Παραδείγματα ιδίων κεφαλαίων | Τα πιο κοινά παραδείγματα ιδίων κεφαλαίων μετόχων

Παραδείγματα ιδίων κεφαλαίων

Τα ίδια κεφάλαια είναι οτιδήποτε επενδύεται στην εταιρεία από τον ιδιοκτήτη της ή το άθροισμα των συνολικών περιουσιακών στοιχείων μείον το άθροισμα των συνολικών υποχρεώσεων της εταιρείας. Π.χ. Κοινή μετοχή, πρόσθετο καταβεβλημένο κεφάλαιο, προτιμώμενο απόθεμα, παρακρατούμενα κέρδη και τα συσσωρευμένα άλλα συνολικά έσοδα.

Τα πιο κοινά παραδείγματα μετοχών μετόχων περιλαμβάνουν τα ακόλουθα -

  1. Common Stock - Η κοινή μετοχή αντιπροσωπεύει τον συνολικό αριθμό μετοχών πολλαπλασιασμένο επί την ονομαστική του αξία.
  2. Προτιμώμενο απόθεμα - Το προτιμώμενο απόθεμα είναι παρόμοιο με το κοινό απόθεμα. Ωστόσο, έχουν προτεραιότητα στις πληρωμές μερισμάτων.
  3. Πρόσθετο καταβεβλημένο κεφάλαιο - Αυτό είναι το ποσό της ονομαστικής αξίας που συνεισφέρουν οι μέτοχοι
  4. Treasury Stock - Μετοχές ιδίων μετοχών που έχουν ανακτηθεί από την εταιρεία από τους μετόχους.
  5. Συσσωρευμένα Άλλα Συνολικά Έσοδα / Ζημίες - Περιλαμβάνει τα κέρδη και τις ζημίες που εξαιρούνται από την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων και αναφέρονται κάτω από τα καθαρά έσοδα.
  6. Διατηρούμενα κέρδη - Είναι το μέρος του εισοδήματος που διατηρείται στην εταιρεία για να επενδύσει στην επιχείρηση.

Αντιπροσωπεύουμε τον τύπο συμμετοχής ως:

Ίδια Κεφάλαια = Σύνολο περιουσιακών στοιχείων - Σύνολο υποχρεώσεων

Στην περίπτωση μιας εταιρείας, ονομάζουμε την αξία των ιδίων κεφαλαίων είτε ως ίδια κεφάλαια είτε ως ίδια κεφάλαια. Για ιδιοκτησία, είναι γνωστό ως ίδια κεφάλαια.

Ας δούμε τώρα τα παραδείγματα υπολογισμού των Μετοχών των Μετόχων.

Κορυφαία 4 παραδείγματα υπολογισμού των ιδίων κεφαλαίων των μετόχων

Ας δούμε μερικά απλά, πρακτικά παραδείγματα μετοχικού κεφαλαίου για να το κατανοήσουμε καλύτερα.

Παράδειγμα # 1

Η XYZ Ltd είναι μια εταιρεία που ασχολείται με την κατασκευή βιομηχανικών χρωμάτων. Πρόσφατα δημοσιεύθηκε η ετήσια έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018. Παρακάτω δίνονται μερικά αποσπάσματα από τον ισολογισμό. Με βάση τις ακόλουθες οικονομικές πληροφορίες, προσδιορίστε τα ίδια κεφάλαια της XYZ Ltd στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Δεδομένα, Σύνολο περιουσιακών στοιχείων = Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών + Εισπρακτέοι λογαριασμοί + Καθαρά ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός + Απόθεμα

= 1.000.000 $ + 6.000.000 $ + 40.000.000 $ + 4.500.000 $

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων = 51.500.000 $

Και πάλι, Σύνολο υποχρεώσεων = Σύνολο μακροπρόθεσμου χρέους + Σύνολο βραχυπρόθεσμου χρέους + Λογαριασμοί πληρωτέοι + Άλλες τρέχουσες υποχρεώσεις

= 3.000.000 $ + 1.500.000 $ + 4.000.000 $ + 2.500.000

Σύνολο υποχρεώσεων = 11.000.000 $

Επομένως, τα ίδια κεφάλαια της XYZ Ltd μπορούν να υπολογιστούν χρησιμοποιώντας τον παρακάτω τύπο ως,

= 51.500.000 $ - 11.000.000 $

Ίδια κεφάλαια της XYZ Ltd = 40.500.000 $

Επομένως, τα ίδια κεφάλαια της XYZ Ltd ανήλθαν στα 40.500.000 $ στις 31 Δεκεμβρίου 2018. Η υγιής θετική αξία ιδίων κεφαλαίων αποτελεί ένδειξη ισχυρής χρηματοοικονομικής θέσης της εταιρείας που επιβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη ανησυχία της.

Παράδειγμα # 2

Τώρα, ας πάρουμε το παράδειγμα της ABC Ltd, η οποία είναι εταιρεία παραγωγής παγωτού. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση που κυκλοφόρησε για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018, διατίθενται οι ακόλουθες πληροφορίες.

Με βάση τις ακόλουθες χρηματοοικονομικές πληροφορίες, προσδιορίστε τα ίδια κεφάλαια της ABC Ltd στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Δεδομένα, Σύνολο περιουσιακών στοιχείων = Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών + Εισπρακτέοι λογαριασμοί + Καθαρά ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός + Απόθεμα

= 500.000 $ + 4.000.000 $ + 16.000.000 $ + 3.500.000 $

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων = 24.000.000 $

Και πάλι, Σύνολο υποχρεώσεων = Σύνολο μακροπρόθεσμου χρέους + Σύνολο βραχυπρόθεσμου χρέους + Λογαριασμοί πληρωτέοι + Άλλες τρέχουσες υποχρεώσεις

= 8.000.000 $ + 4.500.000 $ + 8.000.000 $ + 5.000.000

Σύνολο υποχρεώσεων = 25.500.000 $

Επομένως, τα ίδια κεφάλαια της ABC Ltd μπορούν να υπολογιστούν χρησιμοποιώντας τον παρακάτω τύπο ως,

= 24.000.000 $ - 25.500.000 $

Ίδια κεφάλαια της ABC Ltd = - 1.500.000 $

Ως εκ τούτου, τα ίδια κεφάλαια της ABC Ltd διαμορφώθηκαν στα - 1.500.000 $ στις 31 Δεκεμβρίου 2018. Αυτή η αρνητική αξία των ιδίων κεφαλαίων υποδηλώνει μια πολύ αδύναμη χρηματοοικονομική θέση που μπορεί να πλησιάζει την πτώχευση ή την εκκαθάριση.

Παράδειγμα # 3

Ας πάρουμε τώρα το παράδειγμα μιας πραγματικής εταιρείας - Apple Inc. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση για την περίοδο που έληξε στις 29 Σεπτεμβρίου 2018. Σύμφωνα με τα δημοσιονομικά δεδομένα που κυκλοφόρησαν δημόσια, διατίθενται οι ακόλουθες πληροφορίες. Με βάση τις πληροφορίες, καθορίστε τα ίδια κεφάλαια της Apple Inc. στις 29 Σεπτεμβρίου 2018.

Όλα τα ποσά είναι σε εκατομμύρια

Δεδομένα, Σύνολο περιουσιακών στοιχείων (σε Μη) = Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών + Εμπορεύσιμοι τίτλοι + Λογαριασμοί εισπρακτέοι + Αποθέματα + Προμηθευτές μη εμπορικές απαιτήσεις + Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία + Καθαρά ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός + Άλλα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

= 25,913 $ + 2,11,187 $ + 23,186 $ + 3,956 $ + 25,809 $ + 12,087 $ + 41,304 $ + 22,283 $

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων = 365.725 $

Και πάλι, Σύνολο υποχρεώσεων (σε Μη) = Πληρωτέοι λογαριασμοί + Λοιπές τρέχουσες υποχρεώσεις + Αναβαλλόμενα έσοδα + Εμπορικό χαρτί + Προθεσμιακό χρέος + Άλλες μη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

= 55,888 $ + 32,687 $ + 10,340 $ + 11,964 $ + 102,519 $ + 45,180 $

Σύνολο υποχρεώσεων = 258.578 $

Επομένως, τα ίδια κεφάλαια της Apple Inc. στις 29 Σεπτεμβρίου 2018 μπορούν να υπολογιστούν ως:

= 365.725 εκατ. $ - 258.578 εκατ. $

Ίδια Κεφάλαια της Apple Inc = 107.147 εκατ. $

Επομένως, τα ίδια κεφάλαια της Apple Inc., στις 29 Σεπτεμβρίου 2018, διαμορφώθηκαν στα 107.147 εκατομμύρια δολάρια.

Παράδειγμα # 4

Ας πάρουμε τώρα το παράδειγμα ενός ιδιοκτήτη μιας μικρής επιχείρησης που ασχολείται με την επιχείρηση αξεσουάρ υπολογιστών στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον ισολογισμό της εταιρείας ιδιοκτησίας για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Μαρτίου 2018, διατίθενται οι ακόλουθες πληροφορίες. Προσδιορίστε τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας. [δεδομένου ότι έχει έναν μεμονωμένο ιδιοκτήτη, ως ίδια ίδια κεφάλαια αντί των μετοχών ή των ιδίων μετόχων]

Δεδομένα, Σύνολο περιουσιακών στοιχείων = Καθαρά ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός + Χώροι αποθήκης + Λογαριασμοί εισπρακτέοι + Απόθεμα

= 900.000 $ + 1.100.000 $ + 400.000 $ + 800.000 $

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων = 3.200.000 $

Και πάλι, Σύνολο υποχρεώσεων = Καθαρό χρέος + Λογαριασμοί πληρωτέοι + Άλλες τρέχουσες υποχρεώσεις

= 600.000 $ + 700.000 $ + 800.000 $

Σύνολο υποχρεώσεων = 2.100.000 $

Επομένως, τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας στις 31 Μαρτίου 2018, μπορούν να υπολογιστούν ως,

= 3.200.000 $ - 2.100.000 $

Ίδια κεφάλαια = 1.100.000 $

Επομένως, τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, στις 31 Μαρτίου 2018, διαμορφώθηκαν στα 1.100.000 $.

συμπέρασμα

Η αξία των ιδίων κεφαλαίων είναι μια κρίσιμη μέτρηση για την κατανόηση της οικονομικής θέσης μιας εταιρείας ή εταιρείας σε οποιαδήποτε ημερομηνία αναφοράς. Τα θετικά ίδια κεφάλαια με μια αυξανόμενη τάση είναι πάντα ένα καλό σημάδι για κάθε εταιρεία. Αντίθετα, μια πτωτική τάση στην αξία των ιδίων κεφαλαίων είναι ενδεικτική της αδύναμης διαχείρισης και θα μπορούσε να είναι ένα μήνυμα ότι η εταιρεία πλησιάζει στην αφερεγγυότητα.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found