Αποθεματικό επανεκτίμησης (Σημασία, λογιστική μεταχείριση)

Τι είναι το αποθεματικό επανεκτίμησης;

Το αποθεματικό επανεκτίμησης είναι ένα αποθεματικό χωρίς μετρητά που δημιουργείται για να αντικατοπτρίζει την πραγματική αξία του περιουσιακού στοιχείου όταν η αγοραία αξία της συγκεκριμένης κατηγορίας περιουσιακού στοιχείου είναι λίγο πολύ από την αξία αυτού του περιουσιακού στοιχείου στο οποίο καταχωρείται στα λογιστικά βιβλία. Οποιαδήποτε αύξηση της αξίας θα πιστωθεί (αύξηση του αποθεματικού a / c) σε αυτόν τον λογαριασμό και οποιαδήποτε μείωση της αξίας θα χρεωθεί (μείωση του αποθεματικού a / c) στον λογαριασμό.

Ο σκοπός αυτού του αποθεματικού είναι να αντικατοπτρίζει και να λαμβάνει υπόψη στα βιβλία, την πραγματική και εύλογη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου. Εξαιρείται ρητά από τα δωρεάν αποθεματικά, και ως εκ τούτου αυτό το αποθεματικό δεν είναι διαθέσιμο για διανομή μερισμάτων στους μετόχους.

Λογιστική θεραπεία

 • Ένας λογαριασμός αποθεματικού επανεκτίμησης πιστώνεται όταν η αγοραία αξία του περιουσιακού στοιχείου είναι μεγαλύτερη από την καταγεγραμμένη αξία στα βιβλία και το αντίστροφο.
 • Η επανεκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων διαφέρει ανάλογα με την λογιστική πολιτική που ακολουθείται, δηλαδή το US GAAP και τα ΔΠΧΠ. Η μέθοδος επανεκτίμησης που ακολουθείται από αυτές τις δύο πολιτικές διαφέρει με τον ακόλουθο τρόπο.
  • Το US GAAP ακολουθεί το Μοντέλο Κόστους για την αποτίμηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων όπου μεταφέρεται γενικά στο ιστορικό κόστος μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις. Οποιαδήποτε προς τα κάτω προσαρμογή λόγω απώλειας απομείωσης λαμβάνεται υπόψη μόνο και οι ανοδικές προσαρμογές αγνοούνται. Δεν υπάρχει λογαριασμός αποθεματικού επανεκτίμησης και η προς τα κάτω προσαρμογή, η οποία είναι απομείωση του περιουσιακού στοιχείου, μειώνει άμεσα την αξία ενός περιουσιακού στοιχείου. Η ζημιά αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.
  • Το Δ.Π.Χ.Α. ακολουθεί το μοντέλο επανεκτίμησης, όπου τόσο οι ανοδικές όσο και οι πτωτικές προσαρμογές στην αξία του περιουσιακού στοιχείου αντικατοπτρίζονται σε αυτούς τους λογαριασμούς. Σε περίπτωση διάθεσης ενός περιουσιακού στοιχείου που επανεκτιμάται, εάν πωλείται με κέρδος, το ποσό που βρίσκεται στο αποθεματικό επανεκτίμησης του περιουσιακού στοιχείου μεταφέρεται στον λογαριασμό Γενικής Αποθεματικής. Μόλις το ίδιο μεταφερθεί στον λογαριασμό General Reserve, είναι διαθέσιμο για τη διανομή μερισμάτων στους μετόχους.
 • Εάν το περιουσιακό στοιχείο πωλείται με ζημία, οποιοδήποτε ποσό στο αποθεματικό μειώνεται στην έκταση της ζημιάς. Το υπόλοιπο, εάν υπάρχει, στο αποθεματικό επανεκτίμησης μεταφέρεται στον λογαριασμό General Reserve.

Διαφορά μεταξύ αποθεματικού επανεκτίμησης και αποθεματικού κεφαλαίου

 1. Η κύρια διαφορά είναι ότι το αποθεματικό επανεκτίμησης έχει δημιουργηθεί για να αντιπροσωπεύει αύξηση / μείωση της αξίας ορισμένων στοιχείων ενεργητικού. Το αποθεματικό κεφαλαίου δημιουργείται για τη χρηματοδότηση μελλοντικών έργων για επέκταση επιχειρήσεων ή για την κάλυψη απρόβλεπτων επιχειρηματικών απαιτήσεων. Και, τα αποθεματικά κεφαλαίου δημιουργούνται από μη λειτουργικές δραστηριότητες, όπως κέρδος που προκύπτει από την πώληση παγίων περιουσιακών στοιχείων, πώληση επενδύσεων, έκδοση μετοχών σε ασφάλιστρο κ.λπ.
 2. Ορισμένα κέρδη υποχρεωτικά πρέπει να γνωστοποιούνται στο αποθεματικό κεφαλαίου, όπως το μετοχικό ασφάλιστρο (μετοχές που εκδίδονται σε ασφάλιστρο) Αντιθέτως, ορισμένα κέρδη μπορεί να μεταφερθούν στο αποθεματικό κεφαλαίου κατά την κρίση της διοίκησης, όπως κέρδος από την πώληση παγίων περιουσιακών στοιχείων ή επενδύσεων. Αντίθετα, το αποθεματικό επανεκτίμησης δημιουργείται από την αύξηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων σε σύγκριση με την καταγεγραμμένη αξία του στα βιβλία.
 3. Τα αποθεματικά κεφαλαίου μεταφέρονται στον Ισολογισμό έως ότου χρηματοδοτηθούν τα μελλοντικά έργα ή για τη χρηματοδότηση των απρόβλεπτων επιχειρηματικών απαιτήσεων. Αντιθέτως, τα αποθεματικά επανεκτίμησης μεταφέρονται στον Ισολογισμό έως ότου απορριφθεί το περιουσιακό στοιχείο.
 4. Η κατανόηση των ομοιοτήτων μεταξύ των δύο θα ρίξει επίσης φως στα χαρακτηριστικά των δύο αποθεματικών. Μία από τις ομοιότητες μεταξύ των δύο αποθεματικών είναι ότι και τα δύο αποθεματικά δεν δημιουργούνται από κέρδη από τις συνήθεις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Ως εκ τούτου, και τα δύο αυτά αποθεματικά δεν μπορούν να αντανακλούν τη λειτουργική αποτελεσματικότητα της εταιρείας.

Πώς δημιουργείται;

Το αποθεματικό επανεκτίμησης δημιουργείται από αλλαγές στην αξία συγκεκριμένων κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων. Οποιαδήποτε αύξηση στην αξία ενός περιουσιακού στοιχείου από την αξία που καταγράφεται στα βιβλία θα αυξήσει το αποθεματικό και το αντίστροφο. Υπάρχουν διαφορετικές μέθοδοι αποτίμησης του περιουσιακού στοιχείου κατά την ημερομηνία επανεκτίμησης, ανάλογα με την λογιστική πολιτική που ακολουθείται. Η μέθοδος ευρετηρίου και τρέχουσας τιμής αγοράς είναι οι δύο πιο συχνά χρησιμοποιούμενες μέθοδοι Η συχνότητα επανεκτίμησης εξαρτάται από τις αλλαγές στην εύλογη αξία του περιουσιακού στοιχείου. Εάν η εύλογη αξία του περιουσιακού στοιχείου αλλάξει ουσιαστικά από τη λογιστική αξία, τότε η αναπροσαρμογή του περιουσιακού στοιχείου είναι κατάλληλη και γίνεται με τη σωστή μέθοδο ανάλογα με την κατηγορία περιουσιακών στοιχείων.

Διαφορά μεταξύ του αποθεματικού επανεκτίμησης και του πλεονάσματος επανεκτίμησης

 1. Το πλεόνασμα αναπροσαρμογής είναι το ποσό που απομένει μετά την προσαρμογή για απώλεια κατά την απόρριψη του επανεκτιμημένου περιουσιακού στοιχείου. Ως εκ τούτου, το πλεόνασμα επανεκτίμησης προκύπτει μόνο μετά την απόρριψη ενός περιουσιακού στοιχείου. Το πλεόνασμα επανεκτίμησης μεταφέρεται στον λογαριασμό General Reserve, ο οποίος στη συνέχεια διατίθεται για διανομή στους μετόχους ως μέρισμα.
 2. Το αποθεματικό επανεκτίμησης είναι η ανοδική και καθοδική προσαρμογή της αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου, που πραγματοποιείται ανάλογα με τις σημαντικές αλλαγές στην αξία του περιουσιακού στοιχείου. Αυτό το αποθεματικό δεν είναι διαθέσιμο για τη διανομή μερισμάτων στους μετόχους.

συμπέρασμα

Η ουσία του αποθεματικού επανεκτίμησης, όπως μπορεί να εκτιμηθεί από την παραπάνω συζήτηση, αντικατοπτρίζει τη σωστή και εύλογη αξία του περιουσιακού στοιχείου, ακόμη και σε περίπτωση ανοδικών προσαρμογών στην αξία ενός περιουσιακού στοιχείου. Δεδομένου ότι η λογιστική της ανοδικής προσαρμογής στην αξία ενός περιουσιακού στοιχείου δεν είναι ένα μέσο κέρδος, το ίδιο δεν μπορεί να αναγνωριστεί ως εισόδημα, αλλά εμφανίζεται στον λογαριασμό του αποθεματικού επανεκτίμησης και οποιαδήποτε μεταγενέστερη καθοδική προσαρμογή θα μειώσει ανάλογα αυτόν τον λογαριασμό.

Ως εκ τούτου, αυτός ο λογαριασμός διασφαλίζει ότι η κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων δεν διαταράσσεται από αλλαγές στην αξία του περιουσιακού στοιχείου κατά τη διάρκεια ζωής του περιουσιακού στοιχείου. Η ζημιά από την πώληση του περιουσιακού στοιχείου θα αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων μόνο μετά την προσαρμογή του στο αποθεματικό επανεκτίμησης. κέρδος, εάν υπάρχει, αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.