Στόχοι ελέγχου | Επισκόπηση των κορυφαίων 7 τύπων στόχων ελέγχου

Ποιοι είναι οι στόχοι ενός ελέγχου;

Ο έλεγχος είναι η συστηματική εξέταση των βιβλίων λογαριασμών και των άλλων εγγράφων της εταιρείας που πραγματοποιείται με κύριο στόχο να γνωρίζουμε ότι εάν το οικονομικό δελτίο που καταρτίζεται και παρουσιάζεται από την εταιρεία δείχνει μια αληθινή και δίκαιη άποψη των οργανισμών.

Ο στόχος ενός ελέγχου είναι να εξασφαλίσει εύλογη διαβεβαίωση ότι οι Οικονομικές Καταστάσεις της οντότητας είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια και να παρέχουν μια Έκθεση για τις Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα πορίσματα του ελεγκτή. Ο έλεγχος είναι ανεξάρτητος και συστηματική εξέταση των Οικονομικών Καταστάσεων και λεπτομερή διερεύνηση των Αναφορών Εισοδήματος και Εξόδων, Λογιστικά αρχεία όπως Πωλήσεις, Αγορά κ.λπ.

Οι ελεγκτές θα πρέπει να έχουν κατά νου τους στόχους ελέγχου κατά την Εξέταση των οικονομικών καταστάσεων και την οριστικοποίηση της τρέχουσας αγοραίας τιμής των περιουσιακών στοιχείων. Είναι διαφορετικοί τύποι ελέγχου.

7 Τύποι Στόχου Ελέγχου

Τύπος αντικειμενικών αλλαγών σύμφωνα με τον τύπο ελέγχου. Παρακάτω είναι η λίστα των 7 κύριων τύπων ελέγχου και των στόχων τους:

 1. Εξωτερικό - Για να ελέγξετε εάν οι Οικονομικές Καταστάσεις που συντάσσει η Διοίκηση παρέχουν ακριβή και δίκαιη εικόνα. Οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται είναι σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά και ελεγκτικά πρότυπα.
 2. Εσωτερικός - Για να ελέγξετε τον Εσωτερικό έλεγχο επί των χρηματοοικονομικών αναφορών, τη συμμόρφωση των Πολιτικών, τη συμμόρφωση των Νομικών Πτυχών, όπως η εφαρμογή του Νόμου περί Εταιρειών
 3. Forensic - Αναγνώριση περιπτώσεων απάτης, Έλεγχος και μείωση περιπτώσεων απάτης μέσω της εφαρμογής προτάσεων και συστάσεων και ελέγχου εσωτερικού ελέγχου στην οντότητα,
 4. Νόμιμος - Για να ελέγξει ότι η οντότητα ακολουθεί τους κανόνες και τους κανονισμούς του νόμου βάσει του οποίου εγγράφηκε, πρέπει να διορίσει τον νόμιμο ελεγκτή, ο οποίος θα διενεργήσει τον υποχρεωτικό έλεγχο.
 5. Οικονομικά -  Για να λάβετε εύλογη διαβεβαίωση ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
 6. Φόρος -  Η σωστή συντήρηση των Βιβλίων Λογαριασμών και άλλων αρχείων παρόμοιας φύσης και η Διατήρηση των σωστών αρχείων των εσόδων και των φορολογικών εξόδων και εκπτώσεων των φορολογουμένων.
 7. Ειδικός στόχος: Διεξάγεται σύμφωνα με τους νόμους και οι στόχοι διαφέρουν ανάλογα με τους νόμους.

Πλεονεκτήματα

 • Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να ελέγξει ότι οι αρχές και οι πολιτικές που διατυπώνονται και σχεδιάζονται από αυτούς εφαρμόζονται και ακολουθούνται από ανθρώπινο δυναμικό ή όχι.
 • Οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται από τη διοίκηση σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς και ελέγχου.
 • Η Ομάδα Εσωτερικού Ελέγχου μπορεί να επαληθεύσει ότι η Πολιτική Ελέγχου Εσωτερικού Ελέγχου εφαρμόζεται ή όχι, η οποία σχεδιάστηκε από αυτούς.
 • Αναγνώριση περιπτώσεων απάτης και μείωση του% των περιπτώσεων απάτης μέσω ισχυρού ελέγχου εσωτερικού ελέγχου.
 • Παρέχετε μια καλύτερη αναπαράσταση των οικονομικών καταστάσεων και δώστε μια ακριβή και δίκαιη εικόνα.
 • Αξιολόγηση της ικανότητας και της αποτελεσματικότητας όλων των επιπέδων διαχείρισης της οντότητας ·
 • Ο έλεγχος βοηθά στην αποκατάσταση των ασθενών μονάδων, την ανασυγκρότηση οντότητας, τη συγχώνευση και τη συγχώνευση μεταξύ των εταιρειών.
 • Ένας εξωτερικός έλεγχος μπορεί να αποφέρει καρπούς εάν ο εσωτερικός ελεγκτής δεν είναι αξιόπιστος.
 • Ο έλεγχος προστατεύει το συμφέρον του κατόχου της οντότητας.

Μειονεκτήματα

 • Η διαδικασία του Ελέγχου είναι πολύ δαπανηρή καθώς η οικονομική οντότητα επιβαρύνεται με έξοδα όπως η αμοιβή του ελεγκτή, καθώς το κόστος διαβίωσης κατά τη διάρκεια του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού, επιστρέφει τα επίσημα έξοδα ταξιδιού που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου από αυτούς.
 • Όλα τα δεδομένα, οι αναφορές και οι πληροφορίες που σχετίζονται με τη διαδικασία ελέγχου παρέχονται από τη διεύθυνση.
 • Ο ελεγκτής διενεργεί τον έλεγχο με βάση τη μέθοδο δειγματοληψίας. Λόγω αυτού, ορισμένα σφάλματα δεν μπορούν να εντοπιστούν.
 • Οι ελεγκτές έχουν περιορισμένο χρόνο για τη διενέργεια του ελέγχου και πρέπει να υποβάλουν την έκθεση ελέγχου στον ιδιοκτήτη της οντότητας εντός καθορισμένου χρόνου.
 • Τα αποτελέσματα των εσωτερικών ελέγχων δεν δημοσιεύονται σε εξωτερικούς και τα αποτελέσματά τους παρέχουν μόνο στη διοίκηση.
 • Αυτό δεν είναι δυνατό για τους ελεγκτές να εντοπίσουν όλα τα λάθη και τις απάτες στα βιβλία λογαριασμών και στα λογιστικά αρχεία.

Περιορισμοί των στόχων ελέγχου

 • Δεν καλύπτει τον έλεγχο πολλών ζωτικών πτυχών μιας οντότητας όπως η αποτελεσματικότητα διαχείρισης, τα οικονομικά και η επιχειρηματική ηθική.
 • Ο έξυπνος χειρισμός και η απάτη σε βιβλία λογαριασμών και λογιστικά αρχεία κ.λπ. δεν αποκαλύπτονται μέσω ελέγχου.
 • Ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων δεν παρέχει ακριβή επιβεβαίωση πρόσθετων πληροφοριών και επεξηγήσεων που λαμβάνονται από τον ελεγκτή για ελεγκτική γνώμη.
 • Ο σχεδιασμός τεχνικών ελέγχου και η διαμόρφωση ενός προγράμματος ελέγχου για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων ενδέχεται να μην είναι το ίδιο με τη φύση της επιχείρησης.
 • Οι εξηγήσεις, τα δεδομένα, οι αναφορές και άλλες πληροφορίες που παρέχονται από τη διεύθυνση ενδέχεται να μην είναι σωστές και να επηρεάσουν τον ελεγκτή για μια γνώμη ελέγχου.
 • Υπάρχει κάποιο είδος ελέγχων που διέπει, σύμφωνα με τη νομοθεσία, σε αυτούς τους ελέγχους, οι ελεγκτές διορίζονται από τη ρυθμιστική αρχή, οπότε δεν υπάρχει ανεξαρτησία των ελεγκτών.
 • Οι οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται βάσει του αριθμού των κρίσεων ανάλογα με τα στοιχεία αυτά, τα οποία ενδέχεται να διαφέρουν.
 • Ο έλεγχος των Βιβλίων Λογαριασμών ενδέχεται να μην είναι απολύτως αξιόπιστος, καθώς τα αποδεικτικά στοιχεία που παρέχονται από τη διεύθυνση.
 • Οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις ενδέχεται να μην παρέχουν ακριβή και δίκαιη άποψη και ακριβή θέση εάν ο ελεγκτής λάβει λανθασμένη κρίση / Απόφαση / Γνώμη.
 • Ο ελεγκτής δεν μπορεί να είναι εμπειρογνώμονας σε όλους τους κλάδους της οντότητας, θα πρέπει να πιστεύει μετά από κρίση άλλων εμπειρογνωμόνων όπως οι εκτιμητές, οι δικηγόροι.
 • Υπάρχουν ορισμένες οντότητες που δεν μπορούν να αναλάβουν τα έξοδα του ελέγχου.

Σημαντικά σημεία που πρέπει να σημειώσετε

 • Ο στόχος του στόχου ελέγχου είναι η διαμόρφωση και η έκφραση της Αληθινής και δίκαιης προβολής των οικονομικών καταστάσεων και ο έλεγχος πραγματοποιείται για να εξασφαλιστεί ότι οι Οικονομικές Καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από κάθε ουσιώδη ανακρίβεια.
 • Για να ελέγξετε ότι οι Οικονομικές Καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με τις λογιστικές οδηγίες και τα πλαίσια αναφοράς (ΔΠΧΠ) από τη διοίκηση.
 • Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι θα παρέχουν βοήθεια στους ελεγκτές και το προσωπικό τους, θα πρέπει να έχουν επαρκείς γνώσεις σχετικά με τον έλεγχο: - Πώς πρέπει να διενεργείται έλεγχος, ποια είναι τα έγγραφα που πρέπει να ζητηθούν, ποιες είναι οι πληροφορίες, τα δεδομένα και η έκθεση που πρέπει να παρέχονται στους ελεγκτές .
 • Μπορεί να αλλάξει σύμφωνα με την απαίτηση ελέγχου.

συμπέρασμα

Η εταιρεία θα πρέπει να απασχολεί κάποιο έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό για τον εσωτερικό της έλεγχο, διότι εάν οι εσωτερικοί ελεγκτές εντοπίσουν όλα τα λάθη, απάτη κ.λπ., τότε η έρευνα σε τέτοιες καταστάσεις μπορεί να ξεκινήσει σε εσωτερικό επίπεδο. Ο ελεγκτής πρέπει να εκφράσει τη γνώμη του ελέγχου μετά από εξέταση των στόχων του ελέγχου. Ο ελεγκτής πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλους τους σχετικούς στόχους ελέγχου κατά τη διάρκεια του ελέγχου, διότι τους βοηθά να βρουν ακριβείς πληροφορίες, λάθη και απάτες.