Μέσος όρος έναντι σταθμισμένος μέσος όρος | Κορυφαίες 4 διαφορές (με τα γραφήματα)

Ο μέσος όρος και ο σταθμισμένος μέσος όρος είναι δύο διαφορετικοί όροι στο excel, ο μέσος όρος είναι μια μέθοδος υπολογισμού του κεντρικού σημείου ενός δεδομένου συνόλου δεδομένων και υπολογίζεται ο παραδοσιακός τρόπος υπολογισμού του μέσου όρου προσθήκης των αριθμών διαιρούμενου του αριθμού του συνόλου δεδομένων που υπάρχει, ενώ ο σταθμισμένος μέσος είναι ένας μέσος όρος που υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο αλλά με ένα βάρος πολλαπλασιασμένο με κάθε σύνολο δεδομένων.

Διαφορά μεταξύ του μέσου όρου έναντι του σταθμισμένου μέσου όρου

Ο μέσος όρος έναντι του σταθμισμένου μέσου όρου είναι μαθηματικός και στατιστικός όρος στη χρηματοδότηση και στις επιχειρήσεις, αλλά και οι δύο υπολογίζονται διαφορετικά. Ο μέσος όρος είναι το άθροισμα όλων των μεμονωμένων παρατηρήσεων δια του αριθμού των παρατηρήσεων. Βασικά χρησιμοποιείται ο μέσος όρος για την εύρεση μέσης τιμής σε ένα συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων. Είναι επίσης γνωστό ως κεντρική τάση και χρησιμοποιείται για την εύρεση της κεντρικής τάσης μιας ομάδας δεδομένων σε μια συγκεκριμένη ομάδα δεδομένων. Ο σταθμισμένος μέσος όρος χρησιμοποιείται στον τομέα της λογιστικής. Και ο κύριος σκοπός του είναι να βρει το σωστό βάρος ή αξία για επίλυση. Ο σταθμισμένος μέσος όρος είναι η αξία της κύριας αποπληρωμής ορισμένων ομολόγων ή δανείων έως ότου καταβληθεί η κύρια αξία.

Τι είναι ο μέσος όρος;

Ο μέσος όρος είναι το άθροισμα όλων των μεμονωμένων παρατηρήσεων δια του αριθμού των παρατηρήσεων. Βασικά, χρησιμοποιείται για την εύρεση μέσης τιμής σε ένα συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων. Είναι επίσης γνωστό ως κεντρική τάση και χρησιμοποιείται για την εύρεση της κεντρικής τάσης μιας ομάδας δεδομένων σε μια συγκεκριμένη ομάδα δεδομένων. Χρησιμοποιείται κυρίως για την αναπαράσταση των δεδομένων. Μπορεί να επιλυθεί για ένα σύνολο δεδομένων χρησιμοποιώντας τον αριθμητικό τύπο.

Μέσος τύπος = Άθροισμα Παρατήρησης / Αριθμός Παρατήρησης

Παράδειγμα μέσου όρου

Ας δούμε ένα παράδειγμα για να κατανοήσουμε τον μέσο όρο.

Ας υποθέσουμε ότι υπάρχουν 10 μαθητές στην τάξη με βαθμολογία 50, 60, 70, 80, 65, 78, 95, 63, 58, 91 αντίστοιχα από τους 100 τώρα, ας βρούμε τον μέσο όρο για τις παραπάνω βαθμολογίες ενός μαθητή. Οπως γνωρίζουμε.

Μέσος τύπος = Άθροισμα Παρατήρησης / Αριθμός Παρατήρησης

Άθροισμα παρατήρησης = 50 + 60 + 70 + 80 + 65 + 78 + 95 + 63 + 58 + 9

Έτσι, ο μέσος όρος της τάξης των 10 μαθητών είναι 71.

Ποιος είναι ο σταθμισμένος μέσος όρος;

Ο σταθμισμένος μέσος όρος χρησιμοποιείται στον τομέα της λογιστικής. Ο κύριος σκοπός του είναι να βρει το σωστό βάρος ή τιμή για επίλυση. Ο σταθμισμένος μέσος όρος είναι η αξία της κύριας αποπληρωμής ορισμένων ομολόγων ή δανείων έως ότου καταβληθεί η κύρια αξία. Ο σταθμισμένος μέσος όρος είναι επίσης ένας τύπος μέσου όρου με τη μικρή διαφορά καθώς όλη η παρατήρηση δεν έχει ίσα βάρη, διαφορετικά η παρατήρηση έχει διαφορετική σημασία κάθε παρατήρηση πολλαπλασιάζεται με το βάρος και προστίθεται. Ο μέσος όρος βάρους χρησιμοποιείται για την εκτέλεση. Μπορεί να ληφθεί ως μέσος όρος στον οποίο κάθε τιμή έχει διαφορετικό βάρος. Και επηρεάζεται από το βάρος της τιμής δεδομένων. Η σταθμισμένη τιμή είναι το άθροισμα του προϊόντος της παρατήρησης σε βάρος διαιρούμενο με το άθροισμα του βάρους και μπορεί να γραφτεί ως: -

Σταθμισμένος μέσος τύπος  = (a1w1 + a2w2 + a3w3 +… + anwn) / (w1 + w2 + w3… + wn)

Παράδειγμα σταθμισμένου μέσου όρου

Ας δούμε ένα παράδειγμα για να το κατανοήσουμε καλύτερα.

Ας υποθέσουμε ότι υπάρχουν τρεις διαφορετικές εξετάσεις που συμβάλλουν στην τελική βαθμολογία για ένα χρόνο και υπάρχει το διαφορετικό βάρος κάθε εξέτασης για το βάρος της πρώτης εξέτασης ήταν 15%, για το βάρος της δεύτερης εξέτασης ήταν 25% και για το βάρος της τελικής εξέτασης ήταν 60% τώρα ας υποθέσουμε ένας μαθητής έχει σημειώσει 60 βαθμούς στην πρώτη εξέταση, 70 στη δεύτερη εξέταση και 80 στην τελική εξέταση από τους 100, τώρα ας υπολογίσουμε τα τελικά σημάδια ενός μαθητή.

Χρησιμοποιήστε τον παραπάνω τύπο για τον υπολογισμό του.

  • Έτσι, ο σταθμισμένος μέσος όρος ενός μαθητή είναι 74,5.

Μέσος όρος έναντι σταθμισμένου μέσου γραφήματος

Εδώ σας παρέχουμε τις κορυφαίες 5 διαφορές.

Μέσος όρος έναντι σταθμισμένος μέσος όρος - Διαφορές κλειδιών

Οι βασικές διαφορές μεταξύ αυτού του μέσου όρου είναι οι εξής:

  • Ο μέσος όρος είναι το άθροισμα όλων των μεμονωμένων παρατηρήσεων διαιρούμενο με τον αριθμό των παρατηρήσεων, ενώ ο σταθμισμένος μέσος όρος είναι η παρατήρηση πολλαπλασιασμένος με το βάρος και προστίθεται για να βρει μια λύση.
  • Ο μέσος όρος είναι μια μαθηματική εξίσωση ενώ ο σταθμισμένος μέσος όρος εφαρμόζεται στις καθημερινές δραστηριότητες χρηματοδότησης.
  • Ο μέσος όρος είναι η αναπαράσταση ενός συνόλου δεδομένων, ενώ ο σταθμισμένος μέσος όρος πρέπει να αξιολογηθεί για να φτάσει στην επίλυση ενός προβλήματος.
  • Ο μέσος όρος μπορεί να επιλυθεί για το σύνολο δεδομένων χρησιμοποιώντας τον αριθμητικό τύπο και το σταθμισμένο μέσο στοιχείο λαμβάνει το βάρος της αξίας για να φτάσει σε μια συγκεκριμένη απάντηση.

Μέσος όρος έναντι σταθμισμένης μέσης διαφοράς Head to Head

Ας δούμε τώρα τις διαφορές από κεφάλι σε κεφάλι.

Βάση Μέση τιμή Σταθμισμένος μέσος όρος
Ορισμός Είναι το άθροισμα όλων των μεμονωμένων παρατηρήσεων δια του αριθμού των παρατηρήσεων. Η παρατήρηση πολλαπλασιάζεται με το βάρος και προστίθεται για να βρει μια λύση.
Εξίσωση Είναι μια μαθηματική εξίσωση. Εφαρμόζεται στις καθημερινές δραστηριότητες χρηματοδότησης.
Λύση Είναι μια αναπαράσταση ενός συνόλου δεδομένων.  Πρέπει να αξιολογήσει για να φτάσει στη λύση ενός προβλήματος.
Υπολογισμοί Μπορεί να επιλυθεί για ένα σύνολο δεδομένων χρησιμοποιώντας τον αριθμητικό τύπο. Στο στοιχείο λαμβάνεται το βάρος της αξίας για να φτάσει σε μια συγκεκριμένη απάντηση.

συμπέρασμα

Έτσι, έχουμε δει τον μέσο όρο έναντι του σταθμισμένου μέσου όρου και έχουμε δει τη διαφορά μεταξύ των δύο. Έχουμε δει ότι ο μέσος όρος είναι το άθροισμα όλων των μεμονωμένων παρατηρήσεων διαιρούμενο με τον αριθμό της παρατήρησης και ο μέσος όρος μπορεί να λυθεί για ένα σύνολο δεδομένων χρησιμοποιώντας αριθμητικό τύπο, ενώ ο σταθμισμένος μέσος όρος είναι η παρατήρηση πολλαπλασιασμένος με ένα βάρος και προστίθεται για να βρει ένα Η λύση και το μέσο σταθμισμένο συστατικό λαμβάνουν βάρος αξίας για να φτάσουν σε μια συγκεκριμένη απάντηση. Και οι δύο έχουν διαφορετικούς χρήστες με βάση το πρόβλημα και οι δύο υπολογίζονται διαφορετικά. Ο κύριος σκοπός του σταθμισμένου μέσου όρου είναι να βρούμε το σωστό βάρος ή την τιμή που πρέπει να λυθεί. Ο σταθμισμένος μέσος όρος είναι η μέση αξία της κύριας αποπληρωμής ορισμένων ομολόγων ή δανείων έως ότου καταβληθεί η κύρια αξία. Και ο μέσος όρος χρησιμοποιείται για την εύρεση της μέσης τιμής ή της μέσης τιμής.