Διοικητικά έξοδα (Έννοια) | Λίστα παραδειγμάτων

Έννοια διοικητικών δαπανών

Τα διοικητικά έξοδα μπορούν να θεωρηθούν ως το κόστος που προκύπτει από μια επιχειρηματική οργάνωση που δεν σχετίζεται άμεσα με την κατασκευή, την παραγωγή ή την πώληση αγαθών ή υπηρεσιών που παρέχονται, αλλά είναι έμμεσο κόστος που είναι απαραίτητο για τη διοίκηση επιχειρήσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των επιχειρηματικών λειτουργιών. Για παράδειγμα, Κόστος Πληροφορικής, Χρηματοοικονομικά & Λογαριασμοί, Διαίρεση ανθρώπινων πόρων κ.λπ.

Εξήγηση

Κάθε οργανισμός, είτε ασκεί εμπορική δραστηριότητα είτε παρέχει υπηρεσίες ή κατασκευάζει οποιοδήποτε προϊόν, επιβαρύνεται με διοικητικά έξοδα. Είναι αδιανόητο να διασφαλιστεί η επιβίωση μιας οντότητας χωρίς επιχειρηματικά έξοδα. Αυτά δεν σχετίζονται άμεσα με τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που κατασκευάζονται, εμπορεύονται ή πωλούνται αλλά σχετίζονται έμμεσα με το ίδιο. Για παράδειγμα, ένας οργανισμός που ασχολείται με την κατασκευή ρούχων με τη μονάδα παραγωγής του, αλλά μαζί με τη μονάδα παραγωγής του, πρέπει επίσης να επενδύσει στην απόκτηση γραφείων, καταστημάτων για τη συντήρηση των λογαριασμών του, τη διασφάλιση πωλήσεων αγαθών και την παρακολούθηση διαφόρων επιχειρηματικών τμημάτων κ.λπ.

Οι γενικές υπηρεσίες συντήρησης κτιρίων γραφείων, ενοικίασης κ.λπ. είναι μερικά από τα παραδείγματα. Τα διοικητικά έξοδα από μόνα τους είναι είτε σταθερά κόστη, δηλαδή, το διοικητικό κόστος δεν αλλάζει σε σχέση με την αλλαγή στο επίπεδο παραγωγής στη φύση, ή μπορεί να είναι ημι-μεταβλητό κόστος, δηλαδή, μπορεί να καθοριστεί έως ένα ορισμένο επίπεδο παραγωγή αλλά μπορεί να αλλάξει μόλις η παραγωγή φτάσει σε ένα ορισμένο επίπεδο. Δεδομένου ότι το διοικητικό κόστος δεν συνδέεται άμεσα με την παραγωγή, η διαχείριση είναι πάντα της άποψης να μειώσει το κόστος διαχείρισης στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο.

Κατάλογος διοικητικών δαπανών

  • Μισθοί και μισθοί κόστους υπαλλήλων που ασχολούνται με χρηματοδότηση, λογαριασμούς, ανθρώπινο δυναμικό, τμήμα τεχνολογίας πληροφοριών κ.λπ.
  • Κόστος συντήρησης γραφείου.
  • Γενικά έξοδα επισκευής και συντήρησης.
  • Κόστος χρηματοδότησης και ασφάλισης.
  • Ασφαλιστικές δαπάνες
  • Κόστος υπηρεσιών πληροφορικής
  • Κόστος ενοικίασης και συντήρησης κτιρίων

Πώς να υπολογίσετε τα διοικητικά έξοδα;

Με βάση τη διαθεσιμότητα των δεδομένων, μπορεί κανείς να υπολογίσει τις διοικητικές δαπάνες. Πρέπει επίσης να ελέγξετε τη φύση του κόστους. Όπως, εάν το κόστος που προκύπτει σχετίζεται άμεσα με την κατασκευή προϊόντων και ποικίλλει ανάλογα με το επίπεδο παραγωγής, τότε ενδέχεται να μην είναι σωστό να ταξινομηθεί αυτό το κόστος ως διοικητικό, αλλά θα πρέπει να χαρακτηριστεί ως άμεσο λειτουργικό κόστος. Διαφορετικά λογιστικά ERP έχουν σήμερα εσωτερική διακλάδωση και ταξινομούν το κόστος ως άμεσο κόστος, κόστος πώλησης, διοικητικά έξοδα, κόστος εργοστασίου κ.λπ. Το διοικητικό κόστος αποτελεί επίσης μέρος του κόστους παραγωγής και, ως εκ τούτου, στον υπολογισμό του κόστους ανά μονάδα παραγωγής, διοικητικό λαμβάνονται επίσης υπόψη τα κόστη.

Έξοδα διαχείρισης έναντι πώλησης

Όπως συζητήσαμε νωρίτερα, ένας οργανισμός επιβαρύνεται με διάφορες έμμεσες δαπάνες, οι οποίες δεν είναι πάντοτε άμεσα ανάλογες με την ποσότητα παραγωγής, αλλά όλα αυτά τα έξοδα δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως διοικητικά έξοδα. Για παράδειγμα, ο οργανισμός επιβαρύνεται με έξοδα προμήθειας για την πώληση του προϊόντος του. Αυτό το κόστος είναι έξοδα πώλησης και όχι διοικητικό κόστος. Τα έξοδα πώλησης εξαρτώνται από τον αριθμό των πωληθέντων αγαθών, δηλαδή, τα έξοδα πώλησης μπορεί να είναι άμεσα ανάλογα με τον αριθμό των αγαθών που πωλούνται από έναν οργανισμό ενώ είναι ανεξάρτητα, δηλαδή, είτε δεν εξαρτάται από την ποσότητα του επιπέδου παραγωγής, είτε είναι εξαρτάται από το συγκεκριμένο επίπεδο παραγωγής.

Αποτελεί μέρος του κόστους παραγωγής, αλλά τα έξοδα πώλησης δεν αποτελούν μέρος του κόστους παραγωγής. Παράδειγμα διοικητικών εξόδων περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά και ασφαλιστικά έξοδα, ενώ η προμήθεια πώλησης αποτελεί μέρος των εξόδων πώλησης. Δεν είναι όλα τα κόστη μισθών μέρος των διοικητικών εξόδων, αλλά μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν γενικά έξοδα πώλησης, όπως το κόστος απασχόλησης του ατόμου που ασχολείται αποκλειστικά με την πώληση προϊόντων, θα αποτελεί μέρος των εξόδων πώλησης.

συμπέρασμα

 Τα διοικητικά έξοδα μπορούν να θεωρηθούν ως το κόστος που προκύπτει από έναν επιχειρηματικό οργανισμό που δεν σχετίζεται άμεσα με την κατασκευή, την παραγωγή ή την πώληση αγαθών ή υπηρεσιών που παρέχονται, αλλά είναι έμμεσο κόστος, το οποίο είναι απαραίτητο για τη διοίκηση επιχειρήσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της επιχείρησης λειτουργίες. Π.χ. το κόστος της τεχνολογίας της πληροφορίας, χρηματοοικονομικά και λογαριασμοί, διαίρεση ανθρώπινου δυναμικού κ.λπ.

Ανάλογα με τη φύση του κόστους, το διοικητικό κόστος μπορεί να είναι ανεξάρτητο από το επίπεδο της ποσότητας παραγωγής ή μπορεί να διαφέρει σε σχέση με την αλλαγή σε ένα συγκεκριμένο εύρος επιπέδων παραγωγής. Είναι ζωτικής σημασίας για έναν οργανισμό να εντοπίσει και να ταξινομήσει το κόστος σε διάφορες κατηγορίες με σκοπό τη βελτιστοποίηση του κόστους, τη μείωση του κόστους και την αύξηση της αποδοτικότητας της παραγωγής. Το διοικητικό κόστος διαφέρει από τα έξοδα πώλησης. Έχει τεράστιες δυνατότητες μείωσης του κόστους σε κάθε οργανισμό.