Πλήρης μορφή NBFC - Έννοια των μη τραπεζικών χρηματοοικονομικών εταιρειών

Πλήρης μορφή NBFC - Μη τραπεζικές χρηματοοικονομικές εταιρείες

Η πλήρης μορφή του NBFC είναι οι μη τραπεζικές χρηματοοικονομικές εταιρείες. Το NBFC αναφέρεται σε μη τραπεζικές χρηματοοικονομικές εταιρείες οι οποίες είναι υπεύθυνες για την παροχή διαφόρων υπηρεσιών παρόμοιων με εκείνες των τραπεζικών εταιρειών, όπως η παροχή δανείων / προκαταβολών σε επιχειρήσεις και άλλοι, η μίσθωση-αγορά, η χρηματοδοτική μίσθωση, η απόκτηση διαφόρων τίτλων, όπως μετοχές, χρεόγραφα, ομόλογα, μετοχές κ.λπ., που εκδίδονται από τις κυβερνητικές αρχές ή τις τοπικές αρχές ή οποιουσδήποτε άλλους εμπορεύσιμους τίτλους παρόμοιας φύσης, αλλά αυτές οι εταιρείες δεν διαθέτουν τραπεζική άδεια, επομένως διαφέρουν από τράπεζες σε ορισμένες πτυχές.

Ρόλος

 • Το NBFC διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην οικοδόμηση του έθνους και στην οικονομική ένταξη καθώς παρέχει κεφάλαια / Δάνεια σε εκείνα τα τμήματα της κοινωνίας που δεν είναι τραπεζικά, ιδίως μικρές επιχειρήσεις.
 • Αποτελεί σημαντική πηγή χρηματοδότησης για νέες νεοσύστατες επιχειρήσεις και επιχειρηματίες, ειδικά όταν η κυβέρνηση επικεντρώνεται στην προώθηση της επιχειρηματικότητας, έτσι ώστε οι αιτούντες εργασία να μπορούν να αντικατασταθούν από τους δημιουργούς θέσεων εργασίας.
 • Παίζουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των υποδομών, στη δημιουργία απασχόλησης, στην ανάπτυξη των μεταφορών, στη δημιουργία ευκαιριών πλούτου, στην παροχή οικονομικής στήριξης στα οικονομικά αδύναμα τμήματα της κοινωνίας κ.λπ.

Ιστορία

Επισήμως, οι μη τραπεζικές χρηματοοικονομικές εταιρείες κατατάσσονται στον νόμο περί μεταρρύθμισης και προστασίας των καταναλωτών Dodd-Frank Wall Street 2010, ο οποίος είναι η νομοθεσία για τη χρηματοοικονομική μεταρρύθμιση που ψηφίστηκε το 2010 ως απάντηση στην οικονομική κρίση που σημειώθηκε το 2008. Σύμφωνα με την πράξη, NBFC's είναι οι εταιρείες που ασχολούνται κυρίως με τις χρηματοοικονομικές δραστηριότητες σε περίπτωση που το ενοποιημένο ενεργητικό τους άνω του 85% ή τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα είναι οικονομικού χαρακτήρα. Με αυτό, ένα ευρύ φάσμα εταιρειών ήρθε σε αυτήν την κατηγορία που προσφέρει υπηρεσίες όπως αυτές των τραπεζών, όπως εταιρείες στεγαστικών δανείων, ασφαλιστικές εταιρείες, ιδιωτικά κεφάλαια, τράπεζες επενδύσεων, κεφάλαια χρηματαγοράς, hedge funds, peer-to-peer lenders κ.λπ. .

Στόχοι

Οι διάφοροι στόχοι των μη τραπεζικών χρηματοοικονομικών εταιρειών είναι:

 • Τα NBFC έχουν ως στόχο να δημιουργήσουν περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης στη χώρα, δανείζοντας δάνεια σε ιδιωτικές βιομηχανίες και ΜΜΕ αυξάνοντας έτσι τις επιχειρήσεις που αυξάνουν τη ζήτηση για το ανθρώπινο δυναμικό που δημιουργεί απασχόληση.
 • Βοηθούν επίσης στην κινητοποίηση κεφαλαίων από την εναλλαγή των πόρων, τη διανομή των περιουσιακών στοιχείων και τη ρύθμιση του εισοδήματος, διαμορφώνοντας έτσι την οικονομική ανάπτυξη.
 • Πρόκειται για την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής αγοράς καθώς παρέχει κεφάλαια σε μικρές επιχειρήσεις που πληρούν τις απαιτήσεις ρευστότητας των NBFC.

Τύποι NBFC

Οι δύο τύποι μη τραπεζικών χρηματοοικονομικών εταιρειών είναι:

 1. Αποδοχή καταθέσεων: Αυτά είναι τα NBFC που δέχονται καταθέσεις από το κοινό και περιλαμβάνει εταιρείες όπως εταιρείες δανείων, εταιρείες επενδύσεων, εταιρείες χρηματοδότησης περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.
 2. Αποδοχή μη κατάθεσης: Αυτά είναι τα NBFC που δεν δέχονται καταθέσεις από το κοινό και επιτρέπεται μόνο να δανείζουν τα χρήματα στο κοινό και να λαμβάνουν την αποπληρωμή έναντι τέτοιων δανείων.

Λειτουργίες του NBFC

Οι λειτουργίες των μη τραπεζικών χρηματοοικονομικών εταιρειών παρέχονται ως εξής:

 • Παροχή δανείων / προκαταβολών στις επιχειρήσεις και άλλα άτομα.
 • Απόκτηση διαφόρων τύπων κινητών αξιών, όπως μετοχές, χρεόγραφα, ομόλογα, μετοχές κ.λπ., που εκδίδονται από τις κυβερνητικές αρχές ή τις τοπικές αρχές ή οποιοδήποτε άλλο είδος εμπορεύσιμων τίτλων.
 • Προσφέροντας διάφορους άλλους τύπους υπηρεσιών στους πελάτες του εκτός από τη χορήγηση δανείων, όπως ανταλλαγή νομισμάτων, αναδοχή, μέσα χρηματαγοράς, προγραμματισμός συνταξιοδότησης και δραστηριότητες συγχώνευσης κ.λπ.

Παραδείγματα NBFC

Υπάρχουν διάφορα παραδείγματα μη τραπεζικών χρηματοοικονομικών εταιρειών στον παρόντα κόσμο. Η Fidelity Investments, μια πολυεθνική εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που εδρεύει στη Βοστώνη της Μασαχουσέτης είναι ένα παράδειγμα των μη τραπεζικών χρηματοοικονομικών εταιρειών που είναι ένας από τους μεγαλύτερους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων μεταξύ των εταιρειών παγκόσμιου επιπέδου. Παρέχει διανομή κεφαλαίων, υπηρεσίες συνταξιοδότησης, επενδυτικές συμβουλές, κρυπτογράφηση, ασφαλιστικές εγκαταστάσεις, διαχειρίζεται διαφορετικά αμοιβαία κεφάλαια και λειτουργεί μεσιτική εταιρεία. Όλες οι άλλες εταιρείες, όπως δανειστές στεγαστικών δανείων, ασφαλιστικές εταιρείες, ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, τράπεζες επενδύσεων, κεφάλαια χρηματαγοράς, αντισταθμιστικά κεφάλαια, δανειστές P2P κ.λπ. είναι παραδείγματα του NBFC.

NBFC έναντι τραπεζών

Το NBFC και οι τράπεζες διαφέρουν μεταξύ τους σε διάφορες παραμέτρους και μερικές από τις διαφορές έχουν ως εξής:

 • Οι μη τραπεζικές χρηματοοικονομικές εταιρείες δεν μπορούν να δεχτούν καταθέσεις ζήτησης από το κοινό, μπορούν να δεχτούν μόνο καταθέσεις πληρωτέες στο τέλος της θητείας, ενώ η τράπεζα μπορεί να δεχτεί όλους τους τύπους καταθέσεων από το κοινό, τόσο πληρωτέες κατόπιν ζήτησης όσο και στο τέλος της θητείας.
 • Ένα NBFC δεν μπορεί να πραγματοποιήσει πληρωμές από τον πελάτη του σε τρίτο μέρος εκ μέρους του, ενώ οι τράπεζες μπορούν να επιτρέπουν στον πελάτη τους να πραγματοποιεί πληρωμές μέσω της έκδοσης βιβλίων επιταγών.
 • Οι καταθέσεις που πραγματοποιούνται από την NBFC δεν έχουν την ασφάλιση ενώ οι καταθέσεις στις τράπεζες φέρουν ασφάλεια.

Πλεονεκτήματα

 • Το NBFC μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση πλούτου για μετοχές και μετοχές.
 • Συνήθως παρέχουν πίστωση, όπως δάνεια και πιστωτικές διευκολύνσεις.
 • Μπορούν επίσης να εκδίδουν εμπορικά έγγραφα, πιστοποιητικά καταθέσεων, τραπεζικές συμβάσεις κ.λπ.
 • Το NBFC μπορεί να αντικαταστήσει την τράπεζα σε περίπτωση που οι τράπεζες δεν είναι χρήσιμες.

Μειονεκτήματα

 • Οι μη τραπεζικές χρηματοοικονομικές εταιρείες δεν επιτρέπεται να λαμβάνουν καταθέσεις που είναι πληρωτέες σε ζήτηση.
 • Οι περιορισμοί γύρω από το NBFC είναι πιο αυστηροί σε σύγκριση με την τράπεζα.
 • Μόνο τα NBFC που έχουν εγγραφεί βάσει κατάλληλης πράξης και έχουν εξουσιοδότηση μπορούν να επιτρέπουν την αποδοχή των καταθέσεων από το κοινό.
 • Οι καταθέσεις που λαμβάνονται από το κοινό δεν είναι ασφαλισμένες, επομένως υπάρχει λιγότερη ασφάλεια για τις καταθέσεις σε σύγκριση με τις τράπεζες.
 • Δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση πληρωμών ή ο διακανονισμός για τους πελάτες του.
 • Δεν μπορεί να εκδώσει τους ελέγχους που έχουν σχεδιαστεί.

συμπέρασμα

Ένα NBFC μπορεί να θεωρηθεί ως μη τραπεζική χρηματοοικονομική εταιρεία που δεν διαθέτει την τραπεζική άδεια, αλλά λειτουργεί σαν τράπεζα καθώς παρέχει όλες τις υπηρεσίες που είναι παρόμοιες με τις υπηρεσίες που παρέχονται από τις τράπεζες. Αν και αυτές οι εταιρείες δεν διαθέτουν τραπεζική άδεια, πρέπει να ακολουθούν τους τραπεζικούς κανονισμούς.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found