Καθαρή αξία βιβλίου (Σημασία, τύπος) | Υπολογίστε την καθαρή αξία βιβλίου

Τι είναι μια καθαρή αξία βιβλίου;

Η καθαρή λογιστική αξία αναφέρεται στην καθαρή αξία ή τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας σύμφωνα με τα λογιστικά βιβλία της, η οποία αναφέρεται στον ισολογισμό της εταιρείας και υπολογίζεται αφαιρώντας τη συσσωρευμένη απόσβεση από την αρχική τιμή αγοράς του περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας.

Τύπος καθαρής λογιστικής αξίας

Ο τύπος που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της καθαρής λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων έχει ως εξής:

Τύπος καθαρής αξίας βιβλίου = Αρχικό κόστος αγοράς - Συσσωρευμένη απόσβεση

 1. Το αρχικό κόστος αγοράς εδώ σημαίνει την τιμή αγοράς του περιουσιακού στοιχείου που καταβλήθηκε τη στιγμή που η εταιρεία αγόρασε τα περιουσιακά στοιχεία.
 2. Η συσσωρευμένη απόσβεση εδώ σημαίνει τη συνολική απόσβεση που χρεώνεται ή συσσωρεύεται από την εταιρεία στα περιουσιακά της στοιχεία μέχρι την ημερομηνία υπολογισμού της καθαρής λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου.

Παράδειγμα υπολογισμού καθαρής αξίας βιβλίου

Ας υποθέσουμε ότι η εταιρεία Jack ltd αγόρασε εγκαταστάσεις και μηχανήματα την 1η Ιανουαρίου 2011, αξίας 800.000 δολαρίων με ωφέλιμη ζωή 10 ετών. Η εταιρεία έχει την πολιτική της απόσβεσης όλων των περιουσιακών στοιχείων ετησίως χρησιμοποιώντας τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης. Υπολογίστε την καθαρή λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου για το οικονομικό έτος που λήγει την 1η Δεκεμβρίου 2018.

Απάντηση

Για την περίπτωση της εταιρείας όπως αναφέρεται παραπάνω, η τιμή αγοράς του περιουσιακού στοιχείου είναι 800.000 $ την 1η Ιανουαρίου 2011. Η ωφέλιμη ζωή του περιουσιακού στοιχείου είναι 10 χρόνια και η εταιρεία έχει την πολιτική να αποσβέσει όλα τα περιουσιακά στοιχεία ετησίως χρησιμοποιώντας τη σταθερή γραμμή μέθοδος απόσβεσης. Έτσι, υπολογίζουμε την απόσβεση, η οποία θα χρεώνεται κάθε χρόνο, διαιρώντας την τιμή αγοράς του περιουσιακού στοιχείου με την ωφέλιμη ζωή του περιουσιακού στοιχείου.

Για τον υπολογισμό της καθαρής λογιστικής αξίας, οι συσσωρευμένες αποσβέσεις που χρεώνονται μέχρι το οικονομικό έτος που λήγει την 1η Δεκεμβρίου 2018, θα υπολογιστούν για τα 8 έτη.

Έτσι, το NBV του περιουσιακού στοιχείου στο τέλος του οικονομικού έτους 2018 που θα αναφέρεται στον ισολογισμό της εταιρείας ανέρχεται σε 16.000 $.

Πλεονεκτήματα

 1. Το NBV της εταιρείας είναι το πιο χρησιμοποιημένο οικονομικό μέτρο κατά την αποτίμηση των εταιρειών και επιμετράται για όλα τα περιουσιακά στοιχεία, είτε πρόκειται για ενσώματα πάγια όπως κτίρια, εγκαταστάσεις και μηχανήματα ή άυλα περιουσιακά στοιχεία όπως εμπορικό σήμα, πνευματικά δικαιώματα κ.λπ.
 2. Κατά τη στιγμή της εκκαθάρισης της εταιρείας, η αποτίμηση της εταιρείας βασίζεται στο NBV των περιουσιακών στοιχείων της και είναι η κύρια βάση για τη μέτρηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων.
 3. Η καθαρή λογιστική αξία χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό διαφόρων χρηματοοικονομικών δεικτών. Αυτές οι αναλογίες, υπολογιζόμενες χρησιμοποιώντας την καθαρή λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου, βοηθούν στη γνώση των αποδόσεων της αγοράς και της χρηματιστηριακής τιμής της εταιρείας.

Μειονεκτήματα

 1. Το κύριο μειονέκτημα της καθαρής λογιστικής αξίας της εταιρείας είναι ότι δεν είναι ίδια με την αγοραία αξία της εταιρείας, καθώς είναι το κόστος ενός περιουσιακού στοιχείου μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και γενικά απέχει πολύ από την αγοραία αξία ή ίσως μπορεί να είναι κοντά στο αγοραία αξία του περιουσιακού στοιχείου αλλά γενικά ποτέ δεν ισούται με την αγοραία αξία.
 2. Θεωρείται κατά την αξιολόγηση της ανάπτυξης της εταιρείας. Ωστόσο, δεν είναι ένας σωστός δείκτης που μετρά τις προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς η λογιστική αξία μπορεί να είναι χαμηλότερη από τις κερδοφόρες δυνατότητες της εταιρείας.
 3. Υπάρχει η πιθανότητα το NBV του περιουσιακού στοιχείου να μην υπολογίζεται σωστά, καθώς ο υπολογισμός της λογιστικής αξίας είναι πολύ κρίσιμος, καθώς απαιτεί διάφορες συμμορφώσεις με τους ισχύοντες νόμους και πρότυπα. Επομένως, η απόκτηση πραγματικών βιβλίων αξιών είναι μερικές φορές δύσκολη και η χρήση του ως βάση αξιολόγησης μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένες αποφάσεις.
 4. Αυτό αλλάζει για μια χρονική περίοδο. Επομένως, η απόλυτη εμπιστοσύνη στο NBV μπορεί να καταστήσει την αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων ακατάλληλη.

Σημαντικά σημεία

 1. Το NBV του περιουσιακού στοιχείου συνεχίζει να αλλάζει και γενικά, στην περίπτωση του πάγιου περιουσιακού στοιχείου συνεχίζει να μειώνεται λόγω των επιπτώσεων της απόσβεσης ή της εξάντλησης και στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του παγίου περιουσιακού στοιχείου, το NBV του παγίου περιουσιακού στοιχείου είναι ίσο στην τιμή διάσωσης περίπου.
 2. Γενικά, οι εταιρείες εκτιμούν τα περιουσιακά τους στοιχεία στο κόστος ή στην τιμή αγοράς, όποιο από τα δύο είναι χαμηλότερο. Σε περίπτωση που η αγοραία τιμή του περιουσιακού στοιχείου είναι μικρότερη από το κόστος του, τότε το NBV του περιουσιακού στοιχείου πρέπει να είναι η τιμή αγοράς του. Σε μια τέτοια περίπτωση, η απομείωση του περιουσιακού στοιχείου γίνεται, δηλαδή, η μείωση της καθαρής λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου στην αγοραία τιμή του, η οποία οδηγεί σε απότομη πτώση της αξίας του περιουσιακού στοιχείου.
 3. Η αγοραία τιμή του περιουσιακού στοιχείου διαφέρει από το NBV του ανά πάσα στιγμή. Σύμφωνα με την πολιτική της εταιρείας, πόσο γρήγορα ή αργά το περιουσιακό στοιχείο αποσβένεται. Εάν η εταιρεία αποσβέσει το περιουσιακό της στοιχείο χρησιμοποιώντας επιταχυνόμενη απόσβεση, δηλαδή, επιτρέποντας υψηλότερη έκπτωση στα πρώτα έτη του περιουσιακού στοιχείου, τότε στα πρώτα χρόνια, η καθαρή λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου θα είναι μικρότερη από την αγοραία αξία του.

συμπέρασμα

Η καθαρή λογιστική αξία είναι το κόστος του περιουσιακού στοιχείου στο οποίο αγοράζεται το περιουσιακό στοιχείο, το οποίο περιλαμβάνει την τιμή αγοράς του περιουσιακού στοιχείου συν όλα τα έξοδα που προκύπτουν για την προετοιμασία του περιουσιακού στοιχείου μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις ή τυχόν ζημίες απομείωσης. Θεωρείται ως το πιο χρησιμοποιημένο οικονομικό μέτρο για την αποτίμηση της εταιρείας και η καθαρή λογιστική αξία είναι στις περισσότερες περιπτώσεις διαφέρει από την αγοραία αξία του περιουσιακού στοιχείου.

Είναι η βάση αναφοράς των στοιχείων στον ισολογισμό της εταιρείας. Κατά κύριο λόγο για την ανάλυση των δυνατοτήτων ανάπτυξης, ο επενδυτής αναφέρεται μόνο σε αυτά τα καθαρά λογιστικά στοιχεία. Ως εκ τούτου, οι εταιρείες πρέπει να επικεντρωθούν στον σωστό υπολογισμό αυτών των στοιχείων πριν από την αναφορά τους στις οικονομικές καταστάσεις.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found