Λογιστική Παραγώγων (Ορισμός, Παράδειγμα) | Βήμα βήμα

Λογιστική για παράγωγα μέσα

Η λογιστικοποίηση παραγώγων είναι ένα στοιχείο του ισολογισμού στο οποίο τα παράγωγα που κατέχει μια εταιρεία εμφανίζονται στην οικονομική κατάσταση με μια μέθοδο εγκεκριμένη είτε από το GAAP είτε το IAAB ή και τα δύο.

Σύμφωνα με τα τρέχοντα διεθνή λογιστικά πρότυπα και Ind AS 109, μια οικονομική οντότητα υποχρεούται να επιμετρά τα παράγωγα μέσα στην εύλογη αξία ή το σήμα στην αγορά . Όλα τα κέρδη και οι ζημίες εύλογης αξίας αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα εκτός εάν τα παράγωγα χαρακτηρίζονται ως μέσα αντιστάθμισης σε αντισταθμίσεις ταμειακών ροών ή αντισταθμίσεις καθαρών επενδύσεων.

Ας πάρουμε ένα παράδειγμα για να κατανοήσουμε πώς να υπολογίσουμε το κέρδος ή τη ζημία από συναλλαγές παραγώγων.

Λογιστική για κέρδη και ζημίες στην επιλογή κλήσεων

Σε αυτό το παράδειγμα ας πάρουμε την τιμή Άσκησης στα 100 $, το δικαίωμα επιλογής κλήσης 10 $, το μέγεθος παρτίδας 200 μετοχές. Τώρα θα ανακαλύψουμε την αποπληρωμή και το κέρδος / ζημία του αγοραστή και του πωλητή της επιλογής εάν η τιμή διακανονισμού είναι 90 $, 105 $, 110 $ και 120 $

Επιλογή «Κλήσης» σε μετοχές μετοχών-Υπολογισμός κερδών / ζημιών τόσο για τον πωλητή όσο και για τον αγοραστή
Τιμή άσκησης = 100 $ Σενάριο-1 Σενάριο-2 Σενάριο-3 Σενάριο-4
Τιμή διακανονισμού (σε διαφορετικά σενάρια) 90 105 110 120
Πριμοδότηση επιλογής κλήσης (επιλογή premium * μέγεθος παρτίδας) (10 * 200 $) 2000 2000 2000 2000
Πληρωμή που θα πραγματοποιηθεί με επιλογή κλήσης αγοραστή = (τιμή διακανονισμού-τιμή άσκησης) x μέγεθος παρτίδας 0

(δεδομένου ότι η τιμή διακανονισμού είναι μικρότερη δεν θα ασκήσει επιλογή)

1000

200 * (105-100)

2000

200 * (110-100)

4000

200 * (120-100)

Κέρδος ή ζημία για έναν αγοραστή (πληρωμή μείον το ασφάλιστρο που καταβλήθηκε) -2000 -1000

(1000-20000

0

(2000-2000)

2000

(4000-2000)

Απόδοση για πωλητή κλήσεων = Μέγ. (Τιμή διακανονισμού-τιμή άσκησης) x μέγεθος παρτίδας 0 -1000 -2000 4000
Εξόφληση του πωλητή κλήσεων = Πληρωμή μείον το premium που καταβλήθηκε 2000 1000 0 -2000

Ελπίζω τώρα να καταλάβετε πώς υπολογίζεται το κέρδος / ζημία στην περίπτωση των παραγώγων.

Ας πάρουμε ένα ακόμη παράδειγμα με ημερομηνίες και θα εξηγήσω τις λογιστικές εγγραφές σε παράγωγα που θα ρέουν βάσει του σεναρίου

Λογιστική για κέρδη και ζημίες στις επιλογές Put

Δυνατότητα "Βάλτε" σε μετοχές-Υπολογισμός κερδών / ζημιών τόσο για τον πωλητή όσο και για τον αγοραστή
Τιμή άσκησης = 100 $ Σενάριο-1 Σενάριο-2 Σενάριο-3 Σενάριο-4
Τιμή διακανονισμού (σε διαφορετικά σενάρια) 80 90 100 110
Πριμοδότηση επιλογής κλήσης (7 * 200 $) 1400 1400 1400 1400
Πληρωμή που πρέπει να γίνει με put option αγοραστή = (τιμή άσκησης-τιμή διακανονισμού) x μέγεθος παρτίδας 4000 2000 0 0
Κέρδος ή ζημία για τον αγοραστή (πληρωμή μείον το ασφάλιστρο που καταβλήθηκε) 2600 600 -1400 -1400
Η αποζημίωση για τον συγγραφέα put = Μέγ -4000 -2000 0 0
Πληρωμή του συντάκτη κλήσεων = Πληρωμή μείον το premium που καταβλήθηκε -2600 -600 1400 1400

Ας πάρουμε παραδείγματα για να καταλάβουμε πώς να υπολογίσουμε τις λογιστικές εγγραφές σε παράγωγες συναλλαγές στα δύο βιβλία των επιλογών "Writer and Buyer of Call and Put (Τα επόμενα 4 παραδείγματα βασίζονται σε αυτό - Κλήση συγγραφέα, Κλήση αγοραστή, Συγγραφέας, Αγοραστής)

Λογιστική για παράγωγα - Σύνταξη κλήσης  

Ο κ. Α έχει γράψει  μια επιλογή κλήσης (δηλ. Επιλογή πώλησης πωλήσεων) οι λεπτομέρειες έχουν ως εξής με μεγάλο μέγεθος 1000 μετοχών της X Limited μετοχών την 1η Φεβρουαρίου 2016 με ασφάλιστρο 5 $ ανά μετοχή. Η ημερομηνία άσκησης είναι 31 Δεκεμβρίου 2016 και η τιμή άσκησης είναι 102 $ ανά μετοχή

Τιμή αγοράς την 1η Φεβρουαρίου 2016 = 100 ανά μετοχή:

Τιμή αγοράς στις 31 Μαρτίου 2016 = 104 ανά μετοχή:

Τιμή αγοράς στις 31 Δεκεμβρίου 2016 = 105 ανά μετοχή

Λύση:

Σε αυτό το συμβόλαιο, το "A" συμφωνεί να αγοράσει μετοχές στα 102 $ παρά την τιμή στις 31 Δεκεμβρίου 2016

Έτσι, η εύλογη αξία μιας επιλογής, σε αυτήν την περίπτωση, έχει ως εξής

Την 1η Φεβρουαρίου 2016 (Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης) Εύλογη αξία του δικαιώματος = 5000 $

Στις 31 Μαρτίου 2016 (Ημερομηνία αναφοράς) = 5000- (104-102) * 100 = 3000 $

Στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Ημερομηνία λήξης) = 5000- (105-102) * 100 = 2000 $

Λογιστικές εγγραφές:

Ημερομηνία Λεπτομέρειες Δρ Κρ
1η Φεβρουαρίου 2016 Τραπεζικός λογαριασμός Δρ

Λογαριασμός υποχρέωσης επιλογής κλήσης Cr

(Λήψη πριμοδότησης επιλογής για τη σύνταξη επιλογών κλήσεων) (Πριμοδότηση κλήσης 5000 $)

5000  

5000

31 Μαρτίου 2016

(Ημερομηνία αναφοράς)

Λογαριασμός υποχρέωσης επιλογής κλήσης Δρ

Λογαριασμός κέρδους εύλογης αξίας Cr

(Αύξηση της εύλογης αξίας της επιλογής) (5000 $ 3000 $)

2000  

2000

31 Δεκεμβρίου 2016

(Ημερομηνία άσκησης)

Λογαριασμός υποχρέωσης επιλογής κλήσης Δρ

Λογαριασμός κέρδους εύλογης αξίας Cr

(Αύξηση της εύλογης αξίας του δικαιώματος) (3000 $ - 2000 $)

1000  

1000

31 Δεκεμβρίου 2016

(Ημερομηνία άσκησης)

Λογαριασμός υποχρέωσης επιλογής κλήσης Δρ

Τραπεζικός λογαριασμός Cr

(Διακανονισμός μετρητών κατά την άσκηση της επιλογής κλήσης) (5000 $ - 2000 $ - 1000 $)

2000  

2000

                             Η συναλλαγή Incase διευθετείται σε μετοχές    
31 Δεκεμβρίου 2016

(Ημερομηνία άσκησης)

Λογαριασμός υποχρέωσης επιλογής κλήσης Δρ

Μετοχές της X Limited Cr

(Διακανονισμός μετρητών κατά την άσκηση της επιλογής κλήσης) (5000 $ - 2000 $ - 1000 $)

2000  

2000

                       Μετρητά για μετοχές: δηλ. Μεικτός διακανονισμός μετοχών    
1η Φεβρουαρίου 2016 Τραπεζικός λογαριασμός Δρ

Λογαριασμός υποχρέωσης επιλογής κλήσης Cr

(Λήψη πριμοδότησης επιλογής για τη σύνταξη επιλογών κλήσεων) (Πριμοδότηση κλήσης 5000 $)

5000  

5000

31 Μαρτίου 2016

(Ημερομηνία αναφοράς)

Δεν απαιτείται είσοδος

Πρόκειται για διακανονισμό ιδίων κεφαλαίων, η μεταβολή στην εύλογη αξία του δικαιώματος δεν αναγνωρίζεται

-  

-

31 Δεκεμβρίου 2016

(Ημερομηνία άσκησης)

Τραπεζικός λογαριασμός Δρ

Μετοχές X Limited Λογαριασμού Cr

(Διακανονισμός της συναλλαγής σε μετοχές) (102 * 1000 $)

102000  

102000 

Λογιστική για παράγωγα - Αγορά κλήσης 

Ο κ. Α αγόρασε μια επιλογή επιλογής κλήσης (Δηλ. Επιλογή κλήσης) είναι οι εξής με μέγεθος 1000 μετοχών της X Limited μετοχών την 1η Φεβρουαρίου 2016 με ασφάλιστρο 5 $ ανά μετοχή. Η ημερομηνία άσκησης είναι 31 Δεκεμβρίου 2016 και η τιμή άσκησης είναι 102 $ ανά μετοχή

Τιμή αγοράς την 1η Φεβρουαρίου 2016 = 100 ανά μετοχή:

Τιμή αγοράς στις 31 Μαρτίου 2016 = 104 ανά μετοχή:

Τιμή αγοράς στις 31 Δεκεμβρίου 2016 = 105 ανά μετοχή

Λύση: Σε αυτό το συμβόλαιο, η "Α" αγόρασε μια επιλογή κλήσης για να αγοράσει μετοχές της X Ltd στα 102 $ ανά μετοχή, παρά την τιμή στις 31 Δεκεμβρίου 2016. Εάν η τιμή της X ltd είναι μεγαλύτερη από 102 Α, θα αγοράσει μετοχές στα $ Διαφορετικά, εάν οι μετοχές λειτουργούν κάτω από 102 $ μπορεί να αρνηθεί την αγορά μετοχών στα 102 $.

Έτσι, η εύλογη αξία της επιλογής, σε αυτήν την περίπτωση, έχει ως εξής

Την 1η Φεβρουαρίου 2016 (Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης) Εύλογη αξία του δικαιώματος = 5000 $

Στις 31 Μαρτίου 2016 (Ημερομηνία αναφοράς) = 5000- (104-102) * 100 = 3000 $

Στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Ημερομηνία λήξης) = 5000- (105-102) * 100 = 2000 $

Λογιστικές εγγραφές:

Ημερομηνία Λεπτομέρειες Δρ Κρ
1η Φεβρουαρίου 2016 Επιλογή κλήσης λογαριασμός ενεργητικού

Τραπεζικός λογαριασμός Cr

(Προαιρετικό ασφάλιστρο που πληρώθηκε για αγορά επιλογών κλήσεων) (Πριμοδότηση κλήσης 5000 $)

5000  

5000

31 Μαρτίου 2016

(Ημερομηνία αναφοράς)

Λογαριασμός απώλειας εύλογης αξίας Δρ

Επιλογή κλήσης Λογαριασμός ενεργητικού Cr

(Μείωση στην εύλογη αξία της επιλογής) (5000 $ - 3000 $)

2000  

2000

31 Δεκεμβρίου 2016

(Ημερομηνία άσκησης)

Λογαριασμός απώλειας εύλογης αξίας Δρ

Επιλογή κλήσης Λογαριασμός ενεργητικού Cr

(Μείωση στην εύλογη αξία του δικαιώματος) (5000 $ - 3000 $)

1000  

1000

31 Δεκεμβρίου 2016

(Ημερομηνία άσκησης)

Τραπεζικός λογαριασμός Δρ

Επιλογή κλήσης Λογαριασμός ενεργητικού Cr

(Διακανονισμός μετρητών κατά την άσκηση της επιλογής κλήσης) (5000 $ - 2000 $ - 1000 $)

2000  

2000

             Η συναλλαγή Incase διευθετείται σε μετοχές της X Limited    
31 Δεκεμβρίου 2016

(Ημερομηνία άσκησης)

Μετοχές της X Limited Dr

Επιλογή κλήσης Λογαριασμός ενεργητικού Cr

(Διακανονισμός μετοχών κατά την άσκηση της επιλογής κλήσης) (5000 $ - 2000 $ - 1000 $)

2000  

2000

                       Μετρητά για μετοχές: δηλ. Μεικτός διακανονισμός μετοχών    
1η Φεβρουαρίου 2016 Επιλογή κλήσης λογαριασμός ενεργητικού

Τραπεζικός λογαριασμός Cr

(Προαιρετικό ασφάλιστρο που πληρώθηκε για αγορά επιλογών κλήσεων) (Πριμοδότηση κλήσης 5000 $)

5000  

5000

31 Μαρτίου 2016

(Ημερομηνία αναφοράς)

Δεν απαιτείται είσοδος

Πρόκειται για διακανονισμό μετοχών, η μεταβολή στην εύλογη αξία ενός δικαιώματος δεν αναγνωρίζεται

-  

-

31 Δεκεμβρίου 2016

(Ημερομηνία άσκησης)

Τραπεζικός λογαριασμός Δρ

Μετοχές X Limited Λογαριασμού Cr

(Διακανονισμός της συναλλαγής σε μετοχές) (102 * 1000 $)

102000  

102000

Λογιστική για παράγωγα - Γράφοντας μια θέση 

Ο κ. Α έχει γράψει  μια επιλογή Put (Δηλ. Επιλογή Put Put), οι λεπτομέρειες έχουν ως εξής με μεγάλο μέγεθος 1000 μετοχών της X Limited μετοχών την 1η Φεβρουαρίου 2016 με ασφάλιστρο 5 $ ανά μετοχή. Η ημερομηνία άσκησης είναι 31 Δεκεμβρίου 2016 και η τιμή άσκησης είναι 98 $ ανά μετοχή

Τιμή αγοράς την 1η Φεβρουαρίου 2016 = 100 ανά μετοχή:

Τιμή αγοράς στις 31 Μαρτίου 2016 = 97 ανά μετοχή:

Τιμή αγοράς στις 31 Δεκεμβρίου 2016 = 95 ανά μετοχή

Λύση: Σε αυτό το συμβόλαιο, το "A" πούλησε το δικαίωμα πώλησης μετοχών της X Ltd στα 98 $ ανά μετοχή, παρά την τιμή στις 31 Δεκεμβρίου 2016. Εάν η τιμή της X ltd είναι μεγαλύτερη από 98, ο αγοραστής ενός δικαιώματος μπορεί να μην πουλήσει μετοχές στην Α και αλλιώς, εάν η τιμή της X ltd στις 31 Δεκεμβρίου 2016 είναι μικρότερη από 98 $, τότε η "Α" πρέπει να αγοράσει μετοχές στα 98 $.

Έτσι, η εύλογη αξία μιας επιλογής, σε αυτήν την περίπτωση, έχει ως εξής

Την 1η Φεβρουαρίου 2016 (Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης) Εύλογη αξία του δικαιώματος = 5000 $ (5 $ 1000 μετοχές)

Στις 31 Μαρτίου 2016 (Ημερομηνία αναφοράς) = 5000- (98-97) * 100 = 4000 $

Στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Ημερομηνία λήξης) = 5000- (98-95) * 100 = 2000 $

Ημερομηνία Λεπτομέρειες Δρ Κρ
1η Φεβρουαρίου 2016 Τραπεζικός λογαριασμός Δρ

Ο λογαριασμός υποχρέωσης επιλογής Cr

(Λήψη πριμοδότησης επιλογής για επιλογές γραφής) (βάλτε ασφάλιστρο 5000 $)

5000  

5000

31 Μαρτίου 2016

(Ημερομηνία αναφοράς)

Ο λογαριασμός υποχρέωσης επιλογής Δρ

Λογαριασμός κέρδους εύλογης αξίας Cr

(Αύξηση της εύλογης αξίας του δικαιώματος τοποθέτησης) (5000 $ - 4000 $)

1000  

1000

31 Δεκεμβρίου 2016

(Ημερομηνία άσκησης)

Ο λογαριασμός υποχρέωσης επιλογής Δρ

Λογαριασμός κέρδους εύλογης αξίας Cr

(Αύξηση της εύλογης αξίας της επιλογής) (4000 $ - $ 2000)

2000  

2000

31 Δεκεμβρίου 2016

(Ημερομηνία άσκησης)

Ο λογαριασμός υποχρέωσης επιλογής Δρ

Τραπεζικός λογαριασμός Cr

(Διακανονισμός μετρητών κατά την άσκηση της επιλογής Put) ($ 5000- $ 1000- $ 2000)

2000  

2000

                             Η συναλλαγή Incase διευθετείται σε μετοχές    
31 Δεκεμβρίου 2016

(Ημερομηνία άσκησης)

Ο λογαριασμός υποχρέωσης επιλογής Δρ

Μετοχές της X Limited Cr

(Διακανονισμός μετρητών κατά την άσκηση της επιλογής Put) (5000 $ - 2000 $ - 1000 $)

2000  

2000

                       Μετρητά για μετοχές: δηλ. Μεικτός διακανονισμός μετοχών    
1η Φεβρουαρίου 2016 Τραπεζικός λογαριασμός Δρ

Λογαριασμός υποχρέωσης επιλογής κλήσης Cr

(Λήψη πριμοδότησης επιλογής για επιλογές γραφής) (βάλτε ασφάλιστρο 5000 $)

5000  

5000

31 Μαρτίου 2016

(Ημερομηνία αναφοράς)

Δεν απαιτείται είσοδος

Πρόκειται για διακανονισμό μετοχών, η μεταβολή στην εύλογη αξία ενός δικαιώματος δεν αναγνωρίζεται

-  

-

31 Δεκεμβρίου 2016

(Ημερομηνία άσκησης)

Τραπεζικός λογαριασμός Δρ

Μετοχές X Limited Λογαριασμού Cr

(Διευθέτηση της συναλλαγής σε μετοχές) (98 * 1000 $)

98000  

98000

Λογιστική για παράγωγα - Αγορά ενός Put 

Ο κ. A Bought a Put έχει λεπτομέρειες ως εξής με μεγάλο μέγεθος 1000 μετοχών της X Limited μετοχών την 1η Φεβρουαρίου 2016 με ασφάλιστρο 5 $ ανά μετοχή. Η ημερομηνία άσκησης είναι 31 Δεκεμβρίου 2016 και η τιμή άσκησης είναι 98 $ ανά μετοχή

Τιμή αγοράς την 1η Φεβρουαρίου 2016 = 100 ανά μετοχή:

Τιμή αγοράς στις 31 Μαρτίου 2016 = 97 ανά μετοχή:

Τιμή αγοράς στις 31 Δεκεμβρίου 2016 = 95 ανά μετοχή

Λύση: Σε αυτό το συμβόλαιο, το "A" αγόρασε μια επιλογή για αγορά μετοχών της X Ltd στα 98 $ ανά μετοχή, παρά την τιμή στις 31 Δεκεμβρίου 2016. Εάν η τιμή της X ltd είναι μεγαλύτερη από 98 στις 31 Δεκεμβρίου 2016, τότε θα αγοράσει τις μετοχές της X ltd στα 98 $ διαφορετικά, εάν η τιμή της X ltd στις 31 Δεκεμβρίου 2016 είναι μικρότερη από 98 $, τότε το "A" μπορεί να αρνηθεί την αγορά στα 98 $ και την αγορά εκτός αγοράς.

Έτσι, η εύλογη αξία μιας επιλογής, σε αυτήν την περίπτωση, έχει ως εξής

Την 1η Φεβρουαρίου 2016 (Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης) Εύλογη αξία του δικαιώματος = 5000 $ (5 $ 1000 μετοχές)

Στις 31 Μαρτίου 2016 (Ημερομηνία αναφοράς) = 5000- (98-97) * 100 = 4000 $

Στις 31 Δεκεμβρίου 2016 (Ημερομηνία λήξης) = 5000- (98-95) * 100 = 2000 $

Ημερομηνία Λεπτομέρειες Δρ Κρ
1η Φεβρουαρίου 2016 Βάλτε την επιλογή Λογαριασμός Ενεργητικού Δρ

Τραπεζικός λογαριασμός Cr

(Προαιρετικό ασφάλιστρο που πληρώθηκε για αγορά δικαιωμάτων πώλησης)

5000  

5000

31 Μαρτίου 2016

(Ημερομηνία αναφοράς)

Λογαριασμός απώλειας εύλογης αξίας Δρ

Βάλτε την επιλογή Asset Account Cr

(Μείωση στην εύλογη αξία του δικαιώματος τοποθέτησης) (5000 $ - 4000 $)

1000  

1000

31 Δεκεμβρίου 2016

(Ημερομηνία άσκησης)

Λογαριασμός απώλειας εύλογης αξίας Δρ

Βάλτε την επιλογή Asset Account Cr

(Μείωση στην εύλογη αξία του δικαιώματος τοποθέτησης) (4000 $ - $ 2000)

2000  

2000

31 Δεκεμβρίου 2016

(Ημερομηνία άσκησης)

Τραπεζικός λογαριασμός Δρ

Βάλτε την επιλογή Asset Account Cr

(Διακανονισμός μετρητών κατά την άσκηση της επιλογής Put) ($ 5000- $ 1000- $ 2000) (Σε αυτήν την περίπτωση, ο κ. Α μπορεί να αρνηθεί την αγορά στα 98 $ και την Αγορά στην αγορά στα 95 $) Για σκοπούς εισόδου, είμαι υποθέτοντας ότι αγόρασε στα $ 98 από τον συγγραφέα

2000  

2000

                             Η συναλλαγή Incase διευθετείται σε μετοχές    
31 Δεκεμβρίου 2016

(Ημερομηνία άσκησης)

Μετοχές της X Limited Dr

Βάλτε την επιλογή Asset Account Cr

(Διακανονισμός μετρητών κατά την άσκηση της επιλογής Put) (5000 $ - 2000 $ - 1000 $)

2000  

2000

                       Μετρητά για μετοχές: δηλ. Μεικτός διακανονισμός μετοχών    
1η Φεβρουαρίου 2016 Βάλτε την επιλογή Λογαριασμός Ενεργητικού Δρ

Τραπεζικός λογαριασμός Cr

(Προαιρετικό ασφάλιστρο που πληρώθηκε για αγορά δικαιωμάτων πώλησης)

5000  

5000

31 Μαρτίου 2016

(Ημερομηνία αναφοράς)

Δεν απαιτείται είσοδος

Πρόκειται για διακανονισμό μετοχών, η μεταβολή στην εύλογη αξία ενός δικαιώματος δεν αναγνωρίζεται

-  

-

31 Δεκεμβρίου 2016

(Ημερομηνία άσκησης)

Μετοχές του X Limited Account Dr

Τραπεζικός λογαριασμός Cr

(Διευθέτηση της συναλλαγής σε μετοχές) (98 * 1000 $)

98000  

98000

Ελπίζω τώρα να καταλάβετε πώς να υπολογίσετε το κέρδος ή τη ζημιά κατά την κλήση και να θέσετε επιλογές σε διαφορετικά σενάρια και λογιστική αντιμετώπιση Τώρα ας πάμε σε προθεσμιακά / μελλοντικά συμβόλαια των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.

Προθεσμιακή ή προθεσμιακή σύμβαση για αγορά ή πώληση ιδίων κεφαλαίων οντότητας:

Μια προθεσμιακή σύμβαση προθεσμιακής ή προθεσμιακής σύμβασης μετοχικών μετοχών της οντότητας είναι μια συναλλαγή μετοχών. Επειδή είναι σύμβαση πώλησης ή αγοράς ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας σε μελλοντική ημερομηνία σε σταθερό ποσό.

Σε περίπτωση που το συμβόλαιο διακανονιστεί σε μετρητά για ένα διαφορικό ποσό, ή οι μετοχές διακανονιστούν για το ποσό της διαφοράς, τότε αντιμετωπίζονται ως παράγωγο συμβόλαιο.

Διακανονισμός μετρητών: Αντιμετωπίζεται ως παράγωγο συμβόλαιο. Η εύλογη αξία της προώθησης κατά την αρχική αναγνώριση θεωρείται χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση. Η εύλογη αξία της προώθησης είναι μηδέν κατά την αρχική αναγνώριση, επομένως δεν απαιτείται λογιστική εγγραφή κατά τη σύναψη προθεσμιακής σύμβασης. Η προθεσμία καταχωρείται στην εύλογη αξία σε κάθε ημερομηνία αναφοράς και το προκύπτον προθεσμιακό περιουσιακό στοιχείο / υποχρέωση διαγράφεται κατά την παραλαβή / πληρωμή διακανονισμού σε μετρητά ή οποιοδήποτε άλλο χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο.

Διακανονισμός μετοχών: Κάτω από αυτό, οι μετοχές εκδίδονται / επαναγοράζονται

για το καθαρό ποσό διακανονισμού στην τιμή spot της ημερομηνίας διακανονισμού. Μόνο η συναλλαγή διακανονισμού περιλαμβάνει ίδια κεφάλαια.

Εκκαθάριση με παράδοση: Σε αυτό, όπως συζητήθηκε παραπάνω, εκδίδεται / επαναγοράζεται ο απαιτούμενος αριθμός μετοχών. Αυτή είναι μια συναλλαγή μετοχών.

Λογιστική για Παράγωγα Παράδειγμα - Προώθηση συμβολαίου για αγορά ιδίων μετοχών

Η X ltd συνήψε προθεσμιακό συμβόλαιο για να αγοράσει τις δικές της μετοχές σύμφωνα με τις ακόλουθες λεπτομέρειες.

Ημερομηνία σύμβασης: 1η Φεβρουαρίου 2016: Ημερομηνία λήξης: 31 Δεκεμβρίου 2016. Τιμή άσκησης 104 $ και αριθμός μετοχών 1000

Τιμή αγοράς την 1η Φεβρουαρίου 2016: 100 $

Η τιμή αγοράς στις 31 Μαρτίου 2016: 110 $

Τιμή αγοράς στις 31 Δεκεμβρίου 2016: 106 $

Λύση: Εύλογη αξία προώθησης την 1η Φεβρουαρίου 2016 0 $

Εύλογη αξία προθεσμίας στις 31 Μαρτίου 2016 $ 6.000 (1000 * (110-104))

Εύλογη αξία προθεσμίας στις 31 Δεκεμβρίου 2016 $ 2.000 (1000 * (106-104))

Λογιστικές εγγραφές

Ημερομηνία Λεπτομέρειες Δρ Κρ
1η Φεβρουαρίου 2016 Δεν απαιτείται είσοδος    
31 Μαρτίου 2016

(Ημερομηνία αναφοράς)

Προώθηση λογαριασμού ενεργητικού Δρ

Προώθηση κέρδους αξίας Λογαριασμός Cr

(Μείωση στην εύλογη αξία της προώθησης με αποτέλεσμα κέρδος)

(1000 * (110-104))

6000  

6000

31 Δεκεμβρίου 2016

(Ημερομηνία άσκησης)

Λογαριασμός απώλειας εύλογης αξίας Δρ

Προώθηση λογαριασμού ενεργητικού Cr

(Μείωση στην εύλογη αξία του προθεσμιακού περιουσιακού στοιχείου)

(106-104) * 1000

4000  

4000

31 Δεκεμβρίου 2016

(Ημερομηνία άσκησης)

Τραπεζικός λογαριασμός Δρ

Προώθηση λογαριασμού ενεργητικού Cr

(Ο αντισυμβαλλόμενος διευθετεί το προθεσμιακό συμβόλαιο πληρώνοντας 2000 $)

2000  

2000

  Μετοχές για μετοχές, δηλαδή Καθαρισμός διακανονισμού μετοχών    
31 Δεκεμβρίου 2016

(Ημερομηνία άσκησης)

Λογαριασμός μετοχών Dr

Προώθηση λογαριασμού ενεργητικού Cr

(Ο αντισυμβαλλόμενος διευθετεί το προθεσμιακό συμβόλαιο παραδίδοντας μετοχές της X Ltd αξίας $ 2000)

2000  

2000

          Μετρητά για μετοχές, δηλ. Ακαθάριστος διακανονισμός μετοχών    
1η Φεβρουαρίου 2016 Ο μετοχικός μετοχικός λογαριασμός Dr

Λογαριασμός ευθύνης επαναγοράς μετοχών Cr

(Τρέχουσα αξία της ευθύνης αγοράς μετοχών στο πλαίσιο συμβολαίου αποστολής)

100000  

100000

31 Μαρτίου 2016

(Ημερομηνία αναφοράς)

Λογαριασμός ενδιαφέροντος Δρ

Λογαριασμός ευθύνης επαναγοράς μετοχών Cr

(104-100) * 1000 * 11/12

3667  

3667

31 Δεκεμβρίου 2016

(Ημερομηνία άσκησης)

Λογαριασμός ενδιαφέροντος Δρ

Λογαριασμός ευθύνης επαναγοράς μετοχών Cr

(4000 * 1/12)

333  

333

31 Δεκεμβρίου 2016

(Ημερομηνία άσκησης)

Λογαριασμός μετοχών Dr

Λογαριασμός αναστολής μετοχών Cr

(Αγορά ιδίων μετοχών με σύμβαση προώθησης και προσαρμογή της αναστολής των ιδίων κεφαλαίων)

100000  

100000

31 Δεκεμβρίου 2016

(Ημερομηνία άσκησης)

Τραπεζικός λογαριασμός Δρ

Λογαριασμός ευθύνης επαναγοράς μετοχών Cr

(Διακανονισμός ευθύνης αποστολής)

104000  

104000

Ελπίζω να έχετε μια λογική κατανόηση της λογιστικής αντιμετώπισης παραγώγων συμβολαίων.