Περιγραφή εργασίας CFO | Προσόντα & Ρόλος του Οικονομικού Διευθυντή

Περιγραφή εργασίας CFO (Chief Financial Officer)

Η CFO είναι Διευθύνων Οικονομικός Διευθυντής , ο οποίος διαχειρίζεται τη χρηματοδότηση της εταιρείας που περιλαμβάνει σχεδιασμό, λήψη σημαντικών αποφάσεων σχετικά με επενδύσεις, χάραξη στρατηγικών και διαχείριση χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του προϋπολογισμού, των προβλέψεων δαπανών, του μετριασμού των χρηματοοικονομικών κινδύνων για βιώσιμη ανάπτυξη με συνολική εποπτεία της ομάδας χρηματοδότησης και λογαριασμών και υπαλλήλους.

Ο Chief Financial Officer (CFO) είναι το ανώτερο στέλεχος ενός οργανισμού που διαχειρίζεται τις οικονομικές ενέργειες μιας εταιρείας. Ο Διευθυντής Οικονομικών (CFO) είναι ένας από τους βασικούς ανθρώπους που παρέχουν τόσο προγραμματική όσο και λειτουργική υποστήριξη στην εταιρεία. Ο CFO εποπτεύει ολόκληρη τη χρηματοοικονομική μονάδα και είναι το κύριο οικονομικό πρόσωπο για τον οργανισμό. Ο βασικός ρόλος ενός διευθυντή οικονομικών περιλαμβάνει την καθοδήγηση της οικονομικής εταιρείας, την εκτέλεση διαχείρισης κινδύνων και τη λήψη αποφάσεων για επενδυτικές στρατηγικές.

Γενικά, η CFO αναφέρει απευθείας στον πρόεδρο / διευθύνοντα σύμβουλο και βοηθά τον διευθύνοντα σύμβουλο (COO) σε όλα τα στρατηγικά και καθημερινά θέματα που σχετίζονται με την ανάλυση κόστους-οφέλους, τη διαχείριση προϋπολογισμού, τις προβλέψεις και την εξασφάλιση νέας χρηματοδότησης.

Βασική περιγραφή της εργασίας CFO

Ο Διευθυντής Οικονομικών (CFO) είναι υπεύθυνος για τις οικονομικές, διοικητικές και διαχειριστικές δραστηριότητες της εταιρείας. Ο βασικός ρόλος περιλαμβάνει την ανάπτυξη μιας επιχειρησιακής και χρηματοοικονομικής στρατηγικής, τις μετρήσεις που συνδέονται με τη συνολική στρατηγική του ομίλου και τη συνεχή παρακολούθηση και ανάπτυξη και των συστημάτων ελέγχου που έχουν σχεδιαστεί για την αναφορά ακριβών οικονομικών αποτελεσμάτων και τη διατήρηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

Ο ρόλος του Διευθύνοντος Συμβούλου (CFO)

 • Προετοιμασία και παρουσίαση οικονομικών δεδομένων: Η κύρια περιγραφή της εργασίας CFO περιλαμβάνει παρουσίαση και αναφορά ακριβών και έγκαιρων οικονομικών πληροφοριών μιας εταιρείας. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι, όπως οι μέτοχοι, οι πιστωτές, οι επενδυτές, η διοίκηση και άλλα ενδιαφερόμενα άτομα βασίζονται στις οικονομικές πληροφορίες που παρέχονται από την περιγραφή της εργασίας CFO. Αυτό περιλαμβάνει την επεξεργασία ετήσιων οικονομικών αναφορών, την οργανωτική αναφορά εσόδων / εξόδων, δελτία τύπου, ανάπτυξη και παρακολούθηση των συμβάσεων / επιχορηγήσεων και των οργανωτικών προϋπολογισμών.
 • Λήψη απόφασης και διατήρηση της κεφαλαιακής δομής:  Αυτό είναι ένα άλλο σημαντικό έργο που περιλαμβάνεται στην περιγραφή της εργασίας CFO. Ο Διευθυντής Οικονομικών (CFO) είναι υπεύθυνος για τη συνολική οικονομική υγεία της εταιρείας. Πρέπει να πάρει μια απόφαση όπως με ποιο τρόπο πρέπει να επενδυθούν τα κεφάλαια μιας εταιρείας για να βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση. Θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλους τους παράγοντες όπως ο κίνδυνος, η ρευστότητα, οι συνθήκες της αγοράς, κ.λπ. Μια περιγραφή θέσεων εργασίας CFO καθορίζει επίσης μια επαρκή κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρείας. Πρέπει να γνωρίζει ποιο θα πρέπει να είναι το καλύτερο μείγμα αναλογίας χρέους-ιδίων κεφαλαίων για την εταιρεία, έτσι ώστε η διαχείριση των κεφαλαίων της εταιρείας να γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
 • Όχι μόνο το παρελθόν, αλλά και το μέλλον: Ο Διευθυντής Οικονομικών (CFO) δεν είναι μόνο υπεύθυνος για την προηγούμενη και την παρούσα οικονομική κατάσταση της εταιρείας, αλλά επίσης παρακολουθεί τη μελλοντική οικονομική υγεία της εταιρείας. Πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίσει τους πιο αποτελεσματικούς τομείς της εταιρείας και να ξέρει πώς να αξιοποιήσει αυτήν.
 • Ο ρόλος του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι να συμμετάσχει στην ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων και να βοηθά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον COO στη σύνταξη μελλοντικών προγραμματικών προϋπολογισμών, τον εντοπισμό νέων ευκαιριών χρηματοδότησης και τον καθορισμό της σχέσης κόστους / αποτελεσματικότητας της μελλοντικής παροχής υπηρεσιών. Αυτό θα περιλαμβάνει συνεργασία με άλλα βασικά ανώτερα άτομα του οργανισμού για την εξασφάλιση οικονομικής και επιχειρησιακής επιτυχίας μέσω ανάλυσης κόστους-οφέλους, καθώς και συμμόρφωση με όλες τις σχετικές συμβατικές και προγραμματικές απαιτήσεις.
 • Εκπαίδευση και αύξηση της ευαισθητοποίησης και γνώσεων που σχετίζονται με θέματα οικονομικής διαχείρισης σε ολόκληρο τον οργανισμό
 • Ο άλλος ρόλος του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι να συνεργαστεί με τον Πρόεδρο / Διευθύνοντα Σύμβουλο για το μακροπρόθεσμο στρατηγικό όραμα της εταιρείας, το οποίο περιλαμβάνει την ενίσχυση και την καλλιέργεια σχέσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη σε διάφορα επίπεδα, καθώς και την υποστήριξη στην ανάπτυξη και διαπραγμάτευση συμβάσεων.
 • Ο ρόλος του Chief Financial Officer είναι να αναπτύξει και να διατηρήσει έναν έλεγχο εσωτερικών ελέγχων για τη διαφύλαξη των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων του οργανισμού.
 • Ο ρόλος του Οικονομικού Διευθυντή είναι να παρακολουθεί τακτικά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της υποεπιτροπής και να παρέχει χρήσιμες / απαραίτητες χρηματοοικονομικές εισροές σε διάφορες παραμέτρους.
 • Ο ρόλος του Chief Financial Officer είναι να παρακολουθεί τις τραπεζικές δραστηριότητες του οργανισμού.
 • Ο ρόλος του Οικονομικού Διευθυντή είναι να εξασφαλίσει επαρκή ταμειακή ροή για να καλύψει τις ανάγκες του οργανισμού.

Περιγραφή εργασίας CFO - Δεξιότητες

πηγή: πράγματι.com

Ο ρόλος της περιγραφής εργασίας του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι ουσιαστικής σημασίας για την επιτυχία του οργανισμού, διότι είναι καθήκον του Διευθυντή Οικονομικών να αναζητά τη δύναμη της εταιρείας και να κατανοεί την αδυναμία και να τα αντιμετωπίζει και να προετοιμάζει οικονομικές εκθέσεις και να την επικοινωνεί με άλλα άτομα και να διασφαλίζει ότι είμαστε σε σωστό δρόμο. Η απαίτηση να γίνετε CFO διαφέρει ανάλογα με τη δομή του οργανισμού. Ωστόσο, τα κοινά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν:

 • Στρατηγικός:  Ο CFO πρέπει να έχει μια καλή κατανόηση της προοπτικής της εταιρείας σε ένα ευρύ επίπεδο, καθώς ο ρόλος της περιγραφής εργασίας του Διευθυντή Οικονομικών δεν περιορίζεται μόνο στο τμήμα οικονομικών. Οι CFO πρέπει να είναι πιο στρατηγικοί και να ενεργούν ως περισσότεροι επιχειρηματικοί εταίροι στη βοήθεια του Προέδρου / Διευθύνοντος Συμβούλου.
 • Μεταφραστής:  Ο CFO πρέπει να είναι σε θέση να μεταφράσει τα οικονομικά KPI του οργανισμού σε χρήσιμες πληροφορίες για τον CEO και να μετατρέψει τη στρατηγική του CEO σε αριθμό χρηματοοικονομικών στοιχείων που μπορούν να κοινοποιηθούν στο κοινό ή σε ολόκληρο τον οργανισμό. Το CFO πρέπει να μπορεί να τροφοδοτεί τα πραγματικά αποτελέσματα με τη διαχείριση και να προτείνει τρόπους βελτίωσής του.
 • Χρηματοοικονομικές πληροφορίες: Αναφορά οικονομικών πληροφοριών στο διοικητικό συμβούλιο μαζί με την έγκριση όλων των οικονομικών εκθέσεων.
 • Εκπρόσωπος: Ο CFO είναι υπεύθυνος για τα μέσα ενημέρωσης / τους μετόχους για τυχόν οικονομικά ζητήματα / ενημέρωση που περιλαμβάνει την επικοινωνία με τους μετόχους και την παρακίνηση των συναδέλφων να εκτελέσουν τη στρατηγική της εταιρείας.
 • Ευρεία τεχνική γνώση: Ο CFO πρέπει να διαθέτει ευρείες τεχνικές γνώσεις. Μαζί με την οικονομική διαχείριση και την υποβολή εκθέσεων, οι CFO πρέπει να γνωρίζουν τα βασικά στοιχεία της πίστωσης, των επενδύσεων και της πρόβλεψης ταμειακών ροών. πληροφορίες σχετικά με τα τεχνολογικά συστήματα και πολλά άλλα.
 • Διαχειριστής κινδύνων:  Ο CFO πρέπει να είναι ένας αξιόπιστος σύμβουλος όταν πρόκειται για κίνδυνο, ειδικά καθώς οι επιχειρήσεις γίνονται πιο περίπλοκες και διεθνείς. Όχι μόνο πρέπει να εντοπίσουν, να αξιολογήσουν και να ανταποκριθούν σε συνεχιζόμενους και αναδυόμενους κινδύνους για τον οργανισμό, αλλά πρέπει επίσης να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με έναν αυξανόμενο αριθμό κανονισμών και νόμων.
 • Εμπειρία στην εταιρική διακυβέρνηση και καλές διαπραγματεύσιμες δεξιότητες

Περιγραφή εργασίας CFO - Προσόντα

πηγή: πράγματι.com

 • Πρέπει να έχετε μεταπτυχιακό στη λογιστική ή τη διοίκηση επιχειρήσεων ή ισοδύναμη επιχειρηματική εμπειρία. Προτιμώμενοι υποψήφιοι με MBA στα Χρηματοοικονομικά και οι ονομασίες Πιστοποιημένου Δημόσιου Λογιστή ή Πιστοποιημένου Λογιστή Διαχείρισης
 • 10+ χρόνια εμπειρίας για μια μεγάλη εταιρεία ή τμήμα μιας μεγάλης εταιρείας.
 • Εμπειρία στη συνεργασία με μια εκτελεστική ομάδα και αποκτήστε υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων γραπτής και προφορικής επικοινωνίας.

Περιγραφή εργασίας CFO - Συμπέρασμα

Ο ρόλος του Διευθύνοντος Συμβούλου (CFO) εξελίσσεται πάντα και έχει αλλάξει πολύ με μια αλλαγή στη δομή του κλάδου. Καθώς ο ρόλος του διευθυντή της περιγραφής της θέσης εργασίας απαιτεί από το άτομο να σκεφτεί τόσο από οικονομική όσο και από επιχειρησιακή άποψη, οι πληροφορίες και οι γνώσεις σχετικά με την τελευταία τάση, ενεργούν πάντα ως καταλύτες για την επιτυχία του υποψηφίου στο ρόλο.

Προτεινόμενα άρθρα

Αυτός ήταν ένας οδηγός για την περιγραφή εργασίας CFO (Chief Financial Officer). Εδώ θα κατανοήσουμε τους ρόλους και τις ευθύνες του Chief Financial Officer (CFO), συμπεριλαμβανομένης της Βασικής Λειτουργίας του Chief Financial Officer, των δεξιοτήτων που απαιτούνται και των απαιτήσεων προσόντων.

 • Παραδείγματα χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
 • Τύποι χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
 • Personal Banker Job - Προοπτικές σταδιοδρομίας
 • Καριέρα διαχείρισης χαρτοφυλακίου
 • <

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found