Διαφορά μεταξύ αγοράς χρήματος και κεφαλαιαγορά | Κορυφαίες 10 διαφορές

Αγορά χρήματος έναντι κεφαλαιαγοράς

Τόσο η αγορά χρήματος όσο και η κεφαλαιαγορά είναι οι δύο διαφορετικοί τύποι χρηματοπιστωτικών αγορών όπου στη χρηματαγορά χρησιμοποιείται για σκοπούς βραχυπρόθεσμου δανεισμού και δανεισμού, ενώ η κεφαλαιαγορά χρησιμοποιείται για τα μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία, δηλαδή τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν η διάρκεια άνω του ενός έτους.

Η χρηματαγορά και η κεφαλαιαγορά είναι είδη χρηματοπιστωτικών αγορών. Οι χρηματαγορές χρησιμοποιούνται για βραχυπρόθεσμο δανεισμό ή δανεισμό, συνήθως τα περιουσιακά στοιχεία διατηρούνται για ένα έτος ή λιγότερο, ενώ, οι κεφαλαιαγορές χρησιμοποιούνται για μακροπρόθεσμους τίτλους που έχουν άμεση ή έμμεση επίδραση στο κεφάλαιο. Οι κεφαλαιαγορές περιλαμβάνουν την αγορά μετοχών και την αγορά χρέους.

Τι είναι η αγορά χρήματος;

Οι χρηματαγορές είναι μη οργανωμένες αγορές όπου οι τράπεζες, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι έμποροι χρημάτων και οι μεσίτες ανταλλάσσουν χρηματοοικονομικά μέσα για σύντομο χρονικό διάστημα. Εμπορεύονται βραχυπρόθεσμα χρεωστικά μέσα όπως εμπορική πίστωση, εμπορικό χαρτί, πιστοποιητικό καταθέσεων, λογαριασμούς Τ κ.λπ., τα οποία είναι πολύ ρευστά και μπορούν να εξαργυρωθούν για περίοδο μικρότερη από 1.

Η διαπραγμάτευση στην αγορά χρήματος γίνεται κυρίως μέσω της εξωχρηματιστηριακής αγοράς (OTC), δηλ. Καθόλου ή ελάχιστη χρήση ανταλλαγών. Παρέχουν στις επιχειρήσεις βραχυπρόθεσμη πίστωση και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην παροχή ρευστότητας στην οικονομία βραχυπρόθεσμα. Βοηθά τις επιχειρήσεις και τις βιομηχανίες με τις απαιτήσεις κεφαλαίου κίνησης.

Τι είναι η κεφαλαιαγορά;

Η κεφαλαιαγορά είναι ένας τύπος χρηματοπιστωτικής αγοράς όπου χρηματοοικονομικά προϊόντα όπως μετοχές, ομόλογα, χρεόγραφα διαπραγματεύονται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εξυπηρετούν το σκοπό της μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης και των μακροπρόθεσμων κεφαλαιακών απαιτήσεων. Η κεφαλαιαγορά είναι έμπορος και δημοπρασία και αποτελείται από δύο κατηγορίες:

 • Πρωτογενής αγορά : Μια πρωτογενής αγορά όπου η νέα έκδοση κινητών αξιών προσφέρεται στο κοινό
 • Δευτερογενής αγορά : Μια δευτερογενής αγορά όπου εκδίδονται τίτλοι διαπραγματεύονται μεταξύ των επενδυτών.

Infographics Αγορά Χρήματος έναντι Κεφαλαιαγοράς

Βασικές διαφορές

 • Οι βραχυπρόθεσμες αξίες διαπραγματεύονται σε χρηματαγορές ενώ οι μακροπρόθεσμοι τίτλοι διαπραγματεύονται σε κεφαλαιαγορές
 • Οι κεφαλαιαγορές είναι καλά οργανωμένες, ενώ οι αγορές χρήματος δεν είναι τόσο οργανωμένες
 • Η ρευστότητα είναι υψηλή στην αγορά χρήματος ενώ η ρευστότητα είναι σχετικά χαμηλή στις κεφαλαιαγορές
 • Λόγω της υψηλής ρευστότητας και της χαμηλής διάρκειας λήξης στις αγορές χρήματος, τα μέσα στις αγορές χρήματος είναι χαμηλού κινδύνου, ενώ οι κεφαλαιαγορές είναι ο συγκριτικά υψηλός κίνδυνος
 • Μια κεντρική τράπεζα, εμπορικές τράπεζες και μη χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εργάζονται κυρίως στις αγορές χρήματος ενώ τα χρηματιστήρια, οι εμπορικές τράπεζες και τα μη τραπεζικά ιδρύματα εργάζονται σε κεφαλαιαγορές
 • Οι χρηματαγορές απαιτούνται για την κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών βραχυπρόθεσμα, ιδίως των κεφαλαίων κίνησης και οι κεφαλαιαγορές απαιτείται να παρέχουν μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση και ένα σταθερό κεφάλαιο για την αγορά γης, ακινήτων, μηχανημάτων, κτιρίων κ.λπ.
 • Οι χρηματαγορές παρέχουν ρευστότητα στην οικονομία όπου οι κεφαλαιαγορές σταθεροποιούν την οικονομία λόγω μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης και κινητοποίησης αποταμιεύσεων
 • Οι κεφαλαιαγορές γενικά δίνουν υψηλότερες αποδόσεις, ενώ οι χρηματαγορές δίνουν χαμηλή απόδοση στις επενδύσεις

Συγκριτικός Πίνακας

Βάση σύγκρισης Χρηματιστήριο Κεφαλαιαγορά
Ορισμός Είναι το τμήμα της χρηματοπιστωτικής αγοράς όπου ο δανεισμός και ο δανεισμός πραγματοποιούνται για βραχυπρόθεσμα έως και ένα έτος Η κεφαλαιαγορά είναι μέρος της χρηματοπιστωτικής αγοράς όπου ο δανεισμός και ο δανεισμός πραγματοποιούνται μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα
Είδη σχετικών μέσων Οι αγορές χρήματος ασχολούνται γενικά με χαρτονομίσματα, χαρτονομίσματα, εμπορικά χαρτιά, λογαριασμούς T, χρήματα κλήσης κ.λπ. Οι συναλλαγές της κεφαλαιαγοράς σε μετοχές, ομόλογα, ομόλογα, προνομιούχες μετοχές κ.λπ.
Εμπλεκόμενα ιδρύματα / είδη επενδυτών Η χρηματαγορά περιλαμβάνει χρηματοπιστωτικές τράπεζες, την κεντρική τράπεζα, εμπορικές τράπεζες, χρηματοοικονομικές εταιρείες, chit fund κ.λπ. Περιλαμβάνει χρηματιστές, αμοιβαία κεφάλαια, ασφαλιστές, μεμονωμένους επενδυτές, εμπορικές τράπεζες, χρηματιστήρια, ασφαλιστικές εταιρείες
Φύση της αγοράς Οι αγορές χρήματος είναι άτυπες Οι κεφαλαιαγορές είναι πιο επίσημες
Ρευστότητα της αγοράς Οι χρηματαγορές είναι ρευστές Οι κεφαλαιαγορές είναι συγκριτικά λιγότερο ρευστές
Περίοδος ωριμότητας Η διάρκεια των χρηματοοικονομικών μέσων είναι γενικά έως 1 έτος Η διάρκεια των μέσων των κεφαλαιαγορών είναι μεγαλύτερη και δεν έχουν καθορισμένο χρονικό πλαίσιο
Παράγοντας κινδύνου Δεδομένου ότι η αγορά είναι ρευστή και η λήξη είναι μικρότερη από ένα έτος, ο κίνδυνος είναι χαμηλός Λόγω της λιγότερο υγρής φύσης και της μεγάλης ωριμότητας, ο κίνδυνος είναι συγκριτικά υψηλός
Σκοπός Η αγορά ικανοποιεί τις βραχυπρόθεσμες πιστωτικές ανάγκες της επιχείρησης Η κεφαλαιαγορά πληροί τις μακροπρόθεσμες πιστωτικές ανάγκες της επιχείρησης
Λειτουργική αξία Οι χρηματαγορές αυξάνουν τη ρευστότητα των κεφαλαίων στην οικονομία Η κεφαλαιαγορά σταθεροποιεί την οικονομία λόγω μακροπρόθεσμων αποταμιεύσεων
Απόδοση των επενδύσεων Η απόδοση στις αγορές χρήματος είναι συνήθως χαμηλή Οι αποδόσεις στις κεφαλαιαγορές είναι υψηλές λόγω της μεγαλύτερης διάρκειας

συμπέρασμα

 • Και οι δύο αποτελούν μέρος των χρηματοπιστωτικών αγορών. Ο κύριος στόχος των χρηματοπιστωτικών αγορών είναι η διοχέτευση κεφαλαίων και η δημιουργία αποδόσεων. Οι χρηματοπιστωτικές αγορές σταθεροποιούν την προσφορά χρήματος με μηχανισμό δανεισμού δανεισμού, δηλαδή τα πλεονάζοντα κεφάλαια παρέχονται στους δανειολήπτες από τους δανειστές.
 • Και τα δύο απαιτούνται για τη βελτίωση της οικονομίας καθώς ικανοποιούν τις μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες κεφαλαιακές ανάγκες της επιχείρησης και της βιομηχανίας. Οι αγορές ενθαρρύνουν τα άτομα να επενδύσουν χρήματα για να κερδίσουν καλές αποδόσεις.
 • Οι επενδυτές μπορούν να αξιοποιήσουν κάθε μία από τις αγορές ανάλογα με τις ανάγκες τους. Οι κεφαλαιαγορές είναι γενικά λιγότερο ρευστές αλλά παρέχουν καλές αποδόσεις με υψηλότερο κίνδυνο ενώ οι χρηματαγορές είναι πολύ ρευστές αλλά παρέχουν χαμηλότερες αποδόσεις. Οι αγορές χρήματος θεωρούνται επίσης ασφαλή περιουσιακά στοιχεία.
 • Ωστόσο, λόγω ανωμαλιών της αγοράς και αναποτελεσματικότητας που οφείλονται σε ορισμένες παρεκκλίσεις παραπάνω ενδέχεται να μην ισχύουν. Οι επενδυτές προσπαθούν να αναζητήσουν ευκαιρίες arbitrage λόγω τέτοιων ανωμαλιών για να λάβουν υψηλότερες αποδόσεις. Οι αγορές χρήματος θεωρούνται ασφαλείς, αλλά μερικές φορές δίνουν αρνητικές αποδόσεις. Έτσι, οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε χρηματοοικονομικού μέσου και την κατάσταση της χρηματοπιστωτικής αγοράς πριν τοποθετήσουν τα χρήματά τους βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found