Εξωτερικός έλεγχος (Ορισμός) | Ρόλοι & ευθύνες του εξωτερικού ελέγχου

Τι είναι ο εξωτερικός έλεγχος;

Ο εξωτερικός έλεγχος ορίζεται ως ο έλεγχος των οικονομικών αρχείων της εταιρείας στην οποία ανεξάρτητοι ελεγκτές εκτελούν το καθήκον να εξετάζουν προσεκτικά την εγκυρότητα των οικονομικών αρχείων της εταιρείας, προκειμένου να εξακριβώσουν εάν υπάρχει ανακρίβεια στα αρχεία λόγω απάτης, σφάλματος ή υπεξαίρεση και στη συνέχεια αναφορά του ίδιου στους ενδιαφερόμενους της εταιρείας.

Ο στόχος του εξωτερικού ελέγχου περιλαμβάνει τον προσδιορισμό της πληρότητας και της ακρίβειας των λογιστικών αρχείων του πελάτη, για να διασφαλιστεί ότι τα αρχεία των πελατών καταρτίζονται σύμφωνα με το λογιστικό πλαίσιο που ισχύει για αυτούς και για να διασφαλιστεί ότι οι οικονομικές καταστάσεις του ο πελάτης παρουσιάζει τα αληθινά και δίκαια αποτελέσματα και την οικονομική κατάσταση.

Παράδειγμα εξωτερικού ελέγχου

Η εταιρεία XYZ ltd κατασκευάζει τα ενδύματα και είναι εισηγμένη ως δημόσια εταιρεία, δηλαδή, πουλά τις μετοχές της στο κοινό. Η εταιρεία θέλει να μάθει εάν υπόκεινται σε έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων τους από τον εξωτερικό ελεγκτή ή όχι;

Σύμφωνα με το νόμο, όλες οι εταιρείες που διαπραγματεύονται δημόσια ή οι εταιρείες που πωλούν τις μετοχές τους στο κοινό υποχρεούνται νομικά να ελέγχουν τις οικονομικές τους καταστάσεις από τον εξωτερικό ελεγκτή. Ο στόχος περιλαμβάνει τον προσδιορισμό της πληρότητας και της ακρίβειας των λογιστικών αρχείων του πελάτη, να διασφαλίσει ότι τα αρχεία των πελατών καταρτίζονται σύμφωνα με το λογιστικό πλαίσιο και να διασφαλιστεί ότι οι οικονομικές καταστάσεις του πελάτη παρουσιάζουν την πραγματική και δίκαιη οικονομική θέση . Έτσι, η εταιρεία θα διορίσει τον ελεγκτή που θα διενεργήσει τον εξωτερικό έλεγχο της εταιρείας και θα δώσει γραπτώς την έκθεση ελέγχου της, η οποία θα βασίζεται στα διάφορα αποδεικτικά στοιχεία και πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν σχετικά με την αληθινή και δίκαιη άποψη των οικονομικών καταστάσεων που του παρέχονται ενδιαφερόμενα μέρη.

Ρόλοι & ευθύνες εξωτερικού ελέγχου

  • Η κύρια ευθύνη είναι να επαληθεύσει το γενικό καθολικό της εταιρείας και να κάνει όλες τις άλλες απαραίτητες έρευνες από τη διεύθυνση της εταιρείας. Βοηθά στον προσδιορισμό της πραγματικής εικόνας της κατάστασης της εταιρείας και της χρηματοοικονομικής κατάστασης, η οποία παρέχει περαιτέρω τη βάση για διαχειριστικές αποφάσεις.
  • Εξετάστε την εγκυρότητα των οικονομικών αρχείων για να μάθετε αν υπάρχει ανακρίβεια στο αρχείο της εταιρείας λόγω απάτης, λάθους ή υπεξαίρεσης. Έτσι, αυξάνει την αυθεντικότητα και την αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων ως των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.
  • Εάν υπάρχουν σφάλματα στη λογιστική διαδικασία της εταιρείας, τότε μπορεί να απαγορεύσει ο ιδιοκτήτης της εταιρείας να λαμβάνει τις αποφάσεις που είναι καλύτερες για την εταιρεία. Ο έλεγχος βοηθά στην υπερνίκηση αυτού του προβλήματος σε μεγάλο βαθμό, καθώς οι διαδικασίες στον έλεγχο έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να βοηθούν στην ανίχνευση των σφαλμάτων στο σύστημα και στην άλλη δόλια δραστηριότητα. Οι έλεγχοι διασφαλίζουν επίσης την καταγραφή των λογιστικών συναλλαγών σύμφωνα με τη γενικά αποδεκτή λογιστική αρχή. Βοηθά τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης να καλυφθεί όταν ακολουθεί τους διαφορετικούς κανόνες και κανονισμούς που πρέπει να ακολουθήσει η καταχωρισμένη οντότητα.

Περιορισμοί εξωτερικού ελέγχου

  • Ο έλεγχος διενεργείται εξετάζοντας τα δείγματα δεδομένων της εταιρείας, τα οποία ο ελεγκτής πιστεύει ότι είναι σημαντικό για την εξέτασή του. Ο ελεγκτής δεν αξιολογεί και επανεξετάζει όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στην εταιρεία. Έτσι, εκφράζει απλώς την ελεγκτική του γνώμη σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις και τα δεδομένα με βάση τα δείγματα δεδομένων που του παρέχονται. Έτσι, αυτό δεν παρέχει τη συνολική διαβεβαίωση σχετικά με την οικονομική κατάσταση της εταιρείας.
  • Οι δαπάνες για τη διενέργεια ελέγχου ενδέχεται να είναι πολύ υψηλές.
  • Σε όλα τα στάδια της λογιστικής, από την προετοιμασία έως την ολοκλήρωση των οικονομικών καταστάσεων και για την έκφραση της ελεγκτικής γνώμης, υπάρχει η συμμετοχή των ανθρώπων και έτσι καθίσταται επιρρεπής στο σφάλμα. Επίσης, εάν υπάρχει έλλειψη γνώσης ή εμπειρίας ενός ελεγκτή στον σχετικό τομέα, τότε ο σκοπός του ελέγχου δεν θα λυθεί.

Σημαντικά σημεία

  • Ο κύριος σκοπός για τον οποίο διενεργείται ο εξωτερικός έλεγχος περιλαμβάνει τον προσδιορισμό της πληρότητας και της ακρίβειας των λογιστικών αρχείων του πελάτη, για να διασφαλιστεί ότι τα αρχεία των πελατών καταρτίζονται σύμφωνα με το λογιστικό πλαίσιο που ισχύει για αυτούς και για να διασφαλιστεί ότι η Οι οικονομικές καταστάσεις του πελάτη παρουσιάζουν τα αληθινά και δίκαια αποτελέσματα και την οικονομική κατάσταση. Ένας νόμιμος ελεγκτής μπορεί να ζητήσει οικονομικά βιβλία, αρχεία ή πληροφορίες της εταιρείας σε σχέση με αυτά για τα οποία η διοίκηση δεν μπορεί να τον αρνηθεί.
  • Μετά τη διενέργεια του ελέγχου και τη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών, ο εξωτερικός ελεγκτής υποτίθεται ότι θα υποβάλει γραπτώς την έκθεση ελέγχου του, η οποία θα βασίζεται στα διάφορα αποδεικτικά στοιχεία και δεδομένα που συλλέγονται σχετικά με την πραγματική και δίκαιη εικόνα των οικονομικών καταστάσεων που του παρέχονται στα ενδιαφερόμενα μέρη .
  • Συνήθως, ένας εξωτερικός έλεγχος προορίζεται να λάβει την πιστοποίηση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας. Ορισμένοι επενδυτές και οι δανειστές απαιτούν αυτήν την πιστοποίηση για την ανάλυσή τους. Επίσης, όλες οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις ή οι εταιρείες που πωλούν τις μετοχές τους στο κοινό υποχρεούνται νομικά να ελέγχουν τις οικονομικές τους καταστάσεις και να λαμβάνουν αυτήν την πιστοποίηση.

συμπέρασμα

Από τα παραπάνω, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι ο εξωτερικός έλεγχος είναι ένας από τους κύριους τύπους ελέγχων στους οποίους οι ελεγκτές εργάζονται για τα λογιστικά βιβλία, τα αρχεία αγορών, τα αποθέματα και άλλες οικονομικές εκθέσεις για να ελέγξουν ότι η εταιρεία λειτουργεί με τον σωστό τρόπο. Κάνουν έλεγχο προγραμματισμού και βασίζονται σε αυτό. Καθορίζουν επίσης εάν η εταιρεία ακολουθεί το GAAP ή όχι. Πραγματοποιούν το τεστ και στη συνέχεια υποβάλλουν λεπτομερή αναφορά στα ενδιαφερόμενα άτομα. Διεξήχθη με σκοπό τη συλλογή διαφορετικών πληροφοριών, έτσι ώστε ο ελεγκτής να μπορεί να δώσει τη γνώμη του σχετικά με την αληθινή και δίκαιη άποψη της οικονομικής θέσης της εταιρείας όπως κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Ο εξωτερικός έλεγχος αυξάνει την αυθεντικότητα και την αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων καθώς οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας επαληθεύονται από ανεξάρτητο εξωτερικό μέρος.