Λογιστικοί λόγοι (τύποι, παραδείγματα) | Κορυφαίοι 4 τύποι

Τι είναι οι Λογιστικοί Λόγοι;

Οι λογιστικοί δείκτες είναι οι λόγοι που δείχνουν την απόδοση της εταιρείας συγκρίνοντας διάφορα διαφορετικά στοιχεία από τις οικονομικές καταστάσεις, συγκρίνοντας τα αποτελέσματα / απόδοση της εταιρείας κατά την τελευταία περίοδο, υποδεικνύει τη σχέση μεταξύ δύο λογιστικών στοιχείων όπου οι αναλύσεις οικονομικών καταστάσεων γίνονται χρησιμοποιώντας ρευστότητα, λόγοι φερεγγυότητας, δραστηριότητας και κερδοφορίας.

Υπάρχουν 4 βασικοί τύποι λογιστικών δεικτών -

  1. Αναλογία ρευστότητας
  2. Αναλογία κερδοφορίας
  3. Αναλογία μόχλευσης
  4. Λόγοι δραστηριότητας

Ας συζητήσουμε λεπτομερώς καθένα από αυτά -

Τύποι λογιστικών αναλογιών με τύπους

Υπάρχουν τέσσερις τύποι λογιστικών αναλογιών με τύπους

# 1 - Αναλογίες ρευστότητας

Αυτός ο τύπος λογιστικού λόγου πρώτου τύπου χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της θέσης ρευστότητας της εταιρείας. Χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της ικανότητας πληρωμής της εταιρείας προς τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Ένας υψηλός δείκτης ρευστότητας δείχνει ότι η ταμειακή θέση της εταιρείας είναι καλή. Η αναλογία ρευστότητας 2 ή περισσότερων είναι αποδεκτή.

Τρέχουσα αναλογία

Η τρέχουσα αναλογία χρησιμοποιείται για τη σύγκριση των τρεχουσών περιουσιακών στοιχείων με τις τρέχουσες υποχρεώσεις της επιχείρησης. Αυτός ο λόγος δείχνει εάν η εταιρεία μπορεί να τακτοποιήσει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της.

Τρέχουσα αναλογία = Τρέχον ενεργητικό / Τρέχουσες υποχρεώσεις

Τα τρέχοντα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν μετρητά, αποθέματα, εμπορικές απαιτήσεις, άλλα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία κ.λπ. Οι τρέχουσες υποχρεώσεις περιλαμβάνουν εμπορικές υποχρεώσεις και άλλες τρέχουσες υποχρεώσεις.

Παράδειγμα

Η ABC Corp. έχει τα ακόλουθα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις στον ισολογισμό της.

Τρέχον ενεργητικό = βραχυπρόθεσμο κεφάλαιο + χρεώστες + μετοχές + μετρητά και τράπεζα = 10.000 $ + 95.000 $ + 50.000 $ + 15.000 $ = 170.000 $.

Τρέχουσες υποχρεώσεις = Ομόλογα + Εμπορικές υποχρεώσεις + Τραπεζική υπερανάληψη = 50.000 $ + 40.000 $ + 40.000 $ = 130.000 $

Τρέχουσα αναλογία = 170.000 $ / 130.000 $ = 1.3

Γρήγορη αναλογία

Το Quick Ratio είναι το ίδιο με τον τρέχοντα λόγο, εκτός από το ότι λαμβάνει υπόψη μόνο τα γρήγορα περιουσιακά στοιχεία που είναι εύκολο να ρευστοποιηθούν. Ονομάζεται επίσης αναλογία δοκιμής οξέος

Γρήγορη αναλογία = Γρήγορα περιουσιακά στοιχεία / Τρέχουσες υποχρεώσεις

Τα Γρήγορα Στοιχεία εξαιρούν Αποθέματα και προπληρωμένα έξοδα.

Αναλογία μετρητών

Το Cash Ratio λαμβάνει υπόψη μόνο τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που είναι άμεσα διαθέσιμα για ρευστότητα. Η αναλογία μετρητών θεωρείται ιδανική εάν είναι 1 ή περισσότερα.

Αναλογία μετρητών = (Μετρητά + εμπορεύσιμα χρεόγραφα) / Τρέχουσες υποχρεώσεις

# 2 - Αναλογίες κερδοφορίας

Αυτός ο τύπος τύπων λογιστικής αναλογίας δείχνει την αποτελεσματικότητα της εταιρείας στη δημιουργία κερδών. Δείχνει την αποδοτικότητα της επιχείρησης σε αντιστοιχία με το απασχολούμενο κεφάλαιο.

Αναλογία μικτού κέρδους

Gross Profit Ratio συγκρίνει το μικτό κέρδος με τις καθαρές πωλήσεις της εταιρείας. Δείχνει το περιθώριο που κέρδισε η επιχείρηση πριν από τα λειτουργικά της έξοδα. Αντιπροσωπεύεται ως% των πωλήσεων. Όσο υψηλότερη είναι η αναλογία μικτού κέρδους τόσο πιο κερδοφόρα είναι η επιχείρηση.

Αναλογία μικτού κέρδους = (Μικτά κέρδη / Καθαρά έσοδα από πράξεις) X 100

Καθαρά έσοδα από λειτουργίες = Καθαρές πωλήσεις (δηλ.) Πωλήσεις (-) Επιστροφές πωλήσεων

Μικτό κέρδος = Καθαρές πωλήσεις - Κόστος πωληθέντων αγαθών

Το κόστος των πωληθέντων αγαθών περιλαμβάνει πρώτες ύλες, κόστος εργασίας και άλλα άμεσα έξοδα 

Παράδειγμα

Η Zinc Trading Corp. έχει ακαθάριστες πωλήσεις 100.000 $, απόδοση επιστροφής 10.000 $ και το κόστος πωλήσεων 80.000 $.

Καθαρές πωλήσεις = 100.000 $ - 10.000 $ = 90.000 $

Μικτό κέρδος = 90.000 $ - 80.000 $ = 10.000 $

Αναλογία μικτού κέρδους = 10.000 $ / 90.000 $ = 11.11%

Λειτουργική αναλογία

Ο λειτουργικός λόγος εκφράζει τη σχέση μεταξύ λειτουργικού κόστους και καθαρών πωλήσεων. Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης και της κερδοφορίας της.

Λειτουργικός λόγος = ((Κόστος πωληθέντων αγαθών + Λειτουργικά έξοδα) / Καθαρά έσοδα από πράξεις) X 100

Τα λειτουργικά έξοδα περιλαμβάνουν διοικητικά έξοδα, έξοδα πώλησης και διανομής, μισθολογικά έξοδα κ.λπ.

Αναλογία καθαρού κέρδους

Η καθαρή αναλογία κέρδους δείχνει τη συνολική κερδοφορία που διατίθεται για τους ιδιοκτήτες καθώς λαμβάνει υπόψη τόσο τα λειτουργικά όσο και τα μη λειτουργικά έσοδα και έξοδα. Όσο υψηλότερη είναι η αναλογία, τόσο περισσότερες αποδόσεις για τους ιδιοκτήτες. Είναι μια σημαντική αναλογία για επενδυτές και χρηματοδότες.

Αναλογία καθαρού κέρδους = (Καθαρά κέρδη μετά από φόρο / Καθαρά έσοδα) X 100
Απόδοση απασχολούμενου κεφαλαίου (ROCE)

Η ROCE δείχνει την αποτελεσματικότητα της εταιρείας σε σχέση με τη δημιουργία κερδών σε σύγκριση με τα κεφάλαια που επενδύθηκαν στην επιχείρηση. Δείχνει εάν τα κεφάλαια χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά.

Απόδοση απασχολούμενου κεφαλαίου = (Κέρδη προ τόκων και φόροι / Απασχολούμενο κεφάλαιο) X 100

Παράδειγμα

Η R&M Inc. είχε PBIT 10.000 $, συνολικά περιουσιακά στοιχεία 1.000.000 $ και υποχρεώσεις 600.000 $

Απασχολούμενο κεφάλαιο = 1.000.000 $ - 600.000 $ = 400.000 $

Απόδοση απασχολούμενου κεφαλαίου = 10.000 $ / 400.000 $ = 2,5%

ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ μεριδιο

Τα κέρδη ανά μετοχή δείχνουν τα κέρδη μιας εταιρείας σε σχέση με μία μετοχή. Είναι χρήσιμο για τους επενδυτές για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την αγορά / πώληση μετοχών καθώς καθορίζει την απόδοση της επένδυσης. Λειτουργεί επίσης ως δείκτης δήλωσης μερίσματος ή έκδοσης μετοχών. Εάν το EPS είναι υψηλό, η τιμή της μετοχής της εταιρείας θα είναι υψηλή.

Κέρδη ανά μετοχή = Κέρδος διαθέσιμο στους μετόχους μετοχών / Σταθμισμένος μέσος όρος των εκκρεμών μετοχών

# 3 - Λόγοι μόχλευσης

Αυτοί οι τύποι λογιστικών δεικτών είναι γνωστοί ως λόγοι φερεγγυότητας. Καθορίζει την ικανότητα της εταιρείας να πληρώσει για τα χρέη της. Οι επενδυτές ενδιαφέρονται για αυτήν την αναλογία, καθώς βοηθά να μάθει πώς διαλύτης η εταιρεία είναι να ανταποκριθεί στα τέλη της.

Αναλογία χρέους προς ίδια κεφάλαια

Δείχνει τη σχέση μεταξύ των συνολικών χρεών και των συνολικών ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας. Είναι χρήσιμο να μετρηθεί η μόχλευση της εταιρείας. Μια χαμηλή αναλογία δείχνει ότι η εταιρεία είναι οικονομικά ασφαλής. Ένας υψηλός λόγος δείχνει ότι η επιχείρηση κινδυνεύει καθώς εξαρτάται περισσότερο από τα χρέη για τις δραστηριότητές της. Είναι επίσης γνωστό ως λόγος μετάδοσης. Ο λόγος πρέπει να είναι το πολύ 2: 1.

Αναλογία χρέους προς ίδια κεφάλαια = Σύνολο χρεών / Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

Παράδειγμα

Η INC Corp. έχει συνολικά χρέη 10.000 $ και το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της είναι 7.000 $.

Αναλογία χρέους προς ίδια κεφάλαια = 10.000 $ / 7.000 $ = 1,4: 1

Αναλογία χρέους

Ο λόγος χρέους μετρά τις υποχρεώσεις σε σύγκριση με τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας. Η υψηλή αναλογία δείχνει ότι η εταιρεία ενδέχεται να αντιμετωπίσει προβλήματα φερεγγυότητας.

Αναλογία χρέους = Σύνολο υποχρεώσεων / Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
Ιδιότητα ιδιοκτησίας

Δείχνει τη σχέση μεταξύ του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων και των κεφαλαίων των μετόχων. Δείχνει πόσα κεφάλαια μετόχων επενδύονται στα περιουσιακά στοιχεία.

Proprietary Ratio = Κεφάλαια μετόχων / Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
Αναλογία κάλυψης τόκων

Ο δείκτης κάλυψης τόκων μετρά την ικανότητα της εταιρείας να εκπληρώσει την υποχρέωση πληρωμής τόκων. Ένας υψηλότερος λόγος δείχνει ότι η εταιρεία κερδίζει αρκετά για να καλύψει τα έξοδα τόκων της.

Αναλογία κάλυψης τόκων = Κέρδη προ τόκων και φόρων / Έξοδα τόκου

Παράδειγμα

Η Duo Inc. έχει EBIT 1.000 $ και έχει εκδώσει χρεόγραφα αξίας 10.000 $ @ 6%

Έξοδα τόκου = 10.000 $ * 6% = 600 $

Αναλογία κάλυψης τόκων = EBIT / Έξοδα τόκου = 1.000 $ / 600 $ = 1,7: 1

Έτσι, το τρέχον EBIT μπορεί να καλύψει τα έξοδα τόκων για 1,7 φορές.

# 4 - Λόγοι Δραστηριότητας / Απόδοσης

Αναλογία κύκλου εργασιών κεφαλαίου κίνησης

Καθιερώνει τη σχέση των πωλήσεων με το καθαρό κεφάλαιο κίνησης. Ένας υψηλότερος λόγος δείχνει ότι τα κεφάλαια της εταιρείας χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά.

Λόγος κύκλου εργασιών κεφαλαίου κίνησης = Καθαρές πωλήσεις / Καθαρό κεφάλαιο κίνησης
Αναλογία κύκλου εργασιών αποθέματος

Η αναλογία κύκλου εργασιών αποθέματος δείχνει τον ρυθμό με τον οποίο το απόθεμα μετατρέπεται σε πωλήσεις. Είναι χρήσιμο για την αναδιάταξη αποθέματος και για την κατανόηση του κύκλου μετατροπής.

Αναλογία κύκλου εργασιών αποθέματος = Κόστος πωληθέντων αγαθών / Μέσος όρος αποθέματος
Αναλογία κύκλου εργασιών περιουσιακών στοιχείων

Ο λόγος κύκλου εργασιών δείχνει τα έσοδα ως% της επένδυσης. Η υψηλή αναλογία δείχνει ότι η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας γίνεται καλύτερα και αποφέρει καλά έσοδα.

Αναλογία Κύκλου Εργασιών = Καθαρά Έσοδα / Στοιχεία
Αναλογία κύκλου εργασιών χρεωστών

Ο λόγος κύκλου εργασιών χρεωστών δείχνει πόσο αποτελεσματικά συλλέγεται η αξία πωλήσεων πιστωτικών από τους οφειλέτες Δείχνει τη σχέση μεταξύ των πωλήσεων πίστωσης και των αντίστοιχων απαιτήσεων.

Αναλογία κύκλου εργασιών χρεωστών = Πωλήσεις πιστώσεων / Μέσος οφειλέτης

Παράδειγμα

Η X Corp πραγματοποιεί συνολικές πωλήσεις 6.000 $ το τρέχον έτος, εκ των οποίων το 20% είναι πωλήσεις μετρητών. Οι οφειλέτες στην αρχή είναι 800 $ και στο τέλος του έτους είναι 1.600 $.

Πιστωτικές πωλήσεις = 80% των συνολικών πωλήσεων = 6.000 $ * 80% = 4.800 $

Μέσος οφειλέτης = (800 $ + 1.600 $) / 2 = 1.200 $

Αναλογία κύκλου εργασιών χρεωστών = Πωλήσεις πιστώσεων / Μέσος οφειλέτης = 4.800 $ / 1.200 $ = 4 φορές

συμπέρασμα

Οι λογιστικοί δείκτες είναι χρήσιμοι στην ανάλυση της απόδοσης και της οικονομικής θέσης της εταιρείας. Λειτουργεί ως σημείο αναφοράς και χρησιμοποιείται για σύγκριση μεταξύ βιομηχανιών και εταιρειών. Είναι κάτι παραπάνω από απλοί αριθμοί καθώς βοηθούν στην κατανόηση της σταθερότητας της εταιρείας. Βοηθά τους επενδυτές σε σχέση με την αποτίμηση των μετοχών. Για μακροοικονομική ανάλυση, οι λόγοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αλλά για να κατανοήσουμε σωστά την επιχείρηση πρέπει να γίνει σε βάθος ανάλυση.