Ακαθάριστες πωλήσεις έναντι καθαρών πωλήσεων | Κορυφαίες 6 διαφορές (με τα γραφήματα)

Διαφορά μεταξύ των ακαθάριστων πωλήσεων και των καθαρών πωλήσεων

Η βασική διαφορά μεταξύ των ακαθάριστων πωλήσεων και των καθαρών πωλήσεων είναι ότι οι ακαθάριστες πωλήσεις αναφέρονται στη συνολική αξία των πωλήσεων που πραγματοποίησε η εταιρεία κατά τη διάρκεια της περιόδου χωρίς προσαρμογή για οποιοδήποτε από τα κόστη που σχετίζονται με αυτές τις πωλήσεις, ενώ οι καθαρές πωλήσεις αναφέρονται στη συνολική αξία πωλήσεις που πραγματοποίησε η εταιρεία κατά τη διάρκεια της περιόδου, δηλαδή οι ακαθάριστες πωλήσεις μείον τις αποδόσεις, τις εκπτώσεις και τα δικαιώματα που σχετίζονται με αυτές τις πωλήσεις.

Ακαθάριστες πωλήσεις έναντι καθαρού γραφήματος πωλήσεων

Ας δούμε τις κορυφαίες διαφορές μεταξύ των ακαθάριστων πωλήσεων έναντι των καθαρών πωλήσεων μαζί με τα γραφήματα.

Βασικές διαφορές

Ακολουθούν μερικές από τις βασικές διαφορές:

  • Οι ακαθάριστες πωλήσεις της εταιρείας υπολογίζονται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αποδόσεις, οι εκπτώσεις και οι αποζημιώσεις της εταιρείας που σχετίζονται με αυτές τις πωλήσεις. Από την άλλη πλευρά, η καθαρή πώληση της εταιρείας υπολογίζεται αφού ληφθούν υπόψη όλα αυτά. Δηλαδή, επιστροφές από τον πελάτη κατά τη διάρκεια της περιόδου, η έκπτωση που δόθηκε στον πελάτη έναντι της πώλησης του προϊόντος και επιδόματα που σχετίζονται με το προϊόν που λείπει, έχει υποστεί ζημιά ή έχει κλαπεί που σχετίζεται με αυτές τις πωλήσεις.
  • Για να γνωρίζουμε την οικονομική κατάσταση της εταιρείας προς το παρόν και για τις διάφορες διαδικασίες λήψης αποφάσεων, στις περισσότερες περιπτώσεις, η διοίκηση και οι άλλοι ενδιαφερόμενοι της εταιρείας θεωρούν ότι οι καθαρές πωλήσεις είναι πιο σχετικές σε σύγκριση με τις ακαθάριστες πωλήσεις. Οι καθαρές πωλήσεις λένε για τις καθαρές πωλήσεις που πραγματοποίησε η εταιρεία κατά την περίοδο μετά την εξέταση των εκπτώσεων.
  • Η αξία των μεικτών πωλήσεων θα είναι πάντα υψηλότερη ή ίση σε σύγκριση με τις καθαρές πωλήσεις της εταιρείας κατά την ίδια περίοδο, επειδή υπολογίζεται μετά την αφαίρεση των αποδόσεων, της έκπτωσης και των δικαιωμάτων από τις ακαθάριστες πωλήσεις.
  • Για τον υπολογισμό των ακαθάριστων πωλήσεων, ο αριθμός των μεριδίων που πωλήθηκαν κατά την περίοδο πολλαπλασιάζεται με την τιμή πώλησης ανά μονάδα. Από την άλλη πλευρά, οι καθαρές πωλήσεις της εταιρείας υπολογίζονται αφαιρώντας την αξία των αποδόσεων, την έκπτωση και τα δικαιώματα της περιόδου από την αξία των ακαθάριστων πωλήσεων αυτής της περιόδου.
  • Οι καθαρές πωλήσεις εξαρτώνται από τις ακαθάριστες πωλήσεις, καθώς το ποσοστό των καθαρών πωλήσεων προκύπτει μετά την προσαρμογή της αξίας των αποδόσεων, της έκπτωσης και των δικαιωμάτων της περιόδου από την αξία των ακαθάριστων πωλήσεων. Από την άλλη πλευρά, οι ακαθάριστες πωλήσεις είναι μια αξία που προκύπτει όταν ο αριθμός των μεριδίων που πωλήθηκαν κατά την περίοδο πολλαπλασιαζόμενος με την τιμή στην οποία πωλούνται οι μονάδες, η οποία δεν εξαρτάται από την αξία των καθαρών πωλήσεων.
  • Η αξία των συνολικών καθαρών πωλήσεων της εταιρείας κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφέρεται στην κατάσταση εσόδων της εταιρείας αυτής της περιόδου. Αντιθέτως, από την άλλη πλευρά, η αξία των ακαθάριστων πωλήσεων δεν αναφέρεται πουθενά σε καμία από τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. Κάποιος πρέπει να διαβάσει λεπτομερώς τις σημειώσεις της οικονομικής κατάστασης στην ενότητα, η οποία περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με τις καθαρές δραστηριότητες πωλήσεων της εταιρείας για να μάθετε τον αριθμό των ακαθάριστων πωλήσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου.
  • Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, η εταιρεία πωλεί 1000.000 μονάδες του προϊόντος το καθένα στα 10 $. Από αυτά τα αγαθά αξίας, 150.000 $ υπέστησαν ζημιές, αγαθά αξίας 500.000 $ επιστράφηκαν από τους πελάτες της εταιρείας και $ 350.000 δόθηκαν ως έκπτωση στον πελάτη. Σε αυτήν την περίπτωση, η αξία των ακαθάριστων πωλήσεων θα υπολογιστεί πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των μονάδων που πωλήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου με την τιμή στην οποία πωλούνται οι μονάδες, δηλαδή, 1000.000 $ 10, που ανέρχεται σε 10.000.000 $.
  • Από την άλλη πλευρά, οι καθαρές πωλήσεις θα υπολογίζονται αφαιρώντας τις επιστροφές που πραγματοποίησε ο πελάτης κατά τη διάρκεια της περιόδου, η έκπτωση δίνεται στον πελάτη έναντι της πώλησης του προϊόντος και των δικαιωμάτων που σχετίζονται με το προϊόν που λείπει, έχει υποστεί ζημιά ή το κλεμμένο προϊόν της εταιρείας που σχετίζεται σε αυτές τις πωλήσεις από την αξία των ακαθάριστων πωλήσεων, δηλαδή 10.000.000 $ - 150.000 $ - 500.000 $ - 350.000 $ που φτάνουν τα 9.000.000 $

Συγκριτικός πίνακας μεικτών πωλήσεων έναντι καθαρών πωλήσεων

Βάση Ακαθάριστες πωλήσεις Καθαρές πωλήσεις
Ορισμός Αναφέρεται στη συνολική αξία των πωλήσεων που πραγματοποίησε η εταιρεία κατά τη διάρκεια της περιόδου χωρίς προσαρμογή για οποιοδήποτε από τα κόστη που σχετίζονται με αυτές τις πωλήσεις. Αναφέρεται στη συνολική αξία των πωλήσεων που πραγματοποίησε η εταιρεία κατά τη διάρκεια της περιόδου, δηλαδή, οι ακαθάριστες πωλήσεις μείον τις επιστροφές, τις εκπτώσεις και τα δικαιώματα που σχετίζονται με αυτές τις πωλήσεις.
Διαδικασία λήψης αποφάσεων Δεν σχετίζεται κυρίως με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Είναι ένα από τα σχετικά για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Διαφορά αξίας Η αξία του θα είναι πάντα υψηλότερη ή ίση σε σύγκριση με τις καθαρές πωλήσεις. Η αξία του δεν θα είναι ποτέ υψηλότερη από τις ακαθάριστες πωλήσεις.
Τύπος Αριθμός μονάδων που πωλήθηκαν * Τιμή ανά μονάδα Ακαθάριστες πωλήσεις - επιστροφές - έκπτωση - δικαιώματα
Εξάρτηση Οι καθαρές πωλήσεις εξαρτώνται από αυτό. Οι ακαθάριστες πωλήσεις δεν εξαρτώνται από αυτό.
Αναφέρεται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων Δεν αναφέρεται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. Αναφέρθηκε στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.

συμπέρασμα

Οι ακαθάριστες πωλήσεις της εταιρείας υπολογίζονται πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των μεριδίων που πωλήθηκαν κατά την περίοδο με την τιμή πώλησης ανά μονάδα. Επιστροφές που έγιναν από τον πελάτη κατά τη διάρκεια της περιόδου, η έκπτωση δίνεται στον πελάτη έναντι της πώλησης του προϊόντος και τα δικαιώματα που σχετίζονται με το προϊόν που λείπει, έχει υποστεί ζημιά ή το κλεμμένο προϊόν της εταιρείας που σχετίζεται με αυτές τις πωλήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του ακαθάριστες πωλήσεις.

Από την άλλη πλευρά, οι καθαρές πωλήσεις εξαρτώνται από τα στοιχεία των ακαθάριστων πωλήσεων. Υπολογίζεται αφαιρώντας τις επιστροφές του πελάτη κατά τη διάρκεια της περιόδου, έκπτωση που δίνεται έναντι της πώλησης του προϊόντος και δικαιώματα που σχετίζονται με το προϊόν που λείπει, έχει υποστεί ζημιά ή κλαπεί που σχετίζονται με αυτές τις πωλήσεις από την αξία των ακαθάριστων πωλήσεων.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found