Γραφήματα έναντι γραφημάτων | Κορυφαίες 6 καλύτερες διαφορές (με τα γραφήματα)

Διαφορά μεταξύ γραφημάτων και γραφημάτων

Κανονικά τα γραφήματα και τα γραφήματα στο excel είναι πολύ παρόμοια μεταξύ τους, αλλά είναι διαφορετικά, Τα γραφήματα είναι ως επί το πλείστον μια αριθμητική αναπαράσταση των δεδομένων καθώς δείχνει τη σχέση της αλλαγής των αριθμών που επηρεάζει ή αλλάζει ένας άλλος αριθμός, ωστόσο, τα γραφήματα είναι η οπτική αναπαράσταση όπου οι κατηγορίες μπορεί ή όχι να σχετίζονται μεταξύ τους, επίσης, πώς ο τρόπος εμφάνισης των πληροφοριών είναι διαφορετικός τόσο στα γραφήματα όσο και στα γραφήματα.

«Όλα τα γραφήματα είναι ένας τύπος γραφημάτων, αλλά δεν είναι όλα τα γραφήματα γραφήματα». Η δήλωση συνοψίζει πολύ καλά τα δύο και ξεπερνά σαφώς ποιο είναι το ευρύτερο και ποιο είναι το υποσύνολο του άλλου.

Η προβολή των δεδομένων με ουσιαστικό και ευκρινή τρόπο με μια οπτική αναπαράσταση των τιμών που επιτρέπει στον επιδιωκόμενο χρήστη να κατανοήσει και να αναλύσει εύκολα τα δεδομένα χωρίς να μπει στις λεπτομερείς λεπτομέρειες τέτοιων δεδομένων είναι ο πρωταρχικός στόχος πίσω από την έννοια της χρήσης γραφημάτων και γραφημάτων.

Τι είναι το γράφημα;

Τα γραφήματα εστιάζουν κυρίως σε ανεπεξέργαστα δεδομένα και απεικονίζουν την τάση των υπερωριών που σχετίζονται με τέτοια δεδομένα. Ένα γράφημα είναι βασικά δύο διαστάσεων και δείχνει τη σχέση μεταξύ των δεδομένων μέσω μιας γραμμής, καμπύλης κ.λπ. χρησιμοποιώντας την οριζόντια γραμμή κατά μήκος του κάτω μέρους (που ονομάζεται άξονας Χ) και κάθετη γραμμή προς τα πάνω (ονομάζεται άξονας Υ). Σύμφωνα με το Προχωρημένο Αγγλικό Λεξικό «Ένα γράφημα είναι ένα μαθηματικό διάγραμμα που δείχνει τη σχέση μεταξύ δύο ή περισσότερων συνόλων αριθμών ή μετρήσεων». Ένα γράφημα επιτρέπει στο χρήστη να πάρει μια εύκολη αναπαράσταση των τιμών στα δεδομένα μέσω οπτικής αναπαράστασης. Ένα παράδειγμα βασικού γραφήματος φαίνεται παρακάτω:

Το παραπάνω γράφημα είναι ένα βασικό γράφημα που επιτρέπει στο χρήστη να έχει μια οπτική αναπαράσταση ότι τα δεδομένα που απεικονίζονται στους άξονες Υ βρίσκονται σε μια αυξανόμενη τάση που εμφανίζεται σε χρόνια στους άξονες Χ. Υπάρχουν δύο τύποι γραφημάτων - Γραφήματα ράβδων και Γραφήματα γραμμών.

Τι είναι το γράφημα;

Το Διάγραμμα είναι ένας τύπος αναπαράστασης μεγάλων συνόλων δεδομένων που κάνει τον χρήστη να καταλάβει το ίδιο με καλύτερο τρόπο και χρησιμοποιώντας τα ίδια βοηθά στην πρόβλεψη των υπαρχόντων δεδομένων και προβλέπει μελλοντικά δεδομένα με βάση το παρόν μοτίβο δεδομένων. Ένα γράφημα μπορεί να έχει τη μορφή διαγράμματος ή εικόνας ή γραφήματος. Τα σύνολα δεδομένων μπορούν να μετατραπούν σε μια σημαντική παρουσίαση πληροφοριών χρησιμοποιώντας γραφήματα.

Ένα παράδειγμα ενός απλού γραφήματος φαίνεται παρακάτω:

Το παραπάνω Διάγραμμα είναι ένα απλό Διάγραμμα Στήλης που απεικονίζει τις πωλήσεις προϊόντων παγωτού από μια εταιρεία σε διαφορετικές ημέρες της εβδομάδας. Με μια ματιά του ίδιου, ο Χρήστης μπορεί να προσδιορίσει την υψηλότερη και χαμηλότερη ημέρα πώλησης της εβδομάδας.

Τα γραφήματα μπορούν να απλοποιήσουν τα δεδομένα και επίσης να τα κατηγοριοποιήσουν σε εύκολα κατανοητές και αναλυτικές μορφές και να βρουν την υπερβολική χρήση τους σε μια επιχείρηση όπου τα δεδομένα παρουσιάζονται χρησιμοποιώντας διαφορετικούς τύπους γραφημάτων.

Υπάρχουν τύποι γραφημάτων - Κάθετα γραφήματα ράβδων, ιστορικό γράφημα ράβδων, γραφήματα στοίβας ράβδων, ιστόγραμμα, διάγραμμα πίτας στο excel, διάγραμμα γραμμών και διάγραμμα περιοχής στο Excel.

Η λίστα δεν είναι εξαντλητική και υπάρχουν πολλοί άλλοι δημοφιλείς τύποι γραφημάτων. Ωστόσο, η επιλογή του διαγράμματος που θα χρησιμοποιηθεί για την παρουσίαση των δεδομένων είναι μια επαχθής εργασία που πρέπει να αποφασίσει ο χρήστης.

Γραφήματα vs γραφήματα γραφήματα

Εδώ σας παρέχουμε την κορυφαία 6 διαφορά μεταξύ γραφημάτων έναντι γραφημάτων

Βασικές διαφορές

  • Τα διαγράμματα αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο σύνολο πληροφοριών σε γραφήματα, διαγράμματα ή με τη μορφή πινάκων, ενώ το γράφημα δείχνει τη μαθηματική σχέση μεταξύ ποικίλων συνόλων δεδομένων. Ως εκ τούτου, ένα γράφημα είναι ένας τύπος γραφήματος, αλλά όχι όλο. Στην πραγματικότητα, ένα γράφημα είναι ένας τύπος υποομάδας γραφήματος. Ένα γράφημα, αντίθετα, μπορεί να έχει τη μορφή ενός γραφήματος ή κάποιου άλλου διαγράμματος ή μορφής εικόνας.
  • Τα διαγράμματα μπορούν να παρουσιάσουν δεδομένα όλων των τύπων σε ένα οπτικά ελκυστικό μοτίβο. Ωστόσο, στην περίπτωση του γραφήματος, είναι πιο ιδανικό να έχουμε εκείνα τα δεδομένα που απεικονίζουν οποιονδήποτε τύπο τάσης ή σχέσης μεταξύ της μεταβλητής που σχεδιάζεται στους δύο άξονες για να γίνει μια καλύτερη διορατική κατανόηση στον επιδιωκόμενο χρήστη.
  • Τα γραφήματα είναι εύχρηστα σε περιπτώσεις όπου τα δεδομένα που θα παρουσιαστούν είναι καλά κατηγοριοποιημένα (όπως ανά περιοχή, κάδος ηλικίας κ.λπ.) ή κατά μέσο όρο είδος που θα επιτρέψει περαιτέρω την απλή εμφάνιση. Αντίθετα, τα γραφήματα προορίζονται περισσότερο για τον εντοπισμό τάσεων ή προτύπων στα σύνολα δεδομένων.

Συγκριτικός πίνακας γραφημάτων έναντι γραφημάτων

Βάση Γραφικές παραστάσεις Διαγράμματα
Εννοια Το γράφημα είναι ένας τύπος γραφήματος που χρησιμοποιείται για να δείξει τη μαθηματική σχέση μεταξύ ποικίλων συνόλων δεδομένων σχεδιάζοντας σε αυτό τον οριζόντιο (άξονα Χ) και τον κατακόρυφο (άξονας Υ). Το Διάγραμμα αντιπροσωπεύει πληροφορίες που μπορούν να έχουν τη μορφή διαγράμματος, πίνακα ή γραφήματος και περιλαμβάνει διάφορες μεθόδους για την παρουσίαση μεγάλων πληροφοριών.
Υποσύνολο Όλα τα γραφήματα είναι διαγράμματα. Αυτό σημαίνει ότι ανεξάρτητα από τον τύπο γραφήματος που χρησιμοποιεί κάποιος για την εμφάνιση των δεδομένων. θα είναι πάντα ένας τύπος υποσυνόλου γραφήματος. Όλα τα γραφήματα δεν είναι γραφήματα. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχουν άλλοι τύποι γραφημάτων που δεν είναι γραφήματα
Ανάλυση δεδομένων Τα γραφήματα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για ακατέργαστα δεδομένα και παρέχουν οπτική αναπαράσταση των τάσεων και των αλλαγών στα δεδομένα για μια χρονική περίοδο. Ιδανικό για εκείνες τις μορφές δεδομένων που μπορούν εύκολα να δομηθούν ή να κατηγοριοποιηθούν σε μικρά υποσύνολα απλών και εύκολα κατανοητών αριθμών.
Χρήση Τα γραφήματα βρίσκουν τη χρήση τους περισσότερο στην Ανάλυση χρησιμοποιώντας τόσο ακατέργαστα δεδομένα όσο και ακριβείς αριθμούς και, ως εκ τούτου, δείχνουν ακριβείς αριθμητικούς αριθμούς που απεικονίζονται στους άξονες του. Τα γραφήματα βρίσκουν την υπερβολική τους χρήση σε επιχειρηματικές παρουσιάσεις και στην εμφάνιση αποτελεσμάτων έρευνας. Παράδειγμα Διαγράμματα πίτας είναι τα πιο δημοφιλή που χρησιμοποιούνται στις Επιχειρηματικές Παρουσιάσεις.
Ανάλυση τάσεων Το γράφημα είναι μια ιδανική επιλογή για τα δεδομένα που απεικονίζουν κάποια τάση ή σχέση μεταξύ μεταβλητών που απεικονίζονται στο γράφημα. Τα γραφήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στις περιπτώσεις όπου τα δεδομένα που εμφανίζονται δεν απεικονίζουν καμία τάση ή σχέση.
Κοινοί τύποι Γράφημα γραμμής και γράφημα ράβδων. Οι δημοφιλείς τύποι γραφημάτων είναι το γράφημα πίτας, το ιστόγραμμα, το κατακόρυφο και ιστορικό γράφημα ράβδων.

συμπέρασμα

Τα διαγράμματα και τα γραφήματα χρησιμοποιούνται συχνά στην παρουσίαση των δεδομένων τόσο ακατέργαστα όσο και ακριβή και παραδίδονται με όρους που το καθιστούν οπτικά ελκυστικό και εύκολο στην κατανόηση για τους προοριζόμενους χρήστες. Είναι πολύ κοινό να παρεξηγηθούν τα δύο λόγω της πολύ λεπτής γραμμής διαφορών μεταξύ τους. Αυτά είναι ισχυρά εργαλεία οπτικής αναπαράστασης για τη συμπίεση μεγάλων συνόλων δεδομένων σε μικρές κάψουλες οπτικά ελκυστικών συνόλων πληροφοριών που μπορούν να λάβουν τη μορφή διαφορετικών τύπων γραφημάτων και γραφημάτων.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found