Λογιστική ιδέα (Ορισμός) | Οδηγός για 12 κορυφαίες έννοιες

Τι είναι οι λογιστικές έννοιες;

Οι λογιστικές έννοιες είναι οι βασικοί κανόνες, παραδοχές και προϋποθέσεις που καθορίζουν τις παραμέτρους και τους περιορισμούς εντός των οποίων λειτουργεί η λογιστική. Με άλλα λόγια, οι λογιστικές έννοιες είναι οι γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές, οι οποίες αποτελούν τη θεμελιώδη βάση της σύνταξης της καθολικής μορφής οικονομικών καταστάσεων με συνέπεια.

Στόχοι των λογιστικών εννοιών

 • Ο κύριος στόχος είναι να επιτευχθεί ομοιομορφία και συνέπεια στη σύνταξη και τη διατήρηση των οικονομικών καταστάσεων.
 • Λειτουργεί ως η βασική αρχή, η οποία βοηθά τους λογιστές στην προετοιμασία και τη συντήρηση των επιχειρηματικών αρχείων.
 • Στοχεύει στην επίτευξη μιας κοινής κατανόησης των κανόνων ή των υποθέσεων που πρέπει να ακολουθούνται από όλους τους τύπους οντοτήτων, διευκολύνοντας έτσι συνολικές και συγκρίσιμες χρηματοοικονομικές πληροφορίες.

Κορυφαίες 12 λογιστικές έννοιες

Παρακάτω αναφέρονται οι γενικά αποδεκτές λογιστικές έννοιες που χρησιμοποιούνται ευρέως σε όλο τον κόσμο.

# 1 - Έννοια οντοτήτων

Το Entity concept είναι μια έννοια που σας εξηγεί ότι η επιχείρησή σας είναι διαφορετική από εσάς. Σας λέει ότι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και ο ιδιοκτήτης είναι δύο ξεχωριστές οντότητες. Το καταστατικό αναγνωρίζει την οντότητα ως τεχνητό πρόσωπο. Η οικονομική οντότητα οφείλει να προετοιμάσει το δικό της σύνολο οικονομικών καταστάσεων και να καταγράψει τις επιχειρηματικές της συναλλαγές αναλόγως.

# 2 - Έννοια μέτρησης χρημάτων

Η έννοια της μέτρησης χρημάτων αναφέρει ότι μόνο αυτές οι συναλλαγές καταγράφονται και επιμετρώνται σε νομισματικούς όρους. Με απλά λόγια, μόνο οι οικονομικές συναλλαγές καταγράφονται σε βιβλία λογαριασμών.

# 3 - Έννοια περιοδικότητας

Η έννοια της περιοδικότητας δηλώνει ότι η οντότητα ή η επιχείρηση πρέπει να πραγματοποιήσει τη λογιστική για μια συγκεκριμένη περίοδο, συνήθως το οικονομικό έτος. Η περίοδος σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων μπορεί να κυμαίνεται από μηνιαία έως τριμηνιαία έως ετησίως. Βοηθά στον εντοπισμό τυχόν αλλαγών που συμβαίνουν σε διαφορετικές περιόδους.

# 4 - Accrual Concept

Σύμφωνα με την Accrual Accounting, η συναλλαγή καταγράφεται σε εμπορική βάση. Με άλλα λόγια, οι συναλλαγές πρέπει να καταγράφονται όταν και όταν πραγματοποιούνται, όχι ως και όταν τα μετρητά εισπράττονται ή καταβάλλονται, και για την περίοδο στην οποία αφορά η συναλλαγή.

# 5 - Αντιστοίχιση έννοιας

Η ιδέα που ταιριάζει συνδέεται με την έννοια Περιοδικότητα και την έννοια της Accrual. Η αντιστοίχιση έννοια δηλώνει ότι η περίοδος για την οποία έχει ληφθεί υπόψη το εισόδημα, η οικονομική οντότητα πρέπει να λογοδοτεί μόνο για τα έξοδα που σχετίζονται με αυτήν την περίοδο. Αυτό σημαίνει ότι η οικονομική οντότητα πρέπει να καταγράφει έσοδα και έξοδα για την ίδια περίοδο.

# 6 - Πηγαίνοντας ανησυχία έννοια

Η ιδέα του Going ανησυχίας είναι μια υπόθεση ότι η επιχείρηση θα συνεχίζεται σε συνεχή βάση. Έτσι, τα λογιστικά βιβλία για την οικονομική οντότητα προετοιμάζονται έτσι ώστε η επιχείρηση να συνεχιστεί για τα επόμενα χρόνια.

# 7 - Έννοια κόστους

Η έννοια του κόστους δηλώνει ότι κάθε περιουσιακό στοιχείο που καταγράφει η οντότητα θα καταγράφεται στην ιστορική αξία κόστους, δηλαδή, το κόστος κτήσης του περιουσιακού στοιχείου.

# 8 - Έννοια της πραγματοποίησης

Αυτή η έννοια σχετίζεται με την έννοια του κόστους. Η έννοια της πραγματοποίησης δηλώνει ότι η οικονομική οντότητα θα πρέπει να καταγράφει ένα περιουσιακό στοιχείο στο κόστος έως και αν δεν έχει πραγματοποιηθεί η ρευστοποιήσιμη αξία του περιουσιακού στοιχείου. Πρακτικά, θα είναι σωστό να πούμε ότι η οντότητα θα καταγράψει την πραγματική αξία του περιουσιακού στοιχείου μόλις το περιουσιακό στοιχείο πωληθεί ή διατεθεί, ανάλογα με την περίπτωση.

# 9 - Διπλή έννοια

Αυτή η ιδέα είναι η ραχοκοκαλιά του συστήματος λογιστικής διπλής εισόδου. Αναφέρει ότι κάθε συναλλαγή έχει δύο πτυχές, χρεωστική και πίστωση. Η οικονομική οντότητα πρέπει να καταγράφει κάθε συναλλαγή και να εφαρμόζει και τα δύο στοιχεία χρέωσης και πίστωσης.

# 10 - Συντηρητισμός

Αυτή η έννοια του συντηρητισμού δηλώνει ότι η οντότητα πρέπει να προετοιμάσει και να συντηρήσει το λογιστικό της βιβλίο σε συνετή βάση. Ο Συντηρητισμός λέει ότι η οντότητα πρέπει να προβλέψει τυχόν αναμενόμενες απώλειες ή έξοδα. Ωστόσο, δεν αναγνωρίζει τα αναμενόμενα μελλοντικά έσοδα.

# 11 - Συνοχή

Οι λογιστικές πολιτικές ακολουθούνται με συνέπεια για να επιτευχθεί η πρόθεση σύγκρισης των οικονομικών καταστάσεων διαφόρων περιόδων ή για το θέμα των πολλαπλών οντοτήτων.

# 12 - Υλικό

Η έννοια της ουσιαστικότητας εξηγεί ότι οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να δείχνουν όλα τα στοιχεία που έχουν σημαντική οικονομική επίδραση στην επιχείρηση. Επιτρέπει να αγνοήσουμε τις άλλες έννοιες εάν το στοιχείο που θα αποκαλυφθεί έχει ασήμαντο αντίκτυπο στην επιχείρηση της οντότητας και οι προσπάθειες που συνεπάγονται για την καταγραφή του ίδιου δεν αξίζουν.

Σημασία της λογιστικής έννοιας

 • Η σημασία της λογιστικής έννοιας είναι ορατή στο γεγονός ότι η εφαρμογή της εμπλέκεται σε κάθε βήμα μιας καταγραφής μιας χρηματοοικονομικής συναλλαγής της οντότητας.
 • Ακολουθώντας τις γενικά αποδεκτές λογιστικές έννοιες βοηθάτε στην εξοικονόμηση χρόνου, προσπαθειών και ενέργειας των λογιστών, καθώς το πλαίσιο έχει ήδη καθοριστεί.
 • Βελτιώνει την ποιότητα των οικονομικών καταστάσεων και αναφορών σε σχέση με την κατανόηση, την αξιοπιστία, τη συνάφεια και τη συγκρισιμότητα τέτοιων οικονομικών καταστάσεων και αναφορών.

Λογιστική έννοια έναντι σύμβασης

Σε κοινή γλώσσα, οι λογιστικές έννοιες και οι λογιστικές συμβάσεις χρησιμοποιούνται εναλλακτικά. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετές διαφορές και στους δύο αυτούς όρους.

Λογιστικές έννοιες Λογιστική Σύμβαση
Αναφέρεται σε ένα σύνολο κανόνων και υποθέσεων που πρέπει να ακολουθούνται κατά την καταγραφή χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Αυτό αναφέρεται σε γενικά αποδεκτές πρακτικές που ακολουθούνται από τους λογιστές.
Οι λογιστικοί φορείς της χώρας καθορίζουν τους κανόνες και τις παραδοχές που πρέπει να ακολουθούνται, γενικά σύμφωνα με τις διεθνώς αποδεκτές λογιστικές πολιτικές. Οι συμβάσεις είναι βασικά οι σιωπηρές λογιστικές πρακτικές που ακολουθούνται από μια οντότητα. Το ίδιο δεν διέπεται από καμία λογιστική αρχή. Ωστόσο, υπάρχει μια γενική συμφωνία μεταξύ των λογιστικών φορέων για την αποδοχή των συμβάσεων στην πράξη.
Να ακολουθείτε σε κάθε βήμα της καταγραφής των συναλλαγών της επιχείρησης. Να ακολουθηθεί κατά τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων της οντότητας.
Είναι μια θεωρητική προσέγγιση για την προετοιμασία και συντήρηση βιβλίων λογαριασμών. Είναι μια διαδικαστική προσέγγιση που ετοιμάζεται σε εικονογραφημένα βιβλία.

Πλεονεκτήματα

 • Λεπτομερείς και ακριβείς οικονομικές πληροφορίες παρέχουν σαφώς πληροφορίες για το περιουσιακό στοιχείο, δηλαδή. τις υποχρεώσεις της οντότητας ·
 • Χρήσιμες πληροφορίες για να βοηθήσουν τη διοίκηση της οντότητας να λάβει οικονομική απόφαση.
 • Παρέχετε οικονομικές πληροφορίες στους επενδυτές και δείξτε την οικονομική κατάσταση της οντότητας.
 • Μια σαφής κατανόηση του τρόπου καταγραφής κάθε συναλλαγής της επιχείρησης.
 • Ομοιόμορφα αποδεκτή οικονομική έκθεση - η οποία βοηθά στην καλύτερη κατανόηση των οικονομικών πληροφοριών.

Μειονεκτήματα

 • Σε περίπτωση που η λογιστική ιδέα δεν ακολουθείται σε κάθε βήμα της καταγραφής της χρηματοοικονομικής συναλλαγής,
  • Οι πιθανότητες παράλειψης και ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών αναφορών αυξάνονται.
  • Δύσκολο να εντοπιστεί πού έχει γίνει ο αποκλεισμός.
  • Λανθασμένες αναφερόμενες χρηματοοικονομικές συναλλαγές οδηγούν σε ζητήματα ερμηνείας και ανάλυσης χρηματοοικονομικών πληροφοριών.
  • Η οικονομική έκθεση δεν είναι πλέον αξιόπιστη.
 • Εκτοπίζει το πεδίο για την καταγραφή μη χρηματικών συναλλαγών
 • Δεν προβλέπει αναφορά συναλλαγών που δεν είναι σημαντικές. Ωστόσο, το επίπεδο σημαντικότητας είναι διαφορετικό για διαφορετικές οντότητες, και έτσι μπορεί να καταστρέψει την πτυχή συγκρισιμότητας της οικονομικής κατάστασης διαφόρων οντοτήτων.
 • Δεδομένου ότι δεν επιτρέπει την αναγνώριση περιουσιακών στοιχείων στις ρευστοποιήσιμες αξίες της, οι οικονομικές καταστάσεις δεν παρέχουν την πραγματική εικόνα της οικονομικής κατάστασης της οντότητας

συμπέρασμα

Οι λογιστικές έννοιες είναι οι γενικά αποδεκτοί κανόνες και παραδοχές που βοηθούν τους λογιστές στη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων. Παρέχει το πλαίσιο για την καταγραφή των χρηματοοικονομικών συναλλαγών της επιχείρησης. Σε απλούς όρους, αποτελούν τα θεμελιώδη δομικά στοιχεία του λογιστικού συστήματος, με πρωταρχικό στόχο την παροχή ομοιόμορφων και συνεπών χρηματοοικονομικών πληροφοριών σε σχετικούς επενδυτές και σε όλους τους ενδιαφερόμενους.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found