Συστατικά του κεφαλαίου κίνησης (Κορυφαία 4) | Λεπτομερής εξηγείται

Ποια είναι τα συστατικά του κεφαλαίου κίνησης;

Κύρια συστατικά του κεφαλαίου κίνησης είναι τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία και οι τρέχουσες υποχρεώσεις και η διαφορά μεταξύ τους αποτελεί το κεφάλαιο κίνησης μιας επιχείρησης. Τα τρέχοντα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν κυρίως εμπορικές απαιτήσεις, αποθέματα και μετρητά και τραπεζικά υπόλοιπα και οι τρέχουσες υποχρεώσεις περιλαμβάνουν κυρίως εμπορικές υποχρεώσεις. Η αποτελεσματική διαχείριση αυτών των εξαρτημάτων όχι μόνο διασφαλίζει την κερδοφορία της επιχείρησης αλλά και την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης.

4 Κύρια συστατικά του κεφαλαίου κίνησης

 1. Εμπορικές απαιτήσεις
 2. Καταγραφή εμπορευμάτων
 3. Μετρητά και τραπεζικά υπόλοιπα
 4. Εμπορικές υποχρεώσεις

Ας συζητήσουμε καθένα από αυτά λεπτομερώς -

# 1 - Εμπορικές απαιτήσεις

 • Οι εμπορικές απαιτήσεις αποτελούν σημαντικό μέρος του τρέχοντος ενεργητικού και, ως εκ τούτου, του κεφαλαίου κίνησης. Περιλαμβάνει επίσης το ποσό που οφείλεται στις συναλλαγματικές απαιτήσεις. Αυτά είναι το ποσό στο οποίο η επιχείρηση ανήκει στους πελάτες της. Μια πολιτική διαχείρισης των εισπρακτέων απαιτήσεων συμβάλλει σημαντικά στην έγκαιρη είσπραξη και την αποφυγή επισφαλών απαιτήσεων, εάν υπάρχουν, για την επιχείρηση.
 • Κάθε κλάδος έχει έναν συγκεκριμένο κύκλο συναλλαγών και οι επιχειρήσεις πρέπει να διασφαλίσουν ότι ο κύκλος εισπρακτέων συναλλαγών του είναι σύμφωνος με τον κλάδο. Μια πιο παρατεταμένη περίοδος εισπρακτέων συναλλαγών θα οδηγήσει σε καθυστερημένη είσπραξη μετρητών, επηρεάζοντας τον κύκλο μετατροπής μετρητών της επιχείρησης.
 • Η σημασία των εμπορικών εισπρακτέων ενισχύεται εξίσου με τους περισσότερους αναλυτές, ενώ εκτιμάται ο λόγος κύκλου εργασιών για επιταγές επιχειρηματικού ελέγχου για την κατανόηση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης κεφαλαίου κίνησης στη συλλογή πληρωμών για πωλήσεις πιστώσεων που πραγματοποιούνται από την επιχείρηση και επίσης για την παραγωγή επισφαλών απαιτήσεων από την επιχείρηση .

# 2 - Απογραφή

 • Το απόθεμα είναι ένα άλλο σημαντικό μέρος των τρεχουσών περιουσιακών στοιχείων και, χωρίς αμφιβολία, αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης. Η καλή διαχείριση αποθέματος είναι απαραίτητη δεδομένου ότι είναι υπεύθυνη για τον κατάλληλο έλεγχο του αποθέματος από το στάδιο της πρώτης ύλης έως το στάδιο των τελικών προϊόντων.
 • Η Διαχείριση Αποθέματος ξεκινά με έλεγχο αποθέματος και περιλαμβάνει την έγκαιρη αγορά, την κατάλληλη αποθήκευση και την αποτελεσματική χρήση για τη διατήρηση της ομοιόμορφης και ομαλής ροής των τελικών αγαθών για την κάλυψη της έγκαιρης δέσμευσης της επιχείρησης και ταυτόχρονα αποφυγή υπερβολικού κεφαλαίου κίνησης στην κατοχή του αποθέματος όπως θα οδηγεί σε καθυστέρηση του κύκλου μετατροπής μετρητών και επίσης αυξάνει τον κίνδυνο απαρχαίωσης και αυξάνει την απαίτηση κεφαλαίου κίνησης που επηρεάζει αρνητικά την κερδοφορία της επιχείρησης

Το απόθεμα μπορεί να αποτιμηθεί από την επιχείρηση με διαφορετικούς τρόπους που απαριθμούνται παρακάτω:

 • Απόθεμα FIFO
 • Τελευταία στο First Out Accounting
 • Μέση σταθμισμένη μέθοδος

Η επιλογή οποιασδήποτε από τις παραπάνω τρεις μεθόδους επηρεάζει τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που αναφέρονται από την επιχείρηση και, κατά συνέπεια, το κεφάλαιο κίνησης της επιχείρησης ως απόθεμα. Μερικές από τις πιο δημοφιλείς τεχνικές ελέγχου αποθέματος για την πραγματοποίηση της διαχείρισης κεφαλαίου κίνησης είναι οι εξής:

 • Ελάχιστο σχέδιο

Η παλαιότερη και συμβατική μέθοδος που περιστρέφεται γύρω από τον καθορισμό του μέγιστου και του ελάχιστου κάθε είδους αποθέματος πρέπει να διατηρείται σύμφωνα με τη χρήση, τις απαιτήσεις και το περιθώριο ασφάλειας για να διασφαλιστεί ότι η επιχείρηση δεν θα χάσει τον κίνδυνο της εξάντλησης και επίσης να αποφύγει το ζήτημα της υπερβολική αποθήκευση καθώς επηρεάζει αρνητικά το κεφάλαιο κίνησης.

 • Σύστημα Ποδηλασίας Παραγγελίας

Σύμφωνα με αυτό το σύστημα διαχείρισης αποθέματος, οι ποσότητες κάθε είδους αποθέματος επανεξετάζονται περιοδικά, το οποίο προκαθορίζεται από τη διοίκηση με βάση τον κύκλο παραγωγής και η παραγγελία πραγματοποιείται με βάση το επίπεδο των αποθεμάτων και το πιθανό ποσοστό εξάντλησης πριν από την επόμενη περιοδική αναθεώρηση.

 • Ανάλυση ABC

Σύμφωνα με αυτήν την τεχνική διαχείρισης αποθέματος, τα διάφορα είδη αποθεμάτων κατατάσσονται κατά σειρά της χρηματικής τους αξίας. Τα αντικείμενα υψηλής αξίας παρακολουθούνται στενά, και τα είδη χαμηλής αξίας αφιερώνονται ελάχιστα έξοδα για να διασφαλιστεί ο σωστός έλεγχος των αποθεμάτων και η αποτελεσματική κατανομή.

# 3 - Μετρητά και υπόλοιπα τραπεζών

Λέγεται ότι τα μετρητά είναι ο βασιλιάς και επίσης ένα βασικό συστατικό του τρέχοντος ενεργητικού και τα μετρητά περιλαμβάνουν όχι μόνο μετρητά, αλλά όλα τα ρευστά χρεόγραφα που μπορούν εύκολα να μετατραπούν σε μετρητά. Η σωστή διαχείριση μετρητών συμβάλλει σημαντικά στη διατήρηση του κύκλου του κεφαλαίου κίνησης σε τάξη και επιτρέπει επίσης στην επιχείρηση να διαχειρίζεται τον κύκλο λειτουργίας της. Επίσης, η αποδοτικότητα των επιχειρήσεων καθορίζεται από το ποσό της ελεύθερης ταμειακής ροής προς την εταιρεία (FCFF) που δημιουργεί. Επίσης, η σωστή χρήση μετρητών διασφαλίζει ότι οι επιχειρήσεις θα συγκεντρώσουν εμπορικές εκπτώσεις και θα βελτιώσουν τον κύκλο μετατροπής μετρητών, ο οποίος αποτελεί κρίσιμο κριτήριο για την ανάλυση του κύκλου κεφαλαίου κίνησης οποιασδήποτε επιχείρησης.

# 4 - Εμπορικοί πληρωτέοι

 • Οι εμπορικές υποχρεώσεις αποτελούν σημαντικό μέρος των τρεχουσών υποχρεώσεων. Περιλαμβάνει επίσης το ποσό που οφείλεται στους λογαριασμούς συναλλάγματος. Αυτά είναι το ποσό που η επιχείρηση πρέπει να πληρώσει για αγορές πίστωσης που πραγματοποίησε. Μια διαμορφωμένη πολιτική διαχείρισης υποχρεώσεων συμβάλλει σημαντικά στην έγκαιρη πληρωμή και τις εγκάρδιες επιχειρηματικές σχέσεις με προμηθευτές και πιστωτές.
 • Κάθε κλάδος έχει έναν συγκεκριμένο κύκλο συναλλαγών και οι επιχειρήσεις πρέπει να διασφαλίσουν ότι ο κύκλος πληρωτέου του εμπορίου είναι σύμφωνος με τον κλάδο. Επίσης, εάν μια επιχείρηση έχει βραχυπρόθεσμο κύκλο πληρωτέων συναλλαγών, θα πρέπει να διατηρήσει περισσότερα μετρητά στο χέρι, με αποτέλεσμα μεγαλύτερους κύκλους μετατροπής μετρητών στο εμπόριο και μεγαλύτερο κόστος τόκων.
 • Μια πιο εκτεταμένη περίοδο πληρωτέας συναλλαγής θα έχει ως αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να πραγματοποιούν πληρωμές στους προμηθευτές τους μετά από μεγάλα χρονικά διαστήματα. Ωστόσο, εάν η επιχείρηση μπορεί να διατηρήσει μια μικρή περίοδο εισπρακτέων συναλλαγών, τότε ένα τέτοιο σενάριο βελτιώνει τον κύκλο μετατροπής μετρητών της επιχείρησης και οδηγεί σε λιγότερες απαιτήσεις κεφαλαίου κίνησης, γεγονός που τελικά θα ενισχύσει τα κέρδη.
 • Επιπλέον, η σημασία των εμπορικών πληρωτέων ενισχύεται εξίσου με τους περισσότερους αναλυτές, ενώ αξιολογούν τον λόγο κύκλου εργασιών των υποχρεωτικών επιταγών για να κατανοήσουν την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης κεφαλαίου κίνησης και τις έγκαιρες πληρωμές από την επιχείρηση για να τηρήσει την υποχρέωσή της προς τους πιστωτές της.
 • Ένας υψηλός λόγος κύκλου εργασιών πληρωτέων συναλλαγών δείχνει ότι οι πιστωτές πληρώνονται άμεσα από την επιχείρηση και ως εκ τούτου ενισχύουν την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης. Ωστόσο, μια πολύ ευνοϊκή αναλογία σε σύγκριση με τη βιομηχανική πρακτική δείχνει ότι η επιχείρηση δεν εκμεταλλεύεται πλήρως τις πιστωτικές διευκολύνσεις που επιτρέπονται από τους πιστωτές με αποτέλεσμα περισσότερες απαιτήσεις σε μετρητά.

συμπέρασμα

Το κεφάλαιο κίνησης είναι η σωστή γραμμή μιας επιχείρησης και επιτρέπει την ομαλή λειτουργία της καθημερινής λειτουργίας της επιχείρησης. Κάθε στοιχείο είναι απαραίτητο και παίζει απαραίτητο ρόλο στη διασφάλιση της επιτυχίας και της ομαλής λειτουργίας της επιχείρησης.