Παραδείγματα χρηματοοικονομικής ανάλυσης | Οδηγός βήμα προς βήμα

Παραδείγματα οικονομικής ανάλυσης

Παράδειγμα χρηματοοικονομικής ανάλυσης είναι η ανάλυση της απόδοσης και της τάσης της εταιρείας με τον υπολογισμό των χρηματοοικονομικών δεικτών όπως οι δείκτες κερδοφορίας που περιλαμβάνει το καθαρό κέρδος που υπολογίζεται με το καθαρό κέρδος διαιρούμενο με τις πωλήσεις και δείχνει την κερδοφορία της εταιρείας με την οποία μπορούμε να εκτιμήσουμε την κερδοφορία της εταιρείας και την τάση του κέρδους και υπάρχουν περισσότεροι λόγοι όπως οι λόγοι ρευστότητας, οι λόγοι κύκλου εργασιών και οι λόγοι φερεγγυότητας.

Η Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων θεωρείται ως ένας από τους καλύτερους τρόπους για την ανάλυση των θεμελιωδών πτυχών μιας επιχείρησης. Μας βοηθά στην κατανόηση της οικονομικής απόδοσης της εταιρείας που προκύπτει από τις οικονομικές της καταστάσεις. Αυτή είναι μια σημαντική μέτρηση για την ανάλυση της λειτουργικής κερδοφορίας, της ρευστότητας, της μόχλευσης κ.λπ. της εταιρείας. Το ακόλουθο παράδειγμα οικονομικής ανάλυσης παρέχει μια περιγραφή της πιο κοινής χρηματοοικονομικής ανάλυσης που χρησιμοποιείται από επαγγελματίες.

Κορυφαία 4 παραδείγματα ανάλυσης οικονομικών καταστάσεων

Παρακάτω αναφέρονται οι οικονομικές καταστάσεις της XYZ Ltd & ABC Ltd.

Ισολογισμός της XYZ Ltd. & ABC Ltd.

Δήλωση P&L της XYZ Ltd. & ABC Ltd.

Παρακάτω αναφέρονται τα παραδείγματα ανάλυσης χρηματοοικονομικής αναλογίας βάσει των οικονομικών καταστάσεων που παρέχονται παραπάνω:

Παράδειγμα # 1 - Αναλογίες ρευστότητας

Οι δείκτες ρευστότητας μετρούν την ικανότητα μιας εταιρείας να εξοφλήσει τις τρέχουσες υποχρεώσεις της. Οι πιο συνηθισμένοι τύποι είναι:

Τρέχουσα αναλογία

Η τρέχουσα αναλογία μετρά την έκταση του αριθμού των τρεχουσών στοιχείων ενεργητικού προς τις τρέχουσες υποχρεώσεις. Γενικά, ο λόγος 1 θεωρείται ιδανικός για να απεικονίσει ότι η εταιρεία διαθέτει επαρκή κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία για να εξοφλήσει τις τρέχουσες υποχρεώσεις της.

Τρέχων τύπος λόγου = Τρέχον ενεργητικό / Τρέχουσες υποχρεώσεις

Η τρέχουσα αναλογία της ABC είναι καλύτερη σε σύγκριση με την XYZ, η οποία δείχνει ότι η ABC είναι σε καλύτερη θέση να εξοφλήσει τις τρέχουσες υποχρεώσεις της.

Γρήγορη αναλογία

Το Quick ratio βοηθά στην ανάλυση της ικανότητας άμεσης πληρωμής της εταιρείας από τις τρέχουσες υποχρεώσεις της.

Τύπος γρήγορης αναλογίας = (Τρέχοντα περιουσιακά στοιχεία - Απόθεμα) / Τρέχουσες υποχρεώσεις.

Η ABC είναι σε καλύτερη θέση σε σύγκριση με την XYZ για να καλύψει άμεσα τις τρέχουσες υποχρεώσεις της.

Παράδειγμα # 2 - Αναλογίες κερδοφορίας

Οι δείκτες κερδοφορίας αναλύουν την κερδοφόρα ικανότητα της εταιρείας. Βοηθά επίσης στην κατανόηση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας της επιχείρησης της εταιρείας. Λίγοι σημαντικοί δείκτες κερδοφορίας είναι οι εξής:

Λόγος λειτουργικής αποδοτικότητας

Μετρά τη λειτουργική απόδοση της εταιρείας.

Τύπος λειτουργικού λόγου κέρδους = Κέρδη πριν από τόκους και φόρους / πωλήσεις

Και οι δύο εταιρείες έχουν παρόμοιο λειτουργικό λόγο.

Αναλογία καθαρών κερδών

Μετρά τη συνολική κερδοφορία της εταιρείας.

Τύπος καθαρού λόγου κέρδους = Καθαρό κέρδος / Πωλήσεις.

Το XYZ έχει καλύτερη κερδοφορία σε σύγκριση με το ABC.

Απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE)

Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων μετρά την απόδοση που πραγματοποιείται από τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας.

Τύπος απόδοσης ιδίων κεφαλαίων = Καθαρό κέρδος / Ίδια κεφάλαια

Το XYZ παρέχει καλύτερη απόδοση στους μετόχους σε σύγκριση με την ABC.

Απόδοση απασχολούμενου κεφαλαίου (ROCE)

Η απόδοση του απασχολούμενου κεφαλαίου μετρά την απόδοση που πραγματοποιείται από το συνολικό κεφάλαιο που απασχολείται στην επιχείρηση.

Τύπος ROCE = Κέρδη προ τόκων και φόρος / Απασχολούμενο κεφάλαιο

Και οι δύο εταιρείες έχουν παρόμοιο λόγο απόδοσης που παρέχεται σε όλους τους ιδιοκτήτες κεφαλαίου.

Παράδειγμα # 3 - Αναλογίες κύκλου εργασιών

Οι λόγοι κύκλου εργασιών αναλύουν πόσο αποτελεσματικά έχει χρησιμοποιήσει η εταιρεία τα περιουσιακά της στοιχεία.

Μερικοί σημαντικοί λόγοι κύκλου εργασιών είναι οι εξής:

Αναλογία κύκλου εργασιών αποθέματος

Η αναλογία κύκλου εργασιών αποθέματος μετρά την αξιολόγηση του αποτελεσματικού επιπέδου διαχείρισης του αποθέματος της επιχείρησης.

Τύπος αναλογίας κύκλου εργασιών αποθέματος = Κόστος πωληθέντων αγαθών / μέσος όρος αποθέματος.

Η υψηλότερη αναλογία σημαίνει ότι μια εταιρεία πωλεί αγαθά πολύ γρήγορα και διαχειρίζεται αποτελεσματικά το επίπεδο αποθέματος.

Αναλογίες εισπρακτέων κύκλων εργασιών

Οι αναλογίες εισπρακτέων κύκλων εργασιών βοηθούν στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας μιας εταιρείας στη συλλογή των απαιτήσεων ή των χρεών της.

Τύπος εισπρακτέου κύκλου εργασιών = Πωλήσεις πιστώσεων / μέσος όρος εισπρακτέων.

Η υψηλότερη αναλογία σημαίνει ότι η εταιρεία εισπράττει το χρέος της πιο γρήγορα και διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις απαιτήσεις του λογαριασμού της.

Πληρωτέες αναλογίες κύκλου εργασιών

Η πληρωτέα αναλογία κύκλου εργασιών βοηθά στον ποσοτικό προσδιορισμό του ποσοστού με τον οποίο μια εταιρεία είναι σε θέση να εξοφλήσει τους προμηθευτές της.

Τύπος πληρωτέου κύκλου εργασιών = Σύνολο αγορών / μέσος όρος πληρωτέων

Όσο υψηλότερη είναι η αναλογία, μια εταιρεία πληρώνει τους λογαριασμούς της πιο γρήγορα και είναι σε θέση να διαχειρίζεται αποτελεσματικότερα τις υποχρεώσεις της.

Παράδειγμα # 4 - Αναλογίες φερεγγυότητας

Οι λόγοι φερεγγυότητας μετρούν την έκταση του αριθμού των περιουσιακών στοιχείων που κατέχει η εταιρεία για να καλύψουν τις μελλοντικές υποχρεώσεις της. Μερικοί σημαντικοί λόγοι φερεγγυότητας είναι οι εξής:

Αναλογία μετοχικού χρέους

Ο λόγος χρέους προς ίδια κεφάλαια μετρά το ποσό της καθαρής θέσης που διαθέτει η εταιρεία για την αποπληρωμή των υποχρεώσεών της. Η υψηλότερη αναλογία αντιπροσωπεύει την απροθυμία της εταιρείας να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις της. Επομένως, είναι καλύτερο να διατηρήσετε το σωστό ποσό του δείκτη χρέους-ιδίων κεφαλαίων προκειμένου να διαχειριστείτε τη φερεγγυότητα της εταιρείας.

Τύπος χρέους ιδίων κεφαλαίων = Συνολικό χρέος / Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

Η υψηλότερη αναλογία σημαίνει υψηλότερη μόχλευση. Το XYZ βρίσκεται σε καλύτερη θέση φερεγγυότητας σε σύγκριση με το ABC.

Οικονομική μόχλευση

Η χρηματοοικονομική μόχλευση μετρά τον αριθμό των περιουσιακών στοιχείων που διατίθενται στους μετόχους της εταιρείας. Όσο υψηλότερος είναι ο λόγος, σημαίνει υψηλότερος είναι ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος όσον αφορά τη θέση του χρέους για τη χρηματοδότηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

Τύπος χρηματοοικονομικής μόχλευσης = Σύνολο περιουσιακών στοιχείων / ίδια κεφάλαια

Όσο υψηλότερος, ο λόγος της ABC συνεπάγεται ότι η εταιρεία έχει υψηλό μοχλό και μπορεί να αντιμετωπίσει δυσκολία στην αποπληρωμή του χρέους της σε σύγκριση με το XYZ.

συμπέρασμα

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι οι χρηματοοικονομικοί δείκτες είναι μια από τις πιο σημαντικές μετρήσεις που χρησιμοποιούνται από τους επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα για την ανάλυση της οικονομικής απόδοσης των εταιρειών. Επίσης, βοηθά στην κατανόηση της σχετικής απόδοσης δύο ή περισσότερων εταιρειών στον ίδιο κλάδο.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found