Περιουσιακά στοιχεία στη Λογιστική (Ορισμός) | Παραδείγματα στοιχείων ενεργητικού στον Ισολογισμό

Τι είναι τα περιουσιακά στοιχεία στη λογιστική;

Τα περιουσιακά στοιχεία στη λογιστική είναι το μέσο μέσω του οποίου οι επιχειρήσεις μπορούν να αναληφθούν, είναι είτε ενσώματα είτε άυλα και έχουν νομισματική αξία που μπορεί να συσχετιστεί με αυτό λόγω των οικονομικών οφελών που μπορούν να προκύψουν από αυτά. Παραδείγματα περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνουν περιουσιακά στοιχεία, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, οχήματα, μετρητά και ισοδύναμα μετρητών, εισπρακτέους λογαριασμούς και αποθέματα.

Ακολουθούν τα χαρακτηριστικά των περιουσιακών στοιχείων:

 • Είναι ιδιοκτησία και έλεγχος από την επιχείρηση.
 • Παρέχει ένα πιθανό μελλοντικό οικονομικό όφελος.

Τύποι περιουσιακών στοιχείων στη λογιστική

Τα περιουσιακά στοιχεία μπορούν να είναι 2 τύπων:

 1. Υπάρχοντα οικονομικά στοιχεία
 2. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.

Με βάση τη λήξη του περιουσιακού στοιχείου, μπορεί να ταξινομηθεί ως τρέχουσα (εάν λήγει σε 12 μήνες από την ημερομηνία αναφοράς) ή ως μη τρέχουσα (εάν λήγει πέραν των 12 μηνών από την ημερομηνία αναφοράς).

Υπάρχουν διάφορα είδη στοιχείων τρεχουσών και μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων, τα οποία έχουν ως εξής:

Υπάρχοντα οικονομικά στοιχεία Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Μετρητά και ισοδύναμα μετρητών Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός
Εμπορικές απαιτήσεις Άυλα
Εύκολα εμπορεύσιμα χρεόγραφα Μακροπρόθεσμες μισθώσεις
Απόθεμα στο εμπόριο Επενδύσεις σε θυγατρικές
Καταθέσεις Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Προπληρωμένες υποχρεώσεις Παράγωγα περιουσιακά στοιχεία

Λογιστική περιουσιακών στοιχείων

Σε παγκόσμιο επίπεδο, όλες οι εταιρείες πρέπει να υπολογίζουν τα περιουσιακά τους στοιχεία καθώς και τις υποχρεώσεις τους βάσει του δεδομένου συνόλου οδηγιών και οδηγιών. Έδωσαν ένα σύνολο οδηγιών για καθένα από τα παραπάνω στοιχεία, τα οποία πρέπει να ακολουθούνται κατά τον υπολογισμό τους.

Ωστόσο, το συνολικό ποσό του ενεργητικού είναι το άθροισμα του συνόλου των προαναφερθέντων στοιχείων των περιουσιακών στοιχείων που υπολογίζονται δεόντως σύμφωνα με το σύνολο κανόνων. Ας καταλάβουμε μερικά παραδείγματα λογιστικής περιουσιακών στοιχείων.

Παράδειγμα # 1

Ακολουθούν τα στοιχεία των περιουσιακών στοιχείων της Amazon.com, Inc από τις 31 Δεκεμβρίου 2017

Μετρητά 19334 εκατ. $, Εμπορεύσιμοι τίτλοι 6,647 εκατ. $, Αποθέματα 11,461 εκατ., Απαιτήσεις συναλλαγής 8,339 εκατ. $, Ακίνητα και εξοπλισμός 29,114 εκατ. $, Υπεραξία 3,784 εκατ. $ Και Άλλα περιουσιακά στοιχεία 4,723 εκατ. $.

Ο υπολογισμός των συνολικών περιουσιακών στοιχείων στη λογιστική έχει ως εξής,

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας = 19.334 εκατ. $ + 6.677 εκατ. $ + 11.461 εκατ. $ + 8.339 εκατ. $ + 1.114 εκατ. $ + 3.784 εκατ. $ + 4.723 εκατ. $ = 83.402 εκατ. $

Ως εκ τούτου, η Amazon.com, Inc έχει συνολικά περιουσιακά στοιχεία 83,402 εκατ. $ Από τις 31 Δεκεμβρίου 2017.

Παράδειγμα # 2

Ακολουθούν τα στοιχεία του ομίλου εταιρειών BP στις 31 Δεκεμβρίου 2017, υπολογίστε τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία και τα συνολικά στοιχεία ενεργητικού:

Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός ακινήτων 129.471 εκατομμυρίων δολαρίων, άυλα 29.906 εκατομμύρια δολάρια, επενδύσεις σε θυγατρικές 26.230 εκατομμυρίων δολαρίων, παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 4.110 εκατομμυρίων δολαρίων, πληρωμές αναβαλλόμενων φόρων 4.699 εκατομμυρίων δολαρίων, αποθέματα 19.011 εκατομμυρίων δολαρίων, εισπρακτέα συναλλαγή 24.849 $ Mn, μετρητά και ισοδύναμα μετρητών 25.586 εκατ. $.

Ο υπολογισμός των τρεχουσών περιουσιακών στοιχείων στη λογιστική έχει ως εξής,

Τρέχον ενεργητικό = 19.011 εκατ. $ + 24.849 εκατ. $ + 25.586 εκατ. $ = 69.446 εκατ. $

Ο υπολογισμός των μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων στη λογιστική έχει ως εξής,

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία = 129.471 εκατ. $ + 29.906 εκατ. $ + 26.230 εκατ. $ + 4.110 εκατ. + 4.469 εκατ. $ = 194.186 εκατ. $

Ο υπολογισμός των συνολικών περιουσιακών στοιχείων στη λογιστική έχει ως εξής,

Έτσι, Σύνολο περιουσιακών στοιχείων = 263.632 εκατ. $

Ως εκ τούτου, ο όμιλος εταιρειών BP έχει συνολικά περιουσιακά στοιχεία αξίας 263.632 εκατ. $ Από τις 31 Δεκεμβρίου 2017.

Περιορισμοί

 • Λαμβάνοντας υπόψη μόνο τους νομισματικούς παράγοντες , αγνοεί τους μη νομισματικούς παράγοντες. Ως εκ τούτου, τα άυλα, όπως η αυτο-ανεπτυγμένη εκτίμηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, θα αμφισβητούν πάντα τον ακατάλληλο υπολογισμό.
 • Λογιστική βάσει ιστορικού , επομένως η παρούσα αγοραία αξία δεν είναι διαθέσιμη στην οικονομική κατάσταση.
 • Μέθοδος απόσβεσης, εναπόκειται στη διοίκηση να επιλέξει τη μέθοδο απόσβεσης για εγκαταστάσεις και εξοπλισμό ακινήτων. Λόγω αυτού, δεν είναι δυνατή η συγκρισιμότητα.
 • Οι εκτιμήσεις λαμβάνονται υπόψη ενώ υποτίθεται ότι η ωφέλιμη ζωή, η τιμή απορριμμάτων, κ.λπ., χρησιμοποιούνται επαγγελματικές κρίσεις για την εκτίμηση των αριθμών, οι οποίες είναι εξαιρετικά υποκειμενικής φύσης.

Αλλαγή περιουσιακών στοιχείων στη λογιστική

Η αξία των περιουσιακών στοιχείων συνεχίζει να αλλάζει από έτος σε έτος. Υπάρχουν αριθμητικοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τις τιμές των στοιχείων.

 • Απόσβεση και απόσβεση - Κάποιος πρέπει να καθορίσει τη μέθοδο απόσβεσης του ΜΑΠ λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των περιουσιακών στοιχείων, τη ωφέλιμη ζωή τους και την αξία των απορριμμάτων. Για την απόσβεση, πρέπει να λάβουμε υπόψη τη φύση των άυλων αγαθών, την ιδιοκτησία της και τον τρόπο με τον οποίο τα άυλα αγαθά θα βοηθήσουν την οντότητα στην απόκτηση εσόδων.
 • Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων - Απομείωση αξίας σημαίνει εξάντληση της αξίας βάσει της μεταβολής των παραγόντων της αγοράς. Εξετάζεται πότε η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου είναι μικρότερη από την αγοραία αξία του περιουσιακού στοιχείου.
 • Ξεπερασμένη τεχνολογία - Τα μηχανήματα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την έκδοση της τεχνολογίας που επικρατεί στην αγορά. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε εξάντληση, απαξίωση θα οδηγήσει σε αλλαγή της αξίας.
 • Πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου - Αυτό είναι ένα από τα πιο κοινά σενάρια στα οποία μια οικονομική οντότητα πουλά τα περιουσιακά στοιχεία είτε για αντικατάσταση είτε για διαφοροποίηση. Το κύριο πράγμα που πρέπει να καθορίσει κανείς κατά την καταγραφή της πώλησης ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το κέρδος επί της πώλησης, η αγοραία τιμή και η αξία του τέλους χαρτοσήμου.
 • Αλλαγή στην ωφέλιμη ζωή του περιουσιακού στοιχείου - Πολλοί παράγοντες όπως η απόσβεση, η απομείωση ή η ικανότητα των περιουσιακών στοιχείων εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την εκτίμηση της ωφέλιμης ζωής. Οποιαδήποτε αλλαγή στο ίδιο θα πρέπει να εξεταστεί με σύνεση. Επίσης, η λήψη επαγγελματικών ή αναλογιστικών απόψεων κατά την εκτίμηση της ωφέλιμης ζωής θα προσθέσει στην αυθεντικότητα των εκτιμήσεων.
 • Αλλαγή στη νόμιμη απαίτηση για αλλαγή της γνωστοποίησης - Η λογιστική των περιουσιακών στοιχείων πραγματοποιείται πάντα σύμφωνα με τις αυστηρές οδηγίες των ΔΠΧΠ, GAAP και της τοπικής νομοθεσίας. Η αποκάλυψη και η αποτίμηση εξαρτώνται από αυτούς τους κανόνες. Οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτές θα απαιτήσει άμεσα αλλαγή στην αποκάλυψη και αποτίμηση στις καταστάσεις.

συμπέρασμα

Τα περιουσιακά στοιχεία αντιπροσωπεύουν τα περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει μια οντότητα, χρησιμοποιώντας ποια εταιρεία θα είναι σε θέση να καλύψει όλες τις μελλοντικές υποχρεώσεις της. Ως εκ τούτου, είναι εξαιρετικά κρίσιμο για τον προσδιορισμό της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και για τον έλεγχο των παραδοχών που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του ίδιου.

Στο παρελθόν, υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις που τα περιουσιακά στοιχεία παρουσιάστηκαν εσφαλμένα και οι οικονομικές καταστάσεις είχαν παραθυρόφυλλο για να λάβουν τη χρηματοδότηση από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ως εκ τούτου, ενώ διαβάζετε τα περιουσιακά στοιχεία στους ισολογισμούς, πρέπει να διαβάζετε με ακρίβεια τις σημειώσεις στους λογαριασμούς, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις αποποιήσεις που παρέχονται από τους ελεγκτές και το διοικητικό συμβούλιο.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found