Περιθώριο vs κέρδος | Κορυφαία 4 διαφορά (με τα γραφήματα)

Διαφορά μεταξύ περιθωρίου και κέρδους

Τόσο το περιθώριο όσο και το κέρδος είναι οι τρόποι που βοηθούν στην αξιολόγηση της απόδοσης και της υγείας της εταιρείας όπου στην περίπτωση του περιθωρίου η απόδοση και η υγεία της εταιρείας αξιολογούνται σε ποσοστιαίο όρο, ενώ, στην περίπτωση του κέρδους, η απόδοση και η υγεία της εταιρείας αξιολογούνται σε δολάρια.

Μπορεί κανείς να μετρήσει την απόδοση σε σχετικούς ποσοστιαίους όρους ή σε όρους απόλυτου δολαρίου. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να ελέγξετε την υγεία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μιας οντότητας. Και οι δύο χαρακτηρίζονται ως μέτρα που επιτρέπουν στη διοίκηση να παρακολουθεί τις υπό έλεγχο εργασίες. Αφηγούνται μια ιστορία που παρέχει στη διοίκηση πληροφορίες με δυνατότητα δράσης.

Το περιθώριο υπολογίζεται ως ποσοστιαίος όρος. Έχει πολλαπλές παραλλαγές, δηλαδή μικτό περιθώριο, λειτουργικό περιθώριο και καθαρό περιθώριο κέρδους, ενώ όταν πρόκειται για απόλυτους όρους δολαρίου για τη μέτρηση του κέρδους, έχουμε μικτό κέρδος, λειτουργικό κέρδος και καθαρό κέρδος.

Infographics περιθωρίου έναντι κέρδους

Βασικές διαφορές

Οι βασικές διαφορές μεταξύ τους είναι οι εξής:

# 1 - Μικτό κέρδος έναντι μικτού περιθωρίου

Το μικτό κέρδος αντιπροσωπεύει το κέρδος σε όρους δολαρίου μετά την πραγματοποίηση του άμεσου κόστους που σχετίζεται με την παραγωγή των αγαθών και των υπηρεσιών που πωλούνται από την επιχειρηματική οντότητα. Το μικτό κέρδος υπολογίζεται ως:

Μικτό κέρδος = Έσοδα - Κόστος πωληθέντων αγαθών

Το μικτό περιθώριο αντιπροσωπεύει το ποσοστό των συνολικών εσόδων μετά την πραγματοποίηση του άμεσου κόστους που σχετίζεται με την παραγωγή του αγαθού και των υπηρεσιών που πωλούνται από την επιχειρηματική οντότητα. Το μικτό περιθώριο υπολογίζεται ως:

Μικτό περιθώριο (%) = (Έσοδα - Κόστος πωληθέντων αγαθών) / Έσοδα

# 2 - Λειτουργικό κέρδος έναντι λειτουργικού περιθωρίου

Το λειτουργικό κέρδος αντιπροσωπεύει το κέρδος σε όρους δολαρίου μετά την πραγματοποίηση του άμεσου κόστους που σχετίζεται με την παραγωγή των αγαθών και των υπηρεσιών που πωλούνται από την επιχειρηματική οντότητα και όλα τα λειτουργικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένης της απόσβεσης και της απόσβεσης που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του κύκλου λειτουργίας. Το λειτουργικό κέρδος υπολογίζεται ως:

Λειτουργικά κέρδη = Μικτό κέρδος - Λειτουργικά έξοδα -Απόσβεση και απόσβεση

Το λειτουργικό περιθώριο αντιπροσωπεύει το ποσοστό των συνολικών εσόδων μετά την πραγματοποίηση των άμεσων δαπανών που σχετίζονται με την παραγωγή των αγαθών και των υπηρεσιών που πωλούνται από την επιχειρηματική οντότητα και όλα τα λειτουργικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των αποσβέσεων και των αποσβέσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του κύκλου λειτουργίας. Το λειτουργικό περιθώριο υπολογίζεται ως:

Περιθώριο λειτουργίας (%) = (Μικτό κέρδος - Λειτουργικά έξοδα -Απόσβεση και απόσβεση) / Έσοδα

# 3 - Καθαρό κέρδος έναντι καθαρού περιθωρίου

Το καθαρό κέρδος αντιπροσωπεύει το κέρδος σε όρους δολαρίου μετά την πραγματοποίηση των άμεσων δαπανών που σχετίζονται με την παραγωγή των αγαθών και των υπηρεσιών που πωλούνται από την επιχειρηματική οντότητα, όλα τα λειτουργικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των αποσβέσεων και των αποσβέσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του κύκλου λειτουργίας, άλλα έξοδα, τόκοι και φόροι. Το καθαρό κέρδος υπολογίζεται ως:

 Καθαρό κέρδος = Λειτουργικά κέρδη - Λοιπά έξοδα - Τόκοι - Φόροι

Το καθαρό περιθώριο κέρδους αντιπροσωπεύει το ποσοστό των συνολικών εσόδων μετά την πραγματοποίηση των άμεσων δαπανών που σχετίζονται με την παραγωγή των αγαθών και των υπηρεσιών που πωλούνται από την επιχειρηματική οντότητα, όλα τα λειτουργικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των αποσβέσεων και των αποσβέσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του κύκλου λειτουργίας, άλλα έξοδα, τόκοι και φόροι . Το καθαρό περιθώριο κέρδους υπολογίζεται ως:

Καθαρό περιθώριο κέρδους (%) = (Λειτουργικά κέρδη - Λοιπά έξοδα - Τόκοι - Φόροι) / Έσοδα

Συγκριτικός Πίνακας

Βάση Περιθώριο Κέρδος
Ορισμός Το Margin παρέχει έναν τρόπο μέτρησης της απόδοσης των επιχειρηματικών οντοτήτων σε ποσοστιαία βάση. Το κέρδος παρέχει έναν τρόπο μέτρησης της απόδοσης των επιχειρηματικών οντοτήτων σε όρους δολαρίου.
Συμφραζόμενα Δεδομένου ότι υπολογίζεται σε ποσοστιαίους όρους, παρέχει πληροφορίες σε σχετικό πλαίσιο. Εφόσον υπολογίζεται σε όρους δολαρίου, παρέχει πληροφορίες σε απόλυτο πλαίσιο.
Τύποι Οι πιο συνηθισμένοι τύποι είναι το μικτό περιθώριο, το λειτουργικό περιθώριο και το καθαρό περιθώριο κέρδους. Οι πιο συνηθισμένοι τύποι είναι το μικτό κέρδος, το λειτουργικό κέρδος και το καθαρό κέρδος.
Χρήση Παρέχει μια προοπτική που επιτρέπει στη διοίκηση να βλέπει την επιχείρηση υπό το φως της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας. Παρέχει μια προοπτική που επιτρέπει στη διοίκηση να βλέπει την επιχείρηση υπό το φως των νομισματικών όρων της.

Εφαρμογές

Όπως φαίνεται παραπάνω, φαίνεται να σχετίζονται στενά, αλλά εξακολουθούν να έχουν διαφορετική άποψη όταν πρόκειται για κατανόηση, τι συνεπάγεται κάθε υπολογισμός περιθωρίου ή κέρδους. Όταν η διοίκηση πρέπει να ελέγξει την τάση, τότε τα περιθώρια χρησιμεύουν ως ανεκτίμητο εργαλείο, ενώ όταν το καθαρό νομισματικό αποτέλεσμα πρέπει να εξεταστεί, τότε ο υπολογισμός των κερδών έχει πιο νόημα.

Ας πούμε λοιπόν εάν η διοίκηση θέλει να δει πόσο το κόστος των πωληθέντων αγαθών καταναλώνει τα συνολικά έσοδα από τις πωλήσεις, τότε το μικτό περιθώριο μπορεί να εξυπηρετήσει πολύ καλά τον σκοπό. Επίσης, εάν η διοίκηση θέλει να ρίξει μια ματιά στις συνολικές λειτουργίες της επιχείρησης, τότε το περιθώριο λειτουργίας είναι η σωστή επιλογή. Και εάν η διοίκηση θέλει να αναλύσει τη συνολική υγεία της επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου, τότε το καθαρό περιθώριο κέρδους μπορεί να αποδειχθεί ο καλύτερος βασικός δείκτης απόδοσης.

Ομοίως, εάν κάποιος θέλει να αναλύσει πού η αύξηση του κόστους των αγαθών και των υπηρεσιών που πωλούνται είναι αρκετά υψηλή για να καλύψει το κόστος παραγωγής, τότε το μικτό κέρδος μπορεί να παρουσιάσει τις σωστές πληροφορίες. Ενώ για να ελέγξετε αν οι πράξεις είναι αρκετά κερδοφόρες για να καλύψουν όλα τα άμεσα και έμμεσα κόστη, τότε το λειτουργικό κέρδος φωτίζει προς τη σωστή κατεύθυνση.

Και τέλος, προκειμένου να ελέγξουμε τη συνολική κερδοφορία για την περίοδο μιας επιχειρηματικής οντότητας μετά την πραγματοποίηση όλων των τύπων δαπανών, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών χρηματοδότησης και των φόρων, τότε το καθαρό κέρδος είναι η καλύτερη εναλλακτική λύση εκεί έξω για ανάλυση.

συμπέρασμα

Το περιθώριο και το κέρδος είναι δύο εργαλεία για την εξέταση της οικονομικής απόδοσης μιας επιχειρηματικής οντότητας αλλά από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Όταν ψάχνετε για ανάλυση τάσεων της απόδοσης μιας επιχειρηματικής οντότητας, θα πρέπει να εξετάσετε τις παραλλαγές περιθωρίου καθώς παρέχουν το ποσοστό των συνολικών εσόδων που απομένουν μετά την αφαίρεση διαφορετικών τύπων κόστους.

Έτσι, για να ελέγξετε την επίδραση του πληθωρισμού στο κόστος παραγωγής, μπορεί κανείς να εξετάσει το μικτό περιθώριο, ενώ για να ελέγξει τη συνολική λειτουργική απόδοση της επιχειρηματικής οντότητας θα πρέπει να εξετάσει το λειτουργικό περιθώριο και να αναλύσει τη συνολική κερδοφορία πρέπει να ρίξει μια ματιά στο τάση στο καθαρό περιθώριο κέρδους.

Ομοίως, το κέρδος βοηθά στην ανάλυση της επιχειρηματικής συναλλαγής με καθαρούς όρους δολαρίου. Έτσι, χρησιμοποιώντας αυτά, μπορεί κανείς να μάθει για τη νομισματική κερδοφορία και τον κύκλο μετρητών, που αντικατοπτρίζει τη ρευστότητα.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found