Κατηγορία: Μαθήματα Οικονομικών

Τύπος περιθωριακής τάσης προς κατανάλωση (MPC)

Τύπος περιθωριακής τάσης προς κατανάλωση (MPC)

Τι είναι ο τύπος MPC (Marginal Propensity to Consume); Ο τύπος της οριακής τάσης κατανάλωσης (MPC) αναφέρεται στην αύξηση των καταναλωτικών δαπανών λόγω της αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος. Ο τύπος MPC προκύπτει διαιρώντας την αλλαγή στις καταναλωτικές δαπάνες (ΔC) με τη μεταβολή στο διαθέσιμο εισόδημα (ΔΙ). Ο τύ
Παραδείγματα μονοπωλίου

Παραδείγματα μονοπωλίου

Παραδείγματα μονοπωλίου Τα ακόλουθα παραδείγματα μονοπωλίου παρέχουν διάφορους τύπους μονοπωλιακών επιχειρήσεων. Τα παραδείγματα είναι τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά, δηλαδή υπάρχουν εταιρείες που είναι μονοπωλιακές στον τομέα που πραγματοποιούν συναλλαγές. Επειδή υπάρχουν πολλά παραδείγματα μονοπωλίου, δεν εξηγούνται όλες οι παραλλαγές και οι τύποι εδώ, αλλά το περίγραμμα όλων των τύπων παραμένει το ίδιο, δηλαδή η εταιρεία ή η εταιρεία είναι ο μοναδικός πωλητής ενός προϊόντος χ
Τύπος οριακών εσόδων

Τύπος οριακών εσόδων

Τύπος για τον υπολογισμό των οριακών εσόδων Ο τύπος οριακών εσόδων είναι ένας χρηματοοικονομικός λόγος που υπολογίζει τη συνολική μεταβολή που προκύπτει από την πώληση πρόσθετων προϊόντων ή μονάδων. Ας δούμε ένα παράδειγμα και να καταλάβουμε το ίδιο. Ένας πωλητής σοκολάτας ετοιμάζει σπιτικές σοκολάτες και πωλεί, πουλά 30 πακέτα την ημέρα. Η συνολική τιμή της σο
Δείκτης Laspeyres

Δείκτης Laspeyres

Τι είναι ο δείκτης τιμών Laspeyres; Ο δείκτης Laspeyres είναι μια μεθοδολογία για τον υπολογισμό του δείκτη τιμών καταναλωτή μετρώντας τη μεταβολή της τιμής του καλαθιού αγαθών στο έτος βάσης. Εφευρέθηκε από την Etienne Laspeyres, οικονομολόγος από τη Γερμανία για να αναλύσει τις αλλαγές στις τιμές σε σύγκριση με την περίοδο του έτου
Καθαρές εξαγωγές

Καθαρές εξαγωγές

Ορισμός καθαρών εξαγωγών Οι καθαρές εξαγωγές οποιασδήποτε χώρας υπολογίζονται με τον υπολογισμό της αξίας αγαθών ή υπηρεσιών που εξάγονται από τη χώρα καταγωγής για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο μείον την αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών που εισήχθησαν από τη χώρα καταγωγής κατά την ίδια χρονική περίοδο. Ο καθαρός αριθμός που υπολογίζεται περιλαμβάνει μια ποικιλία αγαθών και υπηρεσιών που εξήχθησαν και εισήχθησαν από τη χώρα, όπως μηχανήματα, αυτοκίνητα, καταναλωτικά αγαθά κ.λπ. Η καθαρή εξαγωγή είναι μία από τις σημαντικές μεταβλητές που χρησιμοποιούνται γ
Διαφορά μεταξύ CRR και SLR

Διαφορά μεταξύ CRR και SLR

CRR vs SLR Διαφορές Το Cash Reserve Ratio (CRR) είναι ένα ποσοστό χρημάτων που πρέπει να τηρούνται από όλες τις τράπεζες με το Reserve Bank of India με τη μορφή μετρητών και επομένως ρυθμίζει τη ροή του χρήματος στην οικονομία, ενώ ο νόμιμος δείκτης ρευστότητας (SLR) είναι χρόνος και ζήτηση υποχρεώσεις της τράπεζας που πρέπει να τηρούνται από την ίδια την τράπεζα για τη διατήρηση της φερεγγυότητας της τράπεζας, όπου και οι δύο επηρεάζουν την ικανότητα δανεισμού της τράπεζας. Ο δείκτης ταμειακών αποθεματικών είναι ο λόγος της συνολικής κατάθεσης που οι τράπεζες πρέπει να διατηρήσουν ως αποθεματ
WPI έναντι CPI

WPI έναντι CPI

Διαφορά μεταξύ WPI έναντι CPI Τόσο ο δείκτης τιμών χονδρικής (WPI) όσο και ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) είναι η αλλαγή στην τιμή διαφόρων αγαθών ή υπηρεσιών στην οικονομία, όπου ο δείκτης τιμών χονδρικής μετρά την ποσοστιαία μεταβολή στην τιμή σε δείκτη χονδρικής, ενώ ο δείκτης τιμών καταναλωτή μετρά την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής στη λιανική αγορά και ως εκ τούτου είναι πιο χρήσιμη για τους καταναλωτές και όχι για τον επιχειρηματία. Ο πληθωρισμός είναι μια κατάσταση στην αγορά στην οποία η τιμή των αγαθών και των υπηρεσιών αυξάνεται συνεχώς για μια χρονική περίοδο. Ο πληθωρισμός είναι
Οικονομικοί παράγοντες

Οικονομικοί παράγοντες

Ποιοι είναι οι οικονομικοί παράγοντες; Οι οικονομικοί παράγοντες είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την οικονομία και περιλαμβάνουν τα επιτόκια, τους φορολογικούς συντελεστές, τη νομοθεσία, τις πολιτικές, τους μισθούς και τις κυβερνητικές δραστηριότητες. Αυτοί οι παράγοντες δεν σχετίζονται άμεσα με την επιχείρηση, αλλά επηρεάζει την επενδυτική αξία στο μέλλον. Παραδείγματα οικονομικών παραγόντων Υπάρχουν πολλά παραδείγματα οικονομικών παραγόντων μερικοί από αυτούς
Τύπος εθνικού εισοδήματος

Τύπος εθνικού εισοδήματος

Τύπος για τον υπολογισμό του εθνικού εισοδήματος Ο τύπος εθνικού εισοδήματος αναφέρεται στον τύπο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της αξίας των συνολικών αντικειμένων που κατασκευάζονται στη χώρα από τους κατοίκους της και του εισοδήματος που λαμβάνουν οι κάτοικοί της και σύμφωνα με τον τύπο, το εθνικό εισόδημα υπολογίζεται προσθέτοντας μαζί κατανάλωση, κρατικές δαπάνες, επενδύσεις γίνονται εντός της χώρας, οι καθαρές εξαγωγές της, δηλαδή οι εξαγωγές μείον τις εισαγωγές, η ξένη παραγωγή από κάτοικο της χώρας και στη συνέχεια αφαιρώντας την εγχώρια παραγωγή από κατοίκους άλλης χώρας. Εθν
Εποχιακή ανεργία

Εποχιακή ανεργία

Ορισμός εποχιακής ανεργίας Η εποχική ανεργία αναφέρεται στη χρονική περίοδο κατά την οποία η ζήτηση για εργατικό δυναμικό ή εργατικό δυναμικό είναι χαμηλότερη από το κανονικό υπό ορισμένες συνθήκες, ωστόσο, μια τέτοια κατάσταση είναι μόνο προσωρινή και η απασχόληση επανέρχεται στο φυσιολογικό μετά. Παραδείγματα εποχικής ανεργίας Τα παρακάτω είναι παραδείγματα εποχικής ανεργίας. Παράδειγμα # 1 Ας κατανοήσουμε αυτήν την έννοια της εποχικής ανεργίας με τη βοήθεια ενός παραδείγματος: Υπάρχουν μερικές εποχιακές καλλιέργειες, δηλ. Καλλιέργειες που
Ελλειμα προϋπολογισμού

Ελλειμα προϋπολογισμού

Τι είναι το έλλειμμα προϋπολογισμού; Όταν τα ετήσια έξοδα ενός προϋπολογισμού υπερβαίνουν το ετήσιο εισόδημα του προϋπολογισμού, τότε είναι γνωστό ως δημοσιονομικό έλλειμμα που υποδηλώνει οικονομική ανθυγιεινή μιας χώρας η οποία μπορεί να μειωθεί λαμβάνοντας τις προσπάθειες διαφορετικών μέτρων όπως μείωση της εκροής εσόδων και αύξηση της εισροής εσόδων. Τύπος ελλείμματος προϋπολογισμού Έλλειμμα προϋπολογισμού = Συνολικές δαπάνες από την κυβέρνηση - Συνολικό εισόδημα της κυβέρνησης Το συνολικό εισόδημα της κυβέρνησης περιλαμβάνει φόρους εταιρειών, προσωπικούς φόρους, τέλη χαρτοσήμου κ.λπ.
Τύπος οριακού προϊόντος

Τύπος οριακού προϊόντος

Τύπος για τον υπολογισμό του οριακού προϊόντος Ο οριακός τύπος προϊόντος μπορεί να εξακριβωθεί με τον υπολογισμό της μεταβολής της παραγόμενης ποσότητας ή της αλλαγής στο επίπεδο παραγωγής και στη συνέχεια να διαιρεθεί το ίδιο με την αλλαγή στον παράγοντα παραγωγής. Ο παρονομαστής στις περισσότερες περιπτώσεις είναι 1 καθώς ο τύπος που αρχικά δημιουργήθηκε βασίστηκε σε κάθε 1 μονάδα αύξησης σε έναν παράγοντα παραγωγής. Οι επιχειρήσεις μπορούν σε αυτήν την περίπτωση να ανακαλύψουν το ορι
Τύπος ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης

Τύπος ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης

Τύπος για τον υπολογισμό της ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης (PPP) Η ισοτιμία αγοραστικής δύναμης αναφέρεται στη συναλλαγματική ισοτιμία δύο διαφορετικών νομισμάτων που θα είναι σε ισορροπία και ο τύπος ΣΔΙΤ μπορεί να υπολογιστεί πολλαπλασιάζοντας το κόστος ενός συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσιών με το πρώτο νόμισμα με το κόστος των ίδιων αγαθών ή υπηρεσιών στις ΗΠΑ δολάρια. Η «ισοτιμία αγοραστικής δύναμης» είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να εξηγήσει την οικονομική θεωρία που δηλώνει ότι η συναλλαγματική ισοτιμία δύο νομισμάτων θα είναι σε ισορροπία ή ισοδύναμη με την αναλογία των αντίσ
Θετική έναντι Κανονικής Οικονομίας

Θετική έναντι Κανονικής Οικονομίας

Διαφορά μεταξύ θετικής και κανονικής οικονομίας Τα θετικά οικονομικά βασίζονται εξ ολοκλήρου σε γεγονότα που σημαίνει ότι παρέχει εξήγηση για θέματα και τέτοια ζητήματα που σχετίζονται με την οικονομία χωρίς καν να κρίνει τότε, ενώ η κανονιστική οικονομία βασίζεται απλώς σε αξίες και είναι εγγενώς υποκειμενική, πράγμα που σημαίνει ότι δεν παρέχει απλώς εξήγηση για ζητήματα και θέματα που αφορούν τα οικονομικά, αλλά τα κρίνουν επίσης Τα οικονομικά είναι επιστήμη και τέχνη. Και δεν περιορίζεται μόνο σε γεγονότα ή φαντασία. Είναι ένας συνδυασμός και των δύο. Τα θετικά οικονομικά μιλούν για π
Αποπληθωριστής ΑΕΠ

Αποπληθωριστής ΑΕΠ

Τι είναι ο αποπληθωριστής του ΑΕΠ; Ο αποπληθωριστής του ΑΕΠ είναι ένα μέτρο της μεταβολής της ετήσιας εγχώριας παραγωγής λόγω της αλλαγής των ποσοστών τιμών στην οικονομία και ως εκ τούτου είναι ένα μέτρο της μεταβολής του ονομαστικού ΑΕΠ και του πραγματικού ΑΕΠ κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου έτους που υπολογίζεται διαιρώντας το Ονομαστικό ΑΕΠ με το πραγματικό ΑΕΠ και πολλαπλασιάζοντας το αποτέλεσμα με 100. Είναι ένα μέτρο πληθωρισμού / αποπληθωρισμού τιμών σε σχέση με το συγκεκριμένο έτος βάσης και δεν βασίζεται σε ένα σταθερό καλάθι αγαθών ή υπηρεσιών, αλλά επιτρέπεται να τροποποιείται
Οικονομικά έναντι Οικονομικών

Οικονομικά έναντι Οικονομικών

Διαφορά μεταξύ οικονομικών και οικονομικών Τα οικονομικά και τα οικονομικά είναι δύο διαφορετικές έννοιες που είναι κάπως αλληλένδετες μεταξύ τους και τα οικονομικά αφορούν βασικά την κατανάλωση, την ανταλλαγή προϊόντων και υπηρεσιών, την παραγωγή, τη μεταφορά πλούτου κ.λπ., ενώ η χρηματοδότηση αφορά την πλήρη αξιοποίηση // www.db. com / Με απλά λόγια, τα οικονομικά και τα οικονομικά είναι μόνο δύο όψεις ενός νομίσματος. Αν θέλετε να πετύχετε στα οικονομικά, πρέπει να γνωρίζετε καλά τα οικονομικ
Οριακό προϊόν της φόρμουλας εργασίας

Οριακό προϊόν της φόρμουλας εργασίας

Τύπος για τον υπολογισμό του οριακού προϊόντος της εργασίας (MPL) Το Marginal Product of Labor Formula είναι ο τύπος που υπολογίζει τη μεταβολή στο επίπεδο της παραγωγής της εταιρείας όταν υπάρχει η προσθήκη ενός νέου υπαλλήλου στην εταιρεία και σύμφωνα με τον τύπο Marginal Product of Labor υπολογίζεται διαιρώντας την αλλαγή στην αξία του συνολικού προϊόντος από την αλλαγή στην εργασία. Ο τύπος για τον υπολογισμό του περιθωριακού προϊόντος της εργασίας (MPL) παρουσιάζεται όπως παρακάτω Οριακό προϊόν της εργασίας = Δ TP / Δ L Που, Το Δ TP αλλάζει στο σύνολο του προϊόντος ή της παραγωγή
Τύπος ΑΕγχΠ

Τύπος ΑΕγχΠ

Τύπος για τον υπολογισμό του ΑΕΠ Το ΑΕγχΠ είναι Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν και αποτελεί δείκτη μέτρησης της οικονομικής υγείας μιας χώρας. Ο τύπος για τον υπολογισμό του ΑΕΠ είναι τριών τύπων - Προσέγγιση δαπανών, προσέγγιση εισοδήματος και προσέγγιση παραγωγής. # 1 - Προσέγγιση δαπανών - Υπάρχουν τρεις κύριες ομάδες δαπανών νοικοκυριού, επιχειρήσεων και κυβέρνησης. Με την προσθήκη όλων των εξόδων παίρνουμε την παρακάτω εξίσωση. ΑΕΠ = C + I + G + NX Που, C = Όλη η ιδιωτ
Ενιαία ελαστική ζήτηση

Ενιαία ελαστική ζήτηση

Τι είναι η Ενιαία Ελαστική Ζήτηση; Η ενιαία ελαστική ζήτηση είναι ένας τύπος ζήτησης που αλλάζει στο ίδιο ποσοστό με την τιμή του. Αυτό σημαίνει ότι η ποσοστιαία μεταβολή της ζήτησης είναι ακριβώς ίση με την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής. Στην ενιαία ζήτηση, η ελαστικότητα του προϊόντος είναι αρνητική καθώς η μείωση της τιμής του προϊόντος δεν βοηθά στη δημιουργία περισσότερων εσόδων. Παραμένει στο ίδιο επίπεδο με πριν, μόνο η ποσ
Τρέχων τύπος λογαριασμού

Τρέχων τύπος λογαριασμού

Τι είναι ο τύπος τρέχοντος λογαριασμού; Ο τύπος τρεχούμενου λογαριασμού του ισοζυγίου πληρωμών μετρά την εισαγωγή και εξαγωγή αγαθών και υπηρεσιών και υπολογίζεται ως το άθροισμα του εμπορικού ισοζυγίου, του καθαρού εισοδήματος και των τρεχουσών μεταβιβάσεων. Το εμπορικό ισοζύγιο είναι η διαφορά μεταξύ των εισαγωγών και των εξαγωγών των χωρών και είναι το μεγαλύτερο συστατικό του τρεχούμενου λογαριασμού. Μια χώρα προσπαθεί πάντα να έχει περισσότερες εξαγωγές από τις εισαγωγέ
Οικονομίες κλίμακας έναντι οικονομιών πεδίου

Οικονομίες κλίμακας έναντι οικονομιών πεδίου

Οικονομίες κλίμακας και οικονομίες διαφορών πεδίου Οι οικονομίες κλίμακας εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και συμβαίνει όταν ένας οργανισμός φτάνει σε ένα σημείο όπου το κόστος παραγωγής του αρχίζει να μειώνεται και συμβαίνει βασικά στις περιπτώσεις μαζικής παραγωγής, ενώ οι οικονομίες του πεδίου συμβαίνουν όταν ένας οργανισμός παράγει πολλές ποικιλίες προϊόντων και ως αποτέλεσμα αυτού το κόστος παραγωγής αρχίζει να μειώνεται. Και οι δύο είναι οι έννοιες της οικονομίας. Και οι δύο είναι πολύ χρήσιμοι για μια επιχείρηση που θέλει να αναπτυχθεί και να εξυπηρετήσει
Τύπος οικονομικών

Τύπος οικονομικών

Λίστα τύπων οικονομικών Ο όρος οικονομικά σημαίνει πώς η κατανάλωση, η παραγωγή και η διανομή αγαθών και υπηρεσιών συμβαίνουν στο έθνος. Υποδεικνύει περαιτέρω πόσο καλά τα άτομα και οι επιχειρήσεις καθορίζουν την κατανομή των πόρων για να αντλήσουν τη μέγιστη προστιθέμενη αξία. Οι τύποι για τα οικονομικά μπορούν να αναπτυχθούν με βάση τα μακροοικονομικά επίπεδα και τα μικροοικονομικά επίπεδα. Σύμφωνα με τη μακροοικονομική, οι ακόλουθοι τύποι οικονομικών βοηθούν στην κατανόηση της θέσης της οικονομίας ως εξ
Τύπος καταναλωτικού πλεονάσματος

Τύπος καταναλωτικού πλεονάσματος

Τύπος για τον υπολογισμό του οφέλους για τους καταναλωτές Ο τύπος για το πλεόνασμα του καταναλωτή είναι ένας οικονομικός τύπος που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του οφέλους για τον καταναλωτή αφαιρώντας την πραγματική τιμή που ο καταναλωτής έχει πληρώσει από τη μέγιστη τιμή που ο καταναλωτής είναι διατεθειμένος να πληρώσει (για μία μόνο μονάδα προϊόντος). Το πλεόνασμα των καταναλωτών είναι ένα σημείο όπου η ζήτηση και η προσφορά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας ικανοποιείται και μπορεί να υπολογιστεί μειώνοντας τη μέγιστη τιμή που ένας πελάτης επιθυμεί να πληρώσει για ένα προϊόν ή μια υπηρ
Διασταυρούμενη τιμή Ελαστικότητα της ζήτησης

Διασταυρούμενη τιμή Ελαστικότητα της ζήτησης

Διασταυρούμενη τιμή Ελαστικότητα του ορισμού της ζήτησης Η ελαστικότητα της ζήτησης διασταυρούμενης τιμής μετρά τη σχέση μεταξύ της τιμής μιας ζήτησης, δηλαδή, της αλλαγής της ποσότητας που απαιτείται από ένα προϊόν με τη μεταβολή της τιμής του δεύτερου προϊόντος, όπου εάν και τα δύο προϊόντα είναι υποκατάστατα, θα δείξει μια θετική διασταυρούμενη ελαστικότητα της ζήτησης και εάν και τα δύο είναι συμπληρωματικά αγαθά, θα έδειχνε μια έμμεση ή αρνητική διασταυρούμενη ελαστικότητα της ζήτησης. Με απλούς όρους, μετρά την ευαισθησία της ζήτησης για μία ποσότητα X όταν αλλάζει η τιμή του σχετικού αγα
Τύπος συναλλαγματικής ισοτιμίας

Τύπος συναλλαγματικής ισοτιμίας

Τι είναι ο τύπος συναλλαγματικής ισοτιμίας; Η συναλλαγματική ισοτιμία ορίζεται ως η συναλλαγματική ισοτιμία βάσει της οποίας δύο χώρες που εμπλέκονται σε εμπορεύσιμα εμπορεύσιμα είδη ή εμπορεύματα. Βασικά είναι το κόστος ανταλλαγής ενός νομίσματος με άλλο νόμισμα. Επομένως, η συναλλαγματική ισοτιμία μπορεί να υπολογιστεί σύμφωνα με την παρακάτω σχέση: - Τιμή συνα
Τύπος συγκριτικού πλεονεκτήματος

Τύπος συγκριτικού πλεονεκτήματος

Τι είναι ο τύπος συγκριτικού πλεονεκτήματος; Ο τύπος συγκριτικού πλεονεκτήματος είναι ένας οικονομικός παράγοντας που υπολογίζει το συγκριτικό πλεονέκτημα μεταξύ δύο χωρών που παράγουν τα ίδια αγαθά στις χώρες τους. Σε απόλυτη βάση, μια χώρα μπορεί να παράγει περισσότερη ποσότητα ενός συγκεκριμένου αγαθού σε σύγκριση με την ποσότητα που παράγεται για το ίδιο αγαθό σε μια άλλη. Αλλά αυτό δεν σημαί
Ονομαστικό επιτόκιο

Ονομαστικό επιτόκιο

Ορισμός ονομαστικού επιτοκίου Στα χρηματοοικονομικά και τα οικονομικά, το ονομαστικό επιτόκιο αναφέρεται στο επιτόκιο χωρίς την προσαρμογή του πληθωρισμού. Βασικά είναι το ποσοστό "όπως δηλώνεται", "όπως διαφημίζεται" και ούτω καθεξής που δεν λαμβάνει πληθωρισμό, επιπτώσεις επιτοκίου, φόρου ή τυχόν προμήθειες στο λογαριασμό. Είναι επίσης γνωστό ως ετήσιο ποσοστό ποσοστού. Αυτός είναι ο τόκος που προστίθεται ή υπολογίζεται μία φορά το χρόνο. Μαθηματικά, μπορεί να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας τον παρακάτω τύπο παρουσιάζεται όπως παρακάτω, Ονομαστικός τύπος επιτοκίου  = [(1 + Πραγματικό ε
Τέλειος διαγωνισμός

Τέλειος διαγωνισμός

Ορισμός τέλειου ανταγωνισμού Ο τέλειος ανταγωνισμός είναι ένας τύπος αγοράς όπου υπάρχει μεγάλος αριθμός αγοραστών και πωλητών και όλοι ξεκινούν τον μηχανισμό αγοράς και πώλησης και δεν υπάρχουν περιορισμοί και υπάρχει απουσία άμεσου ανταγωνισμού στην αγορά και θεωρείται ότι όλα τα οι πωλητές πωλούν πανομοιότυπα ή ομοιογενή προϊόντα. Εξήγηση Στα οικονομικά, ο τέλειος ανταγωνισμός είναι μια θεωρητική δομή της αγοράς όπου ο άμεσος ανταγωνισμός δεν υπάρχει μεταξύ επιχειρήσεων ή πωλητών, διότι ένας μεγάλος αριθμός πωλητών (επίσης αγοραστές) είναι παρόντες στην αγορά που όλοι ταυτόχρονα πωλούν ταυ
Τραπεζικό επιτόκιο έναντι επαναληπτικού επιτοκίου

Τραπεζικό επιτόκιο έναντι επαναληπτικού επιτοκίου

Διαφορά μεταξύ τραπεζικού επιτοκίου και Repo επιτοκίου Τι είναι το τραπεζικό επιτόκιο; Τραπεζικό επιτόκιο είναι το επιτόκιο που χρεώνει μια κεντρική τράπεζα για τα δάνεια και τις προκαταβολές σε μια εμπορική τράπεζα, χωρίς να πωλεί ή να αγοράζει καμία εγγύηση. Όποτε μια τράπεζα έχει έλλειψη κεφαλαίων, μπορεί συνήθως να δανειστεί από την κεντρική τράπεζα με βάση τη νομισματική πολιτική της χώρας. Τα δάνεια είναι συνήθως βραχυπρόθεσμα δάνεια που διαρκούν μόνο για μια η
Μονοπώλιο έναντι μονοπωλιακού ανταγωνισμού

Μονοπώλιο έναντι μονοπωλιακού ανταγωνισμού

Διαφορά μεταξύ μονοπωλίου και μονοπωλιακού ανταγωνισμού Το μονοπώλιο είναι μια δομή της αγοράς όπου ο συμμετέχων είναι ένας πωλητής που κυριαρχεί στη συνολική αγορά καθώς προσφέρει ένα μοναδικό προϊόν ή υπηρεσία, ενώ ένας μονοπωλιακός ανταγωνισμός είναι μια ανταγωνιστική αγορά που έχει μόνο λίγους αγοραστές και πωλητές που προσφέρουν στενά υποκατάστατα στο τέλος χρήστες. Ένα μονοπώλιο είναι ένα κράτος που επικρατεί στις αγορές κατά τις οποίες ένα συγκεκριμένο προϊόν σε αναφορά προσφέρεται από έναν μεμονωμένο πωλητή, ο οποίος δεν έχει ανταγωνισμό από άλλους πωλητές και πωλεί το μοναδικά σχεδιασ
Λήψη τιμών

Λήψη τιμών

Ορισμός τιμολογίου Ένας υπεύθυνος τιμολόγησης είναι ένα άτομο ή μια εταιρεία που δεν έχει κανέναν έλεγχο στις τιμές των αγαθών ή των υπηρεσιών που πωλούνται, επειδή συνήθως έχουν μικρά μεγέθη συναλλαγών και ανταλλάσσουν σε οποιεσδήποτε τιμές επικρατούν στην αγορά. Παραδείγματα Τιμοκαταλόγου Παρακάτω είναι μερικά από τα παραδείγματα ενός λήπτη τιμών. Παράδειγμα # 1 Ας δούμε τη βιομηχανία αεροπορικών ταξιδιών. Υπάρχουν πολλές αεροπορικές εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες πτήσεων από
Παραδείγματα μονοπωλιακού ανταγωνισμού

Παραδείγματα μονοπωλιακού ανταγωνισμού

Παραδείγματα μονοπωλιακού ανταγωνισμού Το παράδειγμα του μονοπωλιακού ανταγωνισμού περιλαμβάνει προϊόντα ομορφιάς που έχουν πολύ μεγάλο αριθμό πωλητών και τα προϊόντα που πωλούνται από κάθε εταιρεία που είναι παρόμοια αλλά δεν είναι πανομοιότυπα και αυτοί οι πωλητές δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τις τιμές καθώς μπορούν να χρεώσουν τιμές με βάση τη μοναδικότητα του προϊόντος που προσφέρουν και αυτή η επιχείρηση έχει σχετικά χαμηλά εμπόδια για είσοδο και έξοδο από την αγορά. Πριν εξετάσουμε τα παραδείγματα, πρώτα, ας κατανοήσουμε την έννοια του μονοπωλιακού ανταγωνισμού. Έννοια του μονοπωλιακού
Χρήματα έναντι νομίσματος

Χρήματα έναντι νομίσματος

Διαφορά μεταξύ χρημάτων έναντι νομίσματος Το νόμισμα έναντι του χρήματος είναι οι δύο λέξεις που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή μας ζωή και συχνά συγχέονται ως κάτι παρόμοιο. Οι όροι Χρήματα και Νόμισμα με μια ματιά φαίνεται να είναι συνώνυμα, αλλά δεν είναι. Επιπλέον, μερικές φορές χρησιμοποιούνται εναλλακτικά σε διάφορα
Παραδείγματα καπιταλισμού

Παραδείγματα καπιταλισμού

Ορισμός & παραδείγματα καπιταλισμού Ο καπιταλισμός είναι ένα οικονομικό σύστημα στο οποίο οι παράγοντες παραγωγής που περιλαμβάνουν κεφαλαιουχικά αγαθά, φυσικούς πόρους, εργασία και επιχειρηματικότητα ανήκουν σε ιδιώτες ή επιχειρήσεις. Ο καπιταλισμός απαιτεί από την κυβέρνηση να ακολουθεί μια πολιτική laissez-faire όπου δεν πρέπει να παρεμβαίνει σε οικονομικά θέματα. Σε μια καπιταλιστική οικονομία της αγοράς, οι επενδύσεις και η λήψη
Κλειστή οικονομία

Κλειστή οικονομία

Τι είναι η κλειστή οικονομία; Μια κλειστή οικονομία είναι ένας τύπος οικονομίας όπου δεν πραγματοποιούνται εισαγωγές και εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, πράγμα που σημαίνει ότι η οικονομία είναι αυτάρκεια και δεν έχει εμπορική δραστηριότητα από εξωτερικά οικονομικά. Ο μοναδικός σκοπός μιας τέτοιας οικονομίας είναι να καλύψει όλες τις ανάγκες των οικιακών καταναλωτών εντός των συνόρων της χώρας. Στην πράξη, προς το παρόν δεν υπάρχουν χώρες με κλειστές οικονομίες. Η Βραζιλία έχει το πλησι
Οικονομικό κέρδος

Οικονομικό κέρδος

Ορισμός οικονομικού κέρδους Το οικονομικό κέρδος είναι η διαφορά μεταξύ του λογιστικού κέρδους και του κόστους ευκαιρίας που έχει εγκαταλείψει η επιχείρηση καθώς η επιχείρηση έχει επενδύσει στο υπάρχον έργο της. Κάθε φορά που μια εταιρεία μιλά για κέρδος, είναι συνήθως λογιστικό κέρδος. Το λογιστικό κέρδος, με απλούς όρους, είναι η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων και του σαφούς κόστο
Εμπορικό ισοζύγιο

Εμπορικό ισοζύγιο

Ορισμός του ισοζυγίου εμπορίου Το εμπορικό ισοζύγιο (BOT) ορίζεται ως οι εξαγωγές της χώρας μείον τις εισαγωγές της. Για οποιοδήποτε τρέχον ενεργητικό οικονομίας, το BOT είναι ένα από τα σημαντικά στοιχεία καθώς μετρά το καθαρό εισόδημα μιας χώρας από τα παγκόσμια περιουσιακά στοιχεία. Ο τρέχων λογαριασμός λαμβάνει επίσης υπόψη όλες τις πληρωμές πέρα ​​από τα σύνορα της χώρας. Σε γενικές γραμμές, το εμπορικό ισοζύγιο είναι ένας εύκολος τρόπος μέτρησης καθώς όλα τα αγαθά και οι υπηρεσίες πρέπει να διέρχονται από το
Δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI)

Δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI)

Τι είναι ο δείκτης τιμών καταναλωτή; Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή είναι ένα μέτρο της μέσης τιμής ενός καλαθιού εμπορευμάτων που χρησιμοποιούνται συνήθως από άτομα σε σχέση με ένα έτος βάσης. Το βασικό έτος CPI σημειώνεται ως 100 και το CPI για το έτος που υπολογίζεται το μέτρο είναι είτε κάτω είτε πάνω από 100, σηματοδοτώντας έτσι εάν η μέση τιμή
Τρέχων λογαριασμός έναντι λογαριασμού κεφαλαίου

Τρέχων λογαριασμός έναντι λογαριασμού κεφαλαίου

Διαφορές μεταξύ τρεχούμενου λογαριασμού και λογαριασμού κεφαλαίου Ο τρεχούμενος λογαριασμός είναι ο χρηματοοικονομικός λογαριασμός της οικονομίας ή οποιασδήποτε μεμονωμένης οντότητας που εμφανίζει αποτελέσματα διαφόρων εσόδων και δαπανών εσόδων και υπολογίζει τα κέρδη εσόδων, ενώ ο λογαριασμός κεφαλαίου δείχνει διάφορα έσοδα και δαπάνες κεφαλαίου, όπως αγορά και πώληση παγίου περιουσιακού στοιχείου, επισκευές κεφαλαίου, πώληση επενδύσεων κ.λπ. Εάν θέλετε να κατανοήσετε τον αναλυτικό λογαριασμό του ισοζυγίου πληρωμών, είναι σημαντικό να κατανοήσετε και αυτόν τον τύπο λογαριασμού. Δεδομένου ότι
Τύποι οικονομικών συστημάτων

Τύποι οικονομικών συστημάτων

Τύποι οικονομικών συστημάτων Υπάρχουν αμέτρητες οικονομίες στον κόσμο, με καθεμία να έχει ένα ξεχωριστό χαρακτηριστικό και ταυτότητα. Ωστόσο, σε ευρεία κλίμακα, μπορείτε να τα ταξινομήσετε βάσει κοινών χαρακτηριστικών. Υπάρχουν βασικά τέσσερις βασικοί τύποι οικονομικών συστημάτων - Παραδοσιακή Οικονομία, Οικονομία Διοίκησης, Οικονομία Αγοράς και Μικτή Οικονομία. Σε αυτό το άρθρο, μαθαίνουμε λεπτομερώ
Απόλυτο πλεονέκτημα έναντι συγκριτικού πλεονεκτήματος

Απόλυτο πλεονέκτημα έναντι συγκριτικού πλεονεκτήματος

Διαφορές μεταξύ απόλυτου και συγκριτικού πλεονεκτήματος Το Απόλυτο Πλεονέκτημα είναι η ικανότητα με την οποία μπορεί να παραχθεί αυξημένος αριθμός αγαθών και υπηρεσιών και αυτό σε καλύτερη ποιότητα σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές, ενώ το Συγκριτικό Πλεονέκτημα σημαίνει την ικανότητα κατασκευής αγαθών ή υπηρεσιών με σχετικά χαμηλότερο κόστος ευκαιρίας. Στο διεθνές εμπόριο, το απόλυτο πλεονέκτημα και το συγκριτικό πλεονέκτημα είναι ευρέως χρησιμοποιούμενοι όροι. Αυτά τα πλεονεκτήματα επηρεάζουν τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τις χώρες για την αφοσίωση των φυσικών τους πόρων και την παραγωγή
Τύπος ισοζυγίου πληρωμών

Τύπος ισοζυγίου πληρωμών

Τύπος για τον υπολογισμό του ισοζυγίου πληρωμών (BOP) Ο τύπος για το ισοζύγιο πληρωμών είναι ένα άθροισμα του τρεχούμενου λογαριασμού, του λογαριασμού κεφαλαίου και των υπολοίπων του χρηματοοικονομικού λογαριασμού. Ο όρος ισοζύγιο πληρωμών αναφέρεται στην καταγραφή όλων των πληρωμών και των υποχρεώσεων που αφορούν τις εισαγωγές από ξένες χώρες έναντι όλων των πληρωμών και των υποχρεώσεων πο
Κανονικό κέρδος

Κανονικό κέρδος

Τι είναι το κανονικό κέρδος; Το Κανονικό Κέρδος είναι ένας οικονομικός όρος που όταν το κέρδος είναι μηδέν αφού ληφθούν υπόψη τόσο το έμμεσο κόστος όσο και το ρητό κόστος, καθώς και το συνολικό κόστος ευκαιρίας. Εμφανίζεται όταν όλοι οι πόροι χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά και δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για καλύτερο σκοπό. Εάν το εναπομένον κέρδος είναι μη μηδέν, τότε ονομάζ
Ονομαστικό ΑΕΠ έναντι Πραγματικού ΑΕΠ

Ονομαστικό ΑΕΠ έναντι Πραγματικού ΑΕΠ

Διαφορές μεταξύ ονομαστικού ΑΕΠ και πραγματικού ΑΕΠ Το ονομαστικό ΑΕγχΠ είναι το μέτρο της ετήσιας παραγωγής αγαθών ή υπηρεσιών στην τρέχουσα τιμή, ενώ το πραγματικό ΑΕΠ είναι το μέτρο της ετήσιας παραγωγής αγαθών ή υπηρεσιών που υπολογίζεται στην πραγματική τιμή χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η επίδραση του πληθωρισμού και επομένως το ονομαστικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν θεωρείται πιο κατάλληλο μέτρο του ΑΕΠ. Εάν ασχολείστε με την επιχείρηση - ως ιδιοκτήτης επιχείρησης ή ως πελάτης, θα πρέπει να γνωρίζετε για ένα ονομαστικό και πραγματικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Και οι δύο αυτές έννοιες είναι σ
Προμήθεια έναντι ζήτησης

Προμήθεια έναντι ζήτησης

Διαφορά μεταξύ προσφοράς και ζήτησης Η προσφορά έχει άμεση σχέση με την τιμή ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας που σημαίνει ότι εάν η τιμή της ίδιας αυξήσει, η προσφορά της θα αυξηθεί επίσης και εάν η τιμή πέσει, τότε η ίδια θα πέσει επίσης, ενώ η ζήτηση έχει έμμεση σχέση με την τιμή ενός προϊόντος ή υπηρεσίας που σημαίνει ότι εάν η τιμή των πτώσεων, η ζήτηση θα αυξηθεί και το αντίστροφο. Σήμερα, οι άνθρωποι έχουν γίνει πολύ επιλεκτικοί όσον αφορά τα πράγματα που χρησιμοποιούν, φορούν ή μεταφέρουν. Είναι πράγματι πολύ συνειδητοί ως προς το τι να αγοράσουν και τι να μην αγοράσουν; Μια μικρή αλλαγ
Ισοζύγιο συναλλαγών έναντι ισοζυγίου πληρωμών

Ισοζύγιο συναλλαγών έναντι ισοζυγίου πληρωμών

Διαφορές μεταξύ ισοζυγίου συναλλαγών έναντι ισοζυγίου πληρωμών Εάν θέλετε να καταλάβετε πώς συμβαίνει η επιχείρηση πέρα ​​από τα σύνορα, πρέπει να κατανοήσετε τις εισαγωγές και τις εξαγωγές. Μαζί με αυτό, πρέπει να μάθετε πώς λειτουργούν επίσης το ισοζύγιο συναλλαγών και το ισοζύγιο πληρωμών. Το εμπορικό ισοζύγιο είναι μέρος του ισοζυγίου πληρωμών.
Κορυφαία 10 καλύτερα βιβλία μακροοικονομικής

Κορυφαία 10 καλύτερα βιβλία μακροοικονομικής

Κορυφαία καλύτερα βιβλία μακροοικονομικής 1 - Μακροοικονομική: Αρχές, προβλήματα και πολιτικές (Irwin Economics) 2 - Αρχές της μακροοικονομικής (Οι αρχές της οικονομίας του Mankiw) 3 - Μακροοικονομική 4 - Η μακροοικονομική οικονομία σήμερα (Η σειρά Mcgraw-Hill στα οικονομικά) 5 - Θεμέλια της μακροοικονομικής 6 - Μακροοικονομική 7 - Μακροοικονομική: Αρχές, εφαρμογές και εργαλεία 8 - Μακροοικονομική 9 - Ένας συνοπτικός οδηγός για τη μακροοικονομική: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι διαχειριστές, τα στελέχη και οι μαθητές 10 - Βασική μακροοικονομική Εκτός από τη δική σας επιχείρηση, υπάρχουν πο
Απονομίες κλίμακας

Απονομίες κλίμακας

Τι είναι το Diseconomies of Scale; Diseconomies of Scale Definition - Είναι μια κατάσταση όπου το μακροπρόθεσμο μέσο κόστος παραγωγής (LRAC) αυξάνεται με την αύξηση ανά μονάδα παραγόμενου αγαθού. Οι δυσνομίες κλίμακας συμβαίνουν όταν οι επιχειρήσεις ξεπερνούν το μέγεθος που έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση
Ελαστική έναντι ανελαστικής ζήτησης

Ελαστική έναντι ανελαστικής ζήτησης

Διαφορές μεταξύ ελαστικής και ανελαστικής ζήτησης Η ελαστική ζήτηση αναφέρεται στην αρνητική μεταβολή της ποσότητας ενός προϊόντος λόγω των ελάχιστων αλλαγών στην τιμή του συγκεκριμένου προϊόντος και υποδηλώνει τον τρόπο με τον οποίο η ζήτηση και η προσφορά ανταποκρίνονται μεταξύ τους λόγω της τιμής, των επιπέδων εισοδήματος κ.λπ. ενώ η ανελαστική ζήτηση σημαίνει ζήτηση για ένα συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία που παραμένει σταθερή και δεν επηρεάζεται από τις αλλαγές στην τιμή. Στα οικονομικά, δύο από τους πιο βασικούς όρους είναι η προσφορά και η ζήτηση και ολόκληρο το θέμα περιστρέφεται γύρω
Κορυφαία 10 καλύτερα βιβλία Μικροοικονομικής

Κορυφαία 10 καλύτερα βιβλία Μικροοικονομικής

Κορυφαία καλύτερα βιβλία Μικροοικονομικής 1 - Αρχές της Μικροοικονομίας, 7η Έκδοση (Οι αρχές της οικονομίας του Mankiw) 2 - Μικροοικονομική: Αρχές, προβλήματα και πολιτικές (McGraw-Hill Series in Economics) 3 - Μικροοικονομική 4 - Μικροοικονομική: Θεωρία και Εφαρμογές με τον Λογισμό (4η Έκδοση) (Η Σειρά Pearson στα Οικονομικά) 5 - Αρχές Μικροοικονομικής (12η Έκδοση) 6 - Σύγχρονες αρχές: Μικροοικονομία 7 - Μικροοικονομική θεωρία 8 - CoreMicroeconomics 9 - Μικροοικονομική για σήμερα 10 - Μικροοικονομική απλή: Βασικές μικροοικονομικές αρχές που εξηγούνται σε 100 σελίδες ή λιγότερες Είναι
Υποχωρητικό κενό

Υποχωρητικό κενό

Τι είναι το υπολειπόμενο κενό; Οριοθετικός χάσμα Ορισμός - Μπορεί να οριστεί ως η διαφορά μεταξύ του πραγματικού ΑΕΠ και του δυνητικού ΑΕγχΠ σε πλήρες επίπεδο απασχόλησης. Αυτό είναι επίσης γνωστό ως χάσμα συστολής. Το πραγματικό ΑΕΠ αντισταθμίζεται πάντοτε από το δυνητικό ΑΕΠ, διότι η συνολική παραγωγή της οικο
ΑΕΠ έναντι ΑΕΠ

ΑΕΠ έναντι ΑΕΠ

Διαφορές μεταξύ ΑΕγχΠ και ΑΕΠ Για τη μέτρηση της ετήσιας παραγωγής της χώρας, τόσο το Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕγχΠ) όσο και το Ακαθάριστο εθνικό προϊόν (ΑΕΠ) λαμβάνονται υπόψη όταν το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) είναι ένα μέτρο της εθνικής παραγωγής καθ 'όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ το ακαθάριστο εθνικό προϊόν (ΑΕΠ) είναι το μέτρο ετήσια παραγωγή ή παραγωγή από πολίτη της χώρας, είτε στην πατρίδα είτε στο εξωτερικό και ως εκ τούτου τα σύνορα της χώρας δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του ΑΕΠ. Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν λαμβάνει υπόψη την αγοραία αξία όλων των τελικών αγαθών κα
Αμεσες ξένες επενδύσεις

Αμεσες ξένες επενδύσεις

Τι είναι οι άμεσες ξένες επενδύσεις; Οι άμεσες ξένες επενδύσεις ή οι ΑΞΕ είναι μια τέτοια επένδυση που πραγματοποιείται από ένα άτομο ή έναν οργανισμό σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε διαφορετική χώρα ή με άλλα λόγια, η ΑΞΕ είναι όταν ένας οργανισμός ή ένα άτομο κατέχει συμμετοχή στις μετοχές ενός ελάχιστου δέκα τοις εκατό μιας ξένης εταιρείας. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) αναφέρει ότι εάν οποιοσδήποτε ξένος επενδυτής έχει 10% ή περισσότερο ιδιοκτησία της ψήφου στην οργάνωση μιας άλλης χώρας, θα το ονομάσουμε «διαρκές ενδιαφέρον». Το διαρκές ενδιαφέρον βοηθά το ξ
Δείκτης Fisher

Δείκτης Fisher

Ορισμός δείκτη τιμών Fisher Ο δείκτης Fisher είναι ένας δείκτης τιμών καταναλωτή που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της αύξησης των τιμών αγαθών και υπηρεσιών για μια χρονική περίοδο και υπολογίζεται ως ο γεωμετρικός μέσος όρος του δείκτη Laspeyres και του δείκτη τιμών Paasche. Τύπος δείκτη Fisher Δείκτης τιμών Fisher = (LPI * PPI) ^ 0,5 που, LPI = Δείκτης τιμών Laspeyres = ∑ (Pn, t) * (Qn, 0) * 100 / (Pn, 0) * (Qn, 0) PPI = Δείκτης τιμών Paasche = ∑ (Pn, t) * (Qn, t) * 100 /
Τύπος πραγματικού ΑΕΠ κατά κεφαλή

Τύπος πραγματικού ΑΕΠ κατά κεφαλή

Τύπος για τον υπολογισμό του πραγματικού ΑΕΠ κατά κεφαλή Ο τύπος πραγματικού ΑΕΠ κατά κεφαλή αναφέρεται στον τύπο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της συνολικής οικονομικής παραγωγής της χώρας σε σχέση με το άτομο μετά από προσαρμογή της επίδρασης του πληθωρισμού και σύμφωνα με τον τύπο το πραγματικό ΑΕΠ κατά κεφαλή υπολογίζεται διαιρώντας το πραγματικό ΑΕΠ του τη χώρα (η συνολική οικονομική παραγωγή της χώρας προσαρμόζεται από τον πληθωρισμό) με το συνολικό αριθμό ατόμων στη χώρα. Ο τύπος για τον υπολογισμό του πραγματικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ παρουσιάζεται όπως παρακάτω Πραγματικό ΑΕΠ κατ
Πληθωρισμός έναντι επιτοκίου

Πληθωρισμός έναντι επιτοκίου

Το ποσοστό πληθωρισμού υποδηλώνει τη μεταβολή της τιμής των αγαθών και των υπηρεσιών λόγω του πληθωρισμού, υποδηλώνοντας έτσι την αύξηση της τιμής και την αυξανόμενη ζήτηση διαφόρων αγαθών, ενώ το επιτόκιο είναι το επιτόκιο που χρεώνουν οι δανειστές σε δανειολήπτες ή εκδότες χρεωστικών μέσων όπου ένα αυξημένο επιτόκιο μειώνει τη ζήτηση για δανεισμό και αυξάνει τη ζήτηση για επενδύσεις. Πληθωρισμός και επιτόκιο - Σχετίζονται; Το επιτόκιο επηρεάζει τον πληθωρισμό και αμφότερα συνδέονται στενά. Γενικά αναφέρονται μαζί στη μακροοικονομική. Σε αυτό το άρθρο, εξετάζουμε τις διαφορές μεταξύ επιτοκίων
Προσωπικό εισόδημα

Προσωπικό εισόδημα

Τι είναι το προσωπικό εισόδημα; Το προσωπικό εισόδημα αναφέρεται σε όλα τα κέρδη που πραγματοποιεί ένα νοικοκυριό σε ένα δεδομένο έτος και περιλαμβάνει διάφορες πηγές αποδοχών όπως μισθούς, μισθούς, επενδύσεις, μερίσματα, ενοίκια, εισφορές από έναν εργοδότη σε οποιοδήποτε συνταξιοδοτικό πρόγραμμα κ.λπ. Αυτή η ιδέα έχει χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό του προσαρμοσμένου ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος στα οικονομικά. Έχει γίνει ένα σημαντικό εργαλείο για τους επενδυτές μέσω του οποίου η μελλοντική ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών μπορεί εύκολα να π
Δυναμική αγοράς

Δυναμική αγοράς

Τι είναι το Dynamics Market; Η δυναμική της αγοράς ορίζεται ως οι δυνάμεις των συστατικών της αγοράς που είναι υπεύθυνες για τη μετατόπιση της ζήτησης και της καμπύλης προσφοράς και συνεπώς λογοδοτούν για τη δημιουργία και τη μείωση της ζήτησης και της προσφοράς ενός συγκεκριμένου προϊόντος ή θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε ευρύτερους τομείς όπως η οικονομία της παρέχοντας τα σήματα για τις επερχόμενες τάσεις. Εξήγηση Η δυναμική της αγοράς αντιπροσωπεύει τις δυνάμεις που είναι υπεύθυνες για τις αλλαγές στην τιμή και τη συμπεριφορά των καταναλωτών και των κατασκευαστών. Με βάση το σενάριο ζ
Αναποτελεσματική αγορά

Αναποτελεσματική αγορά

Αναποτελεσματικός ορισμός αγοράς Η αναποτελεσματική αγορά ορίζεται ως η αγορά όπου το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο δεν εμφανίζει ή αντικατοπτρίζει την εύλογη και πραγματική αγοραία αξία του. και δεν υπακούει στην έννοια της αποτελεσματικής υπόθεσης της αγοράς. Η αποτελεσματική υπόθεση της αγοράς δηλώνει ότι το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο που διαπραγμα
Οριακό προϊόν κεφαλαίου

Οριακό προϊόν κεφαλαίου

Τι είναι το οριακό προϊόν του κεφαλαίου; Το οριακό προϊόν του κεφαλαίου αναφέρεται στη μεταβολή της παραγωγής που παράγεται από την εταιρεία όταν χρησιμοποιείται μια πρόσθετη μονάδα του κεφαλαίου, ενώ οι άλλες εισροές είναι σταθερές και παίζει σημαντικό ρόλο για τη διοίκηση της εταιρείας, επειδή η απόφαση σχετικά με τα διαφορετικά Οι επενδύσεις στην εταιρεία λαμβάνονται αφού συγκριθεί το οριακό προϊόν του κεφαλαίου που έφτασε με το αντίστοιχο κόστος κεφαλαίου. Οριακό προϊόν της φόρμουλας κεφαλαίου Ο τύπος για τον υπολογισμό του οριακού προϊόντος του κεφαλαίου έχει ως εξής: Marginal Product o
Τύπος ποσοστού πληθωρισμού

Τύπος ποσοστού πληθωρισμού

Τύπος για τον υπολογισμό του ποσοστού πληθωρισμού Ο τύπος του πληθωρισμού μας βοηθά να κατανοήσουμε πόσο έχει αυξηθεί η τιμή των αγαθών και των υπηρεσιών σε μια οικονομία σε ένα χρόνο. Για παράδειγμα, εάν η τιμή των αγαθών και των υπηρεσιών σε μια οικονομία είναι τώρα 103 $ και το προηγούμενο έτος η ίδια ήταν 100 $, τότε, ο πληθωρισμός
Τύπος ανεργίας

Τύπος ανεργίας

Τύπος για τον υπολογισμό του ποσοστού ανεργίας Ο τύπος ανεργίας υπολογίζει το μερίδιο των ατόμων που δεν εργάζονται ή είναι άνεργοι από το συνολικό απασχολούμενο ή άνεργο εργατικό δυναμικό και απεικονίζεται ως ποσοστό. Ποσοστό ανεργίας = Άνεργοι / Εργατικό δυναμικό * 100 Που, Το U είναι το ποσοστό ανεργίας. Το εργατικό δυναμικό αποτελείται τόσο από απασχολούμενους όσο και από άνεργους. Εξή
Προώθηση Premium

Προώθηση Premium

Τι είναι το Forward Premium; Το προθεσμιακό ασφάλιστρο είναι όταν η μελλοντική συναλλαγματική ισοτιμία προβλέπεται να είναι μεγαλύτερη από εκείνη της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Επομένως, εάν ο συμβολισμός της συναλλαγματικής ισοτιμίας δίνεται όπως εγχώριος / ξένος και υπάρχει προθεσμιακό ασφάλιστρο, αυτό σημαίνει
Οικονομική χρησιμότητα

Οικονομική χρησιμότητα

Ορισμός οικονομικής χρησιμότητας Η οικονομική χρησιμότητα αναφέρεται στη χρησιμότητα ή την αξία που βιώνουν οι καταναλωτές από ένα προϊόν ή μια υπηρεσία και μπορεί να κριθεί με βάση τη μορφή, τον χρόνο, τον τόπο και την κατοχή, αυτοί οι παράγοντες βοηθούν στην εκτίμηση των αποφάσεων αγοράς και των οδηγών πίσω από αυτές τις αποφάσεις. Εξηγείται με Παράδειγμα Η οικονομική χρησιμότητα είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται από τους οικονομολόγους για να σχετίζεται με την ικανοποίηση που λαμβάνεται μετά τη χρήση ενός αντικειμένου. Κατά τη μέτρηση της οικονομικής χρησιμότητας ενός αντικειμένου μπορεί
Παραδείγματα ολιγοπωλίου

Παραδείγματα ολιγοπωλίου

Παραδείγματα ολιγοπωλίου Υπάρχουν πολλά παραδείγματα για το ολιγοπώλιο. Στο τρέχον σενάριο, ο αριθμός αυτών των τύπων παικτών αυξάνεται. Είναι εντελώς το αντίθετο ενός μονοπωλίου. Αυτά επιτρέπουν σε πολλούς ανταγωνιστές να συνυπάρχουν. Έτσι, οι καταναλωτές έχουν μια λίστα εταιρειών για έναν συγκεκριμένο τομέα. Αυτά είναι διαδεδομ
Ίδια κεφάλαια στα Οικονομικά

Ίδια κεφάλαια στα Οικονομικά

Τι είναι το Equity in Economics; Η ισότητα στα οικονομικά ορίζεται ως μια διαδικασία για να είναι δίκαιη στην οικονομία, η οποία μπορεί να κυμαίνεται από την έννοια της φορολογίας έως την ευημερία στην οικονομία και επίσης σημαίνει πώς κατανέμεται ομοιόμορφα το εισόδημα και οι ευκαιρίες μεταξύ των ανθρώπων. Εξήγηση Κάθε έθνος πρέπει να έχει έναν κοινό οικονομικό στόχο ο οποίος ορίζεται ως δίκαιος και ακόμη και στην κατανομή του εισοδήματος και των ευκαιριών μεταξύ των ανθρώπων. Η απουσία ιδίων κεφαλαίων δημιουργεί ένα πεδίο ανισότητας στην
Φόρμουλα ελαστικότητας τιμής

Φόρμουλα ελαστικότητας τιμής

Τύπος για τον υπολογισμό της ελαστικότητας της ζήτησης των τιμών Ο τύπος της ελαστικότητας της ζήτησης της τιμής είναι το μέτρο της ελαστικότητας της ζήτησης με βάση την τιμή που υπολογίζεται διαιρώντας την ποσοστιαία μεταβολή στην ποσότητα (ΔQ / Q) με την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής (ΔP / P) που αντιπροσωπεύεται μαθηματικά ως Περαιτέρω, η εξίσωση για την ελαστικότητα των τιμών της ζήτησης μπορεί να εξεταστεί Όπου Q 0 = Αρχική ποσότητα, Q 1 = Τελική ποσότητα, P 0 = Αρχική τιμή και P 1 = Τελική τιμή Υπολογισμός ελαστικότητας τιμής (Βήμα προς βήμα) Η τιμή της ελαστικότητας της ζήτησης
Τύπος πολλαπλασιαστή χρημάτων

Τύπος πολλαπλασιαστή χρημάτων

Υπολογισμός τύπου πολλαπλασιαστή χρημάτων Ο πολλαπλασιαστής χρημάτων μπορεί να οριστεί ως το είδος της επίδρασης που μπορεί να αναφερθεί ως η δυσανάλογη αύξηση του χρηματικού ποσού σε ένα τραπεζικό σύστημα που προκύπτει από μια ένεση κάθε δολαρίου του αποθεματικού. Ο τύπος για τον υπολογισμό του πολλαπλασιαστή χρημάτων παρουσιάζεται ως εξής, Πολλαπλασιαστής χρημάτων = 1 / Αναλογία αποθεματικών Είναι το χρηματικό ποσό που θα μπορέσει να δημιουργήσει η οικονομία ή το τραπεζικό σύστη
Δείκτης Paasche

Δείκτης Paasche

Τι είναι ο δείκτης τιμών Paasche; Ο δείκτης τιμών Paasche ορίζεται ως μια μεθοδολογία για τον υπολογισμό του πληθωρισμού μετρώντας τη μεταβολή της τιμής σε ένα προϊόν σε σύγκριση με το έτος βάσης. Εφευρέθηκε από τον Hermann Paasche, έναν οικονομολόγο από τη Γερμανία για να κατανοήσει τον πραγματικό πληθωρισμό στο καλάθι αγαθών σε σύγκριση με
Ο νόμος του Οκούν

Ο νόμος του Οκούν

Τι είναι ο νόμος του Okun;  Ο νόμος του Okun πήρε το όνομά του από τον Arthur Okun, έναν οικονομολόγο που δημοσίευσε την έρευνά του σχετικά με τη σχέση μεταξύ δύο μεγάλων μακροοικονομικών μεταβλητών ανεργίας και παραγωγής και δηλώνει ότι «για κάθε 1% πτώση της ανεργίας σε μια οικονομία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) θα αυξηθεί κατά 2% και το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ) θα αυξηθεί κατά 3% ». Αυτό σημαίνει ότι η ανεργία είναι αντιστρόφως ανάλογη με το ΑΕγχΠ και το ΑΕΠ μιας χώρας. Αυτός ο νόμος είναι γνωστός για την απλότητα και την ακρίβεια του. Ωστόσο, έχουν δημιουργηθεί πολλές αμφ
Τύπος ποσοστού συμμετοχής εργατικού δυναμικού

Τύπος ποσοστού συμμετοχής εργατικού δυναμικού

Τύπος για τον υπολογισμό του ποσοστού συμμετοχής εργατικού δυναμικού Ο τύπος συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό αναφέρεται στον τύπο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του ενεργού εργατικού δυναμικού της οικονομίας σε σχέση με τον συνολικό του πληθυσμό και σύμφωνα με τον τύπο, το ποσοστό συμμετοχής του εργατικού δυναμικού υπολογίζεται διαιρώντας τον συνολικό αριθμό ατόμων που είναι διαθέσιμα για εργασία από τον συνολικό πληθυσμό. Παρακάτω δίνεται ο τύπος που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του ποσοστού συμμετοχής εργατικού δυναμικού: Ποσοστό συμμετοχής εργατικού δυναμικού = Εργατικό
Συγκεντρωτική ζήτηση (AD)

Συγκεντρωτική ζήτηση (AD)

Τι είναι η συνολική ζήτηση (AD); Η συνολική ζήτηση είναι η συνολική συνολική ζήτηση όλων των αγαθών και των υπηρεσιών στην οικονομία της χώρας και εκφράζεται ως συνολικό ποσό των χρημάτων που ανταλλάσσονται για τέτοια αγαθά και υπηρεσίες. Ισούται με τη ζήτηση για το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕγχΠ) της χώρας και περιγράφει τη σχέση μεταξύ όλων των πραγμάτων που αγοράζονται εντός της χώρας με τις τιμές τους. Τύπος Η συνολική ζή
Δείκτης Herfindahl-Hirschman

Δείκτης Herfindahl-Hirschman

Τι είναι ο δείκτης Herfindahl-Hirschman; Ο δείκτης Herfindahl-Hirschman Index ή HHI αναφέρεται σε ένα μέτρο συγκέντρωσης στην αγορά και αποτελεί ένδειξη του μεγέθους του ανταγωνισμού σε μια συγκεκριμένη βιομηχανία. Ο τύπος HHI Index βοηθά στην ανάλυση και την παρατήρηση, εάν μια συγκεκριμένη βιομηχανία είναι πολύ συγκεντρωμένη ή πλησιάζει το μονοπώ
Τύπος διαθέσιμου εισοδήματος

Τύπος διαθέσιμου εισοδήματος

Τύπος για τον υπολογισμό του διαθέσιμου εισοδήματος Το διαθέσιμο εισόδημα μπορεί να οριστεί ως το ποσό των χρημάτων αφού ληφθεί υπόψη ο φόρος εισοδήματος που διατίθεται για το νοικοκυριό είτε για να δαπανήσει είτε να εξοικονομήσει το ίδιο. Ο τύπος για τον υπολογισμό του διαθέσιμου εισοδήματος παρουσιάζεται όπως παρακάτω Διαθέσιμο εισόδημα = PI - PIT Που, Το PI είναι το προσωπικό εισόδημα Το PIT είναι οι προσωπικοί φόροι εισοδήμα
Οικονομική απόσβεση

Οικονομική απόσβεση

Ορισμός οικονομικής απόσβεσης Η οικονομική απόσβεση ορίζεται ως η φθορά ενός περιουσιακού στοιχείου πέραν της αναμενόμενης ικανότητας ή χρησιμότητας που σημαίνει ότι υποθέτουμε ότι έχουμε ένα περιουσιακό στοιχείο και περιμέναμε ότι η απόσβεση θα διαρκέσει για τέσσερα χρόνια, αλλά θα καταστεί άνευ αντικειμένου και θα απορριφθεί σε διάστημα μόνο τριών ετών λέγεται ότι υποτιμήθηκε οικονομικά. Σύντομη εξήγηση Η οικονομική απόσβεση ορίζεται ως η σταδιακή μείωση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων σε μια χρονική περίοδο λόγω ορισμένων σημαντικών αλλαγών στους παράγοντες ζωτικής σημασίας για την οι
Αναπτυγμένη οικονομία

Αναπτυγμένη οικονομία

Τι είναι μια ανεπτυγμένη οικονομία; Μια ανεπτυγμένη οικονομία είναι μια οικονομία (χώρα) με υψηλό επίπεδο οικονομικής δραστηριότητας που χαρακτηρίζεται από υψηλό κατά κεφαλήν εισόδημα ή κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕγχΠ), υψηλό επίπεδο εκβιομηχάνισης, ανεπτυγμένη υποδομή, τεχνολογική πρόοδο, σχετικά υψηλή θέση στην ανθρώπινη ανάπτυξη , υγεία και εκπαίδευση. Χαρακτηριστικά των ανεπτυγμένων οικονομιών Τα ακόλουθα είναι τα χαρακτηριστικά των ανεπτυγμένων οικονομιών. # 1 - Υψηλό εισόδημα Έχουν υψηλό εισόδημα, όπως μετράται από το κατά κεφαλήν εισόδημα. Ο ορισμός του υψηλού εισοδήμ
Χαρτονόμισμα χωρίς μεταλλική βάση

Χαρτονόμισμα χωρίς μεταλλική βάση

Τι είναι το νόμισμα Fiat Money / Fiat; Το Fiat Money είναι το νόμισμα που δηλώνεται ως νόμιμο χρήμα από την κυβέρνηση και δεν έχει υποστήριξη του φυσικού προϊόντος όπως ο χρυσός και μάλλον η αξία των χρημάτων fiat προέρχεται από τη σχέση ζήτησης-προσφοράς στην αγορά. Η ρουπία Ινδίας και το δολάριο ΗΠΑ είναι τα νομίσματα fiat της Ινδίας και της Αμερικής, αντίστοιχα. Η ονομαστική αξία των νομισμάτων fiat είναι πολύ υψηλή από τις βασικές αξίες τους. Τα περισ
Θετικά οικονομικά

Θετικά οικονομικά

Τι είναι τα θετικά οικονομικά; Τα θετικά οικονομικά μιλούν για πράγματα που είναι «είναι». Είναι γεγονότα. Μπορούν να επαληθευτούν. Μπορείτε να το αποδείξετε ή να το διαψεύσετε. Μπορείτε να το δοκιμάσετε. Και μπορείτε να μάθετε εάν αυτές οι δηλώσεις που αναφέρονται στα θετικά οικονομικά είναι αληθινές ή αναληθείς. Βασίζε
Μοντέλο Stackelberg

Μοντέλο Stackelberg

Τι είναι το μοντέλο Stackelberg; Το μοντέλο Stackelberg είναι ένα ηγετικό μοντέλο που επιτρέπει στην κυρίαρχη εταιρεία στην αγορά να καθορίσει την τιμή της πρώτα και στη συνέχεια, οι εταιρείες που ακολουθούν βελτιστοποιούν την παραγωγή και την τιμή τους. Διατυπώθηκε από τον Heinrich Von Stackelberg το 1934. Με απλά λόγια, ας υποθέσουμε μια αγορά με τρεις παίκτες - A, B και C. Εάν το A είναι η κυρίαρχη δύναμη, τότε θα ορίσει την τιμή του προ
Καθαρός εισαγωγέας

Καθαρός εισαγωγέας

Καθορισμός καθαρού εισαγωγέα Το Net Importer αναφέρεται σε ένα έθνος του οποίου η αξία των εισαγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών είναι υψηλότερη από την αξία των εξαγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών του για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή με άλλα λόγια, αγοράζει περισσότερα από άλλες χώρες και πωλεί συγκριτικά μικρότερη. Πώς να υπολογίσετε τις καθαρές εισαγωγές; Οι καθαρές εισαγωγές μπορούν να υπολογιστούν με τον προσδιορισμό της συνολικής αξίας των εξαγωγών και των εισαγωγών που πραγματοποιούνται από μια χώρα και στη συνέχεια με απλή σύγκριση των αποτελεσμάτων. Μπορεί
Εργασιακή παραγωγικότητα

Εργασιακή παραγωγικότητα

Ορισμός της παραγωγικότητας της εργασίας Η παραγωγικότητα της εργασίας είναι μια έννοια που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της αποδοτικότητας του εργαζομένου και υπολογίζεται ως η αξία της παραγωγής που παράγεται από έναν εργαζόμενο ανά μονάδα χρόνου, όπως μια ώρα. Συγκρίνοντας την ατομική παραγωγικότητα με τον μέσο όρο, μπορεί να προσδιοριστεί εάν ένας συγκεκριμένος εργαζόμενος έχει χαμηλή απόδοση ή όχι. Η ιδέα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε εθνικό επίπεδο για τον υπολογισμό του Α
Μονοπώλιο εναντίον Ολιγοπωλίου

Μονοπώλιο εναντίον Ολιγοπωλίου

Οι αγορές μονοπωλίου κυριαρχούνται από έναν μεμονωμένο πωλητή και έχει την απόλυτη δύναμη να ελέγχει τις τιμές και τις αποφάσεις της αγοράς και σε αυτόν τον τύπο αγοράς, οι πελάτες έχουν επίσης περιορισμένες επιλογές ενώ, στις αγορές ολιγοπωλίου, υπάρχουν πολλοί πωλητές και υπάρχει μια τεράστια -ανταγωνισμός μεταξύ τους για να ξεχωρίζουν μεταξύ των άλλων στο ίδιο. Διαφορές μεταξύ μονοπωλίου και ολιγοπωλίου Το μονοπώλιο είναι μια αγορά όπου υπάρχει ένας μόνο πωλητής αγαθών ή υπηρεσιών και είναι ο μόνος καθοριστικός παράγοντας τιμών στην αγορά. Ο πωλητής είναι ο μόνος πάροχος αγαθών ή υπηρεσ
Διαρθρωτική ανεργία

Διαρθρωτική ανεργία

Ορισμός της διαρθρωτικής ανεργίας Η διαρθρωτική ανεργία προκαλείται όταν υπάρχει μια διαφορά μεταξύ των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απαιτούνται από τον εργοδότη και εκείνων που προσφέρονται από τους υπαλλήλους του και συνήθως δημιουργείται ως αποτέλεσμα πολλών αλλαγών όπως η ύφεση, η αποβιομηχάνιση κ.λπ. στην οικονομία και σε μια τέτοια κατάσταση τα άτομα δεν μπορούν να βρουν εργασία λόγω διαφορετικών απαιτήσεων δεξιοτήτων. Η έννοια εξηγείται Η διαρθρωτική ανεργία είναι μια αναντιστοιχία που συμβαίνει μεταξύ της ικανότητας που προσφέρουν οι εργαζόμενοι σ
Οικονομικά παραδείγματα

Οικονομικά παραδείγματα

Παραδείγματα Οικονομικών Το ακόλουθο παράδειγμα οικονομικών παρέχει μια περιγραφή των πιο κοινών οικονομικών παραγόντων και συστημάτων. Είναι αδύνατο να παρέχουμε ένα πλήρες σύνολο παραδειγμάτων που αντιμετωπίζουν κάθε παραλλαγή σε κάθε κατάσταση, καθώς υπάρχουν εκατοντάδες τέτοιες οικονομικές θεωρίες και παράγοντες. Κάθε παράδειγμα των οικονομικών αναφέρει το θέμα, τους σχετικούς λόγους και πρόσθετα σχόλια ανάλογα με τις ανάγκες Το Economics είναι ένας κλάδος των κοινωνικών επιστημών που μελετά τις δυνάμεις που καθορίζουν τη βέλτιστη χρήση των σπάνιων πόρων. Είναι μια διαδικασία με την
Τύπος ταχύτητας χρημάτων

Τύπος ταχύτητας χρημάτων

Τύπος για τον υπολογισμό της ταχύτητας των χρημάτων Η ταχύτητα του χρήματος αναφέρεται στη συχνότητα με την οποία μια μονάδα του νομίσματος μπορεί να ανταλλάσσεται για την αγορά των αγαθών και των υπηρεσιών που παράγονται στο εσωτερικό κατά τη διάρκεια της καθορισμένης χρονικής περιόδου, δηλαδή, είναι πολλές φορές η κίνηση του χρήματος από εκεί τις οντότητες σε άλλη οντότητα. Ο τύπος για το Velocity of Money μπορεί να υπολογιστεί: Η ταχύτητα του χρήματος = NGDP / AM    Που, NGDP = Ονομαστικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν - Το ονομαστικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν θα υπολογισ
Τύπος κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ

Τύπος κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ

Τύπος για τον υπολογισμό του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ της χώρας Ο τύπος του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ μπορεί να οριστεί ως η μέτρηση της παραγωγής της χώρας που λαμβάνει υπόψη τον αριθμό των ατόμων της. Ο τύπος για τον υπολογισμό του κατά κεφαλήν ΑΕΠ παρουσιάζεται ως εξής Κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ = ΑΕγχΠ της χώρας / Πληθυσμός αυτής της χώρας Το κατά
Οικονομική ανάπτυξη έναντι οικονομικής ανάπτυξης

Οικονομική ανάπτυξη έναντι οικονομικής ανάπτυξης

Διαφορά μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και οικονομικής ανάπτυξης Η οικονομική ανάπτυξη είναι μια συντηρητική έννοια και υποδηλώνει την αύξηση του πραγματικού επιπέδου των εθνών λόγω της αύξησης της ποιότητας των πόρων, ενώ η οικονομική ανάπτυξη είναι συγκριτικά μια κανονιστική έννοια, και υποδηλώνει την ενίσχυση του βιοτικού επιπέδου ενός ατόμου , και ανάγκες αυτοεκτίμησης. Τι είναι η οικονομική ανάπτυξη; Είναι το ποσοτικό μέτρο που λαμβάνει υπόψη την αύξηση της παραγωγής που παράγεται σε μια οικονομία / έθνος σε μια συγκεκριμένη περίοδο στη νομισματική της αξία. Οι βασικές παράμετροι της οικο
Προϊόντα Giffen

Προϊόντα Giffen

Σημασία των προϊόντων Giffen Τα προϊόντα Giffen είναι αυτά, των οποίων η καμπύλη ζήτησης δεν συμμορφώνεται με τον «πρώτο κανόνα της ζήτησης», δηλαδή η τιμή και η ποσότητα που απαιτείται από τα προϊόντα Giffen σχετίζονται αντιστρόφως μεταξύ τους, σε αντίθεση με άλλα προϊόντα, όπου η ζητούμενη τιμή και η ποσότητα σχετίζονται θετικά. Είναι κατώτερα αγαθά χωρίς υποκατάστατο. Αυτά πήραν το όνομά τους από τον Σκωτσέζικο στατιστικολόγο, τον Sir Robert Giffen. Το κλασικό παράδειγμα των προϊόντων Giffen είναι το παράδειγμα του Ψωμιού, το οποίο οι φτωχοί κατανάλωναν περισσότερο καθώς η τιμή τ
Λειτουργίες ανοικτής αγοράς

Λειτουργίες ανοικτής αγοράς

Τι είναι οι λειτουργίες ανοιχτής αγοράς; Μια λειτουργία ανοικτής αγοράς ή OMO είναι απλώς μια δραστηριότητα που ασκείται από την κεντρική τράπεζα είτε για να δώσει ή να λάβει ρευστότητα σε ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή μια ομάδα χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και ο στόχος της OMO δεν είναι μόνο να ενισχύσει την κατάσταση ρευστότητας των εμπορικών τραπεζών αλλά και να λάβουν πλεόνασμα ρευστότητας από αυτούς. Βήματα λειτουργιών ανοικτής αγοράς Η κεντρική τράπεζα λαμβάνει ένα από τα ακόλουθα δύο βασικά βήματα βάσει των οικονομικών συνθηκών που είναι γνωστές ως πράξεις ανοικτής αγοράς: Αγορά κρ
Φόρμουλα απώλειας βάρους

Φόρμουλα απώλειας βάρους

Τι είναι η φόρμουλα απώλειας νεκρού βάρους; Ο τύπος απώλειας βάρους αναφέρεται στον υπολογισμό των πόρων που σπαταλούνται λόγω αναποτελεσματικής κατανομής ή υπερβολικής επιβάρυνσης κόστους για την κοινωνία λόγω αναποτελεσματικότητας της αγοράς. Όταν οι δύο θεμελιώδεις δυνάμεις της οικονομίας προσφοράς και ζήτησης δεν είναι ισορροπημένες οδηγεί σε απώλεια νεκρού βάρους. Η αναποτελεσματικότητα της αγοράς είναι μια κατάσταση όπου η κατανάλωση (ζήτηση) ή
Αναλογία εξάρτησης

Αναλογία εξάρτησης

Ορισμός αναλογίας εξάρτησης Ο λόγος εξάρτησης ορίζεται ως ο λόγος του πληθυσμού που αποτελείται από την ηλικιακή ομάδα που αποτελείται από άτομα σε ηλικία μη εργάσιμης ηλικίας προς τον πληθυσμό που αποτελείται από την ομάδα ηλικίας εργασίας. Μερικές φορές καλείται επίσης ο λόγος συνολικής εξάρτησης. Η ηλικιακή ομάδα που αναφέρεται στον ορισμό του λόγου εξάρτησης θεωρείται γενικά ως: Ηλικία εργασίας: 15 έως 64 ετών Μη εργάσιμη ηλικία: Μηδ
Νομίσκος νομίσματος

Νομίσκος νομίσματος

Σημασία Peg νομίσματος Ως συναλλαγματική ισοτιμία ορίζεται η πολιτική στην οποία η κυβέρνηση ή η κεντρική τράπεζα διατηρεί μια σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία με το νόμισμα που ανήκει σε άλλη χώρα, με αποτέλεσμα μια σταθερή συναλλαγματική πολιτική μεταξύ των δύο. Για παράδειγμα, το νόμισμα της Κίνας συνδέθηκε με δολάρια ΗΠΑ έως το 2015. Στοιχεία του νομίσματος Peg # 1 - Εγχώριο νόμισμα Αυτό ορίζεται ως η νομικά αποδεκτή μονάδα ή προσφορά που χρησιμοποιείται ως νομισματικό μ
Πραγματικό επιτόκιο

Πραγματικό επιτόκιο

Ποιο είναι το πραγματικό επιτόκιο; Τα πραγματικά επιτόκια είναι τα επιτόκια που λαμβάνονται μετά από εξέταση του αντίκτυπου του πληθωρισμού, το οποίο είναι ένα μέσο για την επίτευξη προσαρμοσμένων στον πληθωρισμό αποδόσεων διαφόρων καταθέσεων, δανείων και προκαταβολών και ως εκ τούτου αντικατοπτρίζει το πραγματικό κόστος των κεφαλαίων για τον οφειλέτη, ωστόσο δεν χρησιμοποιούνται γενικά στο παράγοντας κόστος. Τύπος πραγματικού επιτοκίου Μπορεί εύκολα να υπολογιστεί αφαιρώντας το πραγματικό ή αναμενόμενο ποσοστό πληθωρισμού από το επιτόκιο που αναφέρεται για κάθε είδος αποταμίευσης ή επένδυσης
Νόμος για τη μείωση των περιθωρίων χρησιμότητας

Νόμος για τη μείωση των περιθωρίων χρησιμότητας

Ποιος είναι ο νόμος της μείωσης της περιθωριακής χρησιμότητας; Ο νόμος του Diminishing Marginal Utility δηλώνει ότι το ποσό ικανοποίησης που παρέχεται από την κατανάλωση κάθε πρόσθετης μονάδας μιας καλής μείωσης καθώς αυξάνουμε την κατανάλωση αυτού του αγαθού. Marginal Utility είναι η αλλαγή στο βοηθητικό πρόγραμμα που προέρχεται από την κατανάλωση μιας πρόσθετης μονάδας ενός αγαθού. Γράφημα νόμου για τη μείωση των περιθωρίων χρήσης Εάν επρόκειτο να
Τύπος πληθωρισμού

Τύπος πληθωρισμού

Τι είναι ο τύπος πληθωρισμού; Η αύξηση των τιμών αγαθών και υπηρεσιών αναφέρεται ως πληθωρισμός. Ένα από τα μέτρα του πληθωρισμού είναι ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (CPI) και ο τύπος για τον υπολογισμό του πληθωρισμού είναι: Που, Το CPI x είναι δείκτης τιμών καταναλωτή του αρχικού έτους Το CPI x + 1 είναι δείκτης τιμών καταναλωτή του επόμενου έτους Σε ορισμένες περιπτώσεις, πρέπει να υπολογίσουμε το ποσοστό του μέσου πληθωρισμού για αρκετά χρόνια. Ο τύπος για το ίδιο είναι: Που, Το CPI x είναι δείκτης τιμών καταναλωτή του αρχικού έτους, n είναι αριθμός ετών μετά το αρχικό έτος,
Διαθέσιμο εισόδημα (DPI)

Διαθέσιμο εισόδημα (DPI)

Τι είναι το διαθέσιμο εισόδημα; Το διαθέσιμο εισόδημα γνωστό και ως DPI (Disposable Personal Income) είναι ένας σημαντικός μηχανισμός που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση των εισοδημάτων των νοικοκυριών και περιλαμβάνει όλα τα είδη εισοδήματος, όπως μισθοί και μισθοί, συνταξιοδοτικά εισοδήματα, κέρδη από επενδύσεις κ.λπ. δηλαδή, δηλαδή, είναι το χρηματικό ποσό που απομένει σε ένα άτομο μετά την εξόφληση όλων των άμεσων φόρων ή το καθαρό εισόδημα που απομένει με ένα άτομο μετά την αποπληρωμή των άμεσων φόρων του. Τύπος για ένα διαθέσιμο εισόδημα DPI (Π
Ρυθμός Repo vs Ρυθμός Reverse Repo

Ρυθμός Repo vs Ρυθμός Reverse Repo

Διαφορά μεταξύ ρυθμού επαναφοράς έναντι ρυθμού αντίστροφης επανάληψης Ποσοστό Repo έναντι Reverse Rate Repo: Repo Rate είναι το ποσοστό με το οποίο οι εμπορικές τράπεζες μιας συγκεκριμένης χώρας δανείζονται χρήματα από την κεντρική τράπεζα αυτής της χώρας, όπως και όταν απαιτείται. Reverse Repo Rate είναι το ποσοστό με το οποίο η κεντρική τράπεζα δανείζεται χρήματα από άλλες εμπορικές τράπεζες, προκειμένου να ελέγξει την προσφορά χρήματος στις αγορές. Παράδειγμα ρυθμού επαναφοράς ένα
Πληθωριστικό χάσμα

Πληθωριστικό χάσμα

Τι είναι το πληθωριστικό κενό; Το πληθωριστικό χάσμα είναι ένα κενό παραγωγής, που υποδηλώνει τη διαφορά μεταξύ του πραγματικού ΑΕΠ και του αναμενόμενου ΑΕΠ με την παραδοχή της πλήρους απασχόλησης σε οποιαδήποτε δεδομένη οικονομία. Πληθωριστικό κενό = Πραγματικό ή πραγματικό ΑΕΠ - Αναμενόμενο ΑΕΠ Υπάρχουν δύο τύποι κενών ΑΕΠ ή κενών εξόδου. Ενώ το πληθωριστικό χάσμα είναι ένα, το κενό ύφεσης είναι το άλλο. Ένα πληθωριστι
Αποπληθωρισμός έναντι Αποπληθωρισμού

Αποπληθωρισμός έναντι Αποπληθωρισμού

Διαφορές μεταξύ αποπληθωρισμού και αποπληθωρισμού Ο αποπληθωρισμός αναφέρεται στην κατάσταση πτώσης του γενικού επιπέδου τιμών σε μια οικονομία που μπορεί να προκληθεί από τη μείωση της προσφοράς χρήματος, των εταιρικών επενδύσεων, των καταναλωτικών δαπανών και των κρατικών δαπανών κ.λπ. και μπορεί να είναι ο πρωταρχικός λόγος πίσω από την αύξηση της ανεργίας στην οικονομία της χώρας, ενώ ο αποπληθωρισμός αναφέρεται στην κατάσταση της προσωρινής επιβράδυνσης του πληθωρισμού των τιμών και έχουν πιο υγιείς επιπτώσεις στην ευη
Διεθνής χρηματοδότηση

Διεθνής χρηματοδότηση

Διεθνής χρηματοδότηση Το International Finance είναι ένα τμήμα των χρηματοοικονομικών που ασχολείται με τη μακροοικονομική σχέση μεταξύ δύο χωρών και των νομισματικών συναλλαγών τους. Οι έννοιες όπως επιτόκιο, συναλλαγματική ισοτιμία, FDI, FPI και νόμισμα που επικρατούν στο εμπόριο εμπίπτουν σε αυτόν τον τύπο χρηματοδότη