Είναι τα αποθέματα ένα τρέχον περιουσιακό στοιχείο; | Πλήρης εξήγηση με παραδείγματα

Είναι τα αποθέματα ένα τρέχον περιουσιακό στοιχείο;

Το απόθεμα είναι το περιουσιακό στοιχείο που διατηρείται προς πώληση στις συνήθεις συνήθεις δραστηριότητες, επομένως, το απόθεμα θεωρείται ως τρέχον περιουσιακό στοιχείο, επειδή η εταιρεία σκοπεύει να επεξεργαστεί και να πουλήσει το απόθεμα εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία αναφοράς ή πιο συγκεκριμένα μέσα στην επόμενη λογιστική χρήση.

Απόθεμα είναι τα αγαθά που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τελικών αντικειμένων και ενεργεί ως ρυθμιστικό μεταξύ της κατασκευής αγαθών και των αγαθών που η εταιρεία πρέπει να πουλήσει για να εκπληρώσει τις παραγγελίες. Δεδομένου ότι το απόθεμα χρησιμοποιείται για την κατασκευή αγαθών που δημιουργούν έσοδα για την Εταιρεία, ταξινομείται ως περιουσιακό στοιχείο.

Αλλά εάν το απόθεμα είναι ένα τρέχον στοιχείο ή ένα μη κυκλοφορούν στοιχείο;

 • Τα τρέχοντα περιουσιακά στοιχεία είναι τα περιουσιακά στοιχεία που μπορούν να μετατραπούν σε μετρητά ή ισοδύναμα μετρητών σε σύντομο χρονικό διάστημα, που συνήθως λαμβάνονται ως ένα έτος. Αντίθετα, τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία είναι τα περιουσιακά στοιχεία που χρειάζονται περισσότερο χρόνο από 1 έτος για να μετατραπούν σε μετρητά.
 • Το απόθεμα θεωρείται ότι πωλείται εντός ενός έτους. Ωστόσο, πολλά εξαρτώνται από τις επιχειρηματικές ευκαιρίες, τις συνθήκες της αγοράς. Ωστόσο, θεωρείται ότι το απόθεμα στον ισολογισμό της Εταιρείας θα πωληθεί σε λιγότερο από 1 έτος και ως εκ τούτου, καταχωρείται ως κυκλοφορούν ενεργητικό.

Παράδειγμα τρέχοντος αποθέματος αποθέματος

Όπως φαίνεται στο παρακάτω στιγμιότυπο από τον ενοποιημένο ισολογισμό της Apple Inc., το απόθεμα καταγράφεται ως το τρέχον περιουσιακό στοιχείο.

Πηγή: Apple SEC Filings

 • Για όλους τους πιθανούς λόγους, τα αποθέματα πιστεύεται ότι θα πωληθούν εντός 1 έτους. Ως εκ τούτου, καταγράφονται ως κυκλοφορούν ενεργητικό. Ωστόσο, μερικές φορές η Εταιρεία δεν λαμβάνει αναμενόμενες παραγγελίες, και ως εκ τούτου δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει το απόθεμα. Τέτοιο αχρησιμοποίητο απόθεμα μπορεί να καταστεί ευθύνη για την Εταιρεία, καθώς θα επιβαρυνθούν με έξοδα αποθήκευσης και άλλα σχετικά έξοδα για τη διατήρηση του αποθέματος για να είναι χρήσιμο.
 • Ορισμένα αποθέματα, για παράδειγμα, οι γεωργικοί πόροι έχουν διάρκεια ζωής. Μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, το απόθεμα καθίσταται παλιό και ξεπερασμένο και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περαιτέρω κατασκευή. Αυτή η διάρκεια ζωής είναι συνήθως λιγότερο από ένα χρόνο περισσότερο, οπότε η καταγραφή της ως τρέχον περιουσιακό στοιχείο. Η Εταιρεία θα πρέπει να απορρίψει τέτοιο απόθεμα εάν δεν χρησιμοποιηθεί εντός της περιόδου αποθήκευσης, προκαλώντας έτσι ζημίες. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν μπορεί να διατηρήσει ένα τεράστιο απόθεμα λόγω του κόστους αποθήκευσης και της διάρκειας ζωής.
 • Οι εταιρείες πρέπει να διατηρούν επαρκή εφόδια για να μην διαταράξουν τις δραστηριότητές τους. Εάν η Εταιρεία διατηρεί λιγότερο απόθεμα από αυτό που απαιτείται, μπορεί να χάσει τις επιχειρηματικές ευκαιρίες. Η Εταιρεία δεν θα είναι σε θέση να εκπληρώσει τις παραγγελίες εγκαίρως και ως εκ τούτου να χάσει έσοδα και φήμη.
 • Οι εταιρείες επενδύουν πολλά για να διατηρήσουν ένα καλό σύστημα διαχείρισης αποθεμάτων. Εξασφαλίζουν ότι διαθέτουν επαρκή αποθέματα στα καταστήματα, ώστε να μην διαταράξουν την επιχείρησή τους και επίσης ότι χρησιμοποιείται έτσι ώστε να μην τους κοστίζει αποθήκευση ή σπατάλη.

Σημασια

 • Το απόθεμα χρησιμοποιείται για την κατασκευή των προϊόντων. Το απόθεμα πρώτων υλών που χρησιμοποιείται στην παραγωγή αντιπροσωπεύει επίσης απογραφή, χωρίς το οποίο η Εταιρεία δεν μπορεί να παράγει τα προϊόντα της.
 • Τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία στον Ισολογισμό της Εταιρείας καταγράφουν το ποσό αυτού του αποθέματος που είναι διαθέσιμο στην Εταιρεία. Σε αυτά περιλαμβάνονται επίσης όλα τα τελικά προϊόντα που διατίθενται στην Εταιρεία, τα οποία δεν πωλούνται ακόμη.
 • Ο σημαντικότερος χρηματοοικονομικός λόγος που σχετίζεται με το απόθεμα είναι ο λόγος κύκλου εργασιών αποθέματος, ο οποίος μετρά την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης αποθέματος της Εταιρείας.
 • Υπολογίζεται ως Πωλήσεις / Απόθεμα και παρέχει μια εικόνα για το πόσες φορές η εταιρεία πωλεί το απόθεμά της.
 • Ο κύκλος εργασιών «Ημέρες στο απόθεμα» είναι ένας άλλος κρίσιμος οικονομικός δείκτης που παρακολουθείται από επενδυτές και αναλυτές, ο οποίος υπολογίζεται ως κύκλος εργασιών 365 / Αποθέματος και υποδηλώνει τον αριθμό ημερών που έλαβε η Εταιρεία για να αντικαταστήσει το απόθεμά τους μέσω πωλήσεων.

συμπέρασμα

Αποθέματα είναι τα αγαθά ή οι πρώτες ύλες που διατίθενται στην Εταιρεία, η οποία χρησιμοποιείται για την παραγωγή των τελικών αγαθών. Δεδομένου ότι χρησιμοποιείται στην παραγωγή περιουσιακών στοιχείων που πωλούνται από την Εταιρεία, η οποία είναι η κύρια πηγή λειτουργικού εισοδήματος, θεωρούνται ως περιουσιακά στοιχεία για την Εταιρεία. Το απόθεμα θεωρείται ότι πωλείται σε λιγότερο από 1 έτος και ως εκ τούτου, καταγράφεται ως κυκλοφορούν ενεργητικό. Πιστεύεται ότι οι Εταιρείες διαχειρίζονται το απόθεμά τους σωστά, έτσι ώστε να είναι πολύ χαμηλό που να διακόπτεται η δραστηριότητά της και να μην διατηρεί πολύ υψηλό απόθεμα έτσι ώστε να προκαλεί κόστος αποθήκευσης ή απώλεια λόγω ζημιάς και σπατάλης.