Τρέχουσες έναντι μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων | Κορυφαίες 7 διαφορές (με τα γραφήματα)

Διαφορά μεταξύ τρεχουσών και μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

Τα περιουσιακά στοιχεία είναι πόροι για μια επιχείρηση. Τα περιουσιακά στοιχεία είναι δύο τύπων, δηλαδή κυκλοφορούν ενεργητικό και μη κυκλοφορούν ενεργητικό. Τα τρέχοντα περιουσιακά στοιχεία είναι εκείνα τα περιουσιακά στοιχεία που είναι ισοδύναμα με μετρητά ή θα μετατραπούν σε μετρητά εντός χρονικού πλαισίου ενός έτους. Τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία είναι εκείνα τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν θα μετατραπούν σε μετρητά εντός ενός έτους και δεν είναι σε ισχύ.

Τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αποτελούνται από μετρητά και ισοδύναμα, τα οποία είναι γενικά το πρώτο στοιχείο γραμμής στην πλευρά του ενεργητικού του ισολογισμού όταν καταρτίζεται ένας ισολογισμός βάσει ρευστότητας. Ταμειακά ισοδύναμα είναι συνήθως εμπορικά χαρτιά που μια εταιρεία επενδύει, η οποία είναι τόσο ρευστή όσο και μετρητά. Άλλα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία είναι λογαριασμοί εισπρακτέοι, το ποσό χρημάτων που οφείλει η εταιρεία από τους οφειλέτες στους οποίους έχουν πουλήσει τα αγαθά τους με πίστωση.

Ένα άλλο σημαντικό απόθεμα τρέχοντος ενεργητικού? οποιαδήποτε επιχείρηση πρέπει να διατηρήσει ένα ορισμένο επίπεδο αποθέματος για τη λειτουργία της επιχείρησης, τόσο υψηλά όσο και χαμηλά επίπεδα αποθέματος δεν είναι επιθυμητά από μια εταιρεία. Άλλα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος και προπληρωμένα έσοδα.

Ο ΜΑΠ αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος των μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων για μια επιχείρηση. Τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός των εγκαταστάσεων αναφέρονται στον ισολογισμό στη λογιστική αξία, η οποία γενικά το κόστος κτήσης για αυτό το σκληρό περιουσιακό στοιχείο. Οι εταιρείες υποτιμούν επίσης τα εργοστάσια και τα μηχανήματα είτε μέσω της ευθείας μεθόδου είτε της μεθόδου Double Declining.

Η καθαρή PP&E αναφέρεται από την εταιρεία, η οποία ακαθάριστη PP&E προσαρμόστηκε για συσσωρευμένες αποσβέσεις. Άλλα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν μακροπρόθεσμες επενδύσεις, μακροπρόθεσμο αναβαλλόμενο φόρο, συσσωρευμένες αποσβέσεις και απόσβεση. Η υπεραξία είναι ένα παράδειγμα άυλου περιουσιακού στοιχείου. Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία προσαρμόζονται για απόσβεση και όχι απόσβεση.

Τρέχοντα στοιχεία ενεργητικού έναντι μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

Βασικές διαφορές

  • Τα τρέχοντα περιουσιακά στοιχεία είναι εκείνα τα περιουσιακά στοιχεία που είναι ισοδύναμα με μετρητά ή θα μετατραπούν σε μετρητά εντός χρονικού πλαισίου ενός έτους. Τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ή τα μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία είναι εκείνα τα περιουσιακά στοιχεία που δεν θα μετατραπούν σε μετρητά εντός ενός έτους και δεν είναι βραχυπρόθεσμα.
  • Ο κατάλογος των τρεχουσών περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνει μετρητά και ισοδύναμα μετρητών, βραχυπρόθεσμες επενδύσεις, εισπρακτέους λογαριασμούς, αποθέματα και προπληρωμένα έσοδα. Ο κατάλογος των μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνει μακροπρόθεσμες επενδύσεις, ακίνητα και εξοπλισμό εγκαταστάσεων, υπεραξία, συσσωρευμένες αποσβέσεις και αποσβέσεις και μακροπρόθεσμους αναβαλλόμενους φόρους.
  • Τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, όταν πωλούνται, θεωρούνται ως εμπορικά κέρδη και υπόκεινται σε εταιρικό φόρο. Από την άλλη πλευρά, όποτε πωλούνται μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία, αυτό θεωρείται ως κέρδος κεφαλαίου και ισχύει φόρος υπεραξίας στην περίπτωση αυτή.
  • Τα τρέχοντα περιουσιακά στοιχεία δεν υπόκεινται σε επανεκτίμηση εν γένει, μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις τα αποθέματα ενδέχεται να υπόκεινται σε επανεκτίμηση. Τα μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία, όπως το PP&E, πρέπει να επανεκτιμηθούν από την εταιρεία. Κάθε φορά που η αγοραία αξία ενός ενσώματου περιουσιακού στοιχείου μειώνεται σε σύγκριση με τη λογιστική αξία αυτού του περιουσιακού στοιχείου. Η εταιρεία πρέπει να επανεκτιμήσει τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων και η διαφορά αναφέρεται ως ζημία στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων για τη συγκεκριμένη περίοδο.

Συγκριτικός Πίνακας

Βάση Υπάρχοντα οικονομικά στοιχεία Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ορισμός Τα τρέχοντα περιουσιακά στοιχεία είναι εκείνα τα περιουσιακά στοιχεία που είναι ισοδύναμα με μετρητά ή θα μετατραπούν σε μετρητά εντός χρονικού πλαισίου ενός έτους. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία είναι εκείνα τα περιουσιακά στοιχεία που δεν θα μετατραπούν σε μετρητά εντός ενός έτους και δεν είναι κυκλοφορούν.
Είδη Τα περιουσιακά στοιχεία του Currents περιλαμβάνουν στοιχεία γραμμής όπως μετρητά και ισοδύναμα μετρητών, βραχυπρόθεσμες επενδύσεις, εισπρακτέους λογαριασμούς, αποθέματα και προπληρωμένα έσοδα. Τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν μακροπρόθεσμες επενδύσεις, ακίνητα και εξοπλισμό εγκαταστάσεων, υπεραξία, συσσωρευμένες αποσβέσεις και αποσβέσεις και περιουσιακά στοιχεία μακροπρόθεσμων αναβαλλόμενων φόρων.
Φύση Τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία είναι οι βραχυπρόθεσμοι πόροι μιας εταιρείας. Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία αποτελούν τους μακροπρόθεσμους πόρους για τη λειτουργία της επιχείρησης.
Εκτίμηση Γενικά, τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στον ισολογισμό σε τιμές αγοράς. Τα μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο υπόλοιπο στο κόστος κτήσης μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις. Για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία, αποτιμώνται στο κόστος μείον αποσβέσεις.
Φήμη και πελατεία Δεν αποτελεί μέρος των τρεχουσών περιουσιακών στοιχείων Τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία μπορούν να υποδιαιρεθούν περαιτέρω σε ενσώματα πάγια και άυλα περιουσιακά στοιχεία. Ένα πιο δημοφιλές άυλο περιουσιακό στοιχείο είναι η καλή θέληση, η οποία δημιουργείται μέσω εξαγοράς.
Φορολογικές επιπτώσεις Η πώληση των τρεχουσών περιουσιακών στοιχείων έχει ως αποτέλεσμα το κέρδος από εμπορικές δραστηριότητες. Η πώληση μακροπρόθεσμα περιουσιακών στοιχείων έχει ως αποτέλεσμα την υπεραξία και ο φόρος υπεραξίας εφαρμόζεται σε μια τέτοια περίπτωση.
Επανεκτίμηση Τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία δεν υπόκεινται σε επανεκτίμηση εν γένει. μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις, τα αποθέματα ενδέχεται να υπόκεινται σε επανεκτίμηση. Η επανεκτίμηση των PP&E είναι πολύ συχνή στην περίπτωση των μακροπρόθεσμων περιουσιακών στοιχείων. Κάθε φορά που η αγοραία αξία ενός ενσώματου περιουσιακού στοιχείου μειώνεται σε σύγκριση με τη λογιστική αξία αυτού του περιουσιακού στοιχείου. Η εταιρεία πρέπει να επανεκτιμήσει τη λογιστική αξία αυτών των περιουσιακών στοιχείων και τη διαφορά στην αναφορά ζημίας στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων για αυτήν την περίοδο.

συμπέρασμα

Τα περιουσιακά στοιχεία είναι οι πόροι που απαιτούνται από μια εταιρεία για τη λειτουργία και την ανάπτυξη της επιχείρησής της. Τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία και τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία συνδυάζονται για να σχηματίσουν τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία που απαιτούνται από μια εταιρεία. Απαιτούνται μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία για τους μακροπρόθεσμους σκοπούς της επιχείρησης, όπως ο εξοπλισμός εδάφους και τα μηχανήματα, τα οποία απαιτούνται για τη μακροπρόθεσμη επιχείρηση.

Από την άλλη πλευρά, τα τρέχοντα περιουσιακά στοιχεία είναι οι πόροι που απαιτούνται για τη λειτουργία των καθημερινών εργασιών μιας επιχείρησης. Τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αναφέρονται γενικά στον ισολογισμό στην τρέχουσα ή στην αγοραία τιμή. Από την άλλη πλευρά, μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αναφέρονται στον ισολογισμό στην τιμή κόστους κατά την απόκτηση προσαρμοσμένη για απόσβεση / απόσβεση, η οποία υπόκειται σε επανεκτίμηση κάθε φορά που η τιμή αγοράς μειώνεται σε σύγκριση με την τιμή του βιβλίου.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found