Τύπος ΑΕΠ κατά κεφαλή | Υπολογισμός κατά ΑΕγχΠ | Παραδείγματα

Τύπος για τον υπολογισμό του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ της χώρας

Ο τύπος του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ μπορεί να οριστεί ως η μέτρηση της παραγωγής της χώρας που λαμβάνει υπόψη τον αριθμό των ατόμων της. Ο τύπος για τον υπολογισμό του κατά κεφαλήν ΑΕΠ παρουσιάζεται ως εξής

Κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ = ΑΕγχΠ της χώρας / Πληθυσμός αυτής της χώρας

 • Το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ μπορεί να θεωρηθεί ως μέτρο της οικονομικής παραγωγής ενός έθνους που θα αντιπροσωπεύει τον πληθυσμό του που είναι ο αριθμός του ατόμου.
 • Ο τύπος διαιρεί το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν του έθνους που είναι το ΑΕΠ με τον αριθμό των ανθρώπων του, εν συντομία, τον συνολικό πληθυσμό του έθνους. Αυτό θα έκανε μια καλύτερη μέτρηση του βιοτικού επιπέδου ενός έθνους.
 • Περαιτέρω, εάν κάποιος κοιτάζει μόνο μια χρονική στιγμή, τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Ονομαστικό ΑΕγχΠ και αν κάποιος συγκρίνει πέρα ​​από το χρονοδιάγραμμα, τότε το Πραγματικό ΑΕΠ θα είχε καλύτερη λογική.

Παραδείγματα

Μπορείτε να κατεβάσετε αυτό το Πρότυπο Formula Excel ΑΕγχΠ ανά τύπο - Πρότυπο GDP ανά τύπο ΑΕΠ

Παράδειγμα # 1

Η Χώρα Χ είναι μια αναπτυσσόμενη μικρή οικονομία. Πέρυσι η χώρα ανέφερε το ΑΕγχΠ της περίπου 400 εκατομμύρια δολάρια και ο πληθυσμός της χώρας σύμφωνα με την τελευταία έκθεση απογραφής που διατίθεται είναι 200.000. Πρέπει να υπολογίσετε το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ ή τη χώρα X.

Λύση

Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω δεδομένα για τον υπολογισμό του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ.

 

Ο υπολογισμός του κατά κεφαλήν ΑΕΠ μπορεί να γίνει ως εξής:

= 400.000.000 / 200.000 $

Το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ θα είναι -

 • Κατά κεφαλήν ΑΕΠ = 2000 $

Επομένως, το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ της χώρας X είναι 2000 $.

Παράδειγμα # 2

Η χώρα MCX προσπαθεί να καταλάβει το ΑΕΠ της χώρας και επίσης θέλει να μάθει ποιο είναι το ΑΕΠ και κατά κεφαλήν της χώρας. Η στατιστική υπηρεσία της κυβέρνησης τους παρείχε τα παρακάτω στοιχεία:

Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω δεδομένα για τον υπολογισμό του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ.

Οι εκλογές του έθνους θα διεξαχθούν το επόμενο έτος και ο πρόεδρος ανησυχεί αν σημείωσαν αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ; Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, ο πληθυσμός της χώρας είναι 3.237.450.050. Υπολογίστηκε ότι ο πληθυσμός από την τελευταία απογραφή θα είχε αυξηθεί σε 3% και 5% για το έτος 2017 και 2018 αντίστοιχα.

Με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, πρέπει να εκτιμήσετε το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ.

Λύση

Το ποσοστό του ΑΕΠ δεν αναφέρεται άμεσα εδώ και επομένως θα υπολογίσουμε πρώτα το ΑΕΠ της χώρας χρησιμοποιώντας τη μέθοδο δαπανών στην οποία προστίθεται όλη η επένδυση και αφαιρούνται μόνο οι εισαγωγές.

Το ΑΕγχΠ της χώρας για το Έτος 2017 έχει ως εξής

 • = (130000000 + 465500000 + 6650000000) + 3325000000-997500000
 • ΑΕΠ της χώρας = 10773000000

Το ΑΕΠ της χώρας για το Έτος 2018 έχει ως εξής

 • = (1945790000 + 742938000 + 9021390000) + 4554917500-1180740750
 • ΑΕΠ της χώρας = 15084294750

Επιπλέον, σημειώθηκε επίσης αύξηση του πληθυσμού της χώρας.

Ο πληθυσμός αυξήθηκε κατά 3% και 5% για το έτος 2017 και 2018 βάσει του τελευταίου αριθμού απογραφών.

Ο πληθυσμός της χώρας για το έτος 2017 έχει ως εξής -

 • = 3237450050 * 3%
 • Πληθυσμός της χώρας για το έτος 2017 = 97123501.50

Ο πληθυσμός της χώρας για το έτος 2018 έχει ως εξής -

 • = 3237450050 * 5%
 • Πληθυσμός της χώρας για το έτος 2018 = 161872502

Επομένως, ο υπολογισμός του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ για το Έτος 2017 έχει ως εξής

= 10773000000 / 97123501.50

Το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ θα είναι -

 • Κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ = 110,92

Επομένως, ο υπολογισμός του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ για το Έτος 2018 έχει ως εξής

= 15084294750 / 161872502.50

Το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ θα είναι -

 • Κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ = 93,19

Επομένως, το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ της χώρας MCX έχει μειωθεί από το έτος 2017.

Παράδειγμα # 3

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα στο worldpopulationview.com, το ΑΕγχΠ και ο πληθυσμός των διαφόρων χωρών είναι διαθέσιμα ανά παρακάτω :

Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω δεδομένα για τον υπολογισμό του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ.

Πρέπει να υπολογίσετε το κατά κεφαλήν ΑΕΠ και να το σχολιάσετε.

Λύση

Επομένως, ο υπολογισμός του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ έχει ως εξής

= 21410230000000/329064917

Το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ θα είναι -

 • Κατά κεφαλήν ΑΕΠ = 65063,85

Ομοίως, μπορούμε να υπολογίσουμε το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ για άλλες χώρες όπως φαίνεται παρακάτω

Μπορεί να παρατηρηθεί ότι ο πληθυσμός της Ινδίας και της Κίνας είναι μεγαλύτερος και ως εκ τούτου το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ τους απεικονίζει χαμηλό ποσοστό. Επιπλέον, το ΑΕγχΠ της Ινδίας είναι περισσότερο από το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και πάλι λόγω του μεγάλου πληθυσμού της, δείχνει ότι η Ινδία είναι πολύ πίσω από το Ηνωμένο Βασίλειο που δεν εμφανίζεται όταν συγκρίνεται το μόνο ΑΕΠ. Οι ΗΠΑ τα πηγαίνουν καλά στο απόλυτο ΑΕγχΠ και το κατά κεφαλήν επίσης. Η Ιαπωνία έχει το πλεονέκτημα ενός χαμηλότερου πληθυσμού και ως εκ τούτου είναι κατά κεφαλή καλό.

Συνάφεια και χρήση του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ

Το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ μπορεί να χρησιμεύσει ως άτυπο μέτρο της ευημερίας μιας χώρας. κάνοντας μια σύγκριση εάν υπάρχουν έθνη με δυσανάλογα μεγάλες οικονομίες και σχετικά μικρούς πληθυσμούς, τότε η κατάταξη θα κυριαρχείται από αυτά τα πλουσιότερα και εύπορα έθνη. Στο εξής, οι πιο ανεπτυγμένες βιομηχανικές χώρες, οι πλούσιες χώρες και οι μικρότερες έχουν την τάση να έχουν το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ το υψηλότερο. Καθώς οι αναπτυσσόμενες χώρες αυξάνονται οικονομικά, το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ τους τείνει να ευθυγραμμίζεται με τις πιο ανεπτυγμένες χώρες.