Καταχώρηση Εφημερίδας Συσσώρευσης Απόσβεσης | Παραδείγματα βήμα προς βήμα

Σημασία καταχώρησης ημερολογίου συσσωρευμένης απόσβεσης

Μια εγγραφή συσσωρευμένων αποσβέσεων είναι η καταχώρηση ημερολογίου που πέρασε η εταιρεία στο τέλος του έτους. Γίνεται για την προσαρμογή των λογιστικών αξιών των διαφόρων κεφαλαιουχικών περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και την προσθήκη του κόστους απόσβεσης της τρέχουσας χρήσης στον λογαριασμό συσσωρευμένων αποσβέσεων όπου θα χρεωθεί ο λογαριασμός εξόδων απόσβεσης. Ο συσσωρευμένος λογαριασμός απόσβεσης θα πιστωθεί στα βιβλία των λογαριασμών της εταιρείας.

Εγγραφή Εφημερίδας Καταχώριση Συσσωρευμένης Απόσβεσης

Στο τέλος κάθε έτους, τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας αποσβένονται χρεώνοντας τα έξοδα απόσβεσης. Αυτό το έξοδο απόσβεσης προσθέτει το υπόλοιπο του λογαριασμού συσσωρευμένων αποσβέσεων. Δεν πιστώνει άμεσα το κόστος του αντίστοιχου περιουσιακού στοιχείου επειδή, σύμφωνα με την απαίτηση των λογιστικών προτύπων, οι εταιρείες απαιτούν να εμφανίσουν το κόστος καθώς και τις σχετικές συσσωρευμένες αποσβέσεις του παγίου περιουσιακού στοιχείου στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Για την καταγραφή τέτοιων αποσβέσεων στα πάγια περιουσιακά στοιχεία στα βιβλία των λογαριασμών της εταιρείας, χρεώνεται ο λογαριασμός εξόδων απόσβεσης και πιστώνεται ο σωρευμένος λογαριασμός απόσβεσης. Η καταχώριση για την καταγραφή των συσσωρευμένων αποσβέσεων έχει ως εξής:

Τώρα, όταν η εταιρεία πωλεί ή διαθέτει το περιουσιακό στοιχείο, τότε αυτό το υπόλοιπο του λογαριασμού συσσωρευμένης απόσβεσης θα διαγραφεί μαζί με το κόστος του περιουσιακού στοιχείου. Η καταχώριση για την ίδια εγγραφή έχει ως εξής:

Παράδειγμα καταχώρησης στο περιοδικό συσσωρευμένης απόσβεσης

Υπάρχει μια εταιρεία, μια εταιρεία με εργοστάσιο και μηχανήματα. Στην αρχή της λογιστικής χρήσης 2018, το υπόλοιπο του λογαριασμού εγκαταστάσεων και μηχανημάτων ήταν 7.000.000 $ και το υπόλοιπο του λογαριασμού συσσωρευμένων αποσβέσεων ήταν 3.000.000 $. Κατά τη διάρκεια του έτους, δεν πραγματοποιήθηκαν αγορές και πωλήσεις από την εταιρεία σχετικά με τις εγκαταστάσεις και τα μηχανήματά της. Χρησιμοποιώντας τη σταθερή μέθοδο κάθε χρόνο η εταιρεία χρεώνει απόσβεση 1.000.000 $ στα βιβλία λογαριασμών.

Να περάσετε την απαραίτητη εγγραφή στα βιβλία της εταιρείας για να καταγράψετε τις αποσβέσεις και τις συσσωρευμένες αποσβέσεις στο τέλος της λογιστικής χρήσης 2018;

Λύση: //www.wallstreetmojo.com/straight-line-depreciation-method-formula/

Τα έξοδα απόσβεσης της εταιρείας για το τρέχον έτος είναι 1.000.000 $ σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο. Κατά το έτος δεν πραγματοποιήθηκαν αγορές και πραγματοποιήθηκαν πωλήσεις από την εταιρεία σχετικά με τις εγκαταστάσεις και τα μηχανήματά της, επομένως δεν απαιτείται προσαρμογή. Στο τέλος της λογιστικής χρήσης, η καταχώριση της απόσβεσης και της συσσωρευμένης απόσβεσης έχει ως εξής:

Πλεονεκτήματα

Τα διαφορετικά πλεονεκτήματα που σχετίζονται με την εγγραφή στο συσσωρευμένο ημερολόγιο απόσβεσης είναι τα εξής:

  • Βοηθά στην καταγραφή όλων των συναλλαγών που αφορούν την απόσβεση όλων των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, παρακολουθώντας έτσι τα ίδια.
  • Η εγγραφή στο συσσωρευμένο απόσβεση πιστώνει τον λογαριασμό συσσωρευμένων αποσβέσεων κάθε χρόνο με το ετήσιο ποσό απόσβεσης, το υπόλοιπο του οποίου εμφανίζεται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. Αυτή η εταιρεία μπορεί να γνωρίζει το ποσό της συνολικής δαπάνης απόσβεσης που έχει ήδη χρεωθεί από την εταιρεία στα περιουσιακά της στοιχεία από την ημερομηνία αγοράς της.

Μειονεκτήματα

Τα διαφορετικά μειονεκτήματα που σχετίζονται με την εγγραφή στο συσσωρευμένο ημερολόγιο απόσβεσης είναι τα εξής:

  • Για τις εταιρείες που διαθέτουν μεγάλο αριθμό περιουσιακών στοιχείων, είναι χρονοβόρα η καταγραφή κάθε καταχώρησης που σχετίζεται με τη συσσωρευμένη απόσβεση.
  • Δεδομένου ότι υπάρχει η συμμετοχή των ανθρώπων για την καταγραφή της συσσωρευμένης καταχώρησης στο ημερολόγιο απόσβεσης, υπάρχουν πιθανότητες σφάλματος σε αυτό.

Σημαντικά σημεία

Τα διαφορετικά σημαντικά σημεία είναι τα εξής:

  • Η συσσωρευμένη απόσβεση είναι ο λογαριασμός αντισταθμιστικών περιουσιακών στοιχείων, δηλαδή ένας λογαριασμός περιουσιακών στοιχείων που έχει το πιστωτικό υπόλοιπο, ο οποίος προσαρμόζει τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων κεφαλαίου.
  • Το σωρευμένο υπόλοιπο απόσβεσης δείχνει το ποσό της συνολικής δαπάνης απόσβεσης, το οποίο έχει ήδη χρεωθεί από την εταιρεία στα περιουσιακά της στοιχεία από την ημερομηνία αγοράς της. Το υπόλοιπο του λογαριασμού συσσωρευμένης απόσβεσης αυξάνεται κάθε χρόνο με τη χρέωση απόσβεσης του τρέχοντος έτους. Για να καταγραφεί το ίδιο, ο λογαριασμός εξόδων απόσβεσης θα χρεωθεί και ο λογαριασμός συσσωρευμένων αποσβέσεων θα πιστωθεί στα βιβλία των λογαριασμών της εταιρείας.
  • Το ετήσιο έξοδο απόσβεσης προσθέτει το υπόλοιπο του λογαριασμού συσσωρευμένων αποσβέσεων. Δεν πιστώνει άμεσα το κόστος του αντίστοιχου περιουσιακού στοιχείου επειδή, σύμφωνα με την απαίτηση των λογιστικών προτύπων, οι εταιρείες υποχρεούνται να εμφανίζουν το κόστος των παγίων στοιχείων καθώς και τη σχετική συσσωρευμένη απόσβεση αυτού του περιουσιακού στοιχείου στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας .
  • Κάθε χρόνο καθώς η εγγραφή περνά για την καταγραφή των συσσωρευμένων αποσβέσεων, το υπόλοιπο του λογαριασμού συσσωρευμένων αποσβέσεων αυξάνεται, γεγονός που οδηγεί στη μείωση της λογιστικής αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας έως ότου η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου γίνει μηδέν. Μόλις το υπόλοιπο του λογαριασμού περιουσιακού στοιχείου μηδενιστεί, τότε περαιτέρω καμία εγγραφή σχετικά με τη συσσωρευμένη απόσβεση αυτού του περιουσιακού στοιχείου δεν θα μεταβιβάζεται καθώς το υπόλοιπο του λογαριασμού συσσωρευμένης απόσβεσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το υπόλοιπο του αντίστοιχου λογαριασμού περιουσιακών στοιχείων.

συμπέρασμα

Έτσι, οι συσσωρευμένες καταχωρήσεις ημερολογίου απόσβεσης καταγράφονται στα βιβλία λογαριασμών της εταιρείας όταν θα χρεωθεί ο λογαριασμός εξόδων απόσβεσης και θα πιστωθεί ο λογαριασμός συσσωρευμένης απόσβεσης. Πιστώνουν το λογαριασμό συσσωρευμένων αποσβέσεων κάθε χρόνο με το ετήσιο ποσό απόσβεσης, το υπόλοιπο του οποίου εμφανίζεται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. Με αυτό, η εταιρεία γνωρίζει τη συνολική δαπάνη απόσβεσης που έχει χρεωθεί από την εταιρεία στα περιουσιακά της στοιχεία από την αγορά της, βοηθώντας έτσι τον ενδιαφερόμενο να παρακολουθεί τα ίδια.