Αξία εκκαθάρισης

Αξία εκκαθάρισης

Τι είναι η τιμή εκκαθάρισης; Η αξία εκκαθάρισης ορίζεται ως η αξία των περιουσιακών στοιχείων που παραμένουν εάν η εταιρεία βγει εκτός λειτουργίας και δεν αποτελεί πλέον συνεχή ανησυχία. Τα περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αξία εκκαθάρισης περιλαμβάνουν ενσώματα πάγια όπως ακίνητα, μηχανήματα, εξοπλισμό, επενδύσεις κ.λπ. αλλά ε
Προνομιούχο απόθεμα με δυνατότητα κλήσης

Προνομιούχο απόθεμα με δυνατότητα κλήσης

Ορισμός του προτιμώμενου αποθέματος με δυνατότητα κλήσης Καλώμενο προτιμώμενο απόθεμα είναι το απόθεμα όπου ο εκδότης αυτού του αποθέματος απολαμβάνει το δικαίωμα να επαναγοράσει τέτοια εκδοθείσα μετοχή μετά την προκαθορισμένη ημερομηνία σε μια συγκεκριμένη τιμή που αναφέρεται στους όρους του ενημερωτικού δελτίου κατά την έκδοση του αποθέματος και η τιμή αυτή δεν μπορεί να αλλάξει αργότερα ανά πάσα στιγμή ή κατά τη στιγμή της εξαγοράς. Με απλούς όρους, το Callable Preferred Stock είναι ένας τύπος προτιμώμενης μετοχής που δίνει στον εκδότη το δικαίωμα να καλέσει ή να εξαγοράσει το απόθεμα σε μι
Ίδια κεφάλαια έναντι περιουσιακών στοιχείων

Ίδια κεφάλαια έναντι περιουσιακών στοιχείων

Η κύρια διαφορά μεταξύ των ιδίων κεφαλαίων και των περιουσιακών στοιχείων είναι ότι τα ίδια κεφάλαια είναι οτιδήποτε επενδύεται στην εταιρεία από τον ιδιοκτήτη της, ενώ, το περιουσιακό στοιχείο είναι οτιδήποτε ανήκει στην εταιρεία για να παρέχει τα οικονομικά οφέλη στο μέλλον. Διαφορά μεταξύ ιδίων κεφαλαίων και περιουσιακών στοιχείων Τα ίδια κεφάλαια αποκτώνται αφαιρώντας τις υποχρεώσεις από περιουσιακά στοιχεία, είτε είναι ίδια κεφάλαια είτε ίδια κεφάλαια. Τα περιουσιακά στοιχεία ορίζονται ως εκείνα πο
CFT εναντίον CMT

CFT εναντίον CMT

Διαφορά μεταξύ CFT και CMT Η CFT επικεντρώνεται σε θέματα όπως κινούμενοι μέσοι όροι, μέθοδοι χαρτογράφησης, διαγράμματα κεριών και μοτίβα κεριών, ορολογία τεχνικής, θεωρία κύματος Elliott, προσδιορισμός τάσεων που σχετίζονται με την τιμή κ.λπ., ενώ η CMT δίνει έμφαση στην εστίαση στην παροχή γνώσεων σε πτυχές όπως εργαλεία ορολογίας που είναι χρησιμοποιείται στην τεχνική ανάλυση, εφαρμογή διαφόρων εννοιών, θεωρίας και τεχν
Προσφορά έναντι προσφοράς

Προσφορά έναντι προσφοράς

Διαφορά μεταξύ προσφοράς και προσφοράς Το επιτόκιο προσφοράς είναι το μέγιστο επιτόκιο στην αγορά την οποία οι αγοραστές μετοχών είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν για να αγοράσουν οποιοδήποτε απόθεμα ή την άλλη ασφάλεια που απαιτείται από αυτούς, ενώ, το επιτόκιο προσφοράς είναι το ελάχιστο επιτόκιο στην αγορά στην οποία οι πωλητές είναι πρόθυμοι να πωλήστε οποιοδήποτε απόθεμα ή την άλλη ασφάλεια που κατέχουν επί του παρόντος Η διαφορά αναφέρεται στο Bid-Ask Spread, και όσο πιο περιορισμένη είναι η spread, τόσο πιο ρευστή είναι η αγορά για το σχετικό ασφάλεια / παράγωγο. Το Spread Bid-Ask βασίζ
Ένταση κεφαλαίου

Ένταση κεφαλαίου

Ορισμός έντασης κεφαλαίου Η ένταση κεφαλαίου είναι η έγχυση μεγάλων ποσών κεφαλαίου σε μια επιχείρηση ή μια παραγωγική διαδικασία. Απαιτεί επομένως υψηλότερο ποσοστό παγίων περιουσιακών στοιχείων (γης, ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού) για την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών. Οι βιομηχανίες ή οι εταιρείες που απαιτούν τόσο μεγάλες επενδύσεις κεφαλαίου είναι γνωστές ως επιχειρήσεις εντάσεως κεφαλαίου. Μερικά παραδείγματα επιχειρήσεων υψηλής έντασης κεφαλαίου είναι τα εργοστάσια πετρελαίου, τα εργοστάσια χημικώ
Τύπος υψηλής μεθόδου

Τύπος υψηλής μεθόδου

Τι είναι η μέθοδος High-low στη Λογιστική; Η μέθοδος High-low χρησιμοποιείται στη Λογιστική για το διαχωρισμό του στοιχείου σταθερού και μεταβλητού κόστους από το ιστορικό κόστος που είναι ένα μείγμα τόσο σταθερού όσο και μεταβλητού κόστους και με τη χρήση του υψηλού χαμηλού τύπου ανά μονάδα μεταβλητού κόστους μετράται αφαιρώντας το κόστος της χαμηλότερης δραστηριότητας από το κόστος της υψηλότερης δραστηριότητας και διαιρώντας το προκύπτον ποσό από τη διαφορά των μονάδων της υψηλότερης δραστηριότητας και των μονάδων της χαμηλότερης δραστηριότητας. Στη λογιστική του κόστους, η μέθοδος high-low
Φόρος επί των πωλήσεων

Φόρος επί των πωλήσεων

Τι είναι ο φόρος επί των πωλήσεων; Ο φόρος επί των πωλήσεων μπορεί απλώς να οριστεί ως ο φόρος που επιβάλλει η κυβέρνηση στην κατανάλωση διαφόρων αγαθών και υπηρεσιών. Μπορεί επίσης να οριστεί ως το ποσοστό που προστίθεται στο προϊόν και τις υπηρεσίες από τις οποίες η κυβέρνηση κερδίζει έσοδα και κάνει
Σχετικές αναφορές στο Excel

Σχετικές αναφορές στο Excel

Τι είναι οι σχετικές αναφορές κυττάρων στο Excel; Οι σχετικές αναφορές είναι ένας από τους τύπους αναφοράς κελιού στο excel, είναι ο τύπος αναφοράς που αλλάζει όταν ο ίδιος τύπος αντιγράφεται σε άλλα κελιά ή σε οποιοδήποτε άλλο φύλλο εργασίας, ας υποθέσουμε ότι στο κελί A1 έχουμε = B1 + C1 και όταν αντιγράψτε αυτόν τον τύπο στο κελί B2 ο τύπος γίνεται C2 + D2, γιατί επειδή στον πρώτο τύπο τα κελιά αναφέρθηκαν στα δύο δεξιά κελιά του κελιού Α1 ενώ στον δεύτερο τύπο τα δύο κελιά στα δεξιά είναι c2 και d2. Πώς να χρησιμοποιήσετε τις σχετικές αναφορές στο Excel; (με παραδείγματα) Μπορείτε να κατεβ
VBA TRIM

VBA TRIM

Λειτουργία Excel VBA TRIM Το VBA TRIM κατηγοριοποιείται στις συναρτήσεις συμβολοσειράς και κειμένου, αυτή η συνάρτηση είναι μια συνάρτηση φύλλου εργασίας στο VBA και παρόμοια με την αναφορά του φύλλου εργασίας αυτή η συνάρτηση χρησιμοποιείται για την περικοπή ή την αφαίρεση των ανεπιθύμητων χώρων από μια συμβολοσειρά, χρειάζεται ένα μόνο όρισμα που είναι μια συμβολοσειρά εισόδου και επιστρέφει μια έξοδο ως συμβολοσειρά. Υπάρχουν αρκετές καταστάσεις όπου κατεβάζουμε τα δεδομένα από διαδικτυακούς διακομιστές και αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση μη οργανωμένων δεδομένων και ανεπιθύμητων χώρων στο κε
Συνδυασμένη αναλογία

Συνδυασμένη αναλογία

Συνδυασμένη αναλογία στον ορισμό της ασφάλισης Η συνδυασμένη αναλογία, η οποία χρησιμοποιείται γενικά στον ασφαλιστικό τομέα (ειδικά στους τομείς των ακινήτων και των ατυχημάτων), είναι το μέτρο της κερδοφορίας για να κατανοήσουμε την απόδοση μιας ασφαλιστικής εταιρείας στις καθημερινές της δραστηριότητες και με την προσθήκη δύο αναλογιών, δηλαδή, απώλεια αναδοχής λόγος αναλογίας και εξόδων. Συνδυασμένος τύπος αναλογίας Ο τύπος συνδυασμένης αναλογίας παρουσιάζεται όπως παρακάτω, Συνδυασμένη αναλογία = Αναλογία απώλειας αναδοχής + Αναλογία εξόδων που, Αναλογία απώλειας αναδοχής = (Απαιτ
Κινητός μέσος όρος

Κινητός μέσος όρος

Τι είναι ο κινητός μέσος όρος; Το Moving Average (MA), που χρησιμοποιείται συνήθως στις κεφαλαιαγορές, μπορεί να οριστεί ως μια διαδοχή μέσου που προέρχεται από μια διαδοχική περίοδο αριθμών ή τιμών και το ίδιο θα υπολογίζεται συνεχώς καθώς τα νέα δεδομένα είναι διαθέσιμα. Αυτό μπορεί να είναι υστέρηση ή να ακολουθεί την τάση δείκτη, καθώς θα βασίζεται σε προηγούμενους αριθμούς. Κινούμενος μέσος τύπος Κινητός μέσος όρος = C1 + C2 + C3…. C n / N Που, C1, C2…. Το C n σημ
Ομάδες στηλών στο Excel

Ομάδες στηλών στο Excel

Ομαδοποίηση στηλών Excel Ομαδική στήλη στο excel σημαίνει τη συγκέντρωση μιας ή περισσότερων στηλών σε ένα φύλλο εργασίας excel, αυτό μας δίνει την επιλογή να συνάψουμε ή να επεκτείνουμε τη στήλη και το excel μας παρέχει ένα κουμπί για να το κάνουμε, για να ομαδοποιήσουμε τις στήλες πρέπει να επιλέξουμε δύο ή περισσότερες στήλες και στη συνέχεια από καρτέλα δεδομένων στην ενότητα περίγραμμα έχουμε την επιλογή να ομαδοποιήσουμε τις στήλες. Πώς να χρησιμοποιήσετε την ομαδοποίηση στηλών στο Excel; (με παραδείγματα) Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη αυτού του προτύπου Excel Grouping Grouping Excel
Δεδουλευμένα έξοδα

Δεδουλευμένα έξοδα

Έννοια δεδουλευμένων εξόδων Ένα δεδουλευμένο έξοδο είναι τα έξοδα που πραγματοποιεί η εταιρεία για μια λογιστική περίοδο από την εταιρεία, αλλά δεν καταβλήθηκαν στην ίδια λογιστική περίοδο και ως εκ τούτου καταγράφονται σε βιβλία λογαριασμών όπου ο λογαριασμός εξόδων θα χρεωθεί και ο λογαριασμός δεδουλευμένων εξόδων θα πιστωθεί. Με απλά λόγια, τα δεδουλευμένα έξοδα αναφέρονται στα έξοδα που έχουν πραγματοποιηθεί και η επιχείρηση οφείλει μετρητά για τέτοια έξοδα. Ισχύει για τα έξοδα για τα οποία δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη η πραγματική πληρωμή. Ως τέτοια, η ευθύνη για τέτοια έξοδα δημιουργεί
Μαθήματα περιουσιακών στοιχείων

Μαθήματα περιουσιακών στοιχείων

Ορισμός τάξεων περιουσιακών στοιχείων Τα περιουσιακά στοιχεία ταξινομούνται σε διαφορετικές κατηγορίες με βάση τους τύπους, τον σκοπό ή τη βάση της απόδοσης ή τις αγορές σε διάφορες κατηγορίες όπως πάγια περιουσιακά στοιχεία, ίδια κεφάλαια (επενδύσεις μετοχών, συστήματα εξοικονόμησης με μετοχές), ακίνητα, εμπορεύματα (χρυσός, ασήμι, χαλκός), μετρητά και ισοδύναμα μετρητών, παράγωγα (ίδια κεφάλαια, ομόλογα, χρέος κ.λπ.) και εναλλακτικές επενδύσεις όπως hedge funds, bitcoin, κ.λπ. Μπορεί επίσης να οριστεί ως χρηματοοικονομικά μέσα που έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά και παρόμοια συμπεριφορά στις α
Τραπεζικό κεφάλαιο

Τραπεζικό κεφάλαιο

Ορισμός τραπεζικού κεφαλαίου Το Bank Capital, επίσης γνωστό ως καθαρή αξία της τράπεζας είναι η διαφορά μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων μιας τράπεζας και των υποχρεώσεων της και ενεργεί κυρίως ως αποθεματικό έναντι απροσδόκητων ζημιών και επιπλέον, προστατεύει τους πιστωτές σε περίπτωση εκκαθάρισης της τράπεζας. Τα περιουσιακά στοιχεία της τράπεζας είναι μετρητά, κρατικοί τίτλοι και δάνεια που προσφέρονται από τράπεζες που κερδίζουν τόκους (Π.χ. Υποθήκη, πιστωτική επιστολή). Οι υποχρεώσεις της τράπεζας είναι τυχόν δάνεια / χρέη που λαμβάνονται από την τράπεζα. Τύπ
Εταιρική χρηματοδότηση έναντι επενδυτικής τραπεζικής

Εταιρική χρηματοδότηση έναντι επενδυτικής τραπεζικής

Διαφορά μεταξύ εταιρικής χρηματοδότησης και επενδυτικής τραπεζικής Η εταιρική χρηματοδότηση αναφέρεται στην οικονομική πτυχή της εταιρείας και περιλαμβάνει τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη χρηματοδότηση, τις πηγές επενδύσεων όπως το χρέος ή τα ίδια κεφάλαια και την ανάλυση του χρηματοοικονομικού έργου συνολικά όσον αφορά την αποδοτικότητα και το κόστος, ενώ η επενδυτική τραπεζική αναφέρεται σε χρηματοδοτικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την άντληση χρηματοδότησης στην εταιρεία μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών ή άλλων και αποτελεί τμήμα της χρηματοδότησης εταιρειών. Η εταιρική χρηματοδότηση
Ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών αγορών

Ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών αγορών

Ταξινόμηση χρηματοοικονομικών αγορών Οι Χρηματοοικονομικές Αγορές είναι μια αγορά όπου πραγματοποιείται η δημιουργία και διαπραγμάτευση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων μετοχών, ομολόγων, χρεογράφων, εμπορευμάτων κ.λπ., γνωστή ως Χρηματοοικονομικές Αγορές. Οι χρηματοπιστωτικές αγορές λειτουργούν ως ενδιάμεσοι μεταξύ των ατόμων που αναζητούν κεφάλαια (γενικά επιχειρήσεων, κυβερνήσεων κ.λπ.) και παρόχων κεφαλαίων (γενικά επενδυτών
Πληθωρισμός έναντι επιτοκίου

Πληθωρισμός έναντι επιτοκίου

Το ποσοστό πληθωρισμού υποδηλώνει τη μεταβολή της τιμής των αγαθών και των υπηρεσιών λόγω του πληθωρισμού, υποδηλώνοντας έτσι την αύξηση της τιμής και την αυξανόμενη ζήτηση διαφόρων αγαθών, ενώ το επιτόκιο είναι το επιτόκιο που χρεώνουν οι δανειστές σε δανειολήπτες ή εκδότες χρεωστικών μέσων όπου ένα αυξημένο επιτόκιο μειώνει τη ζήτηση για δανεισμό και αυξάνει τη ζήτηση για επενδύσεις. Πληθωρισμός και επιτόκιο - Σχετίζονται; Το επιτόκιο επηρεάζει τον πληθωρισμό και αμφότερα συνδέονται στενά. Γενικά αναφέρονται μαζί στη μακροοικονομική. Σε αυτό το άρθρο, εξετάζουμε τις διαφορές μεταξύ επιτοκίων