Κορυφαία 7 καλύτερα βιβλία σταθερού εισοδήματος | WallstreetMojo

Λίστα με τα 7 καλύτερα βιβλία σταθερού εισοδήματος

Οι τίτλοι σταθερού εισοδήματος θεωρούνται ως μάλλον μέσα χαμηλού εισοδήματος, αλλά αργά υπήρξε μια τεράστια μετατόπιση στις αγορές σταθερού εισοδήματος, οι οποίες έγιναν ολοένα και πιο ελκυστικές για τους σύγχρονους επενδυτές όσον αφορά τη στρατηγική ανάπτυξη και την απόδοση που κατέστη δυνατή. Παρακάτω είναι η λίστα των βιβλίων για το σταθερό εισόδημα -

 1. Το Εγχειρίδιο Αξιών Σταθερού Εισοδήματος  (Αποκτήστε το εδώ)
 2. Μαθηματικά Σταθερού Εισοδήματος, 4Ε: Αναλυτικές & Στατιστικές Τεχνικές  (Αποκτήστε το εδώ)
 3. Τίτλοι σταθερού εισοδήματος: Εργαλεία για τις σημερινές αγορές (Wiley Finance)  (Αποκτήστε το εδώ)
 4. Τίτλοι σταθερού εισοδήματος: Αποτίμηση, Κίνδυνος και Διαχείριση Κινδύνου  (Αποκτήστε το εδώ)
 5. Τίτλοι σταθερού εισοδήματος: Στρατηγικές αποτίμησης, διαχείρισης κινδύνων και χαρτοφυλακίου  (Αποκτήστε το εδώ)
 6. Ανάλυση Σταθερού Εισοδήματος (CFA Institute Investment Series)  (Αποκτήστε το εδώ)
 7. Μοντελοποίηση κινδύνου επιτοκίου: Το μάθημα αποτίμησης σταθερού εισοδήματος (Wiley Finance)  (Αποκτήστε το εδώ)

Ας συζητήσουμε λεπτομερώς καθένα από τα βιβλία σταθερού εισοδήματος μαζί με τα βασικά στοιχεία και τις κριτικές του.

# 1 - Το εγχειρίδιο των τίτλων σταθερού εισοδήματος

Hardcover Eighth Edition - Εισαγωγή, 1 Ιανουαρίου 2012

από τον Frank J. Fabozzi (Συγγραφέας), Steven V. Mann (Συγγραφέας)

Κριτική βιβλίου

Πρόκειται για ένα πολύ οργανωμένο έργο στην αγορά κινητών αξιών σταθερού εισοδήματος που εισάγει τους αναγνώστες στις θεμελιώδεις έννοιες, στρατηγικές και αρχές που όχι μόνο μπορούν να βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση των τίτλων σταθερού εισοδήματος, αλλά και στην ενίσχυση των αποδόσεων. Σε μια ολοένα και πιο ανταγωνιστική χρηματοοικονομική βιομηχανία όπου η επένδυση έχει να κάνει με τις αποδόσεις, οι συγγραφείς αυτού του λαμπρού έργου καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να καθορίσουν μια εύκολη στην προσέγγιση προσέγγιση για να επωφεληθούν οι επενδυτές από τίτλους σταθερού εισοδήματος, που συνήθως θεωρείται κατηγορία χαμηλής απόδοσης οργάνων. Ωστόσο, αυτό που κάνει αυτό το έργο να ξεχωρίζει είναι ο τρόπος με τον οποίο οι αναγνώστες ενημερώνονται για την περίπλοκη λειτουργία και τους υποκείμενους κινδύνους της αγοράς κινητών αξιών σταθερού εισοδήματος. Μερικά από τα βασικά θέματα που καλύπτονται σε αυτό το έργο περιλαμβάνουν τη μακροοικονομική δυναμική και την αγορά εταιρικών ομολόγων,ανάλυση κινδύνων και μοντέλα σταθερού εισοδήματος πολλαπλών παραγόντων, διαχείριση χαρτοφυλακίου ομολόγων υψηλής απόδοσης και στρατηγικές σταθερού εισοδήματος hedge fund, μεταξύ άλλων. Οι επενδυτές καθώς και οι επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα την αγορά κινητών αξιών σταθερού εισοδήματος με αυτό το έργο και μπορούν πολύ καλά να χρησιμοποιήσουν τα αναλυτικά εργαλεία και τις μεθοδολογίες που παρουσιάζονται για τον εντοπισμό κερδοφόρων ευκαιριών σε αυτήν την πολύπλοκη αγορά.

Best Takeaway από αυτό το βιβλίο με τα καλύτερα σταθερά έσοδα

 • Αυτό το βιβλίο κορυφαίων τίτλων σταθερού εισοδήματος είναι ένας πλήρης οδηγός για τους κινδύνους και τις δυνατότητες που περιμένει ένας επενδυτής στην αγορά κινητών αξιών σταθερού εισοδήματος.
 • Το έργο παρουσιάζει πολύπλοκες ιδέες και πολύ τεχνικές έννοιες που σχετίζονται με την αξιολόγηση των μέσων σταθερού εισοδήματος και τις επενδυτικές στρατηγικές με μεγάλη σαφήνεια.
 • Οι συγγραφείς έχουν φροντίσει να συμπεριλάβουν στρατηγικές, τεχνικές και εργαλεία που λειτουργούν στη σημερινή αγορά, καθώς και τονίζοντας τη σημασία της αγοράς κινητών αξιών σταθερού εισοδήματος όσον αφορά τη δυνατότητά της να αποφέρει υγιείς αποδόσεις.
 • Οι αναγνώστες θα μάθουν πώς να σταθμίζουν τον κίνδυνο που ενέχει η επένδυση σε ομόλογα και χρεόγραφα μαζί με αποτελεσματικές στρατηγικές για την αποτελεσματική τους διαχείριση.
<>

# 2 - Μαθηματικά Σταθερού Εισοδήματος, 4Ε

Hardcover Αναλυτικές & Στατιστικές Τεχνικές - Εισαγωγή, 1 Ιανουαρίου 2006

από τον Frank J. Fabozzi (Συγγραφέας)  

Κριτική βιβλίου

Αυτό το βιβλίο τίτλων σταθερού εισοδήματος είναι μια εξαιρετική εργασία για μαθηματικά και στατιστικά εργαλεία που είναι διαθέσιμα για τη μελέτη και την αξιολόγηση τίτλων σταθερού εισοδήματος για άπληστους επενδυτές. Ο συγγραφέας προσφέρει λεπτομερή κάλυψη μεθόδων αξιολόγησης για τίτλους με υποθήκη, τίτλους που υποστηρίζονται από περιουσιακά στοιχεία, καθώς και άλλους τίτλους σταθερού εισοδήματος για επενδυτές και επαγγελματίες χρηματοδότησης. Μια ρεαλιστική αξιολόγηση των κινδύνων που ενέχονται σε τίτλους σταθερού εισοδήματος και η αποτελεσματική διαχείριση αυτού του κινδύνου είναι ένας άλλος τομέας στον οποίο ασχολείται αυτό το έργο. Μερικές από τις βασικές έννοιες που καλύπτονται σε αυτήν την ενημερωμένη τέταρτη έκδοση περιλαμβάνουν μοντελοποίηση επιτοκίων, έννοιες πιστωτικού κινδύνου και μέτρα για εταιρικά ομόλογα, χρονική αξία χρήματος, τιμολόγηση ομολόγων, συμβατικά μέτρα απόδοσης και αστάθεια τιμών για ομόλογα χωρίς δικαιώματα.Ο συγγραφέας βοηθά τους αναγνώστες να εξοικειωθούν με τις τελευταίες αναλυτικές τεχνικές και το πλαίσιο μοντελοποίησης πιστωτικού κινδύνου που διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη μελέτη των τίτλων σταθερού εισοδήματος. Ένα εξαιρετικά αξιέπαινο έργο που ασχολείται με μαθηματικές προσεγγίσεις για την κατανόηση και την αξιολόγηση μέσων σταθερού εισοδήματος, καθώς και τη στρατηγική και την επένδυση με αυτήν την πολύπλοκη αγορά με αυτοπεποίθηση.

Best Takeaway από αυτό το βιβλίο με τα σταθερά εισοδήματα

 • Αυτό το κορυφαίο βιβλίο σταθερού εισοδήματος είναι ένας πλήρως επαγγελματικός οδηγός αναφοράς για στατιστικές και μαθηματικές στρατηγικές για επενδύσεις σε τίτλους σταθερού εισοδήματος για υψηλότερες αποδόσεις.
 • Το μεγαλύτερο επίτευγμα του συγγραφέα είναι η αποσαφήνιση του πολύπλοκου χαρακτήρα των κινδύνων και των μεθοδολογιών για την αξιολόγηση μέσων σταθερού εισοδήματος και τον μετριασμό των κινδύνων χωρίς κόπο και πώς να χρησιμοποιηθούν τα διαθέσιμα εργαλεία σε εξατομικευμένες επενδυτικές στρατηγικές.
 • Μια ιδιαίτερα συνιστώμενη ανάγνωση για επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα και επενδυτές με έντονο ενδιαφέρον να κατανοήσουν και να επενδύσουν καλύτερα στην αγορά κινητών αξιών σταθερού εισοδήματος.
<>

# 3 - Τίτλοι σταθερού εισοδήματος

Εργαλεία για το Hardcover των σημερινών αγορών (Wiley Finance) - Εισαγωγή, 16 Δεκ 2011

από τον Bruce Tuckman (Συγγραφέας), Angel Serrat (Συγγραφέας)  

Κριτική βιβλίου

Αυτό το βιβλίο σταθερού εισοδήματος είναι ένα εξαιρετικό εγχειρίδιο για την πρακτική εφαρμογή στρατηγικών, αρχών και μεθοδολογιών που διατίθενται για την αξιολόγηση και την αξιολόγηση των τίτλων σταθερού εισοδήματος. Όποιος ενδιαφέρεται για τις ποσοτικές τεχνικές θα έβρισκε αυτό το έργο πολύ ενημερωτικό και με μεγάλη πρακτική χρησιμότητα που περιγράφει τις περισσότερες από τις ποσοτικές έννοιες με έναν εύκολο στην κατανόηση τρόπο, καθώς και πρακτικές εικόνες για τις περισσότερες από αυτές. Μερικά από τα βασικά θέματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν την τιμή arbitrage, τα επιτόκια, τις μετρήσεις κινδύνου, το repo, το επιτόκιο και τις προθεσμιακές συμβάσεις και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, τις ανταλλαγές επιτοκίων και βάσεων και τις πιστωτικές αγορές.Αυτή η εργασία παρουσιάζει μια πλήρη επισκόπηση των παγκόσμιων αγορών σταθερού εισοδήματος και μπορεί να βοηθήσει τους αναγνώστες να κατανοήσουν καλύτερα πώς λειτουργούν αυτές οι αγορές και πώς να χρησιμοποιούν προηγμένα ποσοτικά εργαλεία και τεχνικές για ακριβείς αποτιμήσεις των τίτλων σταθερού εισοδήματος. Η τρέχουσα τρίτη έκδοση προσφέρει πολλές πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τομείς βασικής σημασίας για τις σημερινές αγορές, καθιστώντας το πολύτιμο πλεονέκτημα για τους επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα.

Best Takeaway από αυτό το βιβλίο με τα καλύτερα σταθερά έσοδα

 • Αυτό το βιβλίο με τα καλύτερα σταθερά έσοδα είναι ένα πρακτικό ποσοτικό εγχειρίδιο για τη μελέτη και την αξιολόγηση των τίτλων σταθερού εισοδήματος που παρέχει μια μοναδική προοπτική και στις παγκόσμιες αγορές σταθερού εισοδήματος.
 • Αυτό το έργο αποκτά μεγαλύτερη αξία για τους επαγγελματίες παρέχοντας πρακτικές εικόνες για μια σειρά προηγμένων ποσοτικών εργαλείων και τεχνικών για την αξιολόγηση και αποτίμηση των μέσων σταθερού εισοδήματος.
 • Όποιος ενδιαφέρεται για την πρακτική εφαρμογή ποσοτικών τεχνικών θα βρει σχετικές και χρήσιμες πληροφορίες εδώ.
 • Πρέπει να διαβάσετε για τους επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα καθώς και τους ερασιτέχνες που ενδιαφέρονται να βελτιώσουν την κατανόησή τους για τις αγορές σταθερού εισοδήματος.
<>

# 4 - Τίτλοι σταθερού εισοδήματος

Αποτίμηση, Κίνδυνος και Διαχείριση Κινδύνου

από τον Pietro Veronesi  

Κριτική βιβλίου

Αυτό το βιβλίο σταθερού εισοδήματος είναι ένας πλήρης οδηγός για την αξιολόγηση και αξιολόγηση διαφόρων μέσων σταθερού εισοδήματος με πρόσθετη έμφαση στην ενίσχυση της εννοιολογικής κατανόησης των πρακτικών διαχείρισης κινδύνων στον τομέα. Ο συγγραφέας συμμετέχει σε μια λεπτομερή συζήτηση των δυνάμεων που διαμορφώνουν τις αγορές και επηρεάζει τις τιμές μαζί με τρόπους ακριβούς προσδιορισμού των κινδύνων και τι είδους πρακτικές διαχείρισης κινδύνου μπορούν να υιοθετηθούν για τα επιθυμητά αποτελέσματα. Περιγράφονται σημαντικές μεθοδολογίες για την αξιολόγηση τέτοιων μέσων και συναφών κινδύνων που απαιτούν μια λεπτομερή κατανόηση των εννοιών για να είναι σε θέση να τις προσαρμόσουν για μεμονωμένες ανάγκες και προτιμήσεις. Η περίπλοκη φύση των τίτλων σταθερού εισοδήματος απομυθοποιείται για έναν μέσο αναγνώστη, καθιστώντας τις αγορές πολύ πιο προσιτές. Μαζί με αυτό,Συζητούνται επίσης διάφορα χρήσιμα εργαλεία για τη μελέτη μέσων σταθερού εισοδήματος. Φέρνοντας θεωρητικές πτυχές στις πρακτικές εφαρμογές όσον αφορά την αξιολόγηση των τίτλων σταθερού εισοδήματος και τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων κινδύνου, ενώ η επένδυση είναι αυτό που κάνει αυτό το έργο μοναδικό στην έκκλησή του. Μια ιδιαίτερα συνιστώμενη εργασία για την αποτίμηση των μέσων και των πρακτικών διαχείρισης κινδύνων στις αγορές σταθερού εισοδήματος.

Best Takeaway από αυτό το βιβλίο με τα καλύτερα σταθερά έσοδα

 • Ένας χρήσιμος οδηγός για τη θεωρία και την πρακτική της αξιολόγησης των μέσων σταθερού εισοδήματος και της διαχείρισης κινδύνων για επαγγελματίες, καθώς και για λαϊκούς.
 • Ο συγγραφέας κάνει μια εξαιρετική προσπάθεια να περιγράψει τις υποκείμενες έννοιες της διαχείρισης κινδύνου, όπως ισχύει για τα μέσα σταθερού εισοδήματος.
 • Ορισμένες από τις βασικές μεθοδολογίες αποτίμησης εξηγούνται επίσης λεπτομερώς για όσους θέλουν να αποκτήσουν μια βασική κατανόηση αυτών των ιδεών.
 • Ένα αξιέπαινο έργο για την αξιολόγηση και τη διαχείριση κινδύνων μέσων σταθερού εισοδήματος για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
<>

# 5 - Τίτλοι σταθερού εισοδήματος

Στρατηγικές αποτίμησης, διαχείρισης κινδύνων και χαρτοφυλακίου

από τον Lionel Martellini, Philippe Priaulet  

Επανεξέταση βιβλίου σταθερού εισοδήματος

Αυτή η εργασία παρέχει περιεκτικό υλικό εγχειριδίου για μαθήματα τίτλων σταθερού εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένων των MBA και MSc Finance. Οι συγγραφείς έχουν καλύψει εκτενώς παραδοσιακές αλλά και εναλλακτικές επενδυτικές στρατηγικές για την αγορά σταθερού εισοδήματος, ενισχύοντας έτσι το εύρος και το εύρος αυτής της εργασίας. Έχει υιοθετηθεί μια προσέγγιση δομικών στοιχείων για την περιγραφή και την απεικόνιση εννοιών που την καθιστούν ιδανικό πόρο μάθησης για τους μαθητές στον τομέα. Πολλά παραδείγματα εργασίας στο excel περιλαμβάνονται για την πρακτική καθοδήγηση των αναγνωστών μαζί με διαφάνειες PowerPoint για πρόσθετη μαθησιακή βοήθεια. Μερικοί από τους βασικούς τομείς γνώσης που καλύπτονται στο έργο περιλαμβάνουν στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου σταθερού εισοδήματος, παραγωγή καμπύλης μηδενικής απόδοσης και πιστωτικά spread καθώς και επιτόκια και πιστωτικά παράγωγα. Συντάχθηκε από αναγνωρισμένους ειδικούς σταθερού εισοδήματος,Αυτή η εργασία δεν παρουσιάζει τίποτα λιγότερο από ένα θησαυρό πληροφοριών για στρατηγικές επενδύσεων σταθερού εισοδήματος για φοιτητές και επαγγελματίες.

Best Takeaway από αυτό το βιβλίο με τα σταθερά εισοδήματα

 • Ένα ανεπίσημο εγχειρίδιο για μαθητές σταθερού εισοδήματος MBA και MSc Finance που καλύπτει βασικά ολόκληρο το φάσμα των επενδυτικών στρατηγικών για μέσα σταθερού εισοδήματος και τα απεικονίζει με πολλά πρακτικά παραδείγματα.
 • Αυτό το έργο υπερέχει ως μαθησιακός πόρος που δεν μπορεί επίσης να παρέχει υλικό αναφοράς για όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν λεπτομερή κατανόηση των παραδοσιακών και εναλλακτικών επενδυτικών στρατηγικών για τίτλους σταθερού εισοδήματος.
 • Ένας ιδιαίτερα συνιστώμενος πόρος για φοιτητές καθώς και επαγγελματίες χρηματοοικονομικών.
<>

# 6 - Ανάλυση σταθερού εισοδήματος

(CFA Institute Investment Series) [Kindle Edition]

Barbara S. Petitt (Συγγραφέας), Jerald E. Pinto (Συγγραφέας), Wendy L. Pirie (Συγγραφέας), Bob Kopprasch (Πρόλογος)  

Κριτική βιβλίου

Ο οδηγός επενδύσεων του CFA Institute εισάγει μεθοδικά τους αναγνώστες σε θεμελιώδεις έννοιες του σταθερού εισοδήματος προτού περιγράψουν ένα γενικό πλαίσιο για την αποτίμηση των κινητών αξιών. Αυτή η εργασία αποσκοπεί στην περιγραφή του τρόπου με τον οποίο οι επαγγελματίες επενδύσεων αναλύουν τίτλους και διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια σταθερού εισοδήματος συνθέτοντας με επιτυχία έναν αριθμό πολύπλοκων παραγόντων. Οι συγγραφείς έχουν υιοθετήσει μια μέθοδο σταδιακής εμπλοκής με τους αναγνώστες σχετικά με το πώς να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες για την ανάλυση του κινδύνου, των τίτλων που υποστηρίζονται από περιουσιακά στοιχεία και της ανάλυσης της δομής όρων, προτού προχωρήσουν στην αποτίμηση και διαχείριση των επενδυτικών χαρτοφυλακίων σε ένα σενάριο που βασίζεται σε πελάτες. Αυτά είναι μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά που καθιστούν αυτό το έργο πολύτιμο πόρο τόσο για φοιτητές όσο και για επαγγελματίες χρηματοδότησης. Βασικά αναπτύχθηκε για φοιτητές CFA,Αυτό δεν είναι τίποτα λιγότερο από μια συλλογή θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων στις αγορές σταθερού εισοδήματος.

Best Takeaway από αυτό το βιβλίο με τα καλύτερα σταθερά έσοδα

 • Ένας εξειδικευμένος οδηγός για την ανάλυση σταθερού εισοδήματος από το Ινστιτούτο CFA, σχεδιασμένος όχι μόνο για φοιτητές CFA αλλά και για επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα και για μη χρηματοοικονομικά άτομα.
 • Πρόκειται για έναν εξαιρετικό πόρο για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν πλήρη γνώση των στρατηγικών, αρχών και διαχείρισης κινδύνων για επενδύσεις σταθερού εισοδήματος.
 • Οι αναγνώστες θα μάθουν πολλά όχι μόνο για το πώς λειτουργούν οι αγορές σταθερού εισοδήματος, αλλά και για την ανάλυση τίτλων σταθερού εισοδήματος και τη διαχείριση χαρτοφυλακίων σταθερού εισοδήματος ως επαγγελματία.
<>

# 7 - Μοντελοποίηση κινδύνου επιτοκίου

Το μάθημα αποτίμησης σταθερού εισοδήματος (Wiley Finance) - Εισαγωγή, 3 Ιουνίου 2005

από τους Sanjay K. Nawalkha (Συγγραφέας), Gloria M. Soto (Συγγραφέας), Natalia A. Beliaeva (Συγγραφέας)  

Κριτική βιβλίου

Αυτή η εργασία αποτελεί μέρος μιας τριλογίας σχετικά με την αποτίμηση σταθερού εισοδήματος και την ανάλυση κινδύνου, αλλά αυτός ο όγκος εστιάζει συγκεκριμένα στη μοντελοποίηση κινδύνου επιτοκίου που διερευνά διάφορα μοντέλα κινδύνου επιτοκίου για τίτλους σταθερού εισοδήματος και τα παράγωγά τους. Αυτό είναι ουσιαστικά μια εργασία για τον κίνδυνο επιτοκίου και πώς να το μετρήσουμε και να το διαχειριστούμε στρατηγικά, κάτι που δεν είναι δυνατό χωρίς μοντελοποίηση κινδύνου επιτοκίου. Ορισμένες βασικές συνιστώσες της διαχείρισης κινδύνου επιτοκίου που συζητούνται σε αυτό το έργο περιλαμβάνουν τη διάρκεια, την κυρτότητα, το απόλυτο M, το τετράγωνο M, το διάνυσμα διάρκειας, τη διάρκεια του βασικού επιτοκίου και τη διάρκεια του βασικού επιτοκίου μεταξύ άλλων. Οι συγγραφείς έχουν επεξηγήσει την εφαρμογή μοντέλων σε διάφορα μέσα σταθερού εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένων των κανονικών ομολόγων, των καλών ομολόγων, των προθεσμιακών χρεογράφων T, των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης ομολόγων, των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης επιτοκίων, των συμβάσεων προθεσμιακού επιτοκίου, των επιλογών ομολόγων,διάφορες επιλογές απόδοσης, ανταλλαγές και εγγυήσεις ενυπόθηκων δανείων μαζί με άλλες. Αυτή η εργασία συνοδεύεται από ένα συνοδευτικό CD-ROM που περιέχει πολλές χρήσιμες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων τύπων και εργαλείων προγραμματισμού για την εφαρμογή διαφόρων μοντέλων κινδύνου και τεχνικών αποτίμησης για τίτλους σταθερού εισοδήματος. Μια λεπτομερής πραγματεία για τη μοντελοποίηση κινδύνου επιτοκίου για φοιτητές, επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα και όποιον άλλο ενδιαφέρεται αρκετά για να μάθει και να εφαρμόσει τις έννοιες χωρίς πολλή προσπάθεια.οικονομικοί επαγγελματίες και οποιοσδήποτε άλλος ενδιαφέρεται αρκετά για να μάθει και να εφαρμόσει τις έννοιες χωρίς πολλή προσπάθεια.οικονομικοί επαγγελματίες και οποιοσδήποτε άλλος ενδιαφέρεται αρκετά για να μάθει και να εφαρμόσει τις έννοιες χωρίς πολλή προσπάθεια.

Best Takeaway από αυτό το βιβλίο με τα καλύτερα σταθερά έσοδα

 • Εξειδικευμένη εργασία για τη μοντελοποίηση κινδύνου επιτοκίου που εξηγεί την έννοια του κινδύνου επιτοκίου και περιγράφει λεπτομερώς τις μεθοδολογίες που υιοθετήθηκαν για τη μέτρηση και τη διαχείριση του κινδύνου επιτοκίου.
 • Αυτή η εργασία απεικονίζει τον τρόπο εφαρμογής μοντέλων κινδύνου σε ένα ολόκληρο φάσμα μέσων σταθερού εισοδήματος και ένας ψηφιακός σύντροφος στο έργο ενισχύει περαιτέρω την αξία του.
 • Αυτός ο συνοδευτικός οδηγός περιλαμβάνει πληθώρα πληροφοριών σχετικά με την αποτίμηση και τη διαχείριση κινδύνων των τίτλων σταθερού εισοδήματος, μαζί με εργαλεία προγραμματισμού και λογιστικά φύλλα excel / VBA για πρακτική ανάλυση. Εν ολίγοις, μια ιδανική εργασία για όσους ενδιαφέρονται να μάθουν θεωρητικές και πρακτικές πτυχές του μοντέλου κινδύνου επιτοκίου για τίτλους σταθερού εισοδήματος.
<>

Ελπίζω να απολαύσατε τη συλλογή μας σε βιβλία σταθερού εισοδήματος με καλή ανάγνωση.

Αποκάλυψη συνεργατών Amazon

Το WallStreetMojo συμμετέχει στο Πρόγραμμα Συνεργατών Amazon Services LLC, ένα διαφημιστικό πρόγραμμα θυγατρικών που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει μέσα στους ιστότοπους να κερδίζουν διαφημιστικά τέλη μέσω της διαφήμισης και της σύνδεσης στο amazon.com


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found