Λογιστές εναντίον Λογιστών | Κορυφαίες 7 διαφορές (Infographics)

Διαφορά μεταξύ λογιστών και λογιστών

Η βασική διαφορά μεταξύ λογιστή και λογιστή είναι ότι ο λογιστής είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των λογιστικών δραστηριοτήτων στην εταιρεία όπου οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές καταγράφονται με συστηματικό τρόπο, ενώ, οι λογιστές είναι υπεύθυνοι για τη λογιστική λογιστική των χρηματοοικονομικών συναλλαγών που έχουν συμβεί στο παρελθόν από την εταιρεία καθώς και αναφορά των οικονομικών υποθέσεων της εταιρείας που δείχνει τη σαφή οικονομική θέση της εταιρείας.

Ένας λογιστής είναι ένα άτομο χωρίς πτυχίο στη λογιστική, το οποίο είναι υπεύθυνο για τις εργασίες εισαγωγής δεδομένων. Μερικές από τις εργασίες που περιλαμβάνονται είναι:

 • Εισαγωγή λογαριασμών από Προμηθευτές
 • Πληρωμή λογαριασμών
 • Προετοιμασία τιμολογίου πωλήσεων
 • Αποστολή δηλώσεων σε πελάτες
 • Επεξεργασία δεδομένων μισθοδοσίας

Ένας λογιστής θα κατέχει επαγγελματικό πτυχίο στη λογιστική και θα συνεχίσει τις εργασίες που εκτελεί ο λογιστής. Μερικά παραδείγματα είναι:

 • Προσαρμογή εγγραφών για την καταγραφή των εξόδων που δεν έχουν εγγραφεί ακόμη από τον λογιστή (π.χ. Τόκοι από τραπεζικά δάνεια από την τελευταία τραπεζική πληρωμή, μισθοί που κερδίζουν οι εργαζόμενοι για επεξεργασία την επόμενη εβδομάδα)
 • Προετοιμασία οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας όπως κατάσταση αποτελεσμάτων, ισολογισμός και κατάσταση ταμειακών ροών.
 • Βοηθούν περαιτέρω τη διοίκηση στην κατανόηση των οικονομικών επιπτώσεων των προηγούμενων και μελλοντικών αποφάσεών της.

Υποκατηγορίες

Υποκατηγορία λογιστικής:

 1. Φύλαξη βιβλίου μίας εισόδου
 2. Φύλαξη βιβλίων διπλής εισόδου
 3. Εικονική τήρηση βιβλίων

Υποκατηγορία Λογιστών:

 1. Χρηματοοικονομική Λογιστική
 2. Λογιστική διαχείριση
 3. Λογιστική κόστους
 4. Λογιστική Ανθρώπινου Δυναμικού
 5. Λογιστική ευθύνης

Αν θέλετε να μάθετε επαγγελματικά τη Λογιστική Κόστους, τότε ίσως θελήσετε να δείτε 14+ ώρες βίντεο Εκπαίδευσης για Λογιστική Κόστους

Λογιστής εναντίον Λογιστικών Infographics

Ας δούμε τις κορυφαίες 7 διαφορές μεταξύ λογιστή εναντίον λογιστή.

Βασικές διαφορές

 1. Απαιτούνται λογιστές για τον προσδιορισμό, την ποσοτικοποίηση, την καταγραφή και, τελικά, την ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Αντίθετα, οι λογιστές υποχρεούνται να συνοψίζουν, να ερμηνεύουν και να κοινοποιούν τις τελευταίες χρηματοοικονομικές συναλλαγές που ταξινομούνται στον λογαριασμό καθολικού.
 2. Οι οικονομικές αποφάσεις δεν μπορούν να ληφθούν αποκλειστικά βάσει λογιστικών βιβλίων, αλλά μπορούν να θεωρηθούν βάσει λογιστικών αρχείων.
 3. Οι λογιστές δεν υποχρεούνται να δημιουργούν οικονομικές καταστάσεις, αλλά οι λογιστές είναι υπεύθυνοι για την προετοιμασία τους.
 4. Η ανώτερη διοίκηση γενικά δεν εμπλέκεται στη λειτουργία των λογιστών. Ωστόσο, θα ενδιαφερόταν για το έργο των Λογιστών καθώς απαιτούν τις πληροφορίες για τη λήψη μελλοντικών αποφάσεων διαχείρισης.
 5. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι λογιστές είναι περιοδικά και καθολικά, και αυτά των λογιστών είναι ο ισολογισμός, η κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, η κατάσταση ταμειακών ροών κ.λπ.
 6. Οι λογιστές δεν χρειάζονται ειδικές δεξιότητες, καθώς οι περισσότερες δραστηριότητες είναι μηχανικές. Ωστόσο, οι λογιστές χρειάζονται εξειδικευμένες αναλυτικές δεξιότητες λόγω του επιπέδου πολυπλοκότητας που συνεπάγεται η συντήρηση των βιβλίων λογαριασμών. Θα απαιτήσει ένα επαγγελματικό πτυχίο στη λογιστική και επίσης κάποια προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στο ίδιο.

Συγκριτικός πίνακας λογιστών έναντι λογιστών

Βάση σύγκρισης Λογιστής Λογιστής
Ρόλος Απαιτείται για τον προσδιορισμό, την ταξινόμηση και την καταγραφή όλων των χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Συμμετέχει στην ερμηνεία, τη σύνοψη και την επικοινωνία των χρηματοοικονομικών συναλλαγών
Εργαλεία που χρησιμοποιούνται Περιοδικά και καθολικά Κέρδος & Ζημιά, Ισολογισμός και Κατάσταση Ταμειακών Ροών
Απαιτούμενες δεξιότητες Δεν απαιτούνται ειδικές δεξιότητες. Επαγγελματικό πτυχίο σε λογαριασμούς και αναλυτικές δεξιότητες για διερμηνεία.
Περίπλοκο Το επίπεδο πολυπλοκότητας είναι χαμηλό Συγκριτικά υψηλό επίπεδο πολυπλοκότητας
Οικονομικές αποφάσεις Δεν μπορεί να γίνει με βάση την τήρηση βιβλίων. Οι αποφάσεις μπορούν να ληφθούν στα αρχεία του λογιστή.
Υποκατηγορίες
 • Λογιστικό σύστημα λογιστικής ενιαίας εισόδου.
 • Διπλή είσοδος
 • Εικονικός
 • Διαχείριση
 • Χρηματοοικονομική
 • Κόστος
 • ΩΡ
 • Ευθύνη
Ρόλος διαχείρισης Γενικά, δεν παίζει ρόλο στη λειτουργία ενός λογιστή. Η διοίκηση διαδραματίζει ενεργό ρόλο καθώς απαιτούνται πληροφορίες για μελλοντικές αποφάσεις.

Δραστηριότητες

Αν και σε πολλές περιπτώσεις, οι όροι τήρησης βιβλίων και λογιστικής χρησιμοποιούνται εναλλακτικά, οι δραστηριότητες που διεξάγουν έχουν το δικό τους σύνολο διαφορών, τις οποίες θα αναλύσουμε. Οι δραστηριότητες τήρησης βιβλίων αποτελούνται από:

 • Προετοιμασία και αποστολή τιμολογίων σε πωλητές και πελάτες
 • Καταγραφή πληρωμών από τους καταναλωτές
 • Καταγραφή, επεξεργασία και πληρωμή τιμολογίων από προμηθευτές
 • Καταγραφή και παρακολούθηση των αλλαγών αποθέματος
 • Επεξεργασία συναλλαγών μισθοδοσίας και μετρητών
 • Κατηγοριοποίηση πιστωτικών καρτών και άλλων σχετικών εξόδων
 • Παρακολούθηση καθυστερημένων πληρωμών και, κατά συνέπεια, αποστολή υπενθυμίσεων στα μέρη που επηρεάζονται

Οι λογιστές απαιτούν υψηλότερο επίπεδο και εξειδικευμένες εργασίες που απαιτούν γενικά τις υπηρεσίες ενός CPA (Certified Public Accountant) ή από πολλούς μη πιστοποιημένους λογιστές με επίβλεψη ενός CPA. Ορισμένες από τις λειτουργίες που αναλαμβάνονται περιλαμβάνουν:

 • Δημιουργία και διαχείριση του Διαγράμματος Λογαριασμών (COA)
 • Σχεδιασμός και συντήρηση οικονομικών καταστάσεων
 • Αρχείο των δεδουλευμένων εσόδων και των αναβαλλόμενων εσόδων και εξόδων
 • Δημιουργία προϋπολογισμού και συγκρίσεις με τις πραγματικές δαπάνες
 • Προσδιορισμός των εκτιμώμενων φόρων και προετοιμασία των φορολογικών εγγράφων αναλόγως
 • Διατηρώντας ζητήματα που σχετίζονται με τη χρηματοοικονομική και τη φορολογική συμμόρφωση και αναλάβετε ενέργειες ανάλογα
 • Προσδιορισμός πιθανής διαγραφής φόρου ή άλλων ευκαιριών μεγιστοποίησης κέρδους.

Η πρόσληψη ενός ατόμου για τη διεξαγωγή αυτών των δραστηριοτήτων θα μπορούσε να έχει αντικρουόμενες απόψεις. Πολλές φορές, οι μικρές επιχειρήσεις μπορεί να έχουν ολοκληρώσει τις εργασίες τήρησης βιβλίων με έναν μη επαγγελματικό τρόπο, αναγκάζοντας το CPA να αφιερώσει περισσότερο χρόνο για να καλύψει αυτές τις δραστηριότητες προτού προχωρήσει. Προτιμάται επίσης να υπάρχουν εσωτερικοί λογιστές που είναι επαγγελματικά εκπαιδευμένοι, δίνοντας το επίπεδο άνεσης στους λογιστές.

Για τη μείωση του κόστους και τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας, η εταιρεία πρέπει να βεβαιωθεί ότι χρησιμοποιούν τις ίδιες τυποποιημένες μεθόδους και βέλτιστες πρακτικές. Πρέπει επίσης να ενθαρρύνονται να επικοινωνούν τακτικά και με σαφήνεια. Πρέπει να δουλεύουν ως ομάδα αντί να δημιουργούν εμπόδια.

συμπέρασμα

Η διασφάλιση της σωστής οργάνωσης των οικονομικών αρχείων και της εξισορρόπησης των οικονομικών από τον λογιστή σε συνδυασμό με την έξυπνη οικονομική στρατηγική και την έγκαιρη κατάθεση φόρου του λογιστή, συμβάλλει άμεσα στη μακροπρόθεσμη επιτυχία κάθε επιχείρησης.

Ορισμένοι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων διαχειρίζονται μόνοι τους τα οικονομικά τους. Αντίθετα, άλλοι μπορούν να επιλέξουν να προσλάβουν έναν επαγγελματία, ώστε να μπορούν να επικεντρωθούν σε τμήματα της επιχείρησης που τους ενδιαφέρει. Οποιαδήποτε από τις επιλογές θα βοηθήσει στην ανάπτυξή τους. Επιπλέον, με την έλευση της τεχνολογίας, πολλά λογισμικά ενημερώνονται για την αυτόματη εκτέλεση των εργασιών. Αυτή η πτυχή θα αλλάξει τον ορισμό και τις απαιτήσεις με το πέρασμα του χρόνου, και ως εκ τούτου απαιτείται να ενημερωθεί με το ίδιο.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found