Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος (Ορισμός, Παράδειγμα) | Πώς να υπολογίσετε;

Ορισμός αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος είναι ένα στοιχείο του ισολογισμού που μπορεί είτε να είναι μια υποχρέωση είτε ένα περιουσιακό στοιχείο, καθώς είναι μια διαφορά που προκύπτει από την αναγνώριση των εσόδων μεταξύ των λογιστικών αρχείων της εταιρείας και του φορολογικού νόμου λόγω του οποίου ο φόρος εισοδήματος που οφείλει η εταιρεία δεν είναι ισούται με το συνολικό κόστος του αναφερόμενου φόρου.

Αναφέρεται απλώς στον φόρο που έχει καταβληθεί ή οφείλεται από την Εταιρεία στις φορολογικές αρχές. Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος επηρεάζει το φορολογικό έξοδο στις αρχές για το οικονομικό έτος. Εάν υπάρχει αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση, η Εταιρεία θα πρέπει να πληρώσει λιγότερο φόρο κατά το συγκεκριμένο έτος, ενώ, εάν υπάρχει αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση, θα πρέπει να πληρώσει περισσότερο φόρο.

Αιτίες αναβαλλόμενης δαπάνης φόρου εισοδήματος

Ο αναβαλλόμενος φόρος δημιουργείται λόγω της διαφοράς στο χρονοδιάγραμμα του λογιστικού κέρδους και του φορολογητέου κέρδους. Ορισμένα στοιχεία αφαιρούνται από τα φορολογητέα κέρδη και άλλα δεν είναι. Οι χρονικές διαφορές είναι δύο τύπων:

  • Μόνιμη διαφορά : Οι διαφορές που δεν μπορούν να αντιστραφούν στις επόμενες περιόδους και μπορεί να διαρκέσουν πολύ χρόνο είναι μόνιμες διαφορές.
  • Προσωρινή διαφορά : Η διαφορά που μπορεί να αντιστραφεί στην επόμενη περίοδο και γενικά δημιουργείται επειδή τα στοιχεία χρεώνονται και φορολογούνται σε διαφορετικές χρονικές περιόδους είναι η προσωρινή διαφορά.

Ας συζητήσουμε λεπτομερώς τους δύο τύπους εξόδων Αναβαλλόμενου Φόρου Εισοδήματος.

Μπορείτε να κατεβάσετε αυτό το πρότυπο Excel Αναβαλλόμενης φορολογίας εισοδήματος εδώ - Πρότυπο Αναβαλλόμενης φορολογίας Excel

1) Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση

Η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση δημιουργείται όταν η Εταιρεία έχει ήδη πληρώσει το φόρο. Το όφελος των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων είναι ότι η Εταιρεία θα έχει μικρότερο φορολογικό έξοδο στα επόμενα έτη.

Παράδειγμα

Εξετάστε μια εταιρεία ηλεκτρονικών XYZ Inc., η οποία παρέχει εγγύηση για τα αγαθά και υποθέτει ότι το κόστος επισκευής της εγγύησης θα φθάσει περίπου το 5% των συνολικών εσόδων. Εάν τα έσοδα για την περίοδο είναι 500.000 $, τότε ο ισολογισμός της Εταιρείας προς τους μετόχους και τη φορολογική υπηρεσία θα είναι:

Ισολογισμός για μετόχους

Ισολογισμός για φορολογικές αρχές

Υπάρχει φορολογική διαφορά 6.250 $, την οποία η Εταιρεία έχει ήδη πληρώσει, αλλά δεν είναι ορατή στον ισολογισμό. Έτσι, θα καταγράψει αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 6.250 $ για την περίοδο.

2) Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση 

Η αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση δημιουργείται όταν η Εταιρεία πληρώνει τον φόρο, τον οποίο θα πρέπει να πληρώσει στο εγγύς μέλλον. Η υποχρέωση δημιουργείται όχι λόγω αθέτησης υποχρεώσεων από την Εταιρεία, αλλά λόγω αναντιστοιχίας χρονικού διαστήματος ή λογιστικών προβλέψεων, η οποία προκαλεί μικρότερο φορολογικό έξοδο από ό, τι απαιτείται από την Εταιρεία.

Παράδειγμα

Η Oil Company ABC Inc παράγει 10.000 βαρέλια πετρελαίου με κόστος 15 $ ανά βαρέλι τον 1ο χρόνο. Αλλά τον επόμενο χρόνο, το κόστος εργασίας αυξήθηκε και παρήγαγε την ίδια ποσότητα πετρελαίου, αλλά με κόστος 20 $. Η εταιρεία πούλησε το λάδι στο τέλος του 2ου έτους, αλλά χρησιμοποίησε διαφορετική λογιστική μεταχείριση για οικονομικούς και φορολογικούς σκοπούς. Καταγράφει το κόστος ως απόθεμα FIFO 150.000 $ για τον οικονομικό ισολογισμό όπου κατέγραψε το κόστος ως 200.000 $ για φορολογικούς σκοπούς. Δημιούργησε μια προσωρινή διαφορά 50.000 $ και αν ο φορολογικός συντελεστής είναι 30% θα δημιουργούσε φορολογική υποχρέωση 15.000 $.

Σημαντικές σημειώσεις - Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος

  • Η αναβαλλόμενη φορολογία επηρεάζει τις μελλοντικές ταμειακές ροές για την Εταιρεία - ενώ οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις μειώνουν την ταμειακή εκροή, η αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση αυξάνει την ταμειακή εκροή για την Εταιρεία στο μέλλον
  • Η αλλαγή στα αναβαλλόμενα φορολογικά υπόλοιπα πρέπει να αναλυθεί για να κατανοηθεί η μελλοντική πορεία - εάν η διαφορά πρόκειται να αυξηθεί ή θα υπάρξει αντιστροφή στην τάση των αναβαλλόμενων φόρων
  • Οι αναβαλλόμενοι φόροι είναι επιρρεπείς στο είδος της επιχείρησης στην οποία δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Εάν πρόκειται για επιχείρηση με έντονο κεφάλαιο και η Εταιρεία αγοράζει νέα περιουσιακά στοιχεία, θα έχει μια αυξανόμενη αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση λόγω της επιταχυνόμενης απόσβεσης των περιουσιακών στοιχείων
  • Οι αναλυτές θα πρέπει να αναζητήσουν αλλαγές στους αναβαλλόμενους φόρους διαβάζοντας τις υποσημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση, τα επισφαλή χρέη, τις μειώσεις, την πολιτική κεφαλαιοποίησης ή απόσβεσης περιουσιακών στοιχείων, την πολιτική απόσβεσης χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, την πολιτική αναγνώρισης εσόδων κ.λπ. .

συμπέρασμα

Ο αναβαλλόμενος φόρος είναι ένα στοιχείο γραμμής ισολογισμού που καταγράφεται επειδή η Εταιρεία οφείλει ή πληρώνει περισσότερο φόρο στις αρχές. Ο αναβαλλόμενος φόρος αντιπροσωπεύει τα αρνητικά ή θετικά ποσά του φόρου που οφείλει η Εταιρεία. Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος επηρεάζουν τη μελλοντική ταμειακή ροή της Εταιρείας, δηλαδή, εάν είναι ένα περιουσιακό στοιχείο, η ταμειακή εκροή θα είναι μικρότερη, και εάν είναι υποχρέωση, η μελλοντική ταμειακή εκροή θα είναι μεγαλύτερη.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found