Τελικοί λογαριασμοί (Ορισμός, παραδείγματα) | Στόχοι & Χαρακτηριστικά

Τι είναι οι τελικοί λογαριασμοί;

Οι Τελικοί Λογαριασμοί είναι το τελικό στάδιο της λογιστικής διαδικασίας όπου τα διάφορα βιβλία που διατηρούνται στο Υπόλοιπο Δοκιμών (Βιβλία Λογαριασμών) του επιχειρηματικού οργανισμού παρουσιάζονται με τον καθορισμένο τρόπο για να παρέχουν την κερδοφορία και την οικονομική θέση της οντότητας για μια συγκεκριμένη περίοδο στους ενδιαφερόμενους. και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, δηλαδή, Λογαριασμός συναλλαγών, Κατάσταση κερδών και ζημιών, Ισολογισμός

Εξήγηση

Αρχικά, οι συναλλαγές καταγράφονται στο περιοδικό της εταιρείας, το οποίο στη συνέχεια αντικατοπτρίζεται στα επιμέρους καθολικά που διατηρούνται για τον σχετικό τύπο συναλλαγής & μέρος. Το ισοζύγιο κλεισίματος αυτού του βιβλίου διατηρείται στο Υπόλοιπο δοκιμής, το οποίο δείχνει ισόποση χρέωση και πίστωση για την περίοδο. Στη συνέχεια, για την παροχή της κατάστασης και της απόδοσης του επιχειρηματικού οργανισμού για την καθορισμένη περίοδο (δηλ. Ένα έτος, εξάμηνο, τρίμηνο, κ.λπ.), προετοιμάζονται οι τελικοί λογαριασμοί που περιελάμβαναν Λογαριασμό συναλλαγών για τον υπολογισμό του μικτού κέρδους (τώρα γενικά συμπεριλαμβάνεται με το κατάσταση αποτελεσμάτων), Κατάσταση κερδών και ζημιών για καθαρό κέρδος που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου και Ισολογισμός που παρέχουν τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις της οντότητας στο τέλος της περιόδου.

Χαρακτηριστικά

 1. Ο τελικός λογαριασμός απαιτείται νομικά για τις οντότητες. Η οικονομική λογιστική και προετοιμασία Οι οικονομικές καταστάσεις είναι υποχρεωτικές για τις οντότητες καθώς και για τον έλεγχο αυτών των λογαριασμών.
 2. Αυτοί οι λογαριασμοί προετοιμάζονται για την παρουσίαση και την παροχή της οικονομικής απόδοσης και της κατάστασης της οντότητας στους ενδιαφερόμενους, χρήστες, επενδυτές, προωθητές κ.λπ.
 3. Η παρουσίαση συγκρίσιμων στοιχείων της τρέχουσας περιόδου από την προηγούμενη περίοδο αυξάνει τη χρησιμότητα των καταστάσεων λογαριασμών.
 4. Παρουσιάζει την ακριβή και δίκαιη άποψη της οικονομικής απόδοσης του οργανισμού παρέχοντας ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με την επιχείρηση με κατάλληλες σημειώσεις και γνωστοποιήσεις των πραγματικών γεγονότων.

Στόχοι των τελικών λογαριασμών

 1. Είναι προετοιμασμένοι για τον υπολογισμό του μικτού κέρδους και του καθαρού κέρδους που έχει κερδίσει ο οργανισμός για τη σχετική περίοδο παρουσιάζοντας την Κατάσταση Κέρδους & Ζημίας.
 2. Ο Ισολογισμός ετοιμάζεται για την παροχή της σωστής οικονομικής θέσης της εταιρείας κατά την ημερομηνία.
 3. Αυτοί οι λογαριασμοί χρησιμοποιούν τον διχασμό των άμεσων εξόδων για να λάβουν το μικτό κέρδος και ζημία και τη διχασμό σε έμμεσες δαπάνες για να εξακριβώσουν το καθαρό κέρδος και ζημία για τον οργανισμό.
 4. Αυτοί οι λογαριασμοί μέσω του Ισολογισμού διαιρούν τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις σύμφωνα με τις περιόδους διακράτησης και χρήσης του ίδιου.

Παράδειγμα τελικών λογαριασμών

Η ABC Inc. παρουσιάζει τα ακόλουθα υπόλοιπα στο καθολικό της:

Προετοιμάστε τους τελικούς λογαριασμούς με βάση τα δεδομένα δεδομένα.

Λύση:

Σημασια

 • Καθώς το μέγεθος και η επιχείρηση του οργανισμού μεγαλώνει, καθίσταται απαραίτητο για τη διοίκηση του οργανισμού να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να διατηρήσει την ανάπτυξη του οργανισμού καθώς επίσης και να δημιουργήσει τον κατάλληλο εσωτερικό έλεγχο στον οργανισμό για την πρόληψη της απάτης και των σφαλμάτων. Βοηθά τη διοίκηση να βρει τις πιθανές αδύναμες περιοχές της οντότητας και επίσης να εντοπίσει τους κύριους τομείς που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή.
 • Οι Τελικοί Λογαριασμοί είναι η πηγή για τα εξωτερικά στοιχεία όπως οι μέτοχοι και οι επενδυτές να μελετήσουν την κατάσταση της οντότητας και της επιχείρησης της οντότητας. Με βάση την οντότητα, οι επενδυτές αποφασίζουν εάν θα επενδύσουν τα κεφάλαιά τους στον ίδιο επιχειρηματικό κλάδο ή όχι.
 • Παρέχει τις επικυρωμένες πληροφορίες στο κοινό, ποιος είναι ο δικαστής της εταιρείας με βάση το ποιος βρίσκεται το μέλλον της εταιρείας. Τελικά η εταιρεία στοχεύει στην ικανοποίηση των καταναλωτών της. Οι Τελικοί Λογαριασμοί παρέχουν αρκετά δεδομένα και πληροφορίες στους χρήστες για να εκτιμήσουν την αξία της οντότητας.

Πλεονεκτήματα

 • Η προετοιμασία των τελικών λογαριασμών αυξάνει την ακρίβεια καθώς και την αποτελεσματικότητα των λογαριασμών.
 • Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, τυχόν αθώα λάθη ή απάτη μπορούν να ανακαλυφθούν και να διορθωθούν γρήγορα.
 • Αυτός ο λογαριασμός εμφανίζει την κατάσταση της οντότητας και της επιχείρησης για την περίοδο, και ο έλεγχος της ίδιας δημιουργεί έναν έλεγχο για την οντότητα και τις διαδικασίες της, η οποία μειώνει τον κίνδυνο απάτης και ανακρίβειας.
 • Δώστε τις πληροφορίες για την αποτίμηση της επιχείρησης και την αξιολόγηση της πραγματικής αξίας της επιχείρησης.

Μειονεκτήματα

 • Οι τελικοί λογαριασμοί καταρτίζονται κυρίως με βάση ιστορικές και νομισματικές συναλλαγές. Αυτό παρέχει μόνο την παρουσίαση και την κατάσταση της συναλλαγής χρημάτων στους χρήστες και στο κοινό, αλλά δεν παρέχει τις πληροφορίες που σχετίζονται με το εργασιακό περιβάλλον της οντότητας, την ικανοποίηση των πελατών για τις υπηρεσίες και τα αγαθά που παρέχονται από την εταιρεία.
 • Δεν είναι βέβαιο ότι τα Οικονομικά είναι εντελώς απαλλαγμένα από ανακρίβειες, καθώς υπάρχουν εγγενείς περιορισμοί στον έλεγχο των χρηματοοικονομικών, οι οποίοι δεν μπορούν να διασφαλίσουν την 100% εγγύηση ότι τα χρηματοοικονομικά είναι ελεύθερα να δημιουργήσουν ανακρίβειες.
 • Υπάρχουν σημαντικές πιθανότητες ότι τα οικονομικά επηρεάζονται λόγω της προσωπικής κρίσης του λογιστή ή της κρίσης από το διευθυντικό προσωπικό.

συμπέρασμα

Η τελική λογιστική είναι το τελικό βήμα της λογιστικής διαδικασίας. Η τελική λογιστική περιλαμβάνει την κατάσταση αποτελεσμάτων και ισολογισμού, η οποία παρέχει την παρουσίαση της οικονομικής κατάστασης και της θέσης της οντότητας. Είναι προετοιμασμένοι για την καθορισμένη περίοδο και είναι νομικά υποχρεωμένοι. Η οικονομική κατάσταση αποτελεί τη βάση για τους μετόχους και τους επενδυτές να αποφασίσουν για την επένδυση των κεφαλαίων τους στα χρεόγραφα της οντότητας.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found