Τύπος Οικονομικών | Λίστα τύπων μακροοικονομικής / μικροοικονομικής

Λίστα τύπων οικονομικών

Ο όρος οικονομικά σημαίνει πώς η κατανάλωση, η παραγωγή και η διανομή αγαθών και υπηρεσιών συμβαίνουν στο έθνος. Υποδεικνύει περαιτέρω πόσο καλά τα άτομα και οι επιχειρήσεις καθορίζουν την κατανομή των πόρων για να αντλήσουν τη μέγιστη προστιθέμενη αξία. Οι τύποι για τα οικονομικά μπορούν να αναπτυχθούν με βάση τα μακροοικονομικά επίπεδα και τα μικροοικονομικά επίπεδα.

Σύμφωνα με τη μακροοικονομική, οι ακόλουθοι τύποι οικονομικών βοηθούν στην κατανόηση της θέσης της οικονομίας ως εξής:

Τύποι μακροοικονομικής

Οι παρακάτω είναι οι 8 κορυφαίοι τύποι μακροοικονομικής -

# 1 - Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν μπορεί να εκφραστεί σύμφωνα με την προσέγγιση δαπανών και την προσέγγιση καθαρού εισοδήματος. Σύμφωνα με την προσέγγιση δαπανών, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν εκφράζεται ως το άθροισμα της κατανάλωσης, οι ιδιωτικές επενδύσεις ακολουθούμενες από κυβερνητικές δαπάνες και οι καθαρές εξαγωγές που συμβαίνουν στη χώρα. Σύμφωνα με την προσέγγιση εισοδήματος, καθορίζεται ως το άθροισμα της εργασίας, των τόκων, των ενοικίων και των υπόλοιπων κερδών.

Μαθηματικά, δύο τύποι μπορούν να εκφραστούν ως εξής: -

ΑΕΠ = C + G + I + NX

Εδώ,

 • Η κατανάλωση αντιπροσωπεύεται από τον C.
 • Οι κυβερνητικές δαπάνες αντιπροσωπεύονται από τον G.
 • Η επένδυση αντιπροσωπεύεται από τον Ι.
 • Οι καθαρές εξαγωγές αντιπροσωπεύονται από την NX.
ΑΕγχΠ = W + I + R + P

Εδώ,

 • Η εργασία εκπροσωπείται από τον W.
 • Το ενδιαφέρον εκπροσωπείται από τον Ι.
 • Το ενοίκιο αντιπροσωπεύεται από τον R.
 • Τα υπόλοιπα κέρδη αντιπροσωπεύονται από τον P.

# 2 - Ποσοστό ανεργίας

Τα οικονομικά μπορούν επίσης να εκτιμηθούν σύμφωνα με το ποσοστό ανεργίας στη χώρα. Συνήθως καθορίζεται ως η αναλογία του αριθμού του άνεργου εργατικού δυναμικού προς τον αριθμό του απασχολούμενου εργατικού δυναμικού.

Μαθηματικά μπορεί να αναπαρασταθεί ως εξής: -

Ποσοστό ανεργίας = Συνολικός αριθμός ανέργων / Συνολικός αριθμός απασχολούμενων ατόμων.

# 3 - Ποσοστό πολλαπλασιαστή χρημάτων

Η επόμενη μέτρηση για την κατανόηση της κατάστασης της οικονομίας είναι χρησιμοποιώντας τη μέτρηση πολλαπλασιαστή χρημάτων. Ορίζεται συνήθως ως το αντίστροφο του δείκτη αποθεματικών που διατηρείται από την τράπεζα. Μαθηματικά, μπορεί να αναπαρασταθεί ως εξής: -

Μέτρηση πολλαπλασιαστή χρημάτων = 1 / Αναλογία αποθεματικών

Αυτή η μέτρηση βοηθά στην αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι καταθέσεις χρημάτων για την ενίσχυση της προσφοράς χρημάτων στο σύστημα.

# 4 - Πραγματικό ΑΕΠ

Το πραγματικό ΑΕΠ καθορίζεται ως ο λόγος του ονομαστικού ΑΕΠ και του αποπληθωριστή του ΑΕΠ. Το πραγματικό ΑΕΠ είναι καθοριστικό για τον υπολογισμό και την εκτίμηση της οικονομικής παραγωγής μαζί με την προσαρμογή για τον αποπληθωρισμό ή τον πληθωρισμό. Το ονομαστικό ΑΕΠ αξιολογεί την οικονομική παραγωγή χωρίς την επίδραση του πληθωρισμού και ως εκ τούτου το Πραγματικό ΑΕΠ θεωρείται καλύτερο εργαλείο μέτρησης σε σύγκριση με το Ονομαστικό ΑΕΠ.

Το πραγματικό ΑΕΠ εκφράζεται ως εξής:

Πραγματικό ΑΕΠ = ΑΕγχΠ επί ονομαστικών όρων / Αποπληθωριστής του ΑΕΠ.

# 5 - Δείκτης τιμών καταναλωτή

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή προσδιορίζεται ως ο λόγος κόστους προϊόντων και υπηρεσιών για ένα δεδομένο έτος προς το κόστος προϊόντων και υπηρεσιών για ένα καθορισμένο έτος βάσης. Αυτή η μέτρηση βοηθά στη σύγκριση των τιμών για προϊόντα και υπηρεσίες μαζί με τις αλλαγές στα επίπεδα πληθωρισμού. Το καλάθι για προϊόντα και υπηρεσίες πρέπει να ενημερώνεται σε καθημερινή βάση ακολουθούμενο από τον προσδιορισμό του κόστους του καλαθιού και τον προσδιορισμό του δείκτη.

Μαθηματικά, μπορεί να αναπαρασταθεί ή να περιγραφεί ως εξής: -

Δείκτης τιμών καταναλωτή = Κόστος προϊόντων και υπηρεσιών για το δεδομένο έτος / Κόστος προϊόντων και υπηρεσιών για το καθορισμένο έτος βάσης.

# 6 - Ποσοστό πληθωρισμού

Ο συντελεστής υπολογίζεται ως ο λόγος της διαφοράς μεταξύ του επιπέδου CPI του τρέχοντος έτους και του επιπέδου CPI του προηγούμενου έτους με το επίπεδο CPI του προηγούμενου έτους. Αυτό εκφράζεται περαιτέρω σε ποσοστιαίους όρους. Ο πληθωρισμός δίνει το μήνυμα για το πώς οι τιμές των υπηρεσιών και των προϊόντων έχουν διαμορφωθεί από έτος σε έτος.

Ο πληθωρισμός μπορεί να εκφραστεί ως εξής: -

Ποσοστό πληθωρισμού = (Αλλαγές στα επίπεδα CPI / επίπεδα CPI πέρυσι) x 100

Εδώ,

 • Αλλαγές στα επίπεδα CPI = Επίπεδα CPI για το τρέχον έτος - επίπεδα του δείκτη CPI πέρυσι.

# 7 - Πραγματικό επιτόκιο

Το πραγματικό επιτόκιο καθορίζεται ως η διαφορά στο ονομαστικό επιτόκιο και τον πληθωρισμό. Εναλλακτικά, μπορεί να προσδιοριστεί χρησιμοποιώντας την Εξίσωση του Fischer. Σύμφωνα με την Εξίσωση του Fischer, προσδιορίζεται ως ο λόγος των ονομαστικών επιτοκίων και του πληθωρισμού.

Μαθηματικά, μπορεί να εκφραστεί ως εξής: -

Πραγματικό επιτόκιο = Επιτόκιο σε ονομαστικούς όρους - Ποσοστό αναμενόμενου πληθωρισμού

Σύμφωνα με την εξίσωση του Fischer, μπορεί να εκφραστεί ως εξής:

Πραγματικό επιτόκιο = (1 + Ονομαστικό επιτόκιο) / (1 + ποσοστό πληθωρισμού) - 1

# 8 - Θεωρία Ποσότητας Χρήματος

Αυτή η σχέση μπορεί να περιγραφεί ως άμεση σχέση με τα επίπεδα χρημάτων με τα επίπεδα εξόδου. Αυτή η σχέση διατυπώθηκε από τον John Maynard Keynes.

Μαθηματικά, αυτή η σχέση θα περιγραφόταν ή θα απεικονιζόταν ως εξής:

MV = PT

Εδώ,

 • Η προσφορά χρημάτων αντιπροσωπεύεται από τον Μ.
 • Η κυκλοφορία ή η ταχύτητα των χρημάτων εκφράζεται ως V.
 • Το μέσο επίπεδο τιμών εκφράζεται ως P.
 • Ο όγκος συναλλαγών των υπηρεσιών και των αγαθών.

Επομένως, στη Μακροοικονομία, τα ακόλουθα μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

Τύποι μικροοικονομικής

Οι παρακάτω είναι οι κορυφαίοι 9 μικροοικονομικοί τύποι -

Σύμφωνα με τη μικροοικονομία, οι ακόλουθοι τύποι που βοηθούν στην κατανόηση της θέσης της οικονομίας ως εξής:

# 1 - Συνολικά έσοδα

Ορίζεται ως η κατάσταση κατά την οποία η ζήτηση εκτιμάται από την άποψη της ελαστικότητας των τιμών. Εκφράζεται ως το προϊόν της συνολικής τιμής και της ποσότητας που απαιτείται. Εάν οι τιμές είναι υψηλές, θα οδηγούσε σε ανελαστική ζήτηση σε τιμές όπου υψηλότερες τιμές οδηγούν σε περισσότερα έσοδα. Η ζήτηση είναι ελαστική όταν οι τιμές είναι υψηλές και οδηγεί σε χαμηλούς όγκους.

Μαθηματικά, μπορεί να απεικονιστεί ως εξής: -

Συνολικά έσοδα = Τιμή x Ποσότητα σε ζήτηση.

# 2 - Οριακά έσοδα: -

Τα οριακά έσοδα εκφράζονται ως ο λόγος των συνολικών μεταβολών εσόδων σε σχέση με τις τροποποιήσεις στην ποσότητα που λιανίζεται. Οριακά έσοδα είναι τα πρόσθετα έσοδα που κερδίζονται για την επιπλέον ποσότητα που πωλείται. Μαθηματικά, μπορεί να απεικονιστεί ως εξής: -

Marginal Revenue = Αλλαγές στα συνολικά έσοδα που αποκτήθηκαν / Αλλαγές στην ποσότητα που διαπραγματεύεται.

# 3 - Μέσο εισόδημα

Τα έσοδα μπορούν να περιγραφούν ως αποδείξεις που έλαβε μια εταιρεία μόλις πουλούσαν τελικά προϊόντα στους καταναλωτές της. Τα μέσα έσοδα εκφράζονται ως η αναλογία των συνολικών εσόδων σε σχέση με τη συνολική ποσότητα που πωλήθηκε. Μαθηματικά, μπορεί να απεικονιστεί ως εξής: -

Μέσο εισόδημα = Συνολικό εισόδημα ή έσοδα που κερδίζει η επιχείρηση / συνολική ποσότητα.

# 4 - Συνολικό κόστος

Σύμφωνα με την έννοια του οικονομικού, το συνολικό κόστος προσδιορίζεται ως το άθροισμα των σταθερών δαπανών και του μεταβλητού κόστους. Το μεταβλητό κόστος ονομάζεται το κόστος που έχει την τάση να ποικίλλει ανάλογα με το επίπεδο των αγαθών που πωλούνται από τον οργανισμό. Το σταθερό κόστος ορίζεται ως ο τύπος κόστους που παραμένει το ίδιο σε όλα τα επίπεδα ποσότητας που πωλούνται από την επιχείρηση.

Μαθηματικά, μπορεί να απεικονιστεί ως εξής: -

Συνολικό κόστος = Συνολικό κόστος που προκύπτει από μια σταθερή βάση + Συνολικό κόστος που ποικίλλει με την ποσότητα που παράγεται.

# 5 - Οριακό κόστος

Αυτό ορίζεται ως η ανατίμηση ή η επιδείνωση του συνολικού κόστους που συνεπάγεται η επιχείρηση, ενώ προετοιμάζει έτοιμα προϊόντα για πώληση. Γραφικά, το οριακό κόστος απεικονίζεται ως καμπύλη σχήματος U όπου το κόστος εκτιμάται αρχικά και καθώς η παραγωγή αυξάνεται, το κόστος επιδεινώνεται.

Μαθηματικά, μπορεί να απεικονιστεί ως εξής: -

Οριακό κόστος = Αλλαγές στο επίπεδο του συνολικού κόστους / Αλλαγές στο επίπεδο της παραγόμενης ποσότητας

# 6 - Μέσο συνολικό κόστος

Το μέσο συνολικό κόστος ορίζεται ως το συνολικό κόστος που επιβαρύνει την επιχείρηση που ασχολείται με την κατασκευή και την παραγωγή στο επίπεδο της ποσότητας των ειδών που παράγονται από την επιχείρηση. Σε μια τέτοια σχέση, καθορίστε το συνολικό κόστος και τη συνολική ποσότητα για να φτάσετε στο μέσο συνολικό κόστος. Μαθηματικά, μπορεί να απεικονιστεί ως εξής: -

Μέσο κόστος = Συνολικό κόστος / Συνολική ποσότητα.

# 7 - Μέσο σταθερό κόστος

Το μέσο σταθερό κόστος ορίζεται ως το συνολικό σταθερό κόστος που επιβαρύνει την επιχείρηση που ασχολείται με την κατασκευή και την παραγωγή στο επίπεδο της ποσότητας των αντικειμένων που παράγονται από την επιχείρηση. Σε μια τέτοια σχέση, καθορίστε το συνολικό σταθερό κόστος και τη συνολική ποσότητα για να φτάσετε στο μέσο συνολικό σταθερό κόστος.

Μαθηματικά, μπορεί να απεικονιστεί ως εξής -

Μέσο σταθερό κόστος = Συνολικό σταθερό κόστος / συνολική ποσότητα

# 8 - Μέσο μεταβλητό κόστος

Το μέσο μεταβλητό κόστος ορίζεται ως το συνολικό μεταβλητό κόστος που επιβαρύνει την επιχείρηση που ασχολείται με την κατασκευή και την παραγωγή στο επίπεδο της ποσότητας των αντικειμένων που παράγονται από την επιχείρηση. Σε μια τέτοια σχέση, καθορίστε το συνολικό μεταβλητό κόστος και τη συνολική ποσότητα για να φτάσετε στο μέσο συνολικό μεταβλητό κόστος. Μαθηματικά, μπορεί να απεικονιστεί ως εξής: -

Μέσο μεταβλητό κόστος = Συνολικό μεταβλητό κόστος / συνολική ποσότητα

# 9 - Κέρδος από την εταιρεία

Στη μικροοικονομική, το κέρδος θα μπορούσε να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας διάφορες σχέσεις. Πρώτον, μπορεί να υπολογιστεί ως η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων και του συνολικού κόστους. Μπορεί να υπολογιστεί ως η διαφορά των οριακών εσόδων και του οριακού κόστους. Όποτε τα κέρδη είναι μικρότερα από το μέσο μεταβλητό κόστος, η επιχείρηση δεν μπορεί πλέον να διατηρηθεί και πρέπει να κλείσει. Μαθηματικά, μπορεί να απεικονιστεί ως εξής: -

Κέρδος που κερδίστηκε = Συνολικά έσοδα - Συνολικά κόστη

Μπορεί επιπλέον να απεικονιστεί ως εξής: -

Κέρδη που κερδίστηκαν = Οριακά έσοδα - Οριακά κόστη.

Όποτε τα οριακά έσοδα υπερβαίνουν το οριακό κόστος, τότε ο οργανισμός ή η εταιρεία θα πρέπει να παράγει περισσότερα στοιχεία για να ενισχύσει την κερδοφορία του. Ομοίως, κάθε φορά που τα οριακά έσοδα επιδεινώνονται κάτω από το οριακό κόστος, τότε ο οργανισμός ή η εταιρεία θα πρέπει να παράγει λιγότερα στοιχεία για να μειώσει το κόστος.

Ως εκ τούτου, στη Μικροοικονομική, τα ακόλουθα μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

Συνάφεια και χρήση του τύπου οικονομικών

Η συνολική οικονομική πρόοδος του έθνους παρακολουθείται από την παγκόσμια τράπεζα μέσω οικονομικών δεικτών που καθορίζονται από αυτά σε περιοδικά διαστήματα. Τέτοιες εκθέσεις διατίθενται στο ευρύ κοινό μέσω κυβερνητικών δημοσιεύσεων. Το έθνος μπορεί να πει ότι τα πηγαίνει καλά οικονομικά εάν παρουσιάζει αρκετά σταθερούς οικονομικούς δείκτες. Αυτοί οι οικονομικοί δείκτες αναγνωρίζονται ευρέως ως το μέτρο της οικονομικής φόρμουλας.

Οι δημοφιλείς οικονομικοί τύποι βασίζονται στο πώς αναλύεται η οικονομία. Εάν η ανάλυση γίνει σε μικροοικονομικό επίπεδο, τότε ο οικονομικός τύπος προσδιορίζεται ως η διαφορά των συνολικών εσόδων που δημιουργούνται από τις επιχειρήσεις και το κόστος που προκύπτει για τη δημιουργία των εσόδων. Ωστόσο, όταν πραγματοποιείται ανάλυση σε μακροοικονομικό επίπεδο, τότε ο οικονομικός τύπος προκύπτει με τη βοήθεια του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος.

Μια οικονομία δείχνει πάντα πώς ο άνθρωπος έχει χρησιμοποιήσει τους διαθέσιμους πόρους για να αντλήσει τη μέγιστη προστιθέμενη αξία. Τα οικονομικά σχετίζονται περισσότερο με την κοινωνική επιστήμη και επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στα πρότυπα δαπανών, τα καταναλωτικά πρότυπα, τα επενδυτικά πρότυπα και το συνολικό εμπόριο που επιτυγχάνεται σε μια δεδομένη οικονομική περίοδο.