Παραδείγματα λειτουργικών εξόδων | Κορυφαία 15 πιο κοινά παραδείγματα του OPEX

Παραδείγματα λειτουργικών εξόδων

Τα παραδείγματα των λειτουργικών εξόδων είναι νομικά τέλη, ενοίκια, αποσβέσεις, εξοπλισμός γραφείου και προμήθειες, λογιστικά έξοδα, ασφάλιση, επισκευές και έξοδα συντήρησης, δαπάνες κοινής ωφέλειας όπως ηλεκτρικό ρεύμα, νερό κ.λπ., έξοδα τηλεφώνου και Διαδικτύου, φόροι ιδιοκτησίας, έξοδα φόρου μισθοδοσίας , συντάξεις, έξοδα διαφήμισης, έξοδα ψυχαγωγίας, έξοδα ταξιδιού, μάρκετινγκ, προμήθειες, έξοδα άμεσης αποστολής, τραπεζικές χρεώσεις και πολλά άλλα.

Με απλά λόγια, το Opex αναφέρεται στα χρήματα που δαπανήθηκαν για την ομαλή λειτουργία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρείας. Γενικά αναφέρεται ως «Κόστος OPEX» και αποτελεί το κύριο μέλημα της διοίκησης της εταιρείας να μειώσει το ίδιο χωρίς να επηρεάσει την ποιότητα του προϊόντος και να παραμείνει μπροστά από τους ανταγωνιστές. Λειτουργικά έξοδα είναι το άθροισμα όλων των εξόδων εκτός από το κόστος πωληθέντων αγαθών, τόκους, φόρους και μη μετρητά, όπως αποσβέσεις και αποσβέσεις στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.

Παρακάτω είναι τα κορυφαία 15 περισσότερα παραδείγματα λειτουργικών εξόδων (OPEX) -

 1. Μισθοί που καταβάλλονται στους Εργαζομένους
 2. Ενοίκιο
 3. ΑΣΦΑΛΙΣΗ
 4. Λογαριασμοί κοινής ωφελείας
 5. Έξοδα διαχειριστή γραφείου
 6. Επισκευές & συντήρηση
 7. Εκτύπωση & Χαρτικά
 8. Φόροι ιδιοκτησίας
 9. Άμεσο κόστος υλικού
 10. Κόστος διαφήμισης
 11. Κόστος ψυχαγωγίας
 12. Κόστος ταξιδιού
 13. Μεταφορά
 14. Έξοδα τηλεφώνου
 15. Εξοδα πωλήσεως

Ας συζητήσουμε καθένα από αυτά με λίγο περισσότερη λεπτομέρεια.

Τα πιο κοινά παραδείγματα λειτουργικών εξόδων (OPEX)

Λειτουργικά έξοδα βάσει αποζημίωσης (OPEX)

 • Μισθοί - Μισθοί που καταβάλλονται στους υπαλλήλους της εταιρείας και είναι ένα από τα πιο κρίσιμα έξοδα για οποιαδήποτε εταιρεία έχει καθοριστεί στη φύση. Περιλαμβάνει δωρεά, σύνταξη, pf, κ.λπ.
 • Επίδομα ενοικίασης σπιτιού : Αναφέρεται στο επίδομα που δίνει ο εργοδότης στον υπάλληλο για διαμονή σε σπίτι με ενοίκιο. Αποτελεί μέρος του CTC στον υπάλληλο και μπορεί να ζητηθεί από την εταιρεία.

Σχετικά με το Office OPEX

Αυτά είναι τα καθημερινά έξοδα της εταιρείας για την ομαλή λειτουργία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 • Ενοικίαση : αναφέρεται στα ενοίκια που καταβάλλονται στον ιδιοκτήτη για τη χρήση των χώρων για επαγγελματική χρήση. Γενικά πραγματοποιείται κάθε μήνα και είναι ένα σταθερό κόστος για την εταιρεία.
 • Ασφάλιση : Αναφέρεται στο ποσό που καταβάλλεται στην ασφαλιστική εταιρεία για την ομαδική ασφάλιση των υπαλλήλων για οποιοδήποτε είδος έκτακτης ανάγκης. Δεδομένου ότι αυτή η δαπάνη πραγματοποιείται προς όφελος των εργαζομένων, είναι μια λειτουργική δαπάνη για την εταιρεία να τους διατηρεί κίνητρα παρέχοντας ασφάλεια και προστασία.
 • Utility Bills : Αναφέρεται σε ηλεκτρικό ρεύμα, χρεώσεις διαδικτύου, λογαριασμούς κινητής τηλεφωνίας κ.λπ. Είναι μια μηνιαία δαπάνη και συνήθως καθορίζεται στη φύση.
 • Office Admin Exp : Αναφέρεται στην ημερήσια δαπάνη διαχειριστή των εγκαταστάσεων, όπως στάσιμα, μικρά μετρητά, μεταφορές, μεταφορές, χρεώσεις καθαρισμού κ.λπ.
 • Επισκευές & Συντήρηση : Αναφέρεται στην περιοδική συντήρηση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων, εγκαταστάσεων και μηχανημάτων, καθώς και επίπλων και φωτιστικών της εταιρείας για να διατηρούνται τα ίδια σε καλή κατάσταση.
 • Εκτύπωση & Χαρτικά : Πρόκειται για μια ρουτίνα που πραγματοποιείται καθημερινά στους χώρους του γραφείου κατά την εκτύπωση εγγράφων κ.λπ.
 • Φόροι ιδιοκτησίας : Αναφέρεται σε έξοδα που καταβάλλονται στις αρχές για την ιδιοκτησία και τη χρήση για εμπορική χρήση.
 • Άμεσο κόστος υλικού : Αναφέρεται στις αγορές άμεσων υλικών που απαιτούνται για την παραγωγή του προϊόντος και τελικά πωλούν το ίδιο στον τελικό χρήστη. Δεδομένου ότι είναι ένα σημαντικό άμεσο κόστος στο προϊόν, η εταιρεία δεν μπορεί να το αποφύγει. Πρέπει να καταβάλλεται σε συνεχή βάση.

Έξοδα πωλήσεων και μάρκετινγκ (OPEX) n

Αναφέρεται στα έξοδα που προκύπτουν για τη δημιουργία επιχειρήσεων για την εταιρεία και την επέκταση των υπαρχουσών δραστηριοτήτων της. Περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • Κόστος διαφήμισης : Κόστος για την αγορά του προϊόντος της εταιρείας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή σε τηλεοπτικά κανάλια. Είναι λειτουργικό κόστος για την εταιρεία να παραμείνει στην επιχείρηση και να ανταγωνιστεί αποτελεσματικά τους ομότιμους ομίλους.
 • Κόστος ψυχαγωγίας : Κόστος που προκύπτει για την ευημερία των εργαζομένων για την ψυχαγωγία τους.
 • Κόστος ταξιδιού: Κόστος που πραγματοποιείται για να ταξιδέψετε από το ένα μέρος στο άλλο για τα ανώτερα στελέχη της εταιρείας σε σχέση με τις επιχειρηματικές απαιτήσεις.
 • Μεταφορά : Αναφέρεται στην αποζημίωση που καταβάλλεται στο προσωπικό για καθημερινά ταξίδια στο γραφείο.
 • Τηλέφωνο Exp : Αναφέρεται στα έξοδα που καταβάλλονται στον πάροχο υπηρεσιών για τη χρήση του Διαδικτύου και των κινητών τηλεφώνων των εργαζομένων στην εταιρεία.
 • Έξοδα πώλησης : Αυτό αναφέρεται στο κόστος που πραγματοποιείται για την πώληση του προϊόντος της εταιρείας στους τελικούς χρήστες με διάφορα μέσα. Μπορεί να περιλαμβάνει εκτύπωση φυλλαδίων, διοργάνωση σεμιναρίων ή εκδηλώσεων. Θα ενημερώσει τους ανθρώπους για τα οφέλη του προϊόντος.

συμπέρασμα

Τα λειτουργικά έξοδα αποτελούν σημαντικό συστατικό στοιχείο για την ανάλυση της οικονομικής θέσης της εταιρείας και τη σύγκριση τους με συναδέλφους. Η χαμηλή αναλογία λειτουργικών εξόδων δίνει στην εταιρεία τη δύναμη να επεκταθεί και να αναπτυχθεί στο μέλλον.

 • Στα αρχικά στάδια της εταιρείας, το opex θα είναι πολύ υψηλό δεδομένου ότι η εταιρεία μόλις ξεκίνησε τη λειτουργία της δαπανώντας βαριά για την υποδομή, το ανθρώπινο κεφάλαιο και τα έξοδα μάρκετινγκ. Σταδιακά αυτός ο λόγος αρχίζει να μειώνεται όταν η εταιρεία είναι σε θέση να αποφέρει έσοδα σε μεγαλύτερη κλίμακα.
 • Ωστόσο, σε περίπτωση κρίσης ρευστότητας στην εταιρεία, το opex διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων. Τα τμήματα με υψηλότερο κόστος opex είναι κοντά και αυτά με χαμηλότερο κόστος opex συνεχίζονται.