Ακαθάριστα κέρδη (Σημασία) | Πώς να υπολογίσετε τα ακαθάριστα κέρδη;

Τι είναι το ακαθάριστο κέρδος;

Τα ακαθάριστα κέρδη της εταιρείας αναφέρονται στο ποσό που απομένει από τα συνολικά έσοδα που δημιουργεί η εταιρεία από την πώληση των αγαθών της κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης λογιστικής περιόδου μετά την αφαίρεση του κόστους των πωληθέντων αγαθών, αλλά πριν αφαιρεθούν τα άλλα έξοδα, οι φόροι και οι προσαρμογές που υπέστη η εταιρεία κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Τύπος ακαθάριστου κέρδους

Ο τύπος αντιπροσωπεύει τα εξής:

Ακαθάριστο κέρδος = Συνολικά έσοδα - Κόστος πωληθέντων αγαθών

Που,

 • Συνολικά έσοδα = Έσοδα που δημιουργεί κάθε επιχειρηματική οντότητα με την πώληση των διαφορετικών αγαθών τους στην αγορά ή παρέχοντας τις υπηρεσίες τους στους πελάτες της κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της εταιρείας.
 • Κόστος πωληθέντων αγαθών = COGS είναι το άθροισμα όλων των άμεσων δαπανών που σχετίζονται με την παραγωγή διαφορετικών τύπων αγαθών που πωλούνται από την εταιρεία και περιλαμβάνει το κόστος της πρώτης ύλης, το κόστος της άμεσης εργασίας και το κόστος που προκύπτει από τα άλλα άμεσα έξοδα.

Παράδειγμα ακαθάριστων κερδών

Ας συζητήσουμε ένα παράδειγμα.

Μπορείτε να κατεβάσετε αυτό το Πρότυπο ακαθάριστου κέρδους Excel εδώ - Πρότυπο ακαθάριστου κέρδους Excel

Εταιρεία A ltd έχει τις λεπτομέρειες των ακόλουθων συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη λογιστική περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Η εταιρεία κέρδισε συνολικά έσοδα 1.000.000 $ κατά τη διάρκεια της λογιστικής περιόδου που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018. Την 1η Ιανουαρίου 2018, η εταιρεία είχε συνολικό απόθεμα 200.000 $ και στις 31 Δεκεμβρίου 2018, η συνολική αξία του αποθέματός της ήταν 300.000 $. Εκτός από αυτό, η εταιρεία πραγματοποίησε τις συνολικές αγορές αξίας 800.000 $ κατά την υπό εξέταση λογιστική περίοδο. Υπολογίστε τα ακαθάριστα κέρδη της εταιρείας στο τέλος της λογιστικής περιόδου που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Λύση:

Υπολογίζουμε τα ακαθάριστα κέρδη της εταιρείας αφαιρώντας τη συνολική αξία του κόστους των αγαθών που πωλήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου από τη συνολική αξία των εσόδων που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Στην παρούσα περίπτωση, για τον υπολογισμό των ακαθάριστων κερδών της εταιρείας στο τέλος της λογιστικής περιόδου που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2018, πρώτα η συνολική αξία του κόστους των πωληθέντων αγαθών θα υπολογιστεί ως εξής:

Κόστος πωληθέντων αγαθών = Απόθεμα κατά την έναρξη του Λογιστικού Έτους + Αγορές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του Λογιστικού Έτους - Απόθεμα στο τέλος του Λογιστικού Έτους.

Κόστος πωληθέντων αγαθών = 200.000 $ + 800.000 $ - 300.000 $ = 700.000 $

Τώρα τα ακαθάριστα κέρδη της εταιρείας για τη λογιστική περίοδο που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2018 θα υπολογιστούν με τον ακόλουθο τύπο:

Ακαθάριστο κέρδος = Συνολικά έσοδα - Κόστος πωληθέντων αγαθών = 1.000.000 $ - 700.000 $ = 300.000 $

Έτσι, στην παρούσα περίπτωση, τα ακαθάριστα κέρδη της εταιρείας A ltd. για το έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2018 είναι 300.000 $.

Πλεονεκτήματα των ακαθάριστων κερδών

Τα διαφορετικά πλεονεκτήματα είναι τα εξής:

 • Δείχνει την απόδοση της εταιρείας για τη λογιστική χρήση και βοηθά στη σύγκριση μεταξύ των εταιρικών και ενδοεπιχειρησιακών συγκρίσεων.
 • Οι πιστωτές, οι επενδυτές, χρησιμοποιούν την αξία των ακαθάριστων κερδών της εταιρείας και άλλων ενδιαφερόμενων μερών της εταιρείας για να μετρήσουν και να κάνουν μια ανάλυση ότι πόσο αποτελεσματική και αποτελεσματική είναι η εταιρεία ικανή να μετατρέπει τις πωλήσεις σε έσοδα.
 • Είναι εύκολο για τις εταιρείες να υπολογίσουν τα ακαθάριστα κέρδη της περιόδου καθώς υπολογίζεται απλώς αφαιρώντας το κόστος της αξίας πωληθέντων αγαθών από την αξία των συνολικών εσόδων που δημιουργεί η εταιρεία κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου.

Μειονεκτήματα των ακαθάριστων κερδών

Τα μειονεκτήματα είναι τα εξής:

 • Ο υπολογισμός των ακαθάριστων κερδών δεν βοηθά στη μέτρηση της συνολικής κερδοφορίας της εταιρείας. Για τον υπολογισμό της συνολικής κερδοφορίας, αφαιρούμε όλα τα άμεσα και έμμεσα κόστη από τα έσοδα που δημιουργούνται κατά τη λογιστική περίοδο.
 • Για τον υπολογισμό των ακαθάριστων κερδών, χρησιμοποιούμε τα στοιχεία αποθέματος της εταιρείας. Υπάρχουν πιθανότητες ότι τα στοιχεία του αποθέματος είναι δυνητικά ανακριβή, καθώς οι λογιστές που είναι υπεύθυνοι για την αποτίμηση του αποθέματος ενδέχεται να μην έχουν λάβει υπόψη τις προσαρμογές στο απόθεμα για την απώλεια, τη ζημιά ή την κλεμμένη αξία του αποθέματος. Σε αυτήν την περίπτωση, η αξία του τελικού αποθέματος θα υπερεκτιμηθεί στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας.

Σημαντικά σημεία

Τα διαφορετικά βασικά σημεία είναι τα εξής:

 • Η εταιρεία αναφέρει τα ακαθάριστα κέρδη που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια μιας λογιστικής περιόδου στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων για τη συγκεκριμένη περίοδο.
 • Τα ακαθάριστα κέρδη στην περίπτωση ενός ατόμου θα είναι το συνολικό εισόδημα που κερδίζεται για μια περίοδο, προτού προβεί σε οποιεσδήποτε προσαρμογές ή αφαίρεση / φορολογία του εισοδήματος.
 • Υπολογίζεται αφαιρώντας τη συνολική αξία των αγαθών που πωλήθηκαν κατά τη διάρκεια μιας περιόδου από τη συνολική αξία των εσόδων που δημιουργεί η εταιρεία κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.
 • Είναι διαφορετικό από το φορολογητέο εισόδημα της εταιρείας όπου τα καθαρά έσοδα υπολογίζονται αφαιρώντας τα έμμεσα έξοδα από τα ακαθάριστα κέρδη. Έτσι, η αξία των ακαθάριστων κερδών δεν θα είναι ποτέ μικρότερη από την αξία του καθαρού εισοδήματος της εταιρείας.

συμπέρασμα

Το ακαθάριστο κέρδος είναι το εισόδημα που παράγεται από την εταιρεία μετά την αφαίρεση του αθροίσματος του κόστους των αγαθών που πωλήθηκαν κατά τη διάρκεια μιας περιόδου από τη συνολική αξία των εσόδων που δημιουργήθηκαν κατά την ίδια περίοδο. Δείχνει την απόδοση της εταιρείας για τη λογιστική χρήση και τους πιστωτές, τους επενδυτές και άλλους ενδιαφερόμενους της εταιρείας να μετρήσουν και να κάνουν μια ανάλυση ότι πόσο αποτελεσματική και αποτελεσματική είναι η εταιρεία ικανή να μετατρέπει τις πωλήσεις σε έσοδα. Τα ακαθάριστα κέρδη κατά τη διάρκεια μιας λογιστικής περιόδου αναφέρονται στην κατάσταση εσόδων της εταιρείας για τη συγκεκριμένη περίοδο.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found