Άμεσο κόστος υλικού (Παράδειγμα) | Υπολογίστε το άμεσο κόστος υλικού

Τι είναι το άμεσο κόστος υλικού;

Άμεσο κόστος υλικού είναι το συνολικό κόστος που βαρύνει την εταιρεία κατά την αγορά της πρώτης ύλης μαζί με το κόστος άλλων εξαρτημάτων, συμπεριλαμβανομένων των συσκευασιών, των εμπορευμάτων και του κόστους αποθήκευσης, των φόρων κ.λπ. που σχετίζονται άμεσα με την κατασκευή και παραγωγή διαφόρων προϊόντων της εταιρείας .

Συστατικά του άμεσου κόστους υλικού

 1. Κόστος πρώτων υλών : Περιλαμβάνει το κόστος που βαρύνει την εταιρεία για την απόκτηση της πρώτης ύλης που απαιτείται για την παραγωγή αγαθών.
 2. Έμμεσος φόρος : Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι έμμεσων φόρων που περιλαμβάνονται στο τιμολόγιο που καταβάλλεται στον πωλητή από τον αγοραστή των αγαθών. Έτσι, αυτά τα κόστη αποτελούν επίσης μέρος του άμεσου κόστους της εταιρείας.
 3. Εκπτώσεις : Υπάρχουν διάφοροι τύποι εκπτώσεων που προσφέρονται από τον προμηθευτή της πρώτης ύλης στον αγοραστή, όπως εκπτώσεις σε μετρητά, εκπτώσεις σε εμπόριο και εκπτώσεις σε ποσότητα. Αυτές οι εκπτώσεις μειώνουν το συνολικό κόστος του υλικού και συνεπώς αφαιρούνται κατά τον υπολογισμό του άμεσου υλικού υλικού της εταιρείας.
 4. Χρεώσεις αποστολής και αποθήκευσης : Το κόστος που επιβαρύνει την εταιρεία για το φορτίο και το κόστος αποθήκευσης περιλαμβάνονται σε αυτό το κόστος σε περίπτωση που το ίδιο συμπεριλαμβάνεται στην τιμή σύμφωνα με το τιμολόγιο ή μπορεί εύκολα να αναλογεί ανάλογα με τις μονάδες ή το βάρος της.
 5. Χρεώσεις συσκευασίας και εμπορευματοκιβωτίων : Το κόστος που βαρύνει την εταιρεία για το μη επιστρεφόμενο υλικό που χρησιμοποιείται για τη συσκευασία ή για τα εμπορευματοκιβώτια που χρησιμοποιήθηκαν για τη λήψη του υλικού από τον προμηθευτή συμπεριλαμβάνεται στα άμεσα έξοδα υλικού της εταιρείας.

Παράδειγμα υπολογισμού του άμεσου κόστους υλικού

Από τις πληροφορίες της συναλλαγής που δίνεται παρακάτω για την εταιρεία A ltd. για τον Οκτώβριο 2019, υπολογίστε το συνολικό άμεσο κόστος της εταιρείας για τον μήνα που λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2019.

 • Το συνολικό κόστος των πρώτων υλών που αγοράστηκαν: 550.000 $
 • Έμμεσοι φόροι όπως αναφέρονται στο τιμολόγιο: 70.000 $
 • Μισθοί που καταβάλλονται στους υπαλλήλους που συμμετέχουν άμεσα στις παραγωγικές δραστηριότητες της εταιρείας: 150.000 $
 • Καταβληθείσες χρεώσεις συσκευασίας και εμπορευματοκιβωτίων, όπως αναφέρεται στο τιμολόγιο: 5.000 $
 • Καταβαλλόμενο φορτίο: 7.000 $

Λύση

Το συνολικό κόστος που βαρύνει την εταιρεία σε σχέση με την πρώτη ύλη μαζί με το κόστος άλλων συστατικών που πραγματοποιήθηκαν για την αγορά του υλικού που σχετίζεται άμεσα με την κατασκευή των διαφόρων προϊόντων της εταιρείας θα γίνει μέρος του άμεσου κόστους υλικού της εταιρείας .

Στην περίπτωση της εταιρείας A ltd, όλα τα αναφερόμενα έξοδα θα συμπεριληφθούν στο άμεσο υλικό κόστος εκτός από το κόστος για την πληρωμή των μισθών στους εργαζομένους. Οι μισθοί που καταβάλλονται θα λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του άμεσου κόστους εργασίας καθώς σχετίζονται άμεσα με την κατασκευή του προϊόντος της εταιρείας. Παρόλα αυτά, το ίδιο δεν θα αποτελεί μέρος του άμεσου υλικού υλικού

 • = 550000 + 70000 + 5000 + 7000
 • = 632000

Πλεονεκτήματα

Τα διάφορα πλεονεκτήματα είναι τα εξής:

 • Ο διαχωρισμός της αξίας του άμεσου υλικού από το συνολικό κόστος υλικού που πραγματοποιεί η εταιρεία βοηθά στη γνώση ολόκληρης της πρώτης ύλης ή του άλλου κόστους για την αγορά των υλικών από την εταιρεία που σχετίζεται άμεσα με την παραγωγή των αγαθών στην εταιρεία όπου το κόστος υλικό που απομένει μετά την αφαίρεση του άμεσου κόστους υλικού από το συνολικό κόστος υλικού θα είναι ένα έμμεσο κόστος υλικού που επιβαρύνει την εταιρεία.
 • Αποτελεί βασικό συστατικό του κόστους προϊόντος της εταιρείας και το κόστος προϊόντος της εταιρείας δεν μπορεί να υπολογιστεί σε περίπτωση που το ποσό που ξοδεύεται σε άμεσο υλικό δεν είναι διαθέσιμο.

Μειονεκτήματα

Τα διάφορα μειονεκτήματα είναι τα εξής:

 • Υφίσταται ένα μέρος του κόστους υλικού όταν ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να κρίνει ότι αν το κόστος που προκύπτει είναι το άμεσο υλικό ή το έμμεσο υλικό κόστος. Εάν υπάρχει κάποιο από αυτά τα περιστατικά, τότε υπάρχουν πιθανότητες το λάθος υπολογισμένο κόστος υλικού να είναι λάθος.

Σημαντικά σημεία

Τα διαφορετικά ζωτικά σημεία είναι τα εξής:

 • Είναι μεταξύ των σημαντικών συνιστωσών του κόστους προϊόντος μιας εταιρείας, όπου το κόστος των άλλων στοιχείων κόστους του προϊόντος περιλαμβάνει το άμεσο κόστος εργασίας και τα γενικά έξοδα κατασκευής.
 • Ένα άμεσο κόστος υλικού που επιβαρύνει την εταιρεία περιλαμβάνει το ποσό που πληρώθηκε για την αγορά της πρώτης ύλης που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή, έμμεσους φόρους που καταβλήθηκαν για την πρώτη ύλη, τα έξοδα συσκευασίας και εμπορευματοκιβωτίων που καταβλήθηκαν για την προμήθεια της πρώτης ύλης, την πληρωμή των τελών μεταφοράς, κ.λπ.
 • Προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα στη διαδικασία παραγωγής και να μειωθεί το κόστος της εταιρείας, οι διαχειριστές παρακολουθούν το άμεσο κόστος που προκύπτει κατά τη διάρκεια της παραγωγής καθώς παρακολουθούν ότι ο τρόπος με τον οποίο τα αγορασμένα υλικά μετατρέπονται στα τελικά προϊόντα στην εταιρεία, εξορθολογίζοντας έτσι τη διαδικασία με πραγματοποιώντας τις απαραίτητες αλλαγές όπου απαιτείται.

συμπέρασμα

Έτσι, το άμεσο κόστος υλικού είναι μεταξύ των σημαντικών στοιχείων κόστους του προϊόντος της εταιρείας, όπου το κόστος των άλλων στοιχείων κόστους του προϊόντος περιλαμβάνει το άμεσο κόστος εργασίας και το γενικό κόστος κατασκευής το συνολικό κόστος που βαρύνει την εταιρεία σε σχέση με την πρώτη ύλη μαζί με το κόστος άλλων συστατικών πραγματοποιήθηκε για την αγορά του υλικού που σχετίζεται άμεσα με την κατασκευή των διαφόρων προϊόντων της εταιρείας.