ΑΕΠ έναντι ΑΕΠ | Κορυφαίες 5 καλύτερες διαφορές (με γραφήματα)

Διαφορές μεταξύ ΑΕγχΠ και ΑΕΠ

Για τη μέτρηση της ετήσιας παραγωγής της χώρας, τόσο το Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕγχΠ) όσο και το Ακαθάριστο εθνικό προϊόν (ΑΕΠ) λαμβάνονται υπόψη όταν το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) είναι ένα μέτρο της εθνικής παραγωγής καθ 'όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ το ακαθάριστο εθνικό προϊόν (ΑΕΠ) είναι το μέτρο ετήσια παραγωγή ή παραγωγή από πολίτη της χώρας, είτε στην πατρίδα είτε στο εξωτερικό και ως εκ τούτου τα σύνορα της χώρας δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του ΑΕΠ.

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν λαμβάνει υπόψη την αγοραία αξία όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται από παράγοντες παραγωγής, όπως το κεφάλαιο και η εργασία που βρίσκονται σε μια χώρα ή οικονομία κατά τη δεδομένη χρονική περίοδο, γενικά ετήσια ή τριμηνιαία. Ωστόσο, το ακαθάριστο εθνικό προϊόν λαμβάνει υπόψη την αγοραία αξία όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται από παράγοντες παραγωγής, όπως κεφάλαιο και εργασία που παρέχονται από πολίτες μιας χώρας, ανεξάρτητα από το αν αυτή η παρόμοια παραγωγή πραγματοποιείται εσωτερικά εντός της επαρχίας ή εκτός της χώρας.

Τι είναι το ΑΕΠ;

Η συνολική αγοραία αξία των αγαθών και των υπηρεσιών που παράγονται σε μια χώρα εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου είναι γνωστή ως Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕγχΠ). Είναι το πιο διαδεδομένο μέτρο του μεγέθους της οικονομίας ενός έθνους. Περιλαμβάνει μόνο αγορές αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται πρόσφατα και δεν περιλαμβάνει πώληση ή μεταπώληση αγαθών που παρήχθησαν σε προηγούμενες περιόδους. Η μεταφορά πληρωμών που πραγματοποιούνται από την κυβέρνηση όπως η ανεργία, η συνταξιοδότηση και οι παροχές κοινωνικής πρόνοιας δεν είναι οικονομική παραγωγή και δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του ΑΕΠ.

 • Οι τιμές που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του ΑΕΠ είναι οι αγοραίες αξίες των τελικών αγαθών και υπηρεσιών - δηλαδή, η αξία του κινητήρα του οχήματος που κάνει η Toyota δεν περιλαμβάνεται ρητά στο ΑΕγχΠ. η αξία τους περιλαμβάνεται στις τελικές τιμές των Οχημάτων που χρησιμοποιούν τους κινητήρες. Ομοίως, η αξία μιας ζωγραφικής Rembrandt που πουλά για 15 εκατομμύρια ευρώ δεν περιλαμβάνεται στον υπολογισμό του ΑΕΠ, καθώς δεν παρήχθη κατά την περίοδο.
 • Τα αγαθά και οι υπηρεσίες που παρέχονται από την κυβέρνηση καλύπτονται στο ΑΕγχΠ παρόλο που δεν διατίθενται ρητά σε αγορές. Για παράδειγμα, οι υπηρεσίες που παρέχονται από την αστυνομία ή το δικαστικό σώμα, καθώς και αγαθά όπως αυτοκινητόδρομοι, φράγματα και βελτιώσεις υποδομής, περιλαμβάνονται επειδή αυτά τα αγαθά και οι υπηρεσίες δεν πωλούνται σε τιμές αγοράς, το ΑΕΠ έναντι του ΑΕΠ αποτιμάται στο κόστος τους για την κυβέρνηση.
 • Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σημαίνει το νομισματικό μέτρο όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται εντός των συνόρων μιας χώρας σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Αν και το ΑΕγχΠ υπολογίζεται συνήθως σε ετήσια βάση, ή μπορεί να υπολογιστεί και σε τριμηνιαία βάση.

Το ΑΕγχΠ μπορεί να υπολογιστεί με τον ακόλουθο τύπο:

ΑΕΠ = C + I + G + (X - M)

Που,

 • C = Συνολική ιδιωτική κατανάλωση
 • I = Συνολικό ποσό επένδυσης
 • G = Κυβερνητικές δαπάνες
 • Και, X - M = Διαφορά μεταξύ εξαγωγής και εισαγωγής μιας χώρας. 

Τι είναι το ΑΕΠ;

Το ακαθάριστο εθνικό προϊόν (ΑΕΠ) αντιπροσωπεύει μια εκτίμηση του συνολικού μέτρου όλων των τελικών προϊόντων και υπηρεσιών που παράγονται σε μια δεδομένη περίοδο με τα μέσα παραγωγής που ανήκουν στους κατοίκους της χώρας. Το ΑΕΠ υπολογίζεται συνήθως λαμβάνοντας το άθροισμα των ατομικών καταναλωτικών δαπανών, των ιδιωτικών εγχώριων επενδύσεων, των κρατικών δαπανών, των καθαρών εξαγωγών και οποιουδήποτε εισοδήματος από κατοίκους από υπερπόντιες επενδύσεις, μείον τα έσοδα που εισπράττονται στην εγχώρια οικονομία από αλλοδαπούς κατοίκους. Οι καθαρές εξαγωγές αντιπροσωπεύουν τη διαφορά μεταξύ των εξαγωγών μιας χώρας μείον τυχόν εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών.

ΑΕΠ = ΑΕΠ + NR - NP

Που,

 • NR = Εισπράξεις καθαρών εσόδων
 • NP = Καθαρή εκροή σε ξένα περιουσιακά στοιχεία

Infographics ΑΕγχΠ έναντι ΑΕΠ

Παράδειγμα

Ανάλογα με τη βεβαιότητα, το ΑΕγχΠ μιας χώρας μπορεί να είναι είτε υψηλότερο είτε χαμηλότερο από το ΑΕΠ της. Εξαρτάται από την αναλογία της εγχώριας προς την ξένη παραγωγή σε μια δεδομένη χώρα.

Για παράδειγμα, το ΑΕγχΠ της Κίνας είναι 300 δισεκατομμύρια δολάρια μεγαλύτερο από το ΑΕΠ της, σύμφωνα με δημόσια στοιχεία που διατίθενται σε διάφορες πλατφόρμες, λόγω του μεγάλου αριθμού ξένων εταιρειών που παράγουν στη χώρα, ενώ το ΑΕΠ των ΗΠΑ είναι 250 δισεκατομμύρια δολάρια μεγαλύτερο από το ΑΕΠ της, επειδή των μεγαλύτερων ποσοτήτων παραγωγής που πραγματοποιούνται εκτός των συνόρων της χώρας.

Βασικές διαφορές

 • Το σύνολο όλων των αγαθών και των υπηρεσιών που παράγονται εντός των γεωγραφικών ορίων της χώρας είναι γνωστό ως ΑΕγχΠ και το σύνολο όλων των αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται από τους πολίτες της χώρας είναι γνωστό ως ΑΕΠ.
 • Το ΑΕγχΠ εξετάζει την παραγωγή προϊόντων εντός των ορίων της χώρας. και από την άλλη πλευρά, το ακαθάριστο εθνικό προϊόν μετρά την παραγωγή προϊόντων από τις εταιρείες, τις βιομηχανίες και όλες τις άλλες εταιρείες που ανήκουν στους κατοίκους της χώρας.
 • Οι βασικές αρχές για τον υπολογισμό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος είναι η τοποθεσία, ενώ το ΑΕΠ βασίζεται στην ιθαγένεια.
 • Στην περίπτωση του ΑΕΠ, ο υπολογισμός της παραγωγικότητας γίνεται σε κλίμακα μιας χώρας, ενώ μιλάμε για ένα ακαθάριστο εθνικό προϊόν, ο υπολογισμός του είναι η παραγωγικότητα σε διεθνές επίπεδο.
 • Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν επικεντρώνεται στον υπολογισμό της εγχώριας παραγωγής, αλλά το ΑΕΠ λαμβάνει υπόψη μόνο την παραγωγή από τα άτομα, τις εταιρείες και τις εταιρείες της χώρας.
 • Το ΑΕγχΠ μετρά τη δύναμη της εγχώριας οικονομίας μιας χώρας. Από την άλλη πλευρά, το ακαθάριστο εθνικό προϊόν μέτρησε πώς οι κάτοικοι συμβάλλουν στην οικονομία της χώρας.

Συγκριτικός Πίνακας ΑΕΠ έναντι ΑΕΠ

Βάση σύγκρισης ΑΕΠ ΑΕΠ
Ορισμός Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν λαμβάνει υπόψη την αγοραία αξία όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται από παράγοντες παραγωγής, όπως το κεφάλαιο και η εργασία που βρίσκονται σε μια χώρα ή οικονομία κατά τη δεδομένη χρονική περίοδο, γενικά ετήσια ή τριμηνιαία.  Το ακαθάριστο εθνικό προϊόν λαμβάνει υπόψη την αγοραία αξία όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται από παράγοντες παραγωγής όπως το κεφάλαιο και η εργασία που παρέχονται από πολίτες μιας χώρας, ανεξάρτητα από το αν αυτή η παρόμοια παραγωγή πραγματοποιείται εσωτερικά εντός της επαρχίας ή εκτός της χώρας.
Μέτρηση Μετρά μόνο την εγχώρια παραγωγή. Μετρά την παραγωγή από τους υπηκόους.
Περιλαμβάνει Η παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών από αλλοδαπούς εντός αυτής της χώρας. Η παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών από τους πολίτες της εκτός της χώρας.
Εξαιρούνται Η παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών από τους πολίτες της εκτός της χώρας. Η παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών από αλλοδαπούς εντός αυτής της χώρας.
Ευρέως χρησιμοποιημένο Να μελετήσει τα περιγράμματα της εγχώριας οικονομίας. Να μελετήσει πώς συμβάλλουν οι κάτοικοι στην οικονομία.

συμπέρασμα

Το κλειδί για το διακριτικό σημείο μεταξύ αυτών των δύο είναι ότι κατά τον υπολογισμό του ΑΕγχΠ, πρέπει να λάβουμε υπόψη όλα τα πράγματα που παράγονται εντός των συνόρων της χώρας και ότι περιλαμβάνει τα αγαθά και τις υπηρεσίες που παράγονται επίσης από αλλοδαπούς. Ενώ μιλάμε για το ΑΕΠ, θεωρούμε μόνο την παραγωγή που πραγματοποιεί ο κάτοικος της χώρας, είτε βρίσκονται εντός είτε εκτός της χώρας και δεν περιλαμβάνεται η παραγωγή ξένων πολιτών.