Λειτουργικά έσοδα έναντι Καθαρού Εισοδήματος | Κορυφαίες 5 διαφορές (με τα γραφήματα)

Διαφορά μεταξύ λειτουργικού εισοδήματος και καθαρού εισοδήματος

Η βασική διαφορά μεταξύ λειτουργικού εισοδήματος και καθαρού εισοδήματος είναι ότι το λειτουργικό εισόδημα αναφέρεται στο εισόδημα που έχει κερδίσει ένας επιχειρηματικός οργανισμός κατά την υπό εξέταση περίοδο από τις κύριες δραστηριότητές του που δημιουργούν έσοδα και δεν λαμβάνει υπόψη μη λειτουργικά έσοδα και μη λειτουργικά έξοδα, ενώ, Το καθαρό εισόδημα αναφέρεται στα κέρδη της επιχείρησης που κερδίζονται κατά την περίοδο αφού ληφθούν υπόψη όλα τα έξοδα που πραγματοποίησε η εταιρεία κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Και οι δύο είναι βασικές μετρήσεις στις οικονομικές λογιστικές καταστάσεις. Το λειτουργικό εισόδημα είναι το εισόδημα που δημιουργείται από τις καθημερινές λειτουργίες ή, με άλλους όρους, τις βασικές δραστηριότητες μιας επιχείρησης. Υπολογίζεται μετά την αφαίρεση του κόστους των εργασιών από τις συνολικές πωλήσεις.

Μαθηματικά, μπορεί να εκφραστεί ως:

Λειτουργικά έσοδα = Ακαθάριστο εισόδημα - Λειτουργικά έξοδα - Απόσβεση και απόσβεση

Το καθαρό εισόδημα είναι η κατώτατη γραμμή. Είναι το τελικό κέρδος που διατίθεται για τους μετόχους μετά την αφαίρεση των εξόδων τόκων, τυχόν έκτακτων εσόδων ή εξόδων και φόρων.

Μαθηματικά, μπορεί να εκφραστεί ως:

Καθαρό εισόδημα = Λειτουργικά έσοδα + Λοιπά έσοδα - Έξοδα τόκων + Έκτακτα εισόδημα μίας φορά - Έκτακτα έξοδα μίας χρήσης - Φόροι 

Η παραπάνω εξίσωση μας βοηθά να προσδιορίσουμε τη σχέση μεταξύ λειτουργικού εισοδήματος και καθαρού εισοδήματος. Τα λειτουργικά έσοδα, από τη μία πλευρά, προσδιορίζουν το εισόδημα που δημιουργείται από τις λειτουργικές δραστηριότητες της επιχείρησης. Το καθαρό εισόδημα, από την άλλη πλευρά, ποσοτικοποιεί κάθε εισόδημα που δημιουργείται από την επιχειρηματική οντότητα είτε από πράξεις είτε από τόκους που προκύπτουν από επενδύσεις ή ακόμη και από έσοδα που δημιουργούνται από την εκκαθάριση ενός περιουσιακού στοιχείου. Το λειτουργικό εισόδημα είναι ένα υποσύνολο μιας μεγαλύτερης ομπρέλας που ονομάζεται Καθαρό εισόδημα.

Παράδειγμα

Εξετάστε την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων μιας εταιρείας ABC.

Εδώ τα λειτουργικά έσοδα υπολογίστηκαν αφαιρώντας το κόστος και τα έξοδα από τις συνολικές πωλήσεις. Ωστόσο, για τον υπολογισμό του καθαρού εισοδήματος, τα συνολικά έξοδα αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα και στη συνέχεια επιβάλλεται φόρος. Επίσης, όπως φαίνεται, το καθαρό εισόδημα είναι η κατώτατη γραμμή και ο τελικός αριθμός στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων ακολουθεί την προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω. Τα λειτουργικά έσοδα είναι μόνο ένα υποσύνολο που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του καθαρού εισοδήματος.

Λειτουργικά έσοδα έναντι Infographics καθαρού εισοδήματος

Κρίσιμες διαφορές μεταξύ λειτουργικού εισοδήματος και καθαρού εισοδήματος

Οι βασικές διαφορές είναι οι εξής:

# 1 - Σημασία

Τα λειτουργικά έσοδα είναι η πιο σημαντική ενότητα στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων οποιασδήποτε επιχειρηματικής μονάδας. Είναι επειδή βοηθά στον εντοπισμό του εισοδήματος που παράγεται από τις πρωταρχικές επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας. Δεν λαμβάνει υπόψη μια εφάπαξ δαπάνη ή κανένα εφάπαξ εισόδημα. Ως εκ τούτου, είναι απαλλαγμένο από τυχόν χειρισμούς και δίνει μια σαφή εικόνα της αντοχής των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Η ανάλυση των λειτουργικών εσόδων για διαδοχικά τρίμηνα μπορεί να βοηθήσει έναν επενδυτή να εντοπίσει την κερδοφορία της επιχείρησης και τις ευκαιρίες ανάπτυξης που μπορεί να προσφέρει μακροπρόθεσμα.

Το καθαρό εισόδημα, από την άλλη πλευρά, είναι το τελικό κέρδος που διατίθεται για τους μετόχους μετά τη φροντίδα όλων των εξόδων και εσόδων. Ως εκ τούτου ονομάζεται κατώτατη γραμμή και χρησιμοποιείται για την πληρωμή των μερισμάτων. Σε αντίθεση με το λειτουργικό εισόδημα, περιέχει οποιαδήποτε εφάπαξ δαπάνη ή εφάπαξ εισόδημα. Για παράδειγμα, σκεφτείτε μια φαρμακευτική εταιρεία που έχει ένα ισχυρό λειτουργικό εισόδημα αλλά έχει τιμωρηθεί από τις ρυθμιστικές αρχές. Αυτή η εφάπαξ πληρωμή δεν θα επηρεάσει τα λειτουργικά έσοδα αλλά θα επηρεάσει το καθαρό εισόδημα και τελικά το κέρδος που διατίθεται στους μετόχους. Οι επενδυτές θα πρέπει να αναλύσουν προσεκτικά και τα δύο εισοδήματα προτού αποθηκεύσουν τα χρήματά τους.

# 2 - Φόροι και χρήσεις

Το λειτουργικό εισόδημα φροντίζει μόνο για τα έσοδα που δημιουργούνται και το κόστος των εργασιών. Το καθαρό εισόδημα φροντίζει όχι μόνο τα έσοδα, τα κόστη, τα έξοδα, αλλά και τα εφάπαξ έξοδα, τους φόρους και τις προσαυξήσεις. Επομένως, μερικές φορές μπορεί να δείτε έναν μεγάλο αριθμό στην ενότητα λειτουργικών εσόδων του ισολογισμού, ο οποίος εξαλείφεται εντελώς στην κατώτατη γραμμή. Εφόσον το καθαρό εισόδημα υποδηλώνει την κερδοφορία της εταιρείας, χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό παραμέτρων όπως το EPS, την απόδοση ιδίων κεφαλαίων και την απόδοση περιουσιακών στοιχείων. Οι μέτοχοι ενδιαφέρονται κυρίως για αυτούς τους δείκτες, καθώς αυτοί θα καθορίσουν μόνο αν οι επενδύσεις τους ήταν αξιόλογες.

Συγκριτικός Πίνακας

Βάση Λειτουργικά έσοδα Καθαρά έσοδα
Ορισμός Το λειτουργικό εισόδημα σημαίνει το εισόδημα που δημιουργείται από τις πρωταρχικές επιχειρησιακές δραστηριότητες της επιχείρησης για μια συγκεκριμένη περίοδο. Το καθαρό εισόδημα είναι το εισόδημα που δημιουργείται συμπεριλαμβανομένων όλων των δραστηριοτήτων που ασκεί η επιχειρηματική μονάδα για μια συγκεκριμένη περίοδο.
Σημασία  Βοηθά στον προσδιορισμό του ποσού των εσόδων που μετατρέπονται σε Κέρδος. Προσδιορίζει το δυναμικό κέρδους της επιχειρηματικής οντότητας.
Υπολογισμός  Λειτουργικά έσοδα = Μικτό εισόδημα - Λειτουργικά έξοδα - Απόσβεση και απόσβεση. Καθαρό εισόδημα = Λειτουργικά έσοδα + Λοιπά έσοδα - Έξοδα τόκων + έκτακτα έκτακτα έσοδα - έκτακτα έκτακτα έξοδα - Φόροι
Φόροι  Οι φόροι δεν λαμβάνονται υπόψη στα λειτουργικά έσοδα. Το καθαρό εισόδημα προκύπτει αφού ληφθούν υπόψη οι φόροι.
Χρήσεις  Χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της απόδοσης του απασχολούμενου κεφαλαίου. Χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό δεικτών όπως κέρδη ανά μετοχή, απόδοση ιδίων κεφαλαίων, απόδοση περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.

Τελική σκέψη

Τόσο το λειτουργικό εισόδημα όσο και το καθαρό εισόδημα είναι βασικές παράμετροι, ενώ κρίνουμε την οικονομική υγεία της επιχείρησης. Οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές θα ενδιαφέρονται περισσότερο να κατανοήσουν την ευρωστία των βασικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρείας. Ως εκ τούτου, θα παρακολουθούν τα λειτουργικά έσοδα με στενή παρακολούθηση. Ωστόσο, οι βραχυπρόθεσμοι έμποροι θα ενδιαφέρονται περισσότερο για τους αριθμούς κατώτατης γραμμής, καθώς αυτό θα καθορίσει το δυναμικό κέρδους των κερδοσκοπικών στοιχημάτων τους.

Αυτός είναι ο λόγος που τις περισσότερες φορές, θα δείτε μια απότομη πτώση στην τιμή της μετοχής μιας εισηγμένης εταιρείας όταν υπάρχουν κάποιες βραχυπρόθεσμες αποτυχίες όπως η απώλεια αγωγής ή η επιβολή κυρώσεων από τις ρυθμιστικές αρχές. Τις περισσότερες φορές, αυτές είναι μια υπερβολική αντίδραση από τους βραχυπρόθεσμους εμπόρους που ανησυχούν για τη βραχυπρόθεσμη κερδοφορία, και τις περισσότερες φορές, οι τιμές των μετοχών ανακάμπτουν. Για παράδειγμα, η απαγόρευση της Maggi στην Ινδία είχε τεράστιο αντίκτυπο στις μετοχές της Nestle India Ltd, οι οποίες μειώθηκαν κατά 50% σε 4 εβδομάδες πριν αναπηδήσουν στα αρχικά τους επίπεδα εντός 2 τριμήνων.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found