Λογαριασμός θυγατρικού καθολικού (Ορισμός, παραδείγματα) | Κορυφαίοι 3 τύποι

Ορισμός Καθολικού Καθολικού

Το Subsidiary Ledger είναι μια λίστα μεμονωμένων λογαριασμών που έχουν παρόμοιο χαρακτήρα. Μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως επέκταση του συμβατικού γενικού καθολικού που χρησιμοποιείται ξεχωριστά για την καταγραφή όλων των συναλλαγών που σχετίζονται με τους λογαριασμούς πληρωτέους και τους λογαριασμούς εισπρακτέων με λεπτομερή τρόπο.

Τύποι λογαριασμού θυγατρικών καθολικών

Οι τρεις συνηθισμένοι τύποι / συστατικά παρατίθενται παρακάτω-

 • Λογαριασμός πληρωτέου λογαριασμού θυγατρικής - Αυτός ο τύπος καθολικού καταγράφει όλα τα δεδομένα συναλλαγών που αφορούν μεμονωμένους προμηθευτές, προμηθευτές και πιστωτές ενός οργανισμού. Παρακολουθεί κάθε κόστος που ένας οργανισμός οφείλει στους πιστωτές, τους προμηθευτές και τους προμηθευτές του.
 • Λογιστικό εισπρακτέων λογαριασμών - Το καθολικό εισπρακτέων λογαριασμών χρησιμοποιείται από οργανισμούς για την καταγραφή κάθε δεδομένων συναλλαγής που αφορά μεμονωμένους πελάτες και αγοραστές. Αυτός ο τύπος καθολικού αντικατοπτρίζει κάθε συναλλαγή και ποσό που λαμβάνεται από κάθε αγοραστή σε όποιον η εταιρεία πωλεί τα αγαθά και τις υπηρεσίες της με πίστωση.
 • Καθολική θυγατρική πάγιου περιουσιακού στοιχείου - Το καθολικό πάγιου περιουσιακού στοιχείου χρησιμοποιείται για την καταγραφή κάθε συναλλαγής που αφορά πάγια στοιχεία ενεργητικού. Περιουσιακά στοιχεία όπως γη, εξοπλισμός, εγκαταστάσεις και μηχανήματα, ακίνητα, κτίρια κ.λπ. εμπίπτουν στον τομέα των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και το ίδιο πρέπει να ληφθεί υπόψη στη θυγατρική πάγια περιουσιακών στοιχείων.

Παράδειγμα λογαριασμού θυγατρικού καθολικού

Η ABC ltd πωλεί ελαστικά και προετοιμάζει το καθήκον των εισπρακτέων λογαριασμών για το έτος που έληξε τον Δεκέμβριο του 2019. Το αρχικό υπόλοιπο για τους κ. M Williams και T George την 1η Δεκεμβρίου είναι 150.000 $ και 353.000 $. Στις 5 Δεκεμβρίου, η εταιρεία πούλησε αγαθά στη M Williams με πίστωση για 325.000 $.

Η εταιρεία έλαβε πληρωμές από τους M Williams και T George στις 10 Δεκεμβρίου και στις 18 Δεκεμβρίου για 225.000 $ και 353.000 $, αντίστοιχα. Προετοιμάστε το Λογαριασμό Εισπρακτέου Θυγατρικού Λογισμικού για την ABC Ltd για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Λύση

Παρακάτω είναι το Λογαριασμό Εισπρακτέο Θυγατρικό Λογισμικό για την ABC Ltd για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 -

Πλεονεκτήματα

Τα διαφορετικά πλεονεκτήματα που σχετίζονται με το θυγατρικό καθολικό είναι τα εξής:

 • Εξάλειψη απάτης και σφαλμάτων - Χρησιμοποιεί μόνο έναν λογαριασμό ελέγχου, ο οποίος τελικά εξαλείφει ακόμη και την παραμικρή πιθανότητα απάτης και σφαλμάτων.
 • Τα υπόλοιπα παραμένουν Ενημερωμένα - Τα υπόλοιπα παραμένουν ενημερωμένα αφού όλες οι συναλλαγές που αφορούν αγοραστές και πιστωτές καταγράφονται λεπτομερώς στους αντίστοιχους λογαριασμούς τους.
 • Ελάχιστο σφάλμα και βελτιωμένη απόδοση - Η ευθύνη για την προετοιμασία και τη συντήρηση κάθε καθολικού ανατίθεται μόνο σε ένα άτομο. Βοηθά στην ελαχιστοποίηση σφαλμάτων και ενισχύει την αποδοτικότητα του καθολικού.
 • Εύκολη κίνηση - Το μέγεθος του καθολικού παραμένει μικρό αφού το ίδιο διαχωρίζεται σε πολλά μέρη. Επιτρέπει στο καθολικό να έχει μια εύκολη κίνηση.

Μειονεκτήματα

Τα μειονεκτήματα που σχετίζονται με το καθολικό καθολικό είναι τα εξής:

 • Κατάλληλο μόνο για οργανισμούς μεγάλης κλίμακας - Είναι ιδανικό για οργανισμούς που έχουν μεγάλες συναλλαγές. Οι επιχειρήσεις ή οι οργανισμοί μεγάλης κλίμακας όπου ο όγκος των συναλλαγών είναι μεγάλος μπορούν να επωφεληθούν μόνο από αυτό το καθολικό. Αντίθετα, το ίδιο δεν είναι κατάλληλο για μικρούς και μεσαίους οργανισμούς ή για εκείνους όπου ο όγκος των συναλλαγών είναι μικρός ή λιγότερος σε αριθμό.
 • Ακριβά - Ένα άλλο πρόβλημα με αυτό το καθολικό είναι ότι αυτά είναι πολύ ακριβά, και είναι επίσης ο λόγος για τον οποίο το ίδιο παραμένει λιγότερο προτιμώμενο από μεσαίου και μικρού μεγέθους οργανισμούς.
 • Πολύ περίπλοκο - Είναι πολύ περίπλοκο, δεδομένου ότι υπάρχει ανάγκη πρόσληψης μεγάλου αριθμού υπαλλήλων και συντήρησης διαφορετικών βιβλίων για κάθε λογαριασμό. Η διατήρηση διαφορετικών λογιστών και υπαλλήλων γίνεται λίγο περίπλοκη για τους οργανισμούς.
 • Μη παροχή πλήρων οικονομικών πληροφοριών - Καθώς οι συναλλαγές δεν καταγράφονται χρονολογικά. Επομένως, το σύστημα δεν παρέχει πλήρεις και ακριβείς οικονομικές πληροφορίες.
 • A Απαίτηση Λογιστικής Γνώσης - Το υπεύθυνο προσωπικό πρέπει να είναι καλά έμπειρο στη λογιστική. Διαφορετικά, υπάρχουν τεράστιες πιθανότητες να καταγραφούν λανθασμένα οι συναλλαγές, κάτι που θα μπορούσε τελικά να επηρεάσει τη συνολική λογιστική διαδικασία.

Περιορισμοί

Τα θυγατρικά καθολικά είναι σκόπιμα, αλλά οι περιορισμοί του δεν μπορούν να αγνοηθούν. Ακολουθούν οι λίγοι περιορισμοί -

 • Μπορεί να περιέχει μη εντοπισμένα σφάλματα.
 • Τα θυγατρικά καθολικά δεν διασφαλίζουν την ακρίβεια των λογαριασμών των καθολικών. Τα στοιχεία ενδέχεται να δημοσιεύονται σε άσχετους λογαριασμούς, οι οποίοι ενδέχεται να προσθέτουν λάθη στα επιμέρους καθολικά και τελικά να επηρεάζουν τη συνολική ακρίβεια του επικουρικού καθολικού.

Γενικό καθολικό εναντίον θυγατρικού καθολικού

 • Τόσο το γενικό καθολικό όσο και το βοηθητικό καθολικό χρησιμοποιούνται για την καταγραφή χρηματοοικονομικών συναλλαγών.
 • Έχει όλες τις λεπτομέρειες όπως πωλήσεις πίστωσης, εκπτώσεις κ.λπ. για να παρέχει υποστήριξη στο γενικό καθολικό. Από αυτήν την άποψη, μπορεί να ειπωθεί ότι υπάρχει μια τεράστια διαφορά μεταξύ ενός γενικού καθολικού και ενός δευτερεύοντος καθολικού.
 • Σε ένα γενικό καθολικό, μπορεί να υπάρχουν μόνο λογαριασμοί καθολικών, ενώ σε ένα θυγατρικό καθολικό, μπορεί να υπάρχουν πολλοί λογαριασμοί καθολικών.
 • Το γενικό καθολικό περιέχει ελάχιστα δεδομένα, ενώ το βοηθητικό καθολικό περιέχει εκτεταμένα δεδομένα.
 • Είναι μόνο ένα μέρος του γενικού καθολικού, ενώ το δεύτερο ελέγχει το πρώτο.

συμπέρασμα

Είναι ένα σύνολο μεμονωμένων λογαριασμών και είναι μέρος ενός γενικού λογαριασμού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από επιχειρήσεις ή οντότητες μεγάλης κλίμακας όπου ο όγκος των δεδομένων είναι τεράστιος. Οι μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις ή οντότητες που έχουν μικρό αριθμό συναλλαγών ενδέχεται να μην επωφεληθούν από τη θυγατρική καθολική.

Το Subledger εξαλείφει τις πιθανότητες απάτης και σφαλμάτων και μπορεί να διαχωριστεί σε τρεις τύπους: υποκατάστημα παγίων περιουσιακών στοιχείων, δευτερεύον καθήκον εισπρακτέων λογαριασμών και υποκατηγορία πληρωτέων λογαριασμών Τα δευτερεύοντα καθολικά είναι περίπλοκα και είναι πολύ ακριβό να το διατηρήσετε. Θα πρέπει να προετοιμάζεται από λογιστικό προσωπικό που διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις στο λογιστικό πλαίσιο, έτσι ώστε ο οργανισμός να μπορεί να κάνει την καλύτερη χρήση του ίδιου.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found