Υπερσύνδεσμοι VBA

Υπερσύνδεσμοι VBA

Οι υπερσύνδεσμοι είναι URL που συνδέεται με μια τιμή που φαίνεται όταν τοποθετούμε το ποντίκι πάνω από αυτό και όταν κάνουμε κλικ σε αυτό, ανοίγει η διεύθυνση URL, στο VBA έχουμε μια ενσωματωμένη ιδιότητα για να δημιουργήσουμε υπερσυνδέσμους στο VBA και για να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την ιδιότητα που χρησιμοποιούμε με τη μέθοδο Προσθήκη η δήλωση υπερσύνδεσης για εισαγωγή υπερσύνδεσης σε κελί Υπερσύνδεσμοι στο Excel VBA Ακόμα κι αν έχουμε το πλήκτρο συντόμευσης Page Up & Page Down στο Excel για να μετακινηθούμε από το ένα φύλλο στο άλλο. Αλλά γίνεται πολύπλοκο όταν πρέπει να μετακινηθούμε με
Λειτουργία True Excel

Λειτουργία True Excel

TRUE Λειτουργία στο Excel Η συνάρτηση TRUE excel στο excel είναι μια λογική συνάρτηση που δεν χρειάζεται ορίσματα για να λειτουργήσει, καθώς είναι μια αληθινή συνάρτηση, η έξοδος που επιστρέφεται από αυτήν τη συνάρτηση είναι αλήθεια, αυτός ο τύπος χρησιμοποιείται από διάφορες άλλες συναρτησιακές συναρτήσεις, όπως η λειτουργία IF, έτσι ώστε εάν πληρούται η συνθήκη, η έξοδος που επιστρέφεται είναι αληθής ή επιστρέφεται ως ψευδής όταν δεν πληρούνται οι συνθήκες Σύνταξη Δεν υπάρχει παράμετρος ή ορίσματα που χρησιμοποιούνται στον τύπο TRUE Excel. Πώς να χρησιμοποιήσετε το TRUE Formula στο Excel
Συνολικός τύπος επιστροφής

Συνολικός τύπος επιστροφής

Ποιος είναι ο συνολικός τύπος επιστροφής; Ο όρος «Συνολική Απόδοση» αναφέρεται στο άθροισμα της διαφοράς μεταξύ της αξίας ανοίγματος και κλεισίματος όλων των περιουσιακών στοιχείων για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο και των αποδόσεών τους. Για να το θέσουμε απλά, οι αλλαγές στις τιμές ανοίγματος και κλεισίματος των περιουσιακών στοιχείων συν τον αριθμό των αποδόσεων που έχουν αποκτηθεί είναι η συνολική απόδοση της οντότητας για μια χρονική π
Διαφορά μεταξύ μετοχών και χρεογράφων

Διαφορά μεταξύ μετοχών και χρεογράφων

Η βασική διαφορά μεταξύ Μετοχών έναντι Ομολογιών είναι ότι οι Μετοχές είναι το κεφάλαιο που κατέχουν οι μέτοχοι της εταιρείας. Δίνει το δικαίωμα ψήφου στα θέματα της εταιρείας και το δικαίωμα να διεκδικήσει το μερίδιό τους στα κέρδη της εταιρείας. Ενώ, τα ομόλογα είναι τα χρεόγραφα που έχουν εξασφαλιστεί στη φύση και εκδίδονται από την εταιρεία για τη συγκέντρωση κεφαλαίων. Έχει σταθερό επιτόκιο με αθροιστικά και μη σωρευτικά χαρακτηριστικά που εξαρ
Συμφιλίωση βιβλίων | Τύποι, βέλτιστες πρακτικές | Χρήσιμες συμβουλές

Συμφιλίωση βιβλίων | Τύποι, βέλτιστες πρακτικές | Χρήσιμες συμβουλές

Η Συμφιλίωση Βιβλίων είναι η συμφιλίωση που πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία πριν από το κλείσιμο των βιβλίων λογαριασμών της, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα βιβλία είναι ενημερωμένα και ότι δεν υπάρχει χειραγώγηση ή απάτη στα βιβλία λογαριασμών της εταιρείας. Συμφιλίωση βιβλίων Όπως όλοι γνωρίζουμε, τα βιβλία των λογαριασμών είναι τα σχεδιαγράμματα κάθε επιχείρησης. Η διατήρηση των Βιβλίων Λογαριασμών είναι το κλειδί για την οικονομική διαχείριση. Ωστόσο, η διατήρηση βιβλίων λ
Συλλογή VBA

Συλλογή VBA

Αντικείμενο συλλογής Excel VBA Στην κωδικοποίηση VBA εκτός από την υπάρχουσα συλλογή αντικειμένων σε μία ομάδα, μπορούμε να δημιουργήσουμε και τις δικές μας ομάδες συλλογής. Σε πολλά άρθρα μας, έχουμε μιλήσει για μεταβλητές αντικειμένων και σε αυτό το σεμινάριο, θα εξετάσουμε λεπτομερώς το αντικείμενο συλλογ
Συστηματικός κίνδυνος

Συστηματικός κίνδυνος

Τι είναι ο συστηματικός κίνδυνος; Ο συστηματικός κίνδυνος ορίζεται ως ο κίνδυνος που είναι εγγενής σε ολόκληρη την αγορά ή σε ολόκληρο το τμήμα της αγοράς καθώς επηρεάζει την οικονομία στο σύνολό της και δεν μπορεί να διαφοροποιηθεί και επομένως είναι επίσης γνωστός ως «αδιαίρετος κίνδυνος» ή «κίνδυνος αγοράς» ή ακόμη και "Κίνδυνος μεταβλητότητας." Τύποι συστηματικού κινδύνου Οι διάφοροι τύποι αναφέρονται παρακάτω Κίνδυνος επιτοκίου : Αναφέρεται στον κίνδυνο που προκύπτει από την αλλαγή των επιτοκίων της αγοράς και επηρεάζει τα μέσα σταθερού εισοδήματος, όπως ομόλογα Κίνδυνος αγοράς :
Αναλογία διατήρησης

Αναλογία διατήρησης

Τι είναι ο λόγος διατήρησης; Ο τύπος αναλογίας διατήρησης δείχνει το ποσοστό των κερδών μιας εταιρείας, το οποίο δεν καταβάλλεται ως μερίσματα αλλά πιστώνεται ως κέρδη εις νέον. Αυτή η αναλογία υπογραμμίζει πόσο μεγάλο μέρος του κέρδους διατηρείται ως κέρδος προς την ανάπτυξη της εταιρείας και πόσο διανέμεται ως μέρισμα στ
Χρηματοδότηση περιουσιακών στοιχείων

Χρηματοδότηση περιουσιακών στοιχείων

Ορισμός χρηματοδότησης περιουσιακών στοιχείων Η χρηματοδότηση περιουσιακών στοιχείων αναφέρεται σε μια ασθένεια του δανείου βάσει της οικονομικής δύναμης του οργανισμού με υποθήκη ή υπόθεση περιουσιακών στοιχείων ισολογισμού που περιλαμβάνει γη και κτίρια, οχήματα, μηχανήματα, εμπορικές απαιτήσεις καθώς και βραχυπρόθεσμες επενδύσεις όπου το ποσό του ενεργητικού αποφασίζεται σε τακτική πληρωμή διαστήματα του απλήρωτου τμήματος του περιουσιακού στοιχείου μαζί με τόκους. Τύποι χρηματοδότησης περιουσιακών στοιχείων Παρακάτω δίνονται οι 5 διαφορετικοί τύποι που πρέπει να γνωρίζετε. # 1 - Χρηματ
Παραδείγματα κατάστασης εισοδήματος

Παραδείγματα κατάστασης εισοδήματος

Παραδείγματα κατάστασης εισοδήματος Η κατάσταση αποτελεσμάτων παρέχει μια σύνοψη όλων των εσόδων και των εξόδων κατά τη χρονική περίοδο προκειμένου να εξακριβωθεί το κέρδος ή η ζημία της εταιρείας και το παράδειγμα της οποίας περιλαμβάνει την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων που ετοιμάζει μια εταιρεία XYZ Ltd. Κάθε εξάμηνο για να παρουσιάσει τα διαφορετικά έσοδα και τα έξοδα της εταιρείας κατά τη διάρκεια του εξαμήνου για την παρουσίαση της οικονομικής εικόνας της εταιρείας. Μια κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων (επίσης γνωστή ως λογαριασμός αποτελεσμάτων) είναι μι
Λεξικό VBA

Λεξικό VBA

Λεξικό Excel VBA Χρησιμοποιώντας το λεξικό VBA μπορούμε να ομαδοποιήσουμε όλα τα είδη δεδομένων σε ένα λεξικό για να αποκτήσουμε πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία με μία μόνο μεταβλητή. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το λεξικό για να δημιουργήσουμε μια συλλογή συνδυασμών κλειδιού-τιμής. Μόλις το αντικείμενο συνδεθεί με κλειδ
Εμπορεύματα έναντι ιδίων κεφαλαίων

Εμπορεύματα έναντι ιδίων κεφαλαίων

Διαφορά μεταξύ εμπορευμάτων και ιδίων κεφαλαίων Η βασική διαφορά μεταξύ εμπορευμάτων και ιδίων κεφαλαίων είναι ότι τα εμπορεύματα είναι το αδιαφοροποίητο προϊόν στο οποίο πραγματοποιείται η επένδυση από τους επενδυτές και τα συμβόλαια βασικών προϊόντων έχουν την καθορισμένη ημερομηνία λήξης, ενώ τα ίδια κεφάλαια αναφέρονται στο κεφάλαιο που επενδύουν οι επενδυτές για να αποκτήσει την κυριότητα της εταιρείας και τα συμβόλαια στα ίδια κεφάλαια δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Και οι δύο είναι κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων που διαπραγματεύονται από επενδυτές σε όλο τον κόσμο για να αποφέρουν κέρδη
Μεγάλα καπάκια

Μεγάλα καπάκια

Τι είναι το απόθεμα μεγάλου καπακιού; Οι μετοχές μεγάλου κεφαλαίου αναφέρονται σε μετοχές μεγάλων εταιρειών που έχουν αξία γνωστή και ως κεφαλαιοποίηση της αγοράς ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων και άνω και αυτές οι μετοχές είναι λιγότερο ριψοκίνδυνες σε σύγκριση με άλλες και είναι σταθερές και πληρώνουν επίσης μέρισμα και καλύτερη απόδοση και αυτό είναι η ασφαλέστερη επιλογή για επένδυση. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς είναι το μερίδιο πορτοφολιού που έχει η εταιρεία στον κλάδο και υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των μετοχών μιας εταιρείας σε κυκλοφορία με την τιμή της μετοχής της αν
Πλήρης φόρμα NABARD

Πλήρης φόρμα NABARD

Πλήρης μορφή NABARD - Εθνική Τράπεζα Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης Η πλήρης μορφή του NABARD ισχύει ως Εθνική Τράπεζα Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης. Το NABARD ιδρύθηκε στις 12 Ιουλίου 1982 σχετικά με τις συστάσεις της επιτροπής B.Sivaramman σχετικά με την εφαρμογή του νόμου της Εθνικής Τράπεζας για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη 1981 και υπήρξε το κορυφαίο αναπτυξιακό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα σ
EBIT έναντι Καθαρού Εισοδήματος

EBIT έναντι Καθαρού Εισοδήματος

Η βασική διαφορά μεταξύ του EBIT έναντι του καθαρού εισοδήματος είναι ότι το EBIT αναφέρεται στα κέρδη της επιχείρησης που κερδίζονται κατά τη διάρκεια της περιόδου χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το έξοδο τόκων και το φορολογικό κόστος αυτής της περιόδου, ενώ το καθαρό εισόδημα αναφέρεται στα κέρδη της επιχείρησης που κερδίζονται την περίοδο μετά την εξέταση όλων των εξόδων που βαρύνουν την εταιρεία. Διαφορές EBIT έναντι καθαρών εσόδων Τα κέρδη πριν από το φόρο εισοδήματος (EBIT) είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται συχνά για τον εντοπισμό του κέρδους που δημιουργείται από μια εταιρεία. Είναι πολύ
Τύπος ποσοστού πληθωρισμού

Τύπος ποσοστού πληθωρισμού

Τύπος για τον υπολογισμό του ποσοστού πληθωρισμού Ο τύπος του πληθωρισμού μας βοηθά να κατανοήσουμε πόσο έχει αυξηθεί η τιμή των αγαθών και των υπηρεσιών σε μια οικονομία σε ένα χρόνο. Για παράδειγμα, εάν η τιμή των αγαθών και των υπηρεσιών σε μια οικονομία είναι τώρα 103 $ και το προηγούμενο έτος η ίδια ήταν 100 $, τότε, ο πληθωρισμός
Εξετάσεις ICAI (Εξέταση CA)

Εξετάσεις ICAI (Εξέταση CA)

Εξετάσεις ICAI (Εξέταση CA) Το ICAI (Institute of Chartered Accountants India Exam) είναι μια εξέταση που διεξάγεται από το Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών της Ινδίας, η οποία είναι ο εθνικός επαγγελματικός οργανισμός λογιστικής εταιρείας της Ινδίας για την έκδοση πιστοποίησης σχετικά με το ποιος είναι επιλέξιμος να γίνει επαγγελματίας ελεγκτής στην Ινδία. Ανεξάρτητα από το πού βρίσκεστε, πρέπει να έχετε ακούσει για την Chartered Accountancy ή την CA. Η CA είναι το ιερό grail της λογιστικής στην Ινδία. Λάβετε υπόψη ότι η εξέταση CA που συζητήθηκε εδώ είναι διαφορετική από την εξέταση CPA. Τώρα για
Καλύτερα βιβλία νόμου

Καλύτερα βιβλία νόμου

Λίστα με τα κορυφαία 10 βιβλία νόμου Ο νόμος είναι ένα σύνολο κανόνων που επιβάλλονται από μια χώρα / όργανο για τη ρύθμιση των ενεργειών / συμπεριφορών των μελών της χώρας. Παρακάτω είναι η λίστα των βιβλίων για το νόμο - Συνταγματικός νόμος: Αρχές και πολιτικές  <> Κατανόηση του Ποινικού Δικαί
$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found