Μορφή έκθεσης ελέγχου | Δείγμα Μορφής Αναφοράς Ελέγχου με Παραδείγματα

Η Μορφή Αναφοράς Ελέγχου είναι η τυποποιημένη μορφή που καθορίζεται από την ενδιαφερόμενη αρχή, με την οποία ο ανεξάρτητος ελεγκτής, όπως ορίζεται από την εταιρεία, παρέχει τις απόψεις και τα σχόλιά του σχετικά με την οικονομική κατάσταση της εταιρείας καθώς και την εσωτερική λογιστική μετά από ανάλυση των διαφόρων εγγράφων της εταιρείας.

Ποια είναι η μορφή της έκθεσης ελέγχου;

Η Έκθεση Ελέγχου είναι μια έκθεση που περιγράφει τη χρηματοοικονομική κατάσταση και τους εσωτερικούς λογιστικούς ελέγχους από ανεξάρτητο ελεγκτή. Το διοικητικό συμβούλιο, τα ενδιαφερόμενα μέρη του οργανισμού, οι μέτοχοι, οι επενδυτές κ.λπ. χρησιμοποιούν αυτήν την έκθεση. Ο ελεγκτής πρέπει να είναι προσεκτικός και αμερόληπτος κατά την προετοιμασία της έκθεσης. Αποτελεί ευθύνη του Ελεγκτή να συντάσσει αυτήν την έκθεση ελέγχου σε τυποποιημένη μορφή κάθε χρόνο μετά την εξέταση των οικονομικών καταστάσεων του οργανισμού.

Οι επενδυτές τείνουν να βασίζονται στην έκθεση του ελεγκτή πριν επενδύσουν σε οποιαδήποτε εταιρεία. Η Έκθεση Ελέγχου παρέχει μια σαφή εικόνα της οικονομικής υγείας της εταιρείας χωρίς να χρειάζεται να αναλύσετε τις αναφορές μόνοι σας. Η έκθεση παρέχει μια αξιόπιστη περίληψη της οικονομικής υγείας ενός οργανισμού.

Η έκθεση ελεγκτή περιγράφει τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις στην εισαγωγική παράγραφο. Η παράγραφος εφαρμογής παρέχει μια σύντομη περιγραφή της φύσης του ελέγχου. Ο ελεγκτής εκφράζει τη γνώμη του στην παράγραφο γνωμοδότησης.

Μορφή αναφοράς ελέγχου

Η μορφή της έκθεσης ελέγχου έχει ως εξής -

 1. Τίτλος
 2. Αποδέκτης
 3. Εισαγωγική παράγραφος
 4. Ευθύνη της Διοίκησης
 5. Ευθύνη του ελεγκτή
 6. Γνώμη
 7. Βάση της γνώμης
 8. Άλλη ευθύνη αναφοράς
 9. Υπογραφή του ελεγκτή
 10. Τόπος υπογραφής
 11. Ημερομηνία της έκθεσης ελέγχου

Ας συζητήσουμε λεπτομερώς την παραπάνω μορφή της έκθεσης ελέγχου.

# 1 - Τίτλος

Ο τίτλος πρέπει να αναφέρει - «Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή».

# 2 - Αποδέκτης

Ο παραλήπτης πρέπει να αναφέρει σε ποιον υποβάλλεται η έκθεση.

# 3 - Εισαγωγική παράγραφος

Μια δήλωση ότι οι οικονομικές καταστάσεις που περιγράφονται στην έκθεση έχουν ελεγχθεί.

# 4 - Ευθύνη της Διοίκησης

Αυτή η ενότητα της μορφής εκθέσεων ελέγχου θα πρέπει να αναφέρει την Ευθύνη της Διοίκησης για την ακεραιότητα των οικονομικών καταστάσεων, η οποία παρέχει μια επισκόπηση της οικονομικής κατάστασης, των ταμειακών ροών της Εταιρείας και της οικονομικής απόδοσης. Η ευθύνη περιλαμβάνει επίσης τη διατήρηση λογιστικών αρχείων για την πρόληψη της απάτης. Είναι δική τους ευθύνη να διατυπώνουν και να εκτελούν τους απαραίτητους οικονομικούς ελέγχους για να διασφαλίζουν την ακρίβεια των οικονομικών αρχείων. Θα πρέπει να αναφέρει ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι ευθύνη της διοίκησης του οργανισμού.

# 5 - Ευθύνη του ελεγκτή

Η αναφερόμενη ευθύνη του Ελεγκτή είναι να απεικονίζει μια αμερόληπτη γνώμη για τις οικονομικές καταστάσεις και να εκδίδει έκθεση ελέγχου. Η έκθεση βασίζεται στα Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα απαιτούν από τον ελεγκτή να συμμορφώνεται με τις ηθικές απαιτήσεις. Αποτελεί ευθύνη του ελεγκτή να σχεδιάζει και να εκτελεί τον έλεγχο για την εξασφάλιση αξιοπιστίας σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις.

# 6 - Γνώμη

Το πιο κρίσιμο περιεχόμενο σε μια Έκθεση Ελέγχου είναι η Γνώμη του Ελεγκτή. Αναφέρει την εντύπωση που προέκυψε μετά τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων.

# 7 - Βάση της γνώμης

Θα πρέπει να αναφέρει τη βάση επίτευξης της γνώμης όπως αναφέρεται και τα γεγονότα της υπόθεσης.

# 8 - Άλλη ευθύνη αναφοράς

Υπάρχει οποιαδήποτε άλλη ευθύνη σχετικά με την αναφορά, ο ελεγκτής πρέπει να αναφέρει το ίδιο. Μπορεί να περιλαμβάνει κανονιστικές απαιτήσεις.

# 9 - Υπογραφή του ελεγκτή

Ο ελεγκτής πρέπει να υπογράψει την έκθεση ελέγχου, επιβεβαιώνοντας έτσι την αυθεντικότητα της έκθεσης.

# 10 - Τόπος υπογραφής

Το όνομα της πόλης στην οποία έγινε η υπογραφή της έκθεσης.

# 11 - Ημερομηνία της έκθεσης ελέγχου

Η ημερομηνία υπογραφής / αναφοράς της έκθεσης ελέγχου ·

Δείγμα Μορφής Αναφοράς Ελέγχου Παράδειγμα:

Παρακάτω αναφέρεται ένα δείγμα μορφής της έκθεσης ελεγκτή:

Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή

Προς τα μέλη της X Company

Έκθεση για τις Οικονομικές Καταστάσεις

Έχουμε ελέγξει τους συνοδευτικούς ενοποιημένους ισολογισμούς της X Company (η εταιρεία) από τις 31 Δεκεμβρίου 20XX και τις σχετικές καταστάσεις εσόδων, συνολικά έσοδα, παρακρατούμενα κέρδη, αλλαγές στα ίδια κεφάλαια και τις ταμειακές ροές για το έτος που έληξε και μια σύνοψη των λογιστικών πολιτικών και άλλων πληροφοριών. Έχουμε επίσης ελέγξει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας επί των χρηματοοικονομικών αναφορών από τις 31 Δεκεμβρίου 20XX.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις

Αυτές οι οικονομικές καταστάσεις είναι ευθύνη της διοίκησης της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι υπεύθυνο για τα θέματα που σχετίζονται με τη σύνταξη αυτών των οικονομικών καταστάσεων που δίνουν μια αληθινή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής θέσης, της χρηματοοικονομικής απόδοσης και των ταμειακών ροών της Εταιρείας σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές που είναι γενικά αποδεκτές στις Ηνωμένες Πολιτείες. της Αμερικής.

Ευθύνη του ελεγκτή

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη βάσει του ελέγχου μας σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις. Ο έλεγχος διενεργήθηκε σύμφωνα με τα πρότυπα ελέγχου που είναι γενικά αποδεκτά στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Τα πρότυπα απαιτούν από εμάς να σχεδιάσουμε και να διενεργήσουμε τον έλεγχο για να διασφαλίσουμε την αυθεντικότητα των οικονομικών καταστάσεων και να διασφαλίσουμε ότι είναι απαλλαγμένο από ανακρίβειες ή πιθανές απάτες. Ο έλεγχος περιλαμβάνει έλεγχο των ποσών και των γνωστοποιήσεων στις οικονομικές καταστάσεις. Ο έλεγχος θα παρέχει μια λογική βάση για τη γνώμη μας.

Κατά την άποψή μας, οι οικονομικές καταστάσεις που αναφέρονται παραπάνω παρουσιάζουν δίκαια, την οικονομική κατάσταση της X Company στις 31 Δεκεμβρίου 20XX, σύμφωνα με τις λογιστικές αρχές που είναι γενικά αποδεκτές στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Επίσης, κατά τη γνώμη μας, η Εταιρεία διατήρησε αποτελεσματικό εσωτερικό έλεγχο επί των χρηματοοικονομικών αναφορών από τις 31 Δεκεμβρίου 20ΧΧ.

[Υπογραφή]

[Θέση]

[Ημερομηνία]


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found