Μέσο κόστος έναντι οριακού κόστους | Κορυφαίες 6 καλύτερες διαφορές (με τα γραφήματα)

Η βασική διαφορά μεταξύ του μέσου κόστους έναντι του οριακού κόστους είναι ότι το μέσο κόστος αναφέρεται στο κόστος παραγωγής ανά μονάδα των αγαθών που παράγονται στην εταιρεία κατά τη διάρκεια της περιόδου, ενώ το οριακό κόστος αναφέρεται στην αξία αύξησης ή μείωσης του συνολικού κόστους παραγωγής της εταιρείας κατά τη διάρκεια την υπό εξέταση περίοδο εάν υπάρχει αλλαγή στην παραγωγή κατά μία επιπλέον μονάδα.

Διαφορές μέσου κόστους έναντι οριακού κόστους

Μέσο κόστος έναντι οριακού κόστους - Το μέσο κόστος είναι το άθροισμα του συνολικού κόστους αγαθών ή υπηρεσιών δια του συνολικού αριθμού αγαθών ή υπηρεσιών. Και η αύξηση του οριακού κόστους είναι το κόστος παραγωγής μιας ακόμη μονάδας ή πρόσθετης μονάδας προϊόντος ή υπηρεσίας. Το μέσο κόστος και το οριακό κόστος είναι και τα δύο ζωτικής σημασίας έννοια στη διαχείριση της λογιστικής, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως στη λήψη αποφάσεων και τον υπολογισμό των εσόδων σε ένα διαφορετικό σενάριο.

Τι είναι το μέσο κόστος;

Το μέσο κόστος είναι το άθροισμα του συνολικού κόστους των αγαθών δια του συνολικού αριθμού των αγαθών. Το μέσο κόστος είναι επίσης γνωστό ως μοναδιαίο κόστος. Ο παρακάτω τύπος μπορεί να υπολογίσει το μέσο κόστος.

Μέσο κόστος = Συνολικό κόστος / Αριθμός παραγόμενων μονάδων

Είναι άμεσα ανάλογο με το συνολικό κόστος των αγαθών και αντιστρόφως ανάλογο με τον αριθμό των εμπορευμάτων, οπότε όταν ο αριθμός των αγαθών αυξάνεται, το μέσο κόστος μειώνεται. Έχει δύο συστατικά Μεταβλητό κόστος και Σταθερό κόστος. Το μέσο κόστος στοχεύει στην πρόσβαση στον αντίκτυπο στο συνολικό μοναδιαίο κόστος με την αλλαγή στο επίπεδο παραγωγής.

Τι είναι το οριακό κόστος;

Οριακό κόστος αυξάνεται στο κόστος παραγωγής μιας ακόμη μονάδας ή πρόσθετης μονάδας προϊόντος ή υπηρεσίας. Το οριακό κόστος αλλάζει στο συνολικό κόστος παραγωγής με την αλλαγή στην παραγωγή που αλλάζει στην ποσότητα παραγωγής. Σημαντικός παράγοντας μεταβλητού κόστους για τον προσδιορισμό της παραγωγής.

Εν ολίγοις, το οριακό κόστος είναι η μεταβολή στο συνολικό κόστος που προκύπτει όταν η παραγόμενη ποσότητα αλλάζει κατά μία μονάδα. Μαθηματικά, η συνάρτηση οριακού κόστους εκφράζεται ως παράγωγο του συνολικού κόστους σε σχέση με την ποσότητα. Μπορεί να αλλάξει με τον όγκο, και έτσι σε κάθε επίπεδο παραγωγής, το οριακό κόστος είναι το κόστος της επόμενης μονάδας που παράγεται. Το οριακό κόστος ισούται με τη μεταβολή του συνολικού κόστους διαιρούμενη με την αλλαγή της ποσότητας και μπορεί να εκφραστεί ως εξής:

Οριακό κόστος = Μεταβολή στο συνολικό κόστος / Αλλαγή στην ποσότητα

Που,

  • Αλλαγή στο συνολικό κόστος είναι η διαφορά στο συνολικό κόστος παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της πρόσθετης μονάδας και του συνολικού κόστους παραγωγής της κανονικής μονάδας.
  • Μεταβολή στο συνολικό κόστος = Συνολικό κόστος παραγωγής συμπεριλαμβανομένης της πρόσθετης μονάδας - Συνολικό κόστος παραγωγής της κανονικής μονάδας
  • Η αλλαγή στην ποσότητα είναι η διαφορά της συνολικής ποσότητας προϊόντος, συμπεριλαμβανομένης της πρόσθετης μονάδας και της συνολικής ποσότητας προϊόντος της κανονικής μονάδας.
  • Αλλαγή ποσότητας = Συνολική ποσότητα προϊόντος συμπεριλαμβανομένης πρόσθετης μονάδας - Συνολική ποσότητα προϊόντος της κανονικής μονάδας

Μπορεί να θεωρηθεί ως το επιπλέον κόστος παραγωγής μιας επιπλέον μονάδας. Βοηθά τη διοίκηση να λάβει την καλύτερη απόφαση για την εταιρεία και να χρησιμοποιήσει τους πόρους της με καλύτερο και κερδοφόρο τρόπο, όπως με την αύξηση του ποσοστού κέρδους, εάν η τιμή είναι υψηλότερη από το οριακό κόστος.

Infographics μέσου κόστους έναντι οριακού κόστους

Εδώ σας παρέχουμε την κορυφαία 6 διαφορά μεταξύ του μέσου κόστους έναντι του οριακού κόστους.

Μέσο κόστος έναντι οριακού κόστους - Βασικές διαφορές

Οι κρίσιμες διαφορές μεταξύ του μέσου κόστους έναντι του οριακού κόστους είναι οι εξής -

  • Το μέσο κόστος είναι το άθροισμα του συνολικού κόστους των αγαθών δια του συνολικού αριθμού αγαθών, ενώ το οριακό κόστος αυξάνει το κόστος παραγωγής μιας ακόμη μονάδας ή μιας πρόσθετης μονάδας προϊόντος ή υπηρεσίας. Το οριακό κόστος αλλάζει στο συνολικό κόστος παραγωγής με την αλλαγή στην παραγωγή που αλλάζει στην ποσότητα παραγωγής.
  • Το μέσο κόστος στοχεύει στην εκτίμηση του αντίκτυπου στο συνολικό μοναδιαίο κόστος με τη μεταβολή στο επίπεδο παραγωγής. Αντίθετα, ο στόχος του οριακού κόστους είναι να βρεθεί αν είναι ωφέλιμο να παραχθεί μια επιπλέον μονάδα αγαθών.
  • Ο τύπος για το μέσο κόστος = Συνολικό κόστος / Αριθμός αγαθών ενώ ο τύπος Οριακό κόστος = Μεταβολή στο συνολικό κόστος / Αλλαγή στην ποσότητα
  • Η καμπύλη μέσου κόστους κατά την έναρξη μειώνεται λόγω του μειωμένου σταθερού κόστους αλλά στη συνέχεια αυξάνεται λόγω του αυξανόμενου μέσου μεταβλητού κόστους. Ενώ η καμπύλη οριακού κόστους είναι κοίλη με αυξανόμενες αποδόσεις, στη συνέχεια κινείται γραμμικά και ομαλά με σταθερή απόδοση και τελικά αλλάζει κυρτή όταν το οριακό κόστος δείχνει αύξηση απόδοσης.
  • Τα καλύτερα κριτήρια για να αποφασιστεί το επίπεδο παραγωγής στο μέσο κόστος είναι όταν το κόστος ελαχιστοποιείται και το οριακό κόστος είναι όταν μεγιστοποιείται το κέρδος.
  • Το μέσο κόστος έχει δύο συνιστώσες το μέσο σταθερό κόστος και το μέσο μεταβλητό κόστος και το οριακό κόστος είναι μία μόνο μονάδα και δεν έχει κανένα στοιχείο.

Μέσο κόστος έναντι οριακής διαφοράς Head to Head

Ας δούμε τώρα το κεφάλι προς το κεφάλι τη διαφορά μεταξύ του μέσου κόστους έναντι του οριακού κόστους.

Βάση - Μέσο κόστος έναντι Οριακού Κόστους Μέσο κόστος Οριακό κόστος
Ορισμός Είναι το άθροισμα του συνολικού κόστους των αγαθών δια του συνολικού αριθμού των αγαθών. Αυξάνει το κόστος παραγωγής μιας ακόμη μονάδας ή πρόσθετης μονάδας προϊόντος ή υπηρεσίας. Το οριακό κόστος αλλάζει στο συνολικό κόστος παραγωγής μετά από μια αλλαγή στην παραγωγή που αλλάζει στην ποσότητα παραγωγής.
Σκοπός Το μέσο κόστος στοχεύει στην πρόσβαση στον αντίκτυπο στο συνολικό μοναδιαίο κόστος με αλλαγή στο επίπεδο παραγωγής. Το οριακό κόστος στοχεύει να διαπιστώσει εάν είναι ωφέλιμο να παραχθεί μια επιπλέον μονάδα αγαθών.
Τύπος Μέσο κόστος = Συνολικό κόστος / Αριθμός αγαθών Οριακό κόστος = Αλλαγή συνολικού κόστους / Αλλαγή ποσότητας.
Σχήμα καμπύλης Καμπυλώνει στην αρχική πτώση λόγω του μειωμένου σταθερού κόστους αλλά στη συνέχεια αυξάνεται λόγω της αύξησης του μέσου μεταβλητού κόστους. Οι καμπύλες είναι κοίλες όταν οι επιστροφές αυξάνονται και στη συνέχεια κινούνται γραμμικά και ομαλά με τη συνεχή απόδοση και τελικά αλλάζουν κυρτές όταν το οριακό κόστος δείχνει αύξηση της απόδοσης.
Καλύτερα κριτήρια Όταν ο στόχος είναι η ελαχιστοποίηση του κόστους · Όταν ο στόχος είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους.
Συστατικό Έχει δύο συστατικά μέσο σταθερό κόστος και μέσο μεταβλητό κόστος. Είναι μια ενιαία μονάδα και δεν έχει εξαρτήματα.

συμπέρασμα

Το μέσο κόστος έναντι του οριακού κόστους χρησιμοποιείται για καλύτερη λήψη αποφάσεων χρησιμοποιώντας αποτελεσματικά τους πόρους και για τον προσδιορισμό και την πρακτική των βέλτιστων επιπέδων παραγωγής. Το μέσο κόστος είναι το άθροισμα του συνολικού κόστους των αγαθών δια του συνολικού αριθμού των αγαθών. Το οριακό κόστος μπορεί να θεωρηθεί ως το επιπλέον κόστος για την παραγωγή μιας επιπλέον μονάδας. Βοηθά τη διοίκηση να λάβει την καλύτερη απόφαση για την εταιρεία και να χρησιμοποιήσει τους πόρους της με καλύτερο και κερδοφόρο τρόπο, όπως με την αύξηση του ποσοστού κέρδους, εάν η τιμή είναι υψηλότερη από το οριακό κόστος.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found