Πρότυπο δήλωσης αποτελεσμάτων | Ετήσια & μηνιαία P&L

Πρότυπο Κατάστασης Αποτελεσμάτων

Η κατάσταση αποτελεσμάτων ή η κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων είναι μια από τις πιο σημαντικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, η οποία παρέχει τις λεπτομέρειες των εσόδων και εξόδων των Εταιρειών κατά τη συγκεκριμένη περίοδο δημιουργίας της κατάστασης αποτελεσμάτων. Η κατάσταση αποτελεσμάτων μπορεί να είναι οποιασδήποτε περιόδου, μηνιαία, τριμηνιαία, εξαμηνιαία ή ετήσια. Τα πρότυπα excel Statement Profit and Loss Statement που παρέχονται εδώ συζητούν τη μηνιαία και ετήσια κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.

Τα δύο excel μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων τους μετά την εισαγωγή μερικών οικονομικών αριθμών της επιχείρησής τους. Και τα δύο πρότυπα μοιάζουν με το περιεχόμενο - μόνο η περίοδος για την οποία οι αριθμοί τοποθετούνται στο πρότυπο διαφέρουν.

Στοιχεία των αποτελεσμάτων

Τα κύρια στοιχεία που πρέπει να συμπληρώσει ο χρήστης στο Πρότυπο P&L στο Excel είναι τα εξής:

Ακαθάριστες πωλήσεις Είναι οι συνολικές πωλήσεις που πραγματοποίησε η Εταιρεία κατά τη χρονική περίοδο.
Άλλα έσοδα Οποιαδήποτε άλλα έσοδα που κερδίζει η Εταιρεία από διάφορες πηγές όπως έσοδα από τόκους κ.λπ.
Κόστος πωληθέντων αγαθών (COGS) Αυτό το στοιχείο γραμμής περιλαμβάνει το κόστος των συνολικών αγαθών που πωλούνται από την Εταιρεία.
Έξοδα εργαζομένων Τα έξοδα των εργαζομένων περιλαμβάνουν τους μισθούς, τους μισθούς, τις παροχές και άλλες μακροπρόθεσμες παροχές που παρέχονται στους εργαζομένους, οι οποίες αποτελούν άμεσο κόστος για την Εταιρεία
Έξοδα μάρκετινγκ Τα έξοδα μάρκετινγκ που πραγματοποιεί η Εταιρεία για τη βελτίωση των πωλήσεων εισάγονται σε αυτό το στοιχείο γραμμής.
Ενοίκιο Αυτό το στοιχείο γραμμής περιλαμβάνει το ενοίκιο που καταβάλλει η Εταιρεία για το γραφείο, το εργοστάσιο, τις μονάδες παραγωγής ή τις αποθήκες τους
Είδη γραφείου και γενικά έξοδα Αυτό το στοιχείο γραμμής περιλαμβάνει τις δαπάνες που πραγματοποιούνται για προμήθειες γραφείου, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας όπως ηλεκτρικό ρεύμα και άλλα γενικά έξοδα
Αλλα έξοδα Τυχόν πρόσθετα έξοδα που δεν αναφέρονται στα παραπάνω έξοδα εισάγονται σε αυτό το στοιχείο γραμμής
Απόσβεση και απόσβεση Περιλαμβάνει έξοδα απόσβεσης και απόσβεσης σε περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν ή αγοράστηκαν από την Εταιρεία
Έξοδα τόκων Αυτό το στοιχείο γραμμής αποτελείται από τα έξοδα τόκων που καταβάλλει η Εταιρεία για δάνεια που έχει λάβει από τράπεζες
Φόρος εισοδήματος Ο φόρος εισοδήματος είναι ο φόρος που καταβάλλεται επί των εσόδων που κερδίζει η Εταιρεία. Ο χρήστης μπορεί να το ρυθμίσει σε (ποσοστό φορολογικού συντελεστή * Κέρδη προ φόρων) ανάλογα με τον φορολογικό συντελεστή της χώρας του

Όλα τα άλλα στοιχεία γραμμής με έντονη γραφή στα ακόλουθα πρότυπα έχουν τύπους excel, οι οποίοι θα υπολογιστούν μόλις ο χρήστης εισαγάγει τα οικονομικά δεδομένα για διαφορετικά στοιχεία γραμμής. Τα στιγμιότυπα και για τα δύο πρότυπα excel της Κατάστασης Κέρδους Απώλειας δίνονται παρακάτω:

Πρότυπο μηνιαίων κερδών και ζημιών στο Excel

Το μηνιαίο πρότυπο P&L στο Excel θα έχει την εξής μορφή:

Ετήσιο πρότυπο P&L στο Excel

Το ετήσιο πρότυπο P&L στο Excel θα έχει την εξής μορφή:

Μπορείτε να κατεβάσετε αυτό το Πρότυπο από εδώ - Πρότυπο Excel Statement Profit and Loss Statement