Χρηματοοικονομική αγορά (Ορισμός, Επισκόπηση) | Κορυφαίοι 6 τύποι χρηματοοικονομικής αγοράς

Τι είναι η Χρηματοοικονομική Αγορά;

Η Χρηματοοικονομική Αγορά αναφέρεται στην αγορά όπου πραγματοποιούνται οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τη δημιουργία και διαπραγμάτευση των διαφόρων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων όπως ομόλογα, μετοχές, εμπορεύματα, νομίσματα, παράγωγα κ.λπ. και παρέχει την πλατφόρμα σε πωλητές και αγοραστές των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων για να συναντηθούν και ανταλλαγή μεταξύ τους σε τιμή όπως καθορίζεται από τις δυνάμεις της αγοράς.

Εξήγηση

Είναι ένας ευρύς όρος και περιλαμβάνει διάφορους τύπους αγορών όπου τα χρήματα μπορούν να δανειστούν με χαμηλό κόστος από εταιρείες που απαιτούν επενδύσεις. Οι επενδυτές συχνά ανταλλάσσουν τίτλους για να κερδίσουν κέρδος είτε μακροπρόθεσμα είτε βραχυπρόθεσμα. Ανάλογα με την οικονομία, εκατομμύρια δολάρια χρήματα διαπραγματεύονται καθημερινά στη χρηματοπιστωτική αγορά. Για παράδειγμα, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE), το Εθνικό Χρηματιστήριο (NSE) κ.λπ.

Αυτές οι χρηματοοικονομικές αγορές ρυθμίζονται από ανεξάρτητους ρυθμιστικούς φορείς με αυστηρούς κανόνες και κανονισμούς. Έχουν αυστηρά και υποχρεωτικά πρότυπα αναφοράς και συμμόρφωσης. Οποιαδήποτε παραβίαση από εταιρείες, επενδυτές, μεσίτες, τράπεζες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή άλλους εξουσιοδοτημένους φορείς, μπορεί να οδηγήσει σε βαριές κυρώσεις και σε ακραίες περιπτώσεις ακύρωση άδειας.

Τύποι χρηματοοικονομικών αγορών

Παρακάτω είναι η λίστα των 6 τύπων χρηματοπιστωτικών αγορών.

# 1 - Αγορά χρήματος

Η χρηματαγορά είναι ένας τύπος χρηματοπιστωτικής αγοράς για δανεισμό ή δανεισμό βραχυπρόθεσμων δανείων με διάρκεια μικρότερη του 1 έτους. Οι παίκτες είναι συνήθως εταιρείες, τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καθώς εμπλέκεται ένα τεράστιο χρηματικό ποσό. Τα μέσα που διατίθενται στη χρηματαγορά είναι Γραμμάτια Δημοσίου, Εμπορικά Έγγραφα, Πιστοποιητικό Κατάθεσης, Γραμμάτια ανταλλαγής κ.λπ.

# 2 - Αγορά κεφαλαίου

Η κεφαλαιαγορά είναι ένας τύπος χρηματοπιστωτικής αγοράς για την εμπορία μετοχών (μετοχών) και ομολόγων. Αυτή η αγορά χρησιμοποιείται για δανεισμό ή δανεισμό χρημάτων μακροπρόθεσμα. Οι κεφαλαιαγορές χωρίζονται περαιτέρω σε πρωτογενείς και δευτερογενείς αγορές. Οι εταιρείες εκδίδουν μετοχές με τη μορφή ιδίων κεφαλαίων ή προνομιούχων μετοχών ή σταθερών τοκοφόρων ομολόγων στην πρωτογενή αγορά. Μόλις εκδοθούν οι μετοχές, οι επενδυτές τις εγγράφουν σε χαμηλότερη τιμή και αργότερα τις πωλούν σε άλλον επενδυτή σε υψηλότερη τιμή για να κερδίσουν κέρδος στη δευτερογενή αγορά.

# 3 - Αγορά παραγώγων

Η αγορά παραγώγων είναι ένας τύπος χρηματοπιστωτικής αγοράς που ασχολείται με τις συναλλαγές μελλοντικών συμβολαίων, προαγωγών, προθεσμιακών συμβάσεων και ανταλλαγών. Μπορούν να αντιμετωπιστούν είτε εξωχρηματιστηριακά είτε σε παράγωγα που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Τα παράγωγα αντλούν την αξία τους από το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο και χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου λόγω μεταβολής της τιμής.

# 4 - Αγορά προϊόντων

Η αγορά εμπορευμάτων διευκολύνει την εμπορία εμπορευμάτων όπως ο χρυσός, το πετρέλαιο, το σιτάρι, το ρύζι κ.λπ. Υπάρχουν περίπου 50 μεγάλες αγορές βασικών προϊόντων σε όλο τον κόσμο.

# 5 - Αγορά συναλλάγματος

Η αγορά συναλλάγματος διευκολύνει την ανταλλαγή νομισμάτων. Αυτές οι αγορές λειτουργούν μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και καθορίζουν τις τιμές συναλλάγματος για κάθε νόμισμα.

# 6 - Spot Market

Το Spot Market είναι μια αγορά όπου οι συναλλαγές πραγματοποιούνται επιτόπου και μόνο σε μετρητά.

Πλεονεκτήματα

Τα παρακάτω είναι τα πλεονεκτήματα της χρηματοπιστωτικής αγοράς.

 • Παρέχει μια πλατφόρμα για τις εταιρείες να συγκεντρώνουν χρήματα μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα και τα δύο.
 • Οι εταιρείες μπορούν να συγκεντρώσουν κεφάλαια με χαμηλότερο κόστος σε σύγκριση με τη λήψη δανείου από εμπορικές τράπεζες με υψηλότερο επιτόκιο. Επίσης, οι εμπορικές τράπεζες δεν δανείζουν ένα τεράστιο ποσό δανείων.
 • Οι εταιρείες έχουν την ευελιξία να αντλούν κεφάλαια από την αγορά, όπως απαιτείται από καιρό σε καιρό έως ότου εξαντλήσει το εγκεκριμένο μετοχικό της κεφάλαιο.
 • Οι διαμεσολαβητές σε χρηματοπιστωτικές αγορές όπως τράπεζες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παρέχουν χρηματοοικονομικές και στρατηγικές συμβουλές σε εταιρείες και επενδυτές και οι δύο. Παρέχουν πληροφορίες, καθοδήγηση και ειδικές υπηρεσίες που ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες διαφορετικά.
 • Παρέχει μια πλατφόρμα για το εμπόριο και τη διαπραγμάτευση πολλαπλών μετοχών, τίτλων, ομολόγων, παραγώγων κ.λπ. ταυτόχρονα.
 • Οι αυστηροί κανόνες και ρυθμίσεις στη χρηματοπιστωτική αγορά κερδίζουν εμπιστοσύνη τόσο των επενδυτών όσο και των εταιρειών και συμβάλλουν στην ενίσχυση της οικονομίας.
 • Παρέχετε μια πλατφόρμα διεθνούς δανεισμού και δανεισμού χρημάτων μεταξύ νομισμάτων.

Μειονεκτήματα

Μπορούμε να δούμε εδώ μερικά μειονεκτήματα της χρηματοπιστωτικής αγοράς.

 • Πάρα πολλές διατυπώσεις από ρυθμιστικούς φορείς μπορούν να κάνουν ολόκληρη τη διαδικασία χρονοβόρα.
 • Μερικές φορές, οι εταιρείες δεν μπορούν να εισέλθουν στη χρηματοοικονομική αγορά λόγω αυστηρών κανόνων και κανονισμών. Δεν είναι σε θέση να ρυθμίσουν πόρους που χρειάζονται διαδικασία συνεχούς παρακολούθησης και ελέγχου συμμόρφωσης.
 • Οι επενδυτές μπορεί να χάσουν τα χρήματά τους λόγω μη διαθεσιμότητας πληροφοριών ή λόγω άγνοιας.
 • Οι εταιρείες μπορούν να γίνουν περισσότερο κερδοφόρες και όχι επενδυτικές. Είναι πολύ σημαντικό το Διοικητικό Συμβούλιο να λαμβάνει αποφάσεις λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη του και να αποφύγει την εκμετάλλευση των χρημάτων των επενδυτών για δικό τους κέρδος.

συμπέρασμα

Ακόμη και μετά από ανεξάρτητους ρυθμιστικούς φορείς και διάφορες τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που ρυθμίζουν τη χρηματοπιστωτική αγορά, υπάρχει αστάθεια όσον αφορά τις διακυμάνσεις των τιμών και των επιτοκίων και έχουν εμφανιστεί ορισμένες περιπτώσεις απάτης που απαιτούν περισσότερη κερδοσκοπία και ισχυρές πολιτικές από αυτούς τους φορείς.

Η διαφάνεια που παρέχεται από τις χρηματοοικονομικές αγορές μας βοηθά να αποφασίσουμε πώς και πού να επενδύσουμε τα χρήματά μας. Μπορεί να εξυπηρετήσει τον κίνδυνο και τις επενδύσεις για μικρούς ή μεγάλους επενδυτές, μακροπρόθεσμους ή βραχυπρόθεσμους επενδυτές, μεγάλες εταιρείες ή μικρές εταιρείες. Μια ισχυρή αγορά ενισχύει την οικονομία βοηθώντας την κυβέρνηση να κυκλοφορήσει χρήματα στη χώρα, όπως και όταν απαιτείται, και επίσης ανοίγει ευκαιρίες για ανάπτυξη διάφορων τομέων.