Βιομηχανία έναντι τομέα | Κορυφαίες 6 διαφορές (με τα γραφήματα)

Διαφορά μεταξύ βιομηχανίας και τομέα

Μια συγκεκριμένη ομάδα εταιρειών ή επιχειρήσεων ονομάζεται βιομηχανία ενώ ένα πολύ τεράστιο τμήμα μιας οικονομίας ονομάζεται κλάδος και και οι δύο αυτοί όροι χρησιμοποιούνται συνήθως εναλλακτικά για να επισημάνουν την ομάδα οντοτήτων ή εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε παρόμοια τμήματα μια οικονομία ή έχουν τον ίδιο τύπο επιχείρησης.

Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι οι όροι τομέας και βιομηχανία μοιάζουν μεταξύ τους, καθώς και οι δύο όροι χρησιμοποιούνται για να δείξουν σε αυτές τις επιχειρήσεις ότι είτε ο τύπος της επιχείρησής τους είναι πανομοιότυπος είτε λειτουργεί σε ένα τμήμα.

Αυτή η διαφορά ή ας πούμε ότι η διακύμανση αφορά το ατομικό πεδίο εφαρμογής τους. Ένας τομέας θα αναφέρεται σε ένα τεράστιο τμήμα της οικονομίας, ενώ ο όρος βιομηχανία μπορεί να περιγραφεί ως μια πολύ πιο μοναδική ομάδα επιχειρήσεων ή εταιρειών. Συγκριτικά, ο όρος βιομηχανία μπορεί να οριστεί ως μια ομπρέλα που καλύπτει όλες τις εταιρείες ή οργανισμούς που ασχολούνται με μια παρόμοια σειρά επιχειρηματικών λειτουργιών ή δραστηριοτήτων.

Από την άλλη πλευρά, ο τομέας θα αναφέρεται στην ευρύτερη ταξινόμηση μιας οικονομίας και σε διάφορους τομείς. Στη βιομηχανία, πολλές εταιρείες προσφέρουν παρόμοια είδη ή επίσης αντικαθιστούν υπηρεσίες ή προϊόντα. Αντίθετα, θα μπορούσαν να συνδυαστούν πολλές βιομηχανίες σε έναν τομέα.

Βιομηχανία έναντι τομεακών γραφημάτων

Βασικές διαφορές

Οι βασικές διαφορές είναι οι εξής:

  • Το σύμπλεγμα εταιρειών που ασχολούνται με την επεξεργασία ή την παραγωγή του ίδιου ή παρόμοιου είδους υπηρεσιών ή προϊόντων ονομάζεται βιομηχανία. Ενώ το τμήμα μιας οικονομίας, στο οποίο διάφοροι ή διαφορετικοί επιχειρηματικοί τομείς που μπορούν να ταξινομηθούν, είναι γνωστός ως τομέας.
  • Η ταξινόμηση των βιομηχανιών μπορεί να γίνει με βάση μια δραστηριότητα ή τη διαδικασία που πραγματοποιούν. Αντίθετα, ο τομέας χωρίζει ολόκληρη την οικονομία σε διάφορα άλλα ή διαφορετικά τμήματα με βάση τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που αναλαμβάνουν οι εταιρείες ή οι εταιρείες.
  • Το πεδίο εφαρμογής του κλάδου, όπως αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα, είναι στενότερο από αυτό του κλάδου, διότι, όπως γνωρίζουμε, μπορεί να υπάρχουν εκατοντάδες ή χιλιάδες από αυτές τις βιομηχανίες σε μια οικονομία. Αντίθετα, μπορεί να υπάρχει μόνο μια χούφτα από αυτούς τους τομείς. Επιπλέον, ένας τομέας ολόκληρης της οικονομίας θα αποτελείται από εκατοντάδες ή χιλιάδες από αυτές τις βιομηχανίες.
  • Ο όρος βιομηχανία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθορισμό εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε ένα συγκεκριμένο ή συγκεκριμένο τμήμα. Σε αντίθεση με αυτό, ο όρος τομέας είναι ένας ευρύς όρος, ο οποίος θα περιλαμβάνει όλες τις βιομηχανίες που λειτουργούν σε ένα συγκεκριμένο ή συγκεκριμένο τομέα.
  • Όπως ειπώθηκε νωρίτερα, ο κλάδος είναι ένας όμιλος εταιρειών ή εταιρειών και ο τομέας είναι ένας όμιλος αυτών των βιομηχανιών.

Συγκριτικός Πίνακας Βιομηχανίας έναντι Τομέα

Βάση Βιομηχανία Τομέας
Βασικός ορισμός Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθορισμό της ομάδας οργανισμών ή επιχειρήσεων που ασχολούνται με την παραγωγή συναφών ή παρόμοιων προϊόντων ή αγαθών.

Είναι επίσης μια ομάδα πολλών κατασκευαστικών εταιρειών ή επιχειρήσεων μιας οικονομίας με βάση τις επιχειρηματικές δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν. Το όνομα της βιομηχανίας θα βασίζεται στην υπηρεσία ή το προϊόν στο οποίο ασχολείται η εταιρεία ή η εταιρεία.

Μπορεί να περιγραφεί ως διαίρεση ολόκληρης της οικονομίας, η οποία μπορεί να αποτελείται από επιχειρηματικούς ομίλους που ασχολούνται με συναφείς ή παρόμοιες υπηρεσίες ή προϊόντα.

Περαιτέρω, μπορεί να ειπωθεί ότι είναι το υποσύνολο ολόκληρης της οικονομίας, όπου οι οντότητες ή οι εταιρείες θα μοιράζονται τα ίδια ή παρόμοια χαρακτηριστικά, όπως οι διαδικασίες ή η σειρά προϊόντων ή οι λειτουργικές δραστηριότητες που είναι πανομοιότυπες.

Βάση κατηγοριοποίησης Για την κατηγοριοποίηση της βιομηχανίας, η μέθοδος που ακολουθείται θα είναι η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η μέθοδος κατηγοριοποίησης του τομέα είναι οι ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.
Πεδίο εφαρμογής Δεδομένου ότι περιλαμβάνει μόνο μια συγκεκριμένη διαδικασία, το πεδίο εφαρμογής είναι περιορισμένο. Δεδομένου ότι σχετίζεται με επιχειρηματικές δραστηριότητες, τότε το πεδίο εφαρμογής του γίνεται ευρύτερο.
Φόρμα / Ομάδα Το σύμπλεγμα της βιομηχανίας μπορεί να διαμορφωθεί μέσω διαφορετικών εταιρειών. Βιομηχανίες, όταν συνδυάζονται μορφές τομέα.
Υπο-τύποι / Ταξινόμηση 1) Μεταποιητική βιομηχανία

2) Εξορυκτική βιομηχανία

3) Κατασκευαστική βιομηχανία

4) Βιομηχανία υπηρεσιών

5) Γενετική βιομηχανία

1) Πρωτογενής τομέας - περιλαμβάνει τη γεωργία, τη δασοκομία κ.λπ.

2) Δευτερεύων τομέας - Αποτελείται από όλες τις μεταποιητικές βιομηχανίες.

3) Τριτογενής τομέας - Υπηρεσίες υποστήριξης όπως Τραπεζικές εργασίες, μεταφορές κ.λπ.

4) Τεταρτογενής τομέας - Εκπαίδευση, Έρευνα κ.λπ.

Παραδείγματα Το βιομηχανικό παράδειγμα είναι σαν τον χρηματοπιστωτικό τομέα που μπορεί να χωριστεί σε διάφορους άλλους κλάδους, όπως εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων ή εταιρείες ασφάλισης ζωής ή μεσιτικές εταιρείες. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα του τομέα βασικών ή πρώτων υλών, που είναι το τμήμα της οικονομίας στην οποία οι επιχειρήσεις ή οι εταιρείες ασχολούνται με την επιχειρηματική δραστηριότητα της επεξεργασίας, της εξερεύνησης και της πώλησης αυτών των βασικών υλικών όπως ασήμι, χρυσός ή αλουμίνιο, που χρησιμοποιούνται από τους άλλους τομείς αυτής της οικονομίας.

συμπέρασμα

Μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι η βιομηχανία είναι ένας στενότερος όρος και είναι ένα υποσύνολο του ευρύτερου όρου, ο οποίος είναι γνωστός ως τομέας. Οι οικονομολόγοι και οι επενδυτές μελετούν αυτούς τους τομείς και κλάδους με στόχο την καλύτερη κατανόησή τους, ποιος κλάδος ή τομέας θα συμβάλει στην ανάπτυξη και την πρόοδο ολόκληρης της οικονομίας και ποιοι μεταξύ τους θα αποδειχθούν εξαιρετικά κερδοφόροι.

Περαιτέρω, μπορεί να γίνει σύγκριση μεταξύ των εταιρειών ή των εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε μια συγκεκριμένη ή συγκεκριμένη βιομηχανία για να προσδιορίσουν ποια εταιρεία ή εταιρεία θα παρέχει ή αναμένεται να αποφέρει τις αποδόσεις στους επενδυτές.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι μπορείτε να βρείτε ορισμένες καταστάσεις στις οποίες και οι δύο όροι αντιστρέφονται. Όμως, η γενική ιδέα θα παραμείνει η ίδια: το ένα σπάει ολόκληρη την οικονομία σε μερικά συγκεκριμένα τμήματα, ενώ το άλλο υποδιαιρεί αυτά σε πιο συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Στην κεφαλαιαγορά, η γενικά αποδεκτή ορολογία - μια βιομηχανία - πιο συγκεκριμένη και ένας τομέας ως ευρύτερη ταξινόμηση. 


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found