Ίδια κεφάλαια έναντι μετοχών | Κορυφαίες 9 καλύτερες διαφορές (με τα γραφήματα)

Διαφορά μεταξύ ιδίων κεφαλαίων και μετοχών

Η βασική διαφορά μεταξύ των ιδίων κεφαλαίων και των μετοχών είναι ότι τα ίδια κεφάλαια είναι το σημάδι ιδιοκτησίας σε οποιαδήποτε επιχειρηματική οντότητα που συνεπάγεται ότι κάποιος έχει δικαιώματα ιδιοκτησίας κατά το έτος που χαρακτηρίζεται η οντότητα και δεν επιτρέπεται στα ίδια κεφάλαια να διαπραγματεύονται ελεύθερα στην αγορά, ενώ το μερίδιο είναι μέρος των ιδίων κεφαλαίων το οποίο μετράται σε αριθμό, αξία και / ή ποσοστό σε αυτήν την οντότητα και το μερίδιο μπορεί εύκολα να διαπραγματευτεί στην αγορά μέσω χρηματιστηρίων.

Ο εταιρικός κόσμος αφορά στην κατοχή των ιδίων κεφαλαίων και του κβάντου των μετοχών που κατέχονται από ιδιώτες άμεσα ή έμμεσα. Η κατοχή ιδίων κεφαλαίων καθορίζει την κυριότητα και τον διαχειριστικό έλεγχο του κατόχου των μετοχών.

Τι είναι το Equity;

Τα ίδια κεφάλαια ουσιαστικά σημαίνει το μερίδιο συμμετοχής στην εταιρεία. Σε απλούς όρους, σημαίνει κεφάλαιο ιδιοκτησίας ή καθαρή αξία μετά την αποπληρωμή όλων των χρεών. Οι επενδύσεις σε μετοχές αγοράζονται γενικά με την προσδοκία να απολαύσουν την ανατίμηση των τιμών και να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία να απολαύσουν την αύξηση της αξίας. Παρέχει το μαξιλάρι ενός οφέλους ιδιοκτησίας καθώς και τη χρησιμότητά του στην καθημερινή ζωή.

Τι είναι οι μετοχές;

Οι μετοχές είναι η μονάδα του κεφαλαίου της εταιρείας ή άλλης οντότητας, αποκτώντας την ίδια που μπορεί να αποκτήσει ιδιοκτησία της εταιρείας. Οι μετοχές είναι τα κομμάτια του κεφαλαίου, τα οποία είναι ελεύθερα εμπορεύσιμα στην αγορά του χρηματιστηρίου. Η κατοχή μετοχών καθορίζει το ποσοστό των ιδίων κεφαλαίων που κατέχει οποιοδήποτε άτομο άμεσα ή έμμεσα. Αυτό δίνει την ευκαιρία να κρατήσει την επένδυση σε οποιαδήποτε οντότητα τόσο μακροπρόθεσμα όσο και βραχυπρόθεσμα, έτσι οι συμβάσεις μετοχών είναι εύκολα διαπραγματεύσιμες και μπορούν να τετραγωνιστούν στο χρηματιστήριο.

Ας πάρουμε ένα παράδειγμα.

 • Ο κ. Α αγοράζει ένα σπίτι αξίας 1 εκατομμυρίου δολαρίων, παίρνοντας ένα τραπεζικό δάνειο 800.000 $. Στην εν λόγω συναλλαγή, ο κ. Α κατέχει ίδια κεφάλαια $ 200.000 στο σπίτι, δηλαδή 20%.
 • Ένα άλλο παράδειγμα, στην XYZ Ltd, ο κ. Α αγοράζει το 20% των μετοχών στην αγοραία αξία. Αγοράζοντας αυτά, μπορεί να ειπωθεί ότι ο κ. Α κατέχει μερίδιο 20% στην οντότητα.
 • Ο κ. Y αγοράζει μετοχές της Reliance περιορισμένες από το χρηματιστήριο, εδώ οι μετοχές αγοράζονται ελεύθερα από την αγορά είτε για να κερδίσουν το όφελος της βραχυπρόθεσμης μεταβολής των τιμών είτε για να απολαύσουν την εκτίμηση της αξίας της επένδυσης.

Infographics μετοχών έναντι μετοχών

Βασικές διαφορές μεταξύ μετοχών και μετοχών

 • Τα ίδια κεφάλαια είναι το μερίδιο ιδιοκτησίας της οντότητας ή άλλου πολύτιμου επιχειρηματικού στοιχείου, ενώ οι μετοχές είναι η μέτρηση του ποσοστού ιδιοκτησίας του ατόμου σε αυτό το επιχειρηματικό στοιχείο.
 • Τα ίδια κεφάλαια θα είναι διαθέσιμα σε όλες τις επιχειρηματικές δομές, που μπορεί να είναι ιδιοκτησία ή εταιρική σχέση ή εταιρική δομή, ενώ οι Μετοχές θα είναι διαθέσιμες μόνο στην εταιρική δομή.
 • Τα ίδια κεφάλαια γενικά δεν είναι ελεύθερα εμπορεύσιμα στην αγορά, καθώς επηρεάζουν άμεσα την κατοχή της επιχειρηματικής οντότητας, ενώ οι μετοχές είναι εύκολα διαπραγματεύσιμες στην αγορά μέσω του αναγνωρισμένου χρηματιστηρίου.
 • Τα ίδια κεφάλαια περιλαμβάνουν μετοχές μετοχών και άλλο ιδιοκτησιακό κεφάλαιο, ενώ οι μετοχές περιλαμβάνουν μόνο μετοχικό κεφάλαιο και προνομιούχο μετοχικό κεφάλαιο.
 • Οι επενδύσεις σε μετοχές είναι γενικά πιο ριψοκίνδυνες, καθώς το άτομο κατέχει το ιδιοκτησιακό συμφέρον στην οντότητα που θα τους κρατήσει ανοιχτούς σε όλους τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η οικονομική οντότητα και γενικά ευθύνονται απεριόριστα για το δικό τους συμφέρον, ενώ η επένδυση μετοχών είναι συγκριτικά λιγότερο επικίνδυνη, καθώς είναι μόνο υπεύθυνη έως το εγγεγραμμένο κεφάλαιο της οντότητας και ως εκ τούτου έχουν ευθύνη μόνο μέχρι την ονομαστική αξία του κεφαλαίου.
 • Γενικά, οι επενδύσεις σε μετοχές είναι μακροπρόθεσμα, ενώ οι επενδύσεις σε μετοχές είναι βραχυπρόθεσμα.
 • Ο πρωταρχικός στόχος των επενδυτών μετοχών είναι να κερδίσουν το κέρδος από τις επενδύσεις και να εκτιμήσουν την αξία τους, ενώ η πρόθεση των επενδυτών μετοχών είναι να απολαύσουν βραχυπρόθεσμη μεταβολή των τιμών.
 • Τα ίδια κεφάλαια είναι ένας συγκριτικά ευρύτερος όρος σε σύγκριση με το μερίδιο.
 • Οι κάτοχοι μετοχικών τίτλων δεν έχουν πάντα το δικαίωμα να λαμβάνουν μερίσματα, ενώ οι μέτοχοι έχουν πάντα δικαίωμα σε μερίσματα.

Συγκριτικός Πίνακας

Βάση Μετοχικό κεφάλαιο Μερίδια
Εμπορευσιμότητα Τα ίδια κεφάλαια είναι το μερίδιο ιδιοκτησίας που δεν μπορεί να είναι εύκολα εμπορεύσιμο στην αγορά. Οι μετοχές είναι εύκολα διαπραγματεύσιμες στο χρηματιστήριο.
Επένδυση σε τύπο επιχείρησης Τα ίδια κεφάλαια βρίσκονται γενικά σε όλες τις μορφές της επιχείρησης, όπως η ιδιοκτησία, η εταιρική σχέση ή οι εταιρείες. Οι μετοχές εμφανίζονται γενικά μόνο στις εταιρείες.
Μέρισμα Εάν έχει ένα στοιχείο μετοχής, τότε μόνο έχουν το δικαίωμα των μερισμάτων. Οι μετοχές έχουν πάντα δικαίωμα να έχουν δικαιώματα μερίσματος.
Περιλαμβάνει Περιλαμβάνει μετοχές, μετοχές και όλα τα ενσώματα πάγια, εκτός από το χρέος και τα πλασματικά περιουσιακά στοιχεία. Περιλαμβάνουν μόνο μετοχές και προνομιούχες μετοχές μόνο.
Κίνδυνος Τα ίδια κεφάλαια είναι συγκριτικά πιο ριψοκίνδυνα, καθώς αποδίδονται στην ιδιοκτησία της οντότητας, επομένως οι κάτοχοι μετοχών αντιμετωπίζουν άμεσα τις πολυπλοκότητες που αντιμετωπίζει η οικονομική οντότητα. Οι μετοχές είναι συγκριτικά λιγότερο ριψοκίνδυνες, καθώς οι επενδυτές είναι υπεύθυνοι μόνο για το κεφάλαιο που κατέχουν και έχουν εγγραφεί από αυτούς.
Ευρύτερος όρος Είναι ένας πολύ ευρύτερος όρος σε σύγκριση με το μερίδιο. Είναι ένας σχετικά περιορισμένος όρος.
Παράδειγμα Το άτομο επενδύει 100.000 $ στην επιχείρηση, τώρα εάν σε αυτήν την επιχείρηση δεν υπάρχει χρέος, τότε αυτό το άτομο ονομάζεται 100% Το άτομο αγοράζει 1.000 μετοχές εμπιστοσύνης, όπου θα θεωρηθεί ως ποσοστό μετόχων σε 1000 μετοχές της εταιρείας.
Πρόθεση Πρωταρχική πρόθεση του επενδυτή είναι να κερδίσει κέρδος επενδύοντας το ποσό μακροπρόθεσμα. Πρωταρχική πρόθεση του επενδυτή είναι να απολαμβάνει βραχυπρόθεσμη μεταβολή τιμών.
Υποσύνολο Όλα τα ίδια κεφάλαια δεν μοιράζονται. Όλες οι μετοχές είναι ίδια κεφάλαια.

συμπέρασμα

Σε γενικές γραμμές, οι άνθρωποι χρησιμοποιούν μετοχικά και μετοχές εναλλακτικά. Αλλά ουσιαστικά, υπάρχει μια διαφορά μεταξύ των δύο όρων.

Οι επενδύσεις σε μετοχές είναι οι κύριες επενδύσεις που ενισχύουν την οικονομική οντότητα στη συγκέντρωση χρημάτων και δίνουν στους επενδυτές ανατίμηση σταδιακά στις επενδυτικές τους αξίες. Αντίθετα, οι επενδύσεις μετοχών πραγματοποιούνται από τον έμπορο στο χρηματιστήριο. Ο κύριος στόχος τους είναι να κερδοσκοπούν και να κερδίζουν το βραχυπρόθεσμο κέρδος τιμών. Τα μετοχικά στοιχεία περιλαμβάνουν τις μετοχές, τις μετοχές, τα αποθεματικά και τα ίδια κεφάλαια. Ως εκ τούτου, είναι πολύ ευρύτερος όρος, ενώ οι μετοχές είναι μέρος των ιδίων κεφαλαίων, και ως εκ τούτου είναι το ίδιο μέρος.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found