Υπολειμματικό κενό (Ορισμός, γράφημα) | Κορυφαίες αιτίες υποχωρητικού χάσματος

Τι είναι το υπολειπόμενο κενό;

Οριοθετικός χάσμα Ορισμός - Μπορεί να οριστεί ως η διαφορά μεταξύ του πραγματικού ΑΕΠ και του δυνητικού ΑΕγχΠ σε πλήρες επίπεδο απασχόλησης. Αυτό είναι επίσης γνωστό ως χάσμα συστολής. Το πραγματικό ΑΕΠ αντισταθμίζεται πάντοτε από το δυνητικό ΑΕΠ, διότι η συνολική παραγωγή της οικονομίας είναι πάντα χαμηλότερη από τη συνολική παραγωγή που θα επιτευχθεί με πλήρη απασχόληση.

Με απλά λόγια, μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι το χάσμα μεταξύ της πραγματικής παραγωγής και της πλήρους παραγωγής απασχόλησης όταν η πραγματική παραγωγή είναι χαμηλότερη από το φυσικό επίπεδο της παραγωγής.

Το παρακάτω γράφημα διακένου ύφεσης απεικονίζει αυτήν την κατάσταση. Είναι η οικονομική κατάσταση όταν το πραγματικό ΑΕΠ είναι χαμηλότερο από το φυσικό ΑΕΠ. Η οικονομία αντιμετωπίζει ένα κενό ύφεσης όταν η πραγματική παραγωγή είναι χαμηλότερη από το αναμενόμενο, όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα. Η συνολική ζήτηση και το SRAS (βραχυπρόθεσμη συνολική προσφορά) τέμνονται σε ένα σημείο αριστερά του LRAS (μακροπρόθεσμη συνολική προσφορά), όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

  • LRAS - Μακροχρόνια συνολική προσφορά
  • SRAS - Βραχυπρόθεσμη συνολική προσφορά

Επεξήγηση του υποχωρητικού χάσματος

Όταν μια ύφεση συμβαίνει όταν η οικονομία δεν φτάνει στο μέγιστο των δυνατοτήτων της. Έρχεται στο κενό ύφεσης. Μετρά τη διαφορά μεταξύ του πού βρίσκεται η οικονομία και του πού πρέπει να είναι η οικονομία. Η ιδανική κατάσταση θα επικρατήσει όταν η οικονομία βρίσκεται σε μακροπρόθεσμη ισορροπία όπου όλοι οι πόροι χρησιμοποιούνται στη μέγιστη και αποδοτικότερη ικανότητά τους. Πρέπει να θυμόμαστε ότι η ιδανική οικονομία δεν σημαίνει μηδενική ανεργία, εργοστάσια που λειτουργούν εικοσιτέσσερις ώρες επτά ημέρες την εβδομάδα. Σε μια τέτοια περίπτωση, το φυσικό ποσοστό ανεργίας θα είναι εκεί που θα περιλαμβάνει άτομα που είναι άνεργα επειδή βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο. Επίσης, τα εργοστάσια θα έχουν το χρόνο διακοπής για συντήρηση και αναβάθμιση.

Αυτό επισημαίνεται ότι η οικονομία λειτουργεί κάτω από το επίπεδο πλήρους απασχόλησης οδηγώντας έτσι σε πτώση του γενικού επιπέδου τιμών μακροπρόθεσμα. Έρχεται στο προσκήνιο κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης και σχετίζεται με υψηλότερα ποσοστά ανεργίας.

Αν και συνεπάγεται οικονομική ύφεση, μπορεί να παραμείνει σταθερή υποδηλώνοντας βραχυπρόθεσμη οικονομική ισορροπία κάτω από το ιδανικό, το οποίο μπορεί να είναι τόσο επιζήμιο για μια οικονομία όσο και μια ασταθή περίοδος. Αυτό συμβαίνει επειδή οι μεγάλες περίοδοι χαμηλότερης παραγωγής του ΑΕΠ αναστέλλουν την ανάπτυξη και είναι ο κύριος συντελεστής στα διατηρούμενα υψηλότερα επίπεδα ανεργίας. Δεδομένου ότι τα επίπεδα παραγωγής αλλάζουν για να το αντισταθμίσουν, οι τιμές αλλάζουν επίσης.

Αυτό είναι ένα σημάδι ότι η οικονομία κινείται σε ύφεση και μπορεί να οδηγήσει σε δυσμενείς συναλλαγματικές ισοτιμίες για ξένα νομίσματα. Όταν επηρεάζεται η συναλλαγματική ισοτιμία για ξένα νομίσματα, επηρεάζει επίσης τις οικονομικές αποδόσεις των εξαγόμενων αγαθών. Η χαμηλότερη απόδοση των εξαγόμενων αγαθών συμβάλλει λιγότερο στο ΑΕΠ των χωρών εξαγωγής και ενεργεί περαιτέρω ως καταλύτης στην ύφεση.

Αιτίες του υποχωρητικού χάσματος

  • Αυτό συμβαίνει κυρίως λόγω της ανεπαρκούς κατανομής των πόρων με αποτέλεσμα την ύφεση της οικονομίας, καθώς σε αυτήν την περίπτωση οι εταιρείες έχουν χαμηλότερα κέρδη και είναι υποχρεωμένες να απολύσουν περισσότερους εργαζόμενους. Αυτό οδηγεί σε αύξηση της ανεργίας, μειώνοντας έτσι τις καταναλωτικές δαπάνες και τη συνολική ζήτηση.
  • Μακροπρόθεσμα, ένα κενό ύφεσης έχει σχέση με τη συστολή του επιχειρηματικού κύκλου.
  • Εν ολίγοις, οι αιτίες της δημιουργίας αυτού του χάσματος είναι μειωμένες στις δαπάνες από την κυβέρνηση, αύξηση του πληθυσμού που απαιτεί περισσότερους πόρους για να διατηρηθεί, αύξηση του φορολογικού συντελεστή από την κυβέρνηση που επηρεάζει το επίπεδο ζήτησης λόγω μείωσης του προσφορά χρήματος στην οικονομία και διακύμανση των τιμών και πάλι με αποτέλεσμα τη μείωση της κατανάλωσης και της ζήτησης.

Επιδράσεις του υποχωρητικού χάσματος

Οι επιπτώσεις αυτού του χάσματος αυξάνονται στο επίπεδο ανεργίας στην οικονομία, καθώς η οικονομία δημιουργεί λιγότερο από το επίπεδο αύξησης του φυσικού ΑΕΠ. Επίσης οδηγεί σε χαμηλότερη παραγωγή και χαμηλότερη οικονομική ανάπτυξη. Υπάρχει η συρρίκνωση του επιχειρηματικού κύκλου λόγω του χαμηλότερου επιπέδου ζήτησης και της μικρότερης προσφοράς χρήματος στη συνολική οικονομία.

Λύση στο πρόβλημα του υποκείμενου κενού

Για να βρουν μια λύση στο κενό ύφεσης, οι κυβερνήσεις εφαρμόζουν επεκτατική νομισματική πολιτική και δημοσιονομική πολιτική. Η νομισματική πολιτική εφαρμόζεται με τη μείωση των επιτοκίων στην οικονομία προκειμένου να αυξηθεί η προσφορά χρήματος για να ενισχυθεί η ανάπτυξη. Η δημοσιονομική πολιτική εφαρμόζεται με τη μείωση των φόρων και την αύξηση των κρατικών δαπανών προκειμένου να αυξηθεί η ζήτηση.

Συσχέτιση μεταξύ του υποχωρητικού χάσματος και της ανεργίας

Πρέπει να σημειωθεί ότι η επίδραση του χάσματος ύφεσης αυξάνεται στην ανεργία. Όταν η οικονομία βρίσκεται σε φάση ύφεσης, τότε η ζήτηση για αγαθά και υπηρεσίες μειώνεται καθώς η ανεργία αυξάνεται. Σε αυτήν την περίπτωση, εάν δεν υπάρχει αλλαγή στις τιμές και τους μισθούς, τότε τα επίπεδα ανεργίας αυξάνονται. Όσο υψηλότερα είναι τα επίπεδα ανεργίας τόσο χαμηλότερη είναι η συνολική ζήτηση που μειώνει την απαραίτητη παραγωγή και μειώνει περαιτέρω το πραγματικό ΑΕΠ. Με τη μείωση του ποσοστού παραγωγής χρειάζονται λίγοι υπάλληλοι για την κάλυψη των απαιτήσεων παραγωγής, οδηγώντας έτσι σε πρόσθετες απώλειες θέσεων εργασίας.

Σε μια κατάσταση όπως αυτή όπου τα κέρδη της εταιρείας βρίσκονται σε ακινησία ή πέφτουν μια εταιρεία δεν μπορεί να προσφέρει υψηλότερους μισθούς. Σε πολλές βιομηχανίες δίδονται περικοπές αμοιβών σε αυτές τις περιπτώσεις. Αυτό συμβαίνει λόγω αλλαγής στις εσωτερικές επιχειρηματικές πρακτικές ή περιστασιακές περικοπές που είναι αποτέλεσμα της επίδρασης στις βιομηχανίες όπου ένα μέρος των μισθών των εργαζομένων βασίζεται σε συμβουλές όπως εστιατόρια.

συμπέρασμα

Εν κατακλείδι, μπορούμε να πούμε ότι η κύρια αιτία για τη δημιουργία του χάσματος ύφεσης είναι τα υψηλά επίπεδα τιμών που οδηγούν σε χαμηλότερη κατανάλωση και συνολική ζήτηση. Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία κυκλικής ανεργίας στην οικονομία. Η αύξηση των κυβερνητικών δαπανών και η εφαρμογή πολιτικών για την αύξηση της προσφοράς χρήματος προκειμένου να αυξηθεί η ζήτηση είναι η λύση για να απαλλαγούμε από το πρόβλημα.

Βίντεο υπολειπόμενου χάσματος