Πλήρης μορφή Ετ.Γ.Σ. (Ετήσια Γενική Συνέλευση) | Στόχοι

Πλήρης μορφή Ετ.Γ.Σ. - Ετήσια Γενική Συνέλευση

Η πλήρης μορφή της Ετ.Γ.Σ. είναι η Ετήσια Γενική Συνέλευση. Η Ετ.Γ.Σ. μπορεί να οριστεί ως μια επίσημη συγκέντρωση των μετόχων και των διευθυντών μιας ενσωματωμένης εταιρείας σε κάθε ημερολογιακό έτος και ο μεγαλύτερος σκοπός της ετήσιας γενικής συνέλευσης είναι να διασφαλίσει ότι υπάρχει 100% συμμόρφωση με όλες τις νόμιμες απαιτήσεις όπως η προετοιμασία και παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, διορισμός ελεγκτή κ.λπ.

Σκοπός

Ο σκοπός της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης είναι να διασφαλίσει ότι υπάρχει πλήρης συμμόρφωση με όλες τις ανεξάρτητες νομικές απαιτήσεις, όπως η προετοιμασία και παρουσίαση των οικονομικών εκθέσεων μιας εταιρείας, ο διορισμός ελεγκτή / ελεγκτή, η εκλογή διοικητικού συμβουλίου και ούτω καθεξής επί. Υπό το πρίσμα αυτό, μπορεί να ειπωθεί ότι οι Ετ.Γ.Σ. πραγματοποιούνται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η επιχείρηση μιας εταιρείας διεξάγεται κατάλληλα για λογαριασμό της, για τη λήψη σημαντικών αποφάσεων σχετικά με την ευημερία της εταιρείας, την έγκριση των ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων, ενημέρωση των κατόχων μετοχών σχετικά με το παρελθόν και τις επερχόμενες δραστηριότητες της εταιρείας και ούτω καθεξής.

Στόχοι της Ετ.Γ.Σ.

Οι Ετ.Γ.Σ. διεξάγονται με στόχο τη συναλλαγή τόσο για συνηθισμένες όσο και για ειδικές επιχειρήσεις.

# 1 - Στόχοι που αφορούν την κοινή επιχείρηση

 • Να παρουσιάσει τους ελεγμένους λογαριασμούς μπροστά στα μέλη της εταιρείας και τους κατόχους μετοχών της και να λάβει τους ίδιους εγκεκριμένους από αυτούς.
 • Για την εκλογή των νέων Δ.Σ. ή του διοικητικού συμβουλίου μέσω ενός συστήματος ψηφοφορίας.
 • Να διορίσει τους ελεγκτές για το επερχόμενο ημερολογιακό έτος.
 • Να δηλώσει και να επιβεβαιώσει τα μερίσματα όπως παρέχονται από το Δ.Σ. της εταιρείας.

# 2 - Στόχοι που αφορούν την Ειδική Επιχείρηση

 • Να ζητήσει την έγκριση των μελών και των μετόχων εάν το διοικητικό συμβούλιο επιθυμεί να ενισχύσει το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.
 • Να ζητήσει έγκριση μελών και κατόχων μετοχών εάν τα Διοικητικά Συμβούλια θέλουν να τροποποιήσουν το καταστατικό της εταιρείας.
 • Για την αντιμετώπιση τυχόν συγκρούσεων, ζητημάτων ή παραπόνων που εγείρονται από τους επενδυτές της εταιρείας.
 • Για την προστασία των συμφερόντων των επενδυτών της εταιρείας.

Πώς λειτουργεί?

Διατηρείται έτσι ώστε οι κάτοχοι μετοχών και τα μέλη της εταιρείας να μπορούν να ψηφίζουν για θέματα όπως η επιλογή του διοικητικού συμβουλίου, να βλέπουν τους ελεγμένους λογαριασμούς της ενδιαφερόμενης εταιρείας και να δίνουν την έγκρισή τους για το ίδιο, κ.λπ. Σε μεγάλες εταιρείες , είναι η μόνη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σε ένα ημερολογιακό έτος όπου οι κάτοχοι μετοχών και τα στελέχη μπορούν να αλληλεπιδράσουν. Η SEC ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει καταστήσει υποχρεωτική για τις δημόσιες εταιρείες να ενημερώνουν τους μετόχους τους σχετικά με τις παρελθούσες, τις τρέχουσες και τις μελλοντικές δραστηριότητες μιας εταιρείας μέσω ΕΓΣ. Είναι υποχρεωτικό για τις δημόσιες εταιρείες να διεξάγουν Ετ.Γ.Σ. κάθε οικονομικό έτος.Ο χρόνος μεταξύ δύο διαδοχικών Ετ.Γ.Σ. δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δεκαπέντε μήνες και είναι ακόμη υποχρεωτικό για τις εταιρείες να στέλνουν ειδοποίηση γραπτώς και επίσης τουλάχιστον 21 ημέρες πριν από την ημερομηνία της Ετ.Γ.Σ. αναφέροντας όλες τις λεπτομέρειες του ίδιου.

Παράδειγμα

Η ABC μια νεοσύστατη εταιρεία επιθυμεί να πραγματοποιήσει την πρώτη της Ετ.Γ.Σ. Πάρτε το ABC μέσω όλων των απαιτήσεων που πρέπει απαραιτήτως να πληροί για τη διεξαγωγή ενός AGM.

Λύση

Η ABC είναι μια νεοσύστατη εταιρεία που πρέπει να πραγματοποιήσει την πρώτη ετήσια γενική συνέλευση εντός περιόδου εννέα μηνών αμέσως πριν από το τέλος ενός οικονομικού έτους. Η εταιρεία πρέπει να βεβαιωθεί ότι αποστέλλει γραπτή ειδοποίηση σε όλα τα μέλη και τους κατόχους μετοχών τουλάχιστον 21 ημέρες πριν προγραμματιστεί να διεξαχθεί. Η ABC πρέπει να διασφαλίσει ότι διατηρεί την απαρτία της Ετ.Γ.Σ. έτσι ώστε να μπορεί να επιβληθεί με την κατάσταση μιας έγκυρης συνεδρίασης. Εάν η ABC είναι ιδιωτική εταιρεία, τότε πρέπει να έχει ελάχιστη απαρτία 2 μελών και αν είναι δημόσια εταιρεία, τότε πρέπει να έχει ελάχιστη απαρτία 3 μελών.

Σημασια

Η ετήσια γενική συνέλευση έχει τεράστια σημασία και ενεργεί ως μέσο για τις εταιρίες (τόσο δημόσιες όσο και ιδιωτικές εταιρείες) για την αποκάλυψη σημαντικών πληροφοριών στα μέλη και τους μετόχους της εταιρείας. Διεξάγεται επίσης για να εγκριθούν οι ελεγμένες οικονομικές εκθέσεις της εταιρείας από τα μέλη και τους κατόχους μετοχών της ίδιας. Είναι επίσης πολύ σημαντικά από την άποψη ενός κατόχου μετοχών. Οι κάτοχοι μετοχών κατά τη διάρκεια μιας Ετ.Γ.Σ. γνωστοποιούν τα θέματα, τις ανησυχίες τους, τα παράπονά τους και γνωρίζουν επίσης το μερίδιό τους στα μερίσματα και τα τρέχοντα και μελλοντικά σχέδια της εταιρείας.

Διαφορά μεταξύ της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Η βασική διαφορά μεταξύ της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης είναι:

 • Μία Ετ.Γ.Σ. συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ενώ μια Έκτ.Γ.Σ. συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν αιτήματος των κατόχων μετοχών ή του δικαστηρίου.
 • Επιβάλλεται ποινή σε περίπτωση που δεν κληθεί ένας Ετ.Γ.Σ. εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος, ενώ το ίδιο δεν επιβάλλεται στην περίπτωση μιας Έκτ.Γ.Σ.
 • Ένας Ετ.Γ.Σ. μπορεί να διεξαχθεί οποιαδήποτε μέρα εκτός από τις εθνικές αργίες και κατά τη διάρκεια των ωρών γραφείου μόνο, ενώ ένας Έκτ.Γ.Σ. μπορεί να διεξαχθεί οποιαδήποτε μέρα ανεξάρτητα από το αν είναι εθνική αργία ή όχι και επίσης σε οποιαδήποτε δεδομένη ώρα της ημέρας.
 • Ένας Ετ.Γ.Σ. ασχολείται τόσο με τη συνηθισμένη όσο και με την ειδική επιχείρηση, ενώ ένας Ετ.Γ.Σ. αφορά μόνο ειδικές επιχειρήσεις

Οφέλη της Ετ.Γ.Σ.

 • Η ετήσια γενική συνέλευση διαμορφώνει έναν τρόπο για την έναρξη επικοινωνίας μεταξύ μιας εταιρείας και των μετόχων της. Οι ιδιοκτήτες της εταιρείας, δηλαδή οι μέτοχοι, λαμβάνουν μια εικόνα για τις τρέχουσες, προηγούμενες και επερχόμενες δραστηριότητες της εταιρείας, όπως η απόδοσή της, τα σχέδια, οι στρατηγικές, οι στόχοι και ούτω καθεξής.
 • Λειτουργούν επίσης ως φόρουμ όπου οι κάτοχοι μετοχών μπορούν να ρωτήσουν την εταιρεία για θέματα που σχετίζονται με την αποτίμηση των συμμετοχών τους και τις προοπτικές ανάπτυξης.
 • Ο διορισμός των ελεγκτών για την επερχόμενη θητεία είναι ένα άλλο πλεονέκτημα της διεξαγωγής της Ετ.Γ.Σ.
 • Προβλέπει επίσης την εκλογή του διοικητικού συμβουλίου μέσω ενός ειδικού συστήματος ψηφοφορίας.
 • Ένα άλλο όφελος από τη διεξαγωγή Ετ.Γ.Σ. θα μπορούσε να είναι η πρόταση και η επιβεβαίωση μερισμάτων που υποτίθεται ότι θα λάβουν οι επενδυτές της εταιρείας στις συμμετοχές τους.

συμπέρασμα

Η AGM χρησιμοποιείται για ετήσιες γενικές συνελεύσεις. Η Ετ.Γ.Σ. μπορεί να οριστεί ως υποχρεωτική συνάντηση που πρέπει απαραίτητα να συγκαλείται από ανώνυμες εταιρείες (ιδιωτικές και δημόσιες) μία φορά κάθε οικονομικό έτος. Πρέπει να διατηρείται στο εγγεγραμμένο γραφείο της ανώνυμης εταιρείας και πρέπει να πραγματοποιείται μόνο μια εργάσιμη ημέρα κατά τις ώρες γραφείου.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found