Διαθέσιμο εισόδημα (Ορισμός) | Διακριτικά έναντι διαθέσιμου εισοδήματος

Τι είναι το διαθέσιμο εισόδημα;

Το διαθέσιμο εισόδημα γνωστό και ως DPI (Disposable Personal Income) είναι ένας σημαντικός μηχανισμός που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση των εισοδημάτων των νοικοκυριών και περιλαμβάνει όλα τα είδη εισοδήματος, όπως μισθοί και μισθοί, συνταξιοδοτικά εισοδήματα, κέρδη από επενδύσεις κ.λπ. δηλαδή, δηλαδή, είναι το χρηματικό ποσό που απομένει σε ένα άτομο μετά την εξόφληση όλων των άμεσων φόρων ή το καθαρό εισόδημα που απομένει με ένα άτομο μετά την αποπληρωμή των άμεσων φόρων του.

Τύπος για ένα διαθέσιμο εισόδημα

DPI (Προσωπικό εισόδημα μίας χρήσης) = Ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα - (Πληρωτέοι φόροι + Άλλες μειώσεις)

Εξήγηση

Από μακροοικονομική προοπτική, οι οικονομολόγοι θεωρούν ότι η DPI κατανοεί καλύτερα την υγεία μιας οικονομίας. Τα υψηλότερα επίπεδα εισοδήματος οδηγούν σε αυξημένα επίπεδα αυτού του εισοδήματος, αυξάνοντας την ικανότητα δαπανών των καταναλωτών και προωθώντας την τάση να εξοικονομούν και να επενδύουν σε καλύτερες και πιο εξελιγμένες οδούς μακροπρόθεσμα. Αυτό αντικατοπτρίζει επίσης την κατάσταση μιας οικονομίας και εάν τα άτομα και τα νοικοκυριά δανείζονται ή εξοικονομούν περισσότερα σε συλλογικό επίπεδο. Χρησιμοποιείται ευρέως για τον υπολογισμό αρκετών μετρήσεων, όπως διακριτικό εισόδημα, περιθωριακή τάση αποταμίευσης (MPS), τύπος MPC και προσωπικά ποσοστά αποταμίευσης.

Πώς διακριτικό εισόδημα διαφέρει από το διαθέσιμο εισόδημα;

Το διακριτικό εισόδημα είναι ένα άλλο χρήσιμο μέτρο που διαφέρει από το διαθέσιμο εισόδημα, καθώς καταργεί τους φόρους εισοδήματος καθώς και όλα τα απαραίτητα έξοδα από το ακαθάριστο εισόδημα για να φτάσει στο τμήμα του εισοδήματος που διαθέτει ένα νοικοκυριό για δαπάνες με ένα ορισμένο ποσό διακριτικής ευχέρειας. Μπορούν να επιλέξουν να το ξοδέψουν σε επενδυτικά οχήματα, να αγοράσουν οικιακό εξοπλισμό ή είδη προσωπικής χρήσης ή να αποθηκεύσουν το ποσό για μελλοντική χρήση. Παραδείγματα μη διακριτικών εξόδων θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν ενοίκια, έξοδα φαγητού και ρουχισμού, μεταφορά, ασφάλιστρα και τυχόν εκκρεμείς λογαριασμούς. Το διαθέσιμο εισόδημα, από την άλλη πλευρά, μπορεί να περιγραφεί ως η αμοιβή για το σπίτι που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση οποιωνδήποτε και όλων των εξόδων, συμπεριλαμβανομένων τόσο της διακριτικής ευχέρειας όσο και της μη διακριτικής ευχέρειας.

Το διακριτικό εισόδημα μπορεί να υπολογιστεί ως εξής:

Διακριτικό εισόδημα = DPI (Προσωπικό εισόδημα μίας χρήσης) - Βασικά έξοδα (συμπεριλαμβανομένων ενοικίου, εκκρεμών λογαριασμών, ασφαλίστρων, φαγητού, μεταφοράς, ενδυμάτων κ.λπ.)

Το διακριτικό εισόδημα είναι το πραγματικό τμήμα του εισοδήματος των νοικοκυριών, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με σκοπό την εξασφάλιση οικονομικού μέλλοντος μέσω αποταμιεύσεων και επενδύσεων ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απόκτηση αγαθών ή τη χρήση υπηρεσιών της επιλογής κάποιου.

Παράδειγμα

Ας υποθέσουμε ότι ένα νοικοκυριό έχει συνολικό ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα 54.000 $ και αφού αφαιρεθεί ο φόρος εισοδήματος και άλλες παρακρατήσεις απομένουν συνολικά 40.000 $, τότε αυτό θα ήταν το διαθέσιμο εισόδημα για το νοικοκυριό για εκείνο το έτος.

Ακολουθώντας το ίδιο παράδειγμα για το διαθέσιμο εισόδημα, ας υποθέσουμε ότι τα μη διακριτικά έξοδα όπως ενοίκιο, φαγητό και είδη ένδυσης κ.λπ. ανέρχονται σε 31.000 $, τότε θα το αφαιρούσαμε από το διαθέσιμο εισόδημα των 40.000 $ για να αντλήσουμε τον αριθμό των 9.000 $ που θα αντιπροσωπεύει το πραγματικό διακριτικό εισόδημα για το νοικοκυριό που μπορούν να επιλέξουν να ξοδέψουν όπως θέλουν.

  • Ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο το προσωπικό εισόδημα και το διακριτικό εισόδημα θα επηρεαστούν από οικονομικές αλλαγές σε ευρύτερη κλίμακα θα ήταν το πώς οι αλλαγές στα επιτόκια θα μπορούσαν ενδεχομένως να επηρεάσουν τυχόν αποπληρωμές ενυπόθηκων δανείων και επομένως να επηρεάσουν τα διακριτικά εισοδήματα των νοικοκυριών. Για παράδειγμα, εάν τα επιτόκια αυξήθηκαν, το διακριτικό εισόδημα θα μειωνόταν αναλογικά, λαμβάνοντας ένα μεγαλύτερο κομμάτι για την αποπληρωμή στεγαστικών δανείων και εάν τα επιτόκια μειώθηκαν, θα προσθέσει στο διακριτικό εισόδημα που διαθέτει ένα νοικοκυριό.
  • Ένα άλλο παράδειγμα του διαθέσιμου εισοδήματος είναι αυτό των συντελεστών φόρου εισοδήματος σε μια χώρα που επηρεάζει άμεσα τα επίπεδα αυτού του εισοδήματος που διατίθενται στα νοικοκυριά. Εάν αυξηθούν οι συντελεστές φόρου εισοδήματος, θα μειώσει τα διαθέσιμα προσωπικά εισοδήματα και εάν έπρεπε να μειωθούν, αυτά τα εισοδήματα θα σημειώσουν ανάλογη αύξηση.

Σχετικές μετρήσεις

  • # 1 Τα Προσωπικά Ταμιευτήρια μπορούν να περιγραφούν ως το ποσοστό εισοδήματος που διατίθεται σε αποταμιεύσεις για χρήση κατά τη συνταξιοδότηση ή για άλλους σκοπούς.
  • # 2 Το Marginal Propensity to Consume (MPC) μπορεί να περιγραφεί ως το ποσοστό κάθε επιπλέον δολαρίου που δαπανάται από το διαθέσιμο εισόδημα προσωπικού. Εξαρτάται από την αύξηση ή τη μείωση των επιπέδων διακριτικού εισοδήματος που χρησιμεύει ως σημαντικός δείκτης για τους οικονομολόγους να μετρήσουν τα επίπεδα δαπανών και να αυξήσουν ή να μειώσουν το ενδιαφέρον των ατόμων να ξοδέψουν μεγαλύτερο ποσό από αυτό που μπορούν να επιλέξουν να εξοικονομήσουν ή να ξοδέψουν.
  • Το # 3 Marginal Propensity to Save (MPS) μπορεί να περιγραφεί ως το ποσοστό κάθε επιπλέον δολαρίου που αποθηκεύεται από το διαθέσιμο εισόδημα. Εξαρτάται επίσης από τις αλλαγές στα επίπεδα διακριτικού εισοδήματος που διατίθενται σε ένα άτομο ή ένα νοικοκυριό, το οποίο με τη σειρά του εξαρτάται επίσης από το επίπεδο του διαθέσιμου εισοδήματος. Αυτός είναι ένας άλλος οικονομικός δείκτης που χρησιμοποιείται συχνά για μια μελέτη της αυξανόμενης ή φθίνουσας τάσης για εξοικονόμηση ατόμων σε ένα συγκεκριμένο οικονομικό περιβάλλον.

Τα ποσοστά MPS και MPC και προσωπικής αποταμίευσης ενδέχεται επίσης να επηρεαστούν από αλλαγές που αφορούν συγκεκριμένα άτομα ή νοικοκυριά όσον αφορά το διακριτικό τους εισόδημα. Για παράδειγμα, εάν οι αποπληρωμές ενυπόθηκων δανείων έχουν τελειώσει για ένα νοικοκυριό, θα μειώσει τα μη διακριτικά έξοδα και θα προσθέσει στο διακριτικό εισόδημα που διατίθεται σε αυτό το νοικοκυριό, αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες οριακής αύξησης της τάσης κατανάλωσης και εξοικονόμησης μαζί με προσωπικές αποταμιεύσεις τιμές. Ωστόσο, καθώς αυτοί οι οικονομικοί δείκτες χρησιμοποιούνται σε μεγαλύτερη κλίμακα ως μέρος της μακροοικονομικής ανάλυσης, οι συλλογικές αλλαγές έχουν μεγαλύτερη σημασία.

Προσωπικό εισόδημα μίας χρήσης και διακοσμήσεις μισθών

Το διαθέσιμο εισόδημα προσωπικού χρησιμοποιείται επίσης ως σημείο εκκίνησης για τον υπολογισμό των μισθολογικών διακοσμήσεων στις ΗΠΑ. Εκτός από το φόρο εισοδήματος, τα ασφάλιστρα ασφάλισης υγείας και οι εισφορές εκούσιας συνταξιοδότησης αφαιρούνται επίσης από το ακαθάριστο εισόδημα από την κυβέρνηση για τον υπολογισμό αυτού του εισοδήματος για τη μισθολογική διακόσμηση. Αυτή η γιορτή των μισθών χρησιμοποιείται συχνά για την αποπληρωμή των φόρων ή για λόγους στήριξης των παιδιών.

συμπέρασμα

Έσοδα απόρριψης είναι οι πόροι εισοδήματος που διατίθενται για δαπάνες, αποταμιεύσεις και επενδυτικούς σκοπούς αφού όλοι οι πληρωτέοι φόροι εισοδήματος έχουν λογιστικοποιηθεί σε ένα νοικοκυριό. Το διαθέσιμο εισόδημα προσωπικού εισοδήματος μπορεί να χωριστεί στα συστατικά του ώστε να κατανοηθεί καλύτερα και για μια λεπτομερή ανάλυση του προσωπικού εισοδήματος και των δαπανών.

Το διαθέσιμο εισόδημα ή το DPI είναι αναμφίβολα ένα σημαντικό οικονομικό μέτρο για τη μελέτη του πόσο καλά κάνει μια οικονομία στο σύνολό της και εάν τα νοικοκυριά ή τα άτομα κερδίζουν αρκετά για να καλύψουν τα μη διακριτικά έξοδά τους με σχετική ευκολία. Αυτό τους απαλλάσσει από το να σκέφτονται περισσότερο για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της οικονομικής τους ασφάλειας, δαπανώντας περισσότερο για προϊόντα και υπηρεσίες υψηλότερης ποιότητας, καθώς και εξοικονόμηση για μελλοντική χρήση. Άλλα μέτρα που σχετίζονται με αυτό το εισόδημα, ιδιαίτερα το διακριτικό εισόδημα, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην καλύτερη κατανόηση των λεπτότερων σημείων για την οικονομία των νοικοκυριών, γεγονός που με τη σειρά του αντανακλά επίσης τη συνολική κατάσταση της οικονομίας.

Βίντεο μίας χρήσης εισοδήματος (DPI)