Καθαρές εξαγωγές (Ορισμός, τύπος) | Πώς να υπολογίσετε τις καθαρές εξαγωγές;

Ορισμός καθαρών εξαγωγών

Οι καθαρές εξαγωγές οποιασδήποτε χώρας υπολογίζονται με τον υπολογισμό της αξίας αγαθών ή υπηρεσιών που εξάγονται από τη χώρα καταγωγής για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο μείον την αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών που εισήχθησαν από τη χώρα καταγωγής κατά την ίδια χρονική περίοδο. Ο καθαρός αριθμός που υπολογίζεται περιλαμβάνει μια ποικιλία αγαθών και υπηρεσιών που εξήχθησαν και εισήχθησαν από τη χώρα, όπως μηχανήματα, αυτοκίνητα, καταναλωτικά αγαθά κ.λπ.

Η καθαρή εξαγωγή είναι μία από τις σημαντικές μεταβλητές που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του Ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος οποιασδήποτε χώρας. Όταν οι καθαρές εξαγωγές είναι θετικές, τότε αντιπροσωπεύει εμπορικό πλεόνασμα και όταν είναι αρνητικό, τότε αντιπροσωπεύει εμπορικό έλλειμμα σε οποιαδήποτε χώρα.

Τύπος καθαρών εξαγωγών

Οι καθαρές εξαγωγές οποιασδήποτε χώρας μπορούν να υπολογιστούν χρησιμοποιώντας τον παρακάτω τύπο

Καθαρές εξαγωγές = Αξία εξαγωγών - Αξία εισαγωγών

Που,

 • Αξία Εξαγωγών = Συνολική αξία δαπανών ξένων χωρών για αγαθά και υπηρεσίες της χώρας καταγωγής.
 • Αξία εισαγωγών = Συνολική αξία δαπανών της χώρας καταγωγής για αγαθά και υπηρεσίες που εισάγονται από ξένες χώρες.

Παράδειγμα των καθαρών εξαγωγών

Για παράδειγμα, οι συνολικές δαπάνες των Ηνωμένων Πολιτειών για αγαθά και υπηρεσίες που εισάγονται από ξένες χώρες είναι 250 δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι. Κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους, η συνολική αξία των δαπανών ξένων χωρών για αγαθά και υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν 160 δισεκατομμύρια δολάρια. Υπολογίστε τις καθαρές εξαγωγές της χώρας για το δεδομένο έτος.

Λύση:

Αξία εξαγωγών US $ 250 δισεκατομμύρια

Αξία εισαγωγών US $ 160 δισεκατομμύρια

 • Η καθαρή εξαγωγή ισούται με 250 δισεκατομμύρια δολάρια - 160 δισεκατομμύρια δολάρια
 • = 90 δισεκατομμύρια δολάρια

Στην παρούσα περίπτωση, δεδομένου ότι οι καθαρές εξαγωγές είναι θετικές, θα προστεθούν στο Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της χώρας.

Πλεονεκτήματα

 1. Είναι μια από τις σημαντικές μεταβλητές που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του Ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος οποιασδήποτε χώρας. Όταν η συνολική αξία των δαπανών ξένων χωρών για αγαθά και υπηρεσίες της χώρας καταγωγής, δηλαδή, οι εξαγωγές από την επαρχία καταγωγής είναι υψηλότερες από τη συνολική αξία των δαπανών της χώρας καταγωγής για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που εισάγονται από τις ξένες χώρες από τη χώρα έχουν θετικό ισοζύγιο εμπόριο για δεδομένη περίοδο και οι καθαρές εξαγωγές θα προστεθούν στο ΑΕΠ της χώρας.
 2. Ο υπολογισμός των καθαρών εξαγωγών οποιασδήποτε χώρας βοηθά στον καθορισμό της οικονομικής υγείας αυτής της χώρας. Όταν οι εξαγωγές της χώρας είναι υψηλές, τότε δείχνει ότι δημιουργεί χρήματα από τις άλλες χώρες που μπορούν να ενισχύσουν την οικονομική κατάσταση της χώρας καθώς έχει την εισροή χρημάτων στη χώρα, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αγορά περισσότερων ποσών διαφορετικών προϊόντων από τις άλλες χώρες.
 3. Όταν το σύνολο των εξαγωγών εξετάζεται και αναλύεται τότε θα μπορούσε να είναι ένας καλός δείκτης που δείχνει το ποσοστό αποταμίευσης της χώρας, τις μελλοντικές συναλλαγματικές ισοτιμίες κ.λπ.

Μειονεκτήματα

Υπάρχουν πολλές συζητήσεις μεταξύ των διαφόρων οικονομολόγων σχετικά με τις καθαρές εξαγωγές που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ένα πρόβλημα στην κατανόησή τους ακριβώς από τους χρήστες του ίδιου. Σε μια τέτοια συζήτηση, πολλοί οικονομολόγοι έχουν την άποψη ότι εάν κάποια χώρα έχει συνεπές εμπορικό έλλειμμα, τότε αυτό θα βλάψει την οικονομία της και θα οδηγήσει στη δημιουργία της πίεσης στη χώρα για υποτίμηση του νομίσματός της και, συνεπώς, μείωση των επιτοκίων της.

Ωστόσο, το ίδιο δεν ισχύει στην περίπτωση των Ηνωμένων Πολιτειών όπου υπάρχει εμπορικό έλλειμμα και ακόμη και με τις αρνητικές καθαρές εξαγωγές. Ωστόσο, οι ΗΠΑ έχουν το μεγαλύτερο ΑΕΠ στον κόσμο

Σημαντικά σημεία

 1. Όταν η συνολική αξία των δαπανών ξένων χωρών για αγαθά και υπηρεσίες της χώρας καταγωγής, δηλαδή, οι εξαγωγές ανά χώρα καταγωγής είναι υψηλότερες από τη συνολική αξία των δαπανών της χώρας καταγωγής για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που εισάγονται από τις ξένες χώρες από τη χώρα έχουν θετική ισορροπία του εμπορίου για μια δεδομένη περίοδο.
 2. Ένας άλλος όρος που χρησιμοποιείται για να δείξει τις καθαρές εξαγωγές είναι το ισοζύγιο συναλλαγών.
 3. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις καθαρές εξαγωγές και τις σχετικές τιμές των εισαγωγών και εξαγωγών της χώρας και αυτοί περιλαμβάνουν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, την ευημερία στο εξωτερικό και τους δασμούς κ.λπ.
 4. Ο υπολογισμός των καθαρών εξαγωγών οποιασδήποτε χώρας χρησιμεύει ως το μέτρο των εξαγωγών της χώρας προς τις ξένες χώρες και συνήθως εκφράζεται ως το ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της χώρας. Χρησιμοποιώντας αυτό, οι κυβερνήσεις οποιασδήποτε χώρας μπορούν να ποσοτικοποιήσουν τις εξαγωγές τους στο ποσοστό των αγαθών και υπηρεσιών της εγχώριας ή της χώρας καταγωγής που αγοράζει ο ξένος τομέας.
 5. Όταν οι καθαρές εξαγωγές είναι θετικές, τότε αντιπροσωπεύει εμπορικό πλεόνασμα και όταν είναι αρνητικό, τότε αντιπροσωπεύει εμπορικό έλλειμμα σε οποιαδήποτε χώρα.

συμπέρασμα

Οι καθαρές εξαγωγές είναι η διαφορά μεταξύ της ποσότητας των προϊόντων που αποστέλλονται εκτός της χώρας καταγωγής ή πωλούνται σε άλλη χώρα και της ποσότητας των προϊόντων που αποστέλλονται στην επαρχία ή αγοράζονται από τις άλλες χώρες που πραγματοποιούνται από την οικονομία της χώρας καταγωγής. Ο υπολογισμός των καθαρών εξαγωγών οποιασδήποτε χώρας βοηθά στον καθορισμό της οικονομικής υγείας αυτής της χώρας.

Όταν οι εξαγωγές της χώρας είναι υψηλές τότε δείχνει ότι δημιουργεί χρήματα από τις άλλες χώρες που μπορούν να ενισχύσουν την οικονομική κατάσταση της χώρας καθώς έχει εισροή χρημάτων που εισέρχονται στη χώρα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αγορά περισσότερων ποσών διαφορετικών προϊόντων από τις άλλες χώρες. Η αξία των καθαρών εξαγωγών οποιασδήποτε χώρας θα είναι θετική ή αρνητική θα εξαρτηθεί από το εάν η χώρα είναι συνολικά εισαγωγέας ή εξαγωγέας.