοοικονομικών δεικτών, όπως τα κέρδη ανά μετοχή (EPS).

Οι εκκρεμείς μετοχές είναι μικρότερες ή ίσες με τις εκδοθείσες μετοχές. Αυτά δεν μπορούν να είναι περισσότερα από τις εκδοθείσες μετοχές, αλλά μπορεί να είναι ισοδύναμα με αυτήν εάν δεν υπάρχει αποθεματικό ίδιου χρήματος.

Εκκρεμείς μετοχές = Εκδόσεις μετοχών - Ίδιες μετοχές

Παράδειγμα εκδοθείσας και εκκρεμής μετοχής

Ας εξετάσουμε ένα παράδειγμα για να το κατανοήσουμε καλύτερα. Η εταιρεία XYZ Inc. έχει 50.000 εκδομένες μετοχές. Αγοράζει πίσω 2.000 μετοχές και δεν τις αποσύρει, δηλαδή, θα διατηρηθούν ως αποθεματικό από την Εταιρεία. Ποιος είναι ο αριθμός των εκκρεμών μετοχών;

Όπως γνωρίζουμε, οι εκκρεμείς μετοχές εκδίδονται μετοχές μείον το ταμείο δηλ

  • Εκκρεμείς μετοχές = Εκδόσεις μετοχών - Ίδιες μετοχές
  • Έτσι, εκκρεμείς μετοχές = 50000 - 2000 = 48.000

Infographics εκδόσεων έναντι εκκρεμών μετοχών

Εδώ σας παρέχουμε την κορυφαία 6 διαφορά μεταξύ Εκδόσεων έναντι Εκκρεμών Μετοχών

Εκδόσεις έναντι εκκρεμών μετοχών - Βασικές διαφορές

Οι κρίσιμες διαφορές μεταξύ Εκδόσεων έναντι Εκκρεμών Μετοχών είναι οι εξής -

  • Οι εκδοθείσες μετοχές είναι οι συνολικές μετοχές που εκδίδονται από την Εταιρεία. Ενώ οι εκκρεμείς μετοχές είναι οι μετοχές με τους μετόχους, δηλαδή, δεν περιλαμβάνουν τις μετοχές που επαναγοράστηκαν από την Εταιρεία. Έτσι, η αφαίρεση ιδίων μετοχών από τις εκδοθείσες μετοχές θα δώσει εκκρεμείς μετοχές.
  • Οι εκδοθείσες μετοχές περιλαμβάνουν μετοχές που διατηρούνται στο ταμείο. Μια εταιρεία μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για μελλοντική πώληση ή να αγοράσει κάποια άλλη επιχείρηση. Αντίθετα, οι εκκρεμείς μετοχές δεν περιλαμβάνουν τα ίδια αποθέματα.
  • Οι οικονομικές καταστάσεις δεν αναφέρουν Εκδοθείσες μετοχές. Συγκριτικά, οι οικονομικές καταστάσεις δεν αναφέρουν εκκρεμείς μετοχές.
  • Οι εκκρεμείς μετοχές συμβάλλουν στον καθορισμό της ισχύος ψήφου στην Εταιρεία για κάθε μέτοχο και επίσης ο συνολικός αριθμός των μετοχών ψήφου.
  • Οι Εκκρεμείς Μετοχές είναι χρήσιμες για να γνωρίζουμε την οικονομική απόδοση της Εταιρείας ανά μετοχή. Π.χ., για τον υπολογισμό των κερδών ανά μετοχή EPS, τα κέρδη διαιρούνται με εκκρεμείς μετοχές και όχι με τις εκδοθείσες μετοχές.
  • Οι εκκρεμείς μετοχές είναι μικρότερες ή ίσες με τις εκδοθείσες μετοχές. Είναι κυρίως μικρότερες από τις εκδοθείσες μετοχές, εκτός από τις εταιρείες που δεν διαθέτουν ταμειακά αποθέματα. Στην τελευταία περίπτωση, οι εκκρεμείς μετοχές θα είναι ίσες με τις εκδοθείσες μετοχές.

Εκδόσεις έναντι εκκρεμών μετοχών Head to Head Difference

Ας δούμε τώρα τη διαφορά μεταξύ των εκδόσεων έναντι των εκκρεμών μετοχών.

Βάση Εκδόσεις μετοχών Εκκρεμείς Μετοχές
Ορισμός Οι επενδυτές και οι μέτοχοι της Εταιρείας κατέχουν αυτές τις μετοχές. Περιλαμβάνουν επίσης τις μετοχές που κατέχει η Εταιρεία στο ταμείο μετά την εξαγορά των μετοχών της. Είναι μια μετοχή που εκδίδεται μείον τις μετοχές που διατηρούνται στο ταμείο. Αυτοί είναι ο πραγματικός αριθμός μετοχών που κατέχουν οι επενδυτές.
Βασική διαφορά Η εκδομένη μετοχή περιλαμβάνει το αποθεματικό. Δεν περιλαμβάνει ταμειακά αποθέματα.
Αναφορά Οι οικονομικές καταστάσεις δεν αναφέρουν αυτές τις μετοχές. Οι οικονομικές καταστάσεις αναφέρουν αυτές τις μετοχές.
Οικονομική απόδοση Δεν δίνει πλήρη εικόνα της οικονομικής απόδοσης της Εταιρείας, ενώ μετρά τους βασικούς δείκτες ανά μετοχή. Χρησιμοποιούνται κυρίως για τη μέτρηση της απόδοσης της Εταιρείας και την εύρεση βασικών αναλογιών ανά μετοχή.
Ψηφοφορία Περιλαμβάνει ταμειακά αποθέματα, που δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Μια άλλη χρήση του είναι να προσδιοριστούν οι συνολικές μετοχές που διατίθενται για ψήφο και το ποσοστό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου κάθε μετόχου.
Ποσότητα Είναι περισσότερο ή ίσες με τις εκκρεμείς μετοχές. Οι εκκρεμείς μετοχές είναι μικρότερες ή ίσες με τις εκδοθείσες μετοχές. Μπορούν να είναι ίσες με τις εκδοθείσες μετοχές μόνο εάν το απόθεμα είναι μηδέν.

συμπέρασμα

Οι εκδοθείσες μετοχές έναντι των εκκρεμών μετοχών είναι οικονομικοί όροι που σχετίζονται με την κεφαλαιακή διάρθρωση της Εταιρείας. Έχουμε δει τη διαφορά μεταξύ των δύο όρων. Ενώ οι εκδοθείσες μετοχές περιλαμβάνουν το μετοχικό απόθεμα με την Εταιρεία, οι εκκρεμείς μετοχές έχουν μεγαλύτερη σημασία για τους χρηματοοικονομικούς αναλυτές. Οι εκκρεμείς μετοχές παρέχουν τον αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία και τη βοήθεια στην εύρεση των βασικών χρηματοοικονομικών δεικτών της Εταιρείας.

Όλες οι εισηγμένες εταιρείες πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις καταχώρισης. Ως εκ τούτου, θα αποκαλύψουν τον αριθμό των εκδοθέντων μετοχών και των εκκρεμών μετοχών στον ιστότοπό τους και στα χρηματιστήρια.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found