Χρηματοοικονομικοί δείκτες | Κορυφαίοι 28 χρηματοοικονομικοί δείκτες (τύποι, τύπος)

Τι είναι οι χρηματοοικονομικοί δείκτες;

Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες είναι οι δείκτες της χρηματοοικονομικής απόδοσης των εταιρειών και υπάρχουν διάφοροι τύποι χρηματοοικονομικών δεικτών που υποδεικνύουν τα αποτελέσματα της εταιρείας, τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους και την αποδοτικότητά της όπως ο δείκτης ρευστότητας, ο δείκτης κύκλου εργασιών, οι δείκτες λειτουργικής κερδοφορίας, οι λόγοι επιχειρηματικού κινδύνου, οι χρηματοοικονομικοί λόγος κινδύνου, αναλογίες σταθερότητας κ.λπ.

Λίστα των κορυφαίων 28 οικονομικών δεικτών με τύπους και τύπους

Ακολουθούν οι τύποι και η λίστα των οικονομικών δεικτών με τους τύπους

 1. Τρέχουσα αναλογία
 2. Γρήγορη αναλογία
 3. Απόλυτος λόγος ρευστότητας
 4. Αναλογία μετρητών
 5. Αναλογία κύκλου εργασιών αποθέματος
 6. Αναλογία κύκλου εργασιών εισπρακτέων
 7. Αναλογία κύκλου εργασιών
 8. Αναλογία κύκλου εργασιών
 9. Καθαρή αναλογία κεφαλαίου κίνησης
 10. Κύκλος μετατροπής μετρητών
 11. Περιθώριο κερδών
 12. Απόδοση των επενδύσεων
 13. Επιστροφή στα ίδια κεφάλαια
 14. ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ μεριδιο
 15. Λειτουργικό πλεονέκτημα
 16. Οικονομική μόχλευση
 17. Συνολική μόχλευση
 18. Αναλογία χρέους-ιδίων κεφαλαίων
 19. Αναλογία κάλυψης τόκων
 20. Αναλογία κάλυψης υπηρεσιών χρέους
 21. Σταθερή αναλογία στοιχείων
 22. Τρέχον στοιχείο σε σταθερό στοιχείο
 23. Ιδιόκτητη αναλογία
 24. Κάλυψη σταθερού ενδιαφέροντος
 25. Σταθερό κάλυμμα μερισμάτων
 26. Αναλογία χωρητικότητας
 27. Λόγος δραστηριότητας
 28. Αναλογία αποδοτικότητας

Ανάλυση αναλογίας ρευστότητας


Ο πρώτος τύπος ανάλυσης χρηματοοικονομικής αναλογίας είναι το Liquidy Ratio. Στόχος του δείκτη ρευστότητας είναι ο προσδιορισμός της ικανότητας μιας επιχείρησης να εκπληρώσει τις χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια του βραχυπρόθεσμου και να διατηρήσει τη βραχυπρόθεσμη ικανότητα πληρωμής του χρέους. Ο λόγος ρευστότητας μπορεί να υπολογιστεί με πολλούς τρόπους ως εξής: -

# 1 - Τρέχουσα αναλογία

Ο τρέχων λόγος αναφέρεται ως λόγος κεφαλαίου κίνησης ή δείκτης τραπεζίτη. Ο τρέχων λόγος εκφράζει τη σχέση ενός κυκλοφορούντος περιουσιακού στοιχείου με τις τρέχουσες υποχρεώσεις.

Τρέχων τύπος αναλογίας = Τρέχον ενεργητικό / Τρέχουσα υποχρέωση

Η τρέχουσα αναλογία μιας εταιρείας μπορεί να συγκριθεί με την προηγούμενη τρέχουσα αναλογία. Αυτό θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε εάν η τρέχουσα αναλογία είναι υψηλή ή χαμηλή σε αυτήν την χρονική περίοδο.

Ο λόγος του 1 θεωρείται ιδανικός που είναι τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία είναι διπλάσια από την τρέχουσα υποχρέωση, τότε κανένα ζήτημα δεν θα είναι στην αποπληρωμή της υποχρέωσης και εάν ο λόγος είναι μικρότερος από 2, η αποπληρωμή της ευθύνης θα είναι δύσκολη και θα έχει αποτελέσματα.

# 2 - Αναλογία δοκιμής οξέος / γρήγορη αναλογία

Ο τρέχων λόγος χρησιμοποιείται γενικά για την αξιολόγηση της συνολικής βραχυπρόθεσμης θέσης φερεγγυότητας ή ρευστότητας μιας επιχείρησης, αλλά πολλές φορές είναι επιθυμητό να γνωρίζουμε την πιο άμεση θέση ή την ικανότητα άμεσης πληρωμής χρέους μιας επιχείρησης από αυτήν που υποδεικνύεται από την τρέχουσα αναλογία για αυτό το τεστ οξέος χρησιμοποιείται η οικονομική αναλογία. Συνδέει τα πιο ρευστά περιουσιακά στοιχεία με τις τρέχουσες υποχρεώσεις.

Τύπος δοκιμής οξέος = (Τρέχον ενεργητικό - Απόθεμα) / (Τρέχουσα ευθύνη)

Η γρήγορη αναλογία μπορεί να γραφτεί ως: -

Τύπος γρήγορης αναλογίας = Γρήγορα περιουσιακά στοιχεία / Τρέχουσες υποχρεώσεις

Ή

Τύπος γρήγορης αναλογίας = Γρήγορα περιουσιακά στοιχεία / Γρήγορες υποχρεώσεις

# 3 - Απόλυτος λόγος ρευστότητας

Η απόλυτη ρευστότητα βοηθά στον υπολογισμό της πραγματικής ρευστότητας και για αυτό, τα αποθέματα και οι απαιτήσεις εξαιρούνται από τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Για καλύτερη εικόνα της ρευστότητας, εξαιρούνται ορισμένα περιουσιακά στοιχεία που ενδέχεται να μην αντιπροσωπεύουν τις τρέχουσες ταμειακές ροές. Στην ιδανική περίπτωση, η αναλογία πρέπει να είναι 1: 2.

Απόλυτη ρευστότητα = Μετρητά + Εμπορεύσιμα χρεόγραφα + Καθαρά εισπρακτέα και χρεώστες

# 4 - Αναλογία μετρητών

Ο δείκτης μετρητών είναι χρήσιμος για μια εταιρεία που υφίσταται οικονομικό πρόβλημα.

Τύπος αναλογίας μετρητών = Μετρητά + εμπορεύσιμα χρεόγραφα / τρέχουσα υποχρέωση

Εάν ο λόγος είναι υψηλός, τότε αντικατοπτρίζει την υποχρησιμοποίηση των πόρων και αν ο λόγος είναι χαμηλός, τότε μπορεί να οδηγήσει σε πρόβλημα στην αποπληρωμή των λογαριασμών.

Ανάλυση αναλογίας κύκλου εργασιών


Ο δεύτερος τύπος ανάλυσης χρηματοοικονομικής αναλογίας είναι ο λόγος κύκλου εργασιών. Ο λόγος κύκλου εργασιών είναι επίσης γνωστός ως λόγος δραστηριότητας. Αυτός ο τύπος αναλογίας δείχνει την αποτελεσματικότητα με την οποία χρησιμοποιούνται οι πόροι μιας επιχείρησης. Για κάθε τύπο περιουσιακού στοιχείου, η οικονομική αναλογία μπορεί να υπολογιστεί ξεχωριστά.

Τα ακόλουθα είναι οικονομικοί δείκτες που υπολογίζονται συνήθως: -

# 5 - Αναλογία κύκλου εργασιών αποθέματος

Αυτός ο χρηματοοικονομικός δείκτης μετρά το σχετικό μέγεθος του αποθέματος και επηρεάζει το ποσό των διαθέσιμων μετρητών για την πληρωμή υποχρεώσεων.

Τύπος αναλογίας κύκλου εργασιών αποθέματος = Κόστος πωληθέντων αγαθών / μέσος όρος αποθέματος

# 6 - Αναλογία οφειλετών ή εισπρακτέων κύκλων εργασιών

Η αναλογία εισπρακτέου κύκλου εργασιών δείχνει πόσες φορές η απαίτηση μετατράπηκε σε μετρητά κατά τη διάρκεια της περιόδου.

Τύπος εισπρακτέου κύκλου εργασιών = Καθαρές πωλήσεις πίστωσης / Μέσος όρος εισπρακτέων λογαριασμών

# 7 - Αναλογία κύκλου εργασιών

Ο δείκτης κύκλου εργασιών μετρά την αποτελεσματικότητα με την οποία μια εταιρεία χρησιμοποιεί τους χρηματοοικονομικούς της πόρους.

Τύπος αναλογίας κύκλου εργασιών = Καθαρές πωλήσεις (Κόστος πωληθέντων αγαθών) / Απασχολούμενο κεφάλαιο

# 8 - Αναλογία κύκλου εργασιών στοιχείων

Αυτός ο χρηματοοικονομικός δείκτης αποκαλύπτει τον αριθμό των φορών που τα καθαρά ενσώματα περιουσιακά στοιχεία μετατρέπονται κατά τη διάρκεια ενός έτους. Όσο υψηλότερη είναι η αναλογία τόσο καλύτερη είναι.

Τύπος αναλογίας κύκλου εργασιών = Κύκλος εργασιών / καθαρά απτά περιουσιακά στοιχεία

# 9 - Δείκτης κύκλου εργασιών καθαρού κεφαλαίου κίνησης

Αυτή η χρηματοοικονομική αναλογία δείχνει εάν το κεφάλαιο κίνησης έχει χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά για την πραγματοποίηση πωλήσεων. Το καθαρό κεφάλαιο κίνησης υποδηλώνει την υπέρβαση των τρεχουσών περιουσιακών στοιχείων έναντι των τρεχουσών υποχρεώσεων.

Τύπος καθαρού κύκλου εργασιών κεφαλαίου κίνησης = Καθαρές πωλήσεις / καθαρό κεφάλαιο κίνησης

# 10 - Κύκλος μετατροπής μετρητών

Ο κύκλος μετατροπής μετρητών είναι ο συνολικός χρόνος που απαιτείται από την εταιρεία για τη μετατροπή των ταμειακών εκροών σε εισροές μετρητών (αποδόσεις).

Τύπος κύκλου μετατροπής μετρητών = Ημέρες εισπρακτέας + Ημέρες αποθέματος - Ημέρες πληρωτέες

Ανάλυση Λειτουργίας Κερδοφορίας


Ο τρίτος τύπος ανάλυσης χρηματοοικονομικής αναλογίας είναι ο λόγος λειτουργικής κερδοφορίας. Η αναλογία κερδοφορίας βοηθά στη μέτρηση της κερδοφορίας μιας εταιρείας μέσω αυτής της αποτελεσματικότητας της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι παρακάτω είναι οι σημαντικοί δείκτες κερδοφορίας: -

# 11 - Περιθώριο κέρδους

Είναι η αναλογία των καθαρών εσόδων προς τον κύκλο εργασιών που εκφράζεται σε ποσοστό. Αναφέρεται στο τελικό καθαρό κέρδος που χρησιμοποιήθηκε.

Τύπος κέρδους κέρδους = Καθαρό εισόδημα / κύκλος εργασιών * 100

# 12 - Απόδοση του απασχολούμενου κεφαλαίου ή απόδοση της επένδυσης

Αυτός ο χρηματοοικονομικός δείκτης μετρά την κερδοφορία σε σχέση με το συνολικό κεφάλαιο που χρησιμοποιείται σε μια επιχείρηση.

Τύπος απόδοσης επένδυσης = Κέρδος προ τόκων και φόρος / Συνολικό απασχολούμενο κεφάλαιο

# 13 - Απόδοση ιδίων κεφαλαίων

Η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων προκύπτει λαμβάνοντας τα καθαρά έσοδα και διαιρώντας τα με τα ίδια κεφάλαια. Παρέχει μια απόδοση που πραγματοποιεί η διοίκηση από τα ίδια κεφάλαια.

Τύπος απόδοσης ιδίων κεφαλαίων = Κέρδος μετά τη φορολογία - Μερίσματα προτίμησης / Ταμείο συνήθους μετόχου * 100

# 14 - Κέρδη ανά μετοχή

Το EPS προκύπτει διαιρώντας το κέρδος της εταιρείας με τον συνολικό αριθμό των μετοχών σε κυκλοφορία. Σημαίνει κέρδος ή καθαρά κέρδη.

Τύπος κερδών ανά μετοχή = Κέρδη μετά τη φορολογία - Μερίσματα προτίμησης / Αριθμός κοινών μετοχών

Ο επενδυτής χρησιμοποιεί όλη την παραπάνω αναλογία πριν επενδύσει και κάνει το μέγιστο κέρδος και αναλύει τον κίνδυνο. Μέσω της αναλογίας, είναι εύκολο για αυτόν να συγκρίνει και να προβλέψει τη μελλοντική ανάπτυξη μιας εταιρείας. Απλοποιεί επίσης την οικονομική κατάσταση.

Λόγοι επιχειρηματικού κινδύνου


Ο τέταρτος τύπος ανάλυσης χρηματοοικονομικής αναλογίας είναι οι επιχειρηματικοί δείκτες κινδύνου. Εδώ μετράμε πόσο ευαίσθητα είναι τα κέρδη της εταιρείας σε σχέση με το πάγιο κόστος της καθώς και το αναλαμβανόμενο χρέος στον ισολογισμό.

# 15 - Λειτουργική μόχλευση

Η λειτουργική μόχλευση είναι η ποσοστιαία μεταβολή στο λειτουργικό κέρδος σε σχέση με τις πωλήσεις και μετρά πόσο ευαίσθητο είναι το λειτουργικό εισόδημα στη μεταβολή των εσόδων. Όσο μεγαλύτερη είναι η χρήση του σταθερού κόστους, τόσο μεγαλύτερος είναι ο αντίκτυπος μιας μεταβολής των πωλήσεων στα λειτουργικά έσοδα μιας εταιρείας.

Τύπος λειτουργικής μόχλευσης =% αλλαγή στο EBIT /% αλλαγή στις πωλήσεις

# 16 - Χρηματοοικονομική μόχλευση

Η χρηματοοικονομική μόχλευση είναι η ποσοστιαία μεταβολή στα καθαρά κέρδη σε σχέση με το λειτουργικό κέρδος και μετρά πόσο ευαίσθητο είναι το καθαρό εισόδημα στην αλλαγή στα λειτουργικά έσοδα. Η χρηματοοικονομική μόχλευση προέρχεται κυρίως από τις αποφάσεις χρηματοδότησης της εταιρείας (χρήση χρέους).

Τύπος χρηματοοικονομικής μόχλευσης =% μεταβολή στα καθαρά έσοδα /% αλλαγή στα EBIT

# 17 - Συνολική μόχλευση

Η συνολική μόχλευση είναι η ποσοστιαία μεταβολή στο Καθαρό κέρδος σε σχέση με τις Πωλήσεις. Η συνολική μόχλευση μετρά πόσο ευαίσθητο είναι το καθαρό εισόδημα στην αλλαγή των πωλήσεων.

Συνολικός τύπος μόχλευσης =% αλλαγή στα καθαρά κέρδη /% αλλαγή στις πωλήσεις

Ανάλυση χρηματοοικονομικού κινδύνου


Ο πέμπτος τύπος ανάλυσης χρηματοοικονομικής αναλογίας είναι ο λόγος χρηματοοικονομικού κινδύνου. Εδώ μετράμε πόσο μόχλευση είναι η εταιρεία και πώς τοποθετείται σε σχέση με την ικανότητα αποπληρωμής του χρέους της.

# 18 - Αναλογία μετοχικού χρέους

Τύπος μετοχικού χρέους = Μακροπρόθεσμα χρέη / Αμοιβαίο κεφάλαιο μετόχων

Βοηθά στη μέτρηση της έκτασης των ιδίων κεφαλαίων για αποπληρωμή του χρέους. Χρησιμοποιείται για μακροπρόθεσμο υπολογισμό.

# 19 - Ανάλυση αναλογίας κάλυψης τόκων

Αυτός ο χρηματοοικονομικός λόγος υποδηλώνει την ικανότητα της επιχείρησης να πληρώνει τόκους επί του αναληφθέντος χρέους.

Τύπος κάλυψης τόκων = EBITDA / Έξοδα τόκου
 • Οι υψηλότεροι δείκτες κάλυψης τόκων συνεπάγονται τη μεγαλύτερη ικανότητα της εταιρείας να εξοφλήσει τα συμφέροντά της.
 • Εάν η κάλυψη τόκων είναι μικρότερη από 1, τότε το EBITDA δεν επαρκεί για την εξόφληση τόκων, πράγμα που συνεπάγεται την εξεύρεση άλλων τρόπων για να οργανώσετε χρήματα.

# 20 - Αναλογία κάλυψης υπηρεσίας χρέους (DSCR)

Ο λόγος κάλυψης υπηρεσιών χρέους μας λέει εάν το λειτουργικό εισόδημα είναι αρκετό για την εξόφληση όλων των υποχρεώσεων που σχετίζονται με το χρέος σε ένα έτος.

Τύπος κάλυψης υπηρεσίας χρέους = λειτουργικό εισόδημα / υπηρεσία χρέους

Το λειτουργικό εισόδημα δεν είναι παρά το EBIT

Η υπηρεσία χρέους είναι οι κύριες πληρωμές + οι τόκοι + οι μισθώσεις

 • Ένα DSCR μικρότερο από 1,0 υποδηλώνει ότι οι λειτουργικές ταμειακές ροές δεν επαρκούν για την εξυπηρέτηση χρεών, υπονοώντας αρνητικές ταμειακές ροές.

Αναλογίες σταθερότητας


Ο έκτος τύπος ανάλυσης χρηματοοικονομικής αναλογίας είναι ο λόγος σταθερότητας. Ο λόγος σταθερότητας χρησιμοποιείται με ένα όραμα της μακροπρόθεσμης. Χρησιμοποιεί για να ελέγξει αν η εταιρεία είναι σταθερή μακροπρόθεσμα ή όχι. Αυτός ο τύπος ανάλυσης αναλογίας μπορεί να υπολογιστεί με πολλούς τρόπους ως εξής:

# 21 - Σταθερή αναλογία στοιχείων

Αυτή η αναλογία χρησιμοποιείται για να γνωρίζει αν η εταιρεία διασκεδάζει επαρκώς ή όχι για να ανταποκριθεί στις μακροπρόθεσμες επιχειρηματικές απαιτήσεις.

Τύπος σταθερού λόγου περιουσιακών στοιχείων = Σταθερά περιουσιακά στοιχεία / Απασχολούμενο κεφάλαιο

Η ιδανική αναλογία είναι 0,67. Εάν ο λόγος είναι μικρότερος από 1, τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αγορά παγίων στοιχείων.

# 22 - Αναλογία σε Τρέχοντα Στοιχεία προς Σταθερά Στοιχεία

Αναλογία σε τρέχοντα περιουσιακά στοιχεία προς πάγια στοιχεία = Τρέχοντα περιουσιακά στοιχεία / πάγια στοιχεία ενεργητικού

Εάν ο δείκτης αυξηθεί, η αύξηση των κερδών και η αντανακλά τις επιχειρήσεις επεκτείνονται, ενώ εάν η αναλογία μειώνεται σημαίνει ότι οι συναλλαγές είναι χαλαρές.

# 23 - Ιδιότητα ιδιοκτησίας

Ο ιδιόκτητος λόγος είναι ο λόγος των κεφαλαίων των μετόχων επί του συνόλου των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων. λέει για την οικονομική δύναμη μιας εταιρείας. Στην ιδανική περίπτωση, η αναλογία πρέπει να είναι 1: 3.

Τύπος ιδιοκτησίας λόγου = Ταμείο μετόχων / Σύνολο ενσώματων περιουσιακών στοιχείων

Αναλογίες κάλυψης


Ο έβδομος τύπος ανάλυσης χρηματοοικονομικής αναλογίας είναι ο λόγος κάλυψης. Αυτός ο τύπος ανάλυσης αναλογίας χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του μερίσματος, το οποίο πρέπει να καταβληθεί στους επενδυτές ή τους τόκους που πρέπει να καταβληθούν στον δανειστή. Όσο υψηλότερο είναι το κάλυμμα, τόσο καλύτερο είναι. Μπορεί να υπολογιστεί με τους παρακάτω τρόπους: -

# 24 - Κάλυψη σταθερού ενδιαφέροντος

Χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων και της ικανότητάς της να εξοφλήσει το δάνειο.

Τύπος σταθερής κάλυψης τόκων = Καθαρό κέρδος πριν από τόκους και φόρο / επιτόκιο

# 25 - Σταθερό κάλυμμα μερισμάτων

Βοηθά στη μέτρηση της μερίσματος που πρέπει να πληρώσει στον επενδυτή.

Σταθερός τύπος κάλυψης μερισμάτων = Καθαρό κέρδος πριν από τους τόκους και φόρος / μέρισμα στην προτίμηση μετοχών

Ανάλυση αναλογίας ελέγχου


Ο όγδοος τύπος ανάλυσης χρηματοοικονομικής αναλογίας είναι ο λόγος ελέγχου. Έλεγχος αναλογίας από το ίδιο το όνομα, είναι σαφές ότι η χρήση του για τον έλεγχο των πραγμάτων από τη διοίκηση. Αυτός ο τύπος ανάλυσης αναλογίας βοηθά τη διοίκηση να ελέγχει την ευνοϊκή ή δυσμενή απόδοση.

# 26 - Αναλογία χωρητικότητας

Για αυτόν τον τύπο ανάλυσης αναλογίας, ο παρακάτω τύπος θα χρησιμοποιηθεί για το ίδιο.

Τύπος αναλογίας χωρητικότητας = Πραγματική ώρα εργασίας / ώρα προϋπολογισμού * 100

# 27 - Αναλογία δραστηριότητας

Για τον υπολογισμό ενός μέτρου δραστηριότητας παρακάτω, χρησιμοποιείται ο τύπος.

Τύπος Δράσης Δράσης = Τυπικές ώρες για την πραγματική παραγωγή / Προϋπολογισμένη τυπική ώρα * 100

# 28 - Αναλογία απόδοσης

Για τον υπολογισμό της παραγωγικότητας χρησιμοποιείται ο παρακάτω τύπος.

Τύπος αποτελεσματικότητας = τυπικές ώρες για την πραγματική παραγωγή / πραγματική ώρα εργασίας * 100

Εάν ένα ποσοστό είναι 100 ή περισσότερο, θεωρείται ως ευνοϊκό. αν ένα ποσοστό είναι μικρότερο από 100%, τότε είναι δυσμενές.