Πλήρης μορφή ROC | Ρόλος | Πώς εγγράφονται οι εταιρείες;

Πλήρης μορφή ROC - Εφόρος Εταιρείας

Το πλήρες έντυπο της ROC είναι ο Έφορος Εταιρειών. Ο Εφόρος Εταιρειών μπορεί να οριστεί ως η δημόσια αρχή που είναι εγγεγραμμένη στο Υπουργείο Εταιρικών Υποθέσεων που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διοίκηση διαφορετικών εταιρειών και των LLPs (Συνεργασίες Περιορισμένης Ευθύνης) στην Ινδία και υπό τον διοικητικό έλεγχο της Κεντρικής Κυβέρνησης η χώρα.

Ρόλος

 • Σύμφωνα με το άρθρο 609 του νόμου περί εταιρειών, 1956, το κύριο καθήκον του ROC είναι η καταχώριση των εταιρειών καθώς και των LLPs (Limited Liability Partnerships) στην Ινδία. Καμία εταιρεία δεν μπορεί να ξεκινήσει την επιχείρησή της χωρίς να λάβει Πιστοποιητικό Σύστασης από τον Έφορο εταιρειών. Διατηρεί το μητρώο αρχείων που έχει τα στοιχεία των εταιρειών που είναι εγγεγραμμένες στο ROC και με την πληρωμή των καθορισμένων τελών επιτρέπει επίσης στο ευρύ κοινό να έχει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες. Παίζει σημαντικό και απαραίτητο ρόλο στην προώθηση και διευκόλυνση της επιχειρηματικής κουλτούρας.
 • Ο ρόλος του καταχωρητή της εταιρείας δεν τελειώνει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής και ο ίδιος συνεχίζεται με τη λειτουργία των εταιρειών ή των LLP. Αυτό συμβαίνει επειδή κάθε φορά που απαιτούνται αλλαγές από τις εταιρείες, όπως αλλαγή ονόματος, στόχους, καταστατική έδρα, κ.λπ., τότε αυτές οι αλλαγές μπορούν να γίνουν μόνο μετά από εκφοβισμό του ROC μόλις ολοκληρωθούν όλες οι διατυπώσεις.

Πώς εγγράφονται οι εταιρείες στο ROC;

 • Το βασικό καθήκον είναι η εγγραφή των εταιρειών καθώς και των LLP (Συνεργασίες Περιορισμένης Ευθύνης) στην Ινδία σε όλες τις πολιτείες της και σε διαφορετικές περιοχές της Ένωσης. Οι εταιρείες πρέπει να εγγραφούν στο ROC για την ύπαρξή τους λαμβάνοντας το πιστοποιητικό ενσωμάτωσης από το ROC.
 • Για το πιστοποιητικό σύστασης, οι υποστηρικτές της εταιρείας ή LLP, ανάλογα με την περίπτωση, πρέπει να υποβάλλουν τα απαραίτητα έγγραφα στον Έφορο Εταιρειών όπου τα απαιτούμενα έγγραφα περιλαμβάνουν το Καταστατικό, το Μνημόνιο Σύνδεσης και τη συμφωνία πριν από την ενσωμάτωση που έγινε για τον διορισμό των διευθυντών ή των διευθυντικών στελεχών της εταιρείας. Μαζί με αυτά τα έγγραφα, απαιτείται επίσης υποβολή δήλωσης όταν υπάρχει επιβεβαίωση από το εξουσιοδοτημένο άτομο που επιβεβαιώνει ότι έχουν τηρηθεί όλες οι απαιτήσεις που σχετίζονται με την εγγραφή.
 • Μόλις υποβληθούν όλα τα έγγραφα από τον διαφημιστή, το ROC με έλεγχο ταυτότητας των εγγράφων και αν βρεθεί ικανοποιητικό, θα εισάγει το όνομα της εταιρείας στο μητρώο εταιρειών μαζί με την έκδοση πιστοποιητικού σύστασης και το πιστοποιητικό έναρξης της επιχείρησης στο όνομα της εταιρείας. Το πιστοποιητικό έναρξης της επιχείρησης απαιτείται από την ανώνυμη εταιρεία πριν από την έναρξη της δραστηριότητάς της.

Λειτουργίες

Οι διαφορετικές λειτουργίες έχουν ως εξής:

 1. Η κύρια λειτουργία είναι η εγγραφή των εταιρειών ως πρόσωπο πριν από την ίδρυση μιας εταιρείας απαιτεί πιστοποιητικό σύστασης που εκδίδεται από την ROC.
 2. Ο Έφορος της Εταιρείας είναι ο φορέας που συμπληρώνει όλους τους κανονισμούς και τις εκθέσεις της εταιρείας που περιλαμβάνει επίσης την αναφορά των μετόχων, των διευθυντών κ.λπ.
 3. Κάθε εταιρεία πρέπει να υποβάλλει τα οικονομικά της έγγραφα και τα σχετικά έγγραφα στην ΕΑΕ ετησίως ή εντός της προθεσμίας που ορίζεται και η μη συμμόρφωση αυτής της κατάθεσης εγγράφων μπορεί να οδηγήσει σε τεράστια ποινή και άλλες ποινές όπως ορίζονται στον Νόμο.
 4. Το ROC έχει την εξουσία να ζητήσει τις σχετικές πληροφορίες από τις εταιρείες και μπορεί να ψάξει στις εγκαταστάσεις της εταιρείας και με την άδεια του δικαστηρίου, δηλαδή, αφού λάβει την εντολή από το ειδικό δικαστήριο Βιβλία λογαριασμών και έγγραφα της εταιρείας μπορούν να κατασχεθούν από την ROC.
 5. Επίσης, η αίτηση εκκαθάρισης της εταιρείας μπορεί να κατατεθεί από την ROC εάν είναι ικανοποιημένη ότι είναι προς το δημόσιο συμφέρον η εταιρεία να εκλυθεί.

Απαίτηση

Οι διάφορες απαιτήσεις εξηγούνται ως εξής:

 1. Εταιρείες όπως δημόσιες εταιρείες, ιδιωτικές εταιρείες, μια μικρή εταιρεία ή εταιρείες ενός ατόμου, κ.λπ., υποχρεούνται να υποβάλλουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τους στο ROC. Έχει το ρόλο να ελέγχει τέτοιες οικονομικές καταστάσεις.
 2. Η ROC υποχρεούται να δώσει το πιστοποιητικό σύστασης και το πιστοποιητικό έναρξης της επιχείρησης στις εταιρείες αφού λάβει σχετικές πληροφορίες και έγγραφα σχετικά με τα αντικείμενα και τον τόπο της επιχείρησης και τις λεπτομέρειες σχετικά με τους διευθυντές κ.λπ.
 3. Απαιτείται επίσης η έκδοση του πιστοποιητικού εγγραφής των χρεώσεων, καθώς χωρίς τέτοιο πιστοποιητικό οι πιστωτές και οι εκκαθαριστές δεν μπορούν να λάβουν υπόψη τη χρέωση
 4. Ο γραμματέας της εταιρείας είναι επίσης υπεύθυνος να αφαιρέσει το όνομα των εταιρειών που έχουν εκκαθαρίσει τις δραστηριότητές τους και δεν υπάρχουν.

Πεδίο εφαρμογής

 • Το πεδίο εφαρμογής του Καταχωρητή Εταιρειών περιορίζεται στις εταιρείες και τους LLP (Συνεργασίες Περιορισμένης Ευθύνης) στην Ινδία. Πρωταρχικό καθήκον της ROC είναι η εγγραφή των εταιρειών που έχουν συσταθεί σε αντίστοιχα κράτη ή ενωσιακά εδάφη. Ωστόσο, υπάρχουν και πολλές άλλες ευθύνες του καταχωρητή της εταιρείας.
 • Υπάρχουν πολλές εξουσίες που παραχωρούνται στον Έφορο εταιρειών για την εγγραφή Εταιρειών, όπως η εξουσία να ζητούν πληροφορίες, η εξουσία αναζήτησης και κατάσχεσης, η εξουσία αφαίρεσης ή αλλαγής του ονόματος των εταιρειών από το μητρώο εταιρειών κ.λπ. τα ονόματα των εταιρειών που έχουν εκκαθαρίσει τις δραστηριότητές τους και δεν υπάρχει, εμπίπτουν επίσης στο πεδίο εφαρμογής του Εφόρου Εταιρειών

συμπέρασμα

Έτσι, ο Έφορος εταιρειών παίζει σημαντικό ρόλο στη διοίκηση των εταιρειών και των LLP στην Ινδία. Απαιτείται να δοθεί το πιστοποιητικό σύστασης και ένα πιστοποιητικό έναρξης της δραστηριότητας στις εταιρείες μετά τη λήψη σχετικών εγγράφων από τις εταιρείες. Επίσης, όλοι οι τύποι εταιρειών που υπάρχουν υποχρεούνται να υποβάλλουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τους στην ROC, η οποία ελέγχει αυτές τις οικονομικές καταστάσεις. Έτσι, στον Έφορο Εταιρειών έχει ανατεθεί μεγάλος αριθμός καθηκόντων από τις διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, 2013.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found